Pohľad na stredisko THÚ vo Zvolene

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen

Vybudovanie moderného strediska technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel je vstupenkou do 21. storočia.

Pôvodné pracovisko prevádzkového ošetrenia súprav bolo morálne aj fyzicky zastarané. Jednotlivé úkony čistenia a údržby železničných vozidiel prebiehali pod holým nebom v každom ročnom období pomocou starých zariadení, čo nespĺňalo súčasné štandardy požiadaviek.

V rámci skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti, modernizácie vozňového parku, zlepšenia ekologických aspektov, optimalizácie prevádzkových nákladov a v neposlednom rade tvorby priaznivejších podmienok na pracovisku pre pracovníkov zabezpečujúcich tieto výkony sa investor rozhodol vybudovať tri moderné strediská technicko-hygienickej údržby vyššieho štandardu v Nových Zámkoch a v Humennom. V článku predstavíme stredisko vo Zvolene.

Stavebník: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Zhotoviteľ: STRABAG, s. r. o.
Generálny projektant stavby: REMING Consult, a. s.
Čas výstavby: 09/2021 – 05/2023

Účelom strediska technicko-hygienickej údržby je zabezpečiť vnútorné a vonkajšie čistenie, odfekálňovanie, zásobovanie prevádzkovými médiami, výkony technických prehliadok, údržbové činnosti a ľahké opravy železničných koľajových vozidiel.

Zvolenské stredisko bude prioritne poskytovať služby nielen svojej spoločnosti, ale aj ostatným dopravcom, čo bude mať prínos pre širší okruh cestujúcich.

Dielo je financované z prostriedkov eurofondov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ďalej zo štátneho rozpočtu a aj z vlastných zdrojov investora.

Vizualizácia vnútra objektu
Vizualizácia vnútra objektu | Zdroj: STRABAG, s. r. o.

Poloha a príprava stavby

Stredisko technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel vo Zvolene je situované v obvode železničnej stanice Zvolen, v rámci osobnej stanice v žkm 215,820 trate ŽSR č. 115  A Plešivec – Zvolen v priestore súčasného pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav SPO Zvolen.

Poloha strediska v susedstve železničnej stanice Zvolen-osobná stanica je strategickou voľbou, vďaka ktorej sa dá docieliť optimalizácia prevádzkových nákladov, zjednodušenie technologických postupov a prísunov a odsunov vlakových súprav.

V ZSSK SPO Zvolen sa nachádza existujúce koľajisko s potrebnou infraštruktúrou (budovy, obslužné rampy, vodovod, horúcovod, kanalizácia, teplovod, káblový rozvod NN, rozvody oznamovacej a zabezpečovacej techniky).

Nové koľajisko strediska bude napojené do existujúceho koľajiska železničnej stanice v troch bodoch. V západnej časti vchodovo-odchodovými koľajami na hronskodúbravské zhlavie výhybkou č. 022, novou objazdnou koľajou č. 501 a výhybkou 012 a v poslednom napojení strediska do fiľakovského zhlavia stanice výhybkou č. 01.

Napojenie strediska k verejnej cestnej sieti je zabezpečené zo západnej aj z východnej strany jestvujúcimi účelovými komunikáciami, ktoré sa napájajú na cesty I/50 a I/60. Pred samotnou výstavbou je potrebné odstrániť pôvodné stavby, ktoré sú v kolízii s novými objektmi, čím sa zabezpečí vytvorenie priestoru staveniska na vybudovanie nového strediska.

Základný kameň stavby
Základný kameň stavby | Zdroj: STRABAG, s. r. o.

1. Hala prevádzkového ošetrenia súprav

Patrí medzi najvýznamnejšie objekty THÚ. Dispozičné členenie pozostáva zo sociálnej časti pre pracovníkov (hygiena, šatne, jedáleň s výdajom jedla, administratívnych priestorov), z haly s priľahlým skladom a dielňou a prístavbou s koľajou na odfekálňovanie.

Dominantou haly je centrálny dispečing, z ktorého sa bude ovládať väčšina technológií vrátane zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia. V hale s rozmermi 151,50 × 38,845 m sa budú vykonávať činnosti údržbového charakteru, periodické a mimoriadne prehliadky, drobné opravy a odfekálňovanie železničných koľajových vozidiel.

Halou prechádzajú tri koľaje umiestnené nad úrovňou podlahy prehliadkových jám upevnených na HEA profiloch. Štvrtá koľaj v prístavbe predstavuje fekálnu koľaj upevnenú k betónovej podlahe systémom ORTEC. Všetky uvedené koľaje sú napojené do železničného zhlavia pred halou a za ňou, čo umožňuje jednoduchý posun k hale stabilného umývača.

K odstráneným stavbám patria:

 • jestvujúce koľaje a výhybky,
 • čerpacia stanica,
 • revízna koľaj s rampou,
 • servisná rampa so zastrešením č. 1,
 • servisná rampa so zastrešením č. 2,
 • umývač vozňov,
 • obslužný objekt umývača vozňov,
 • betónová plocha medzi rampami a revíznou koľajou,
 • horúcovod,
 • betónová plocha pre zdviháky,
 • drobné objekty.

2. Hala stabilného umývača

V hale stabilného umývača bude prebiehať umývanie skríň železničných koľajových vozidiel, a to pomocou chemického rozrušenia nečistôt a mechanického rozrušenia rotačnými kefami, ďalej opláchnutím čistou vodou a prípadným následným osušením. Na tieto činnosti bude slúžiť nová umývacia linka.

Samotná hala má rozmery 73,10 × 15,640 m, k hale patrí aj prístavba so sociálnym, prevádzkovým a technologickým zariadením. Umývacia plocha má rozmery 70,0 × 6,30 m.

Železničný zvršok je v tvare 49 E1, použité je upevnenie ORTEC v betónovej podlahe. Na vstupe a výstupe z haly sú teplovzdušné clony. Ďalej sa tu nachádzajú portály umývacieho procesu (brány vlhčenia, umývania, zmývania, voskovania). Posun železničných koľajových vozidiel sa bude realizovať prostredníctvom posunovacieho zariadenia.

Súčasťou prístavby je aj „velín“ ako centrum obsluhy, ďalej je tu čistiareň odpadových vôd, sedimentačná nádrž, sklad, garáž posunovacieho zariadenia a sociálne miestnosti.

3. Technológia haly prevádzkového ošetrenia súprav

Technologické zariadenia umiestnené v hale pozostávajú z posuvných prehliadkových lávok slúžiacich na výstup na strechu vozidiel, mobilných lávok slúžiacich na prístup pracovníkov k bočným plochám, zo schodíkov na prístup do interiéru vozidiel, z odsávacích zariadení na fekálie, odkladacích stolov, pracovných stolov, náraďových skriniek, mobilných aku zariadení s nabíjacími zariadeniami, zo zariadenia na demineralizáciu vody a z prenosného zariadenia na diagnostiku vozidiel. Sklad bude obsahovať regálový zakladač a postranné regály. V hale bude priestor aj na uskladnenie olejov a mazív.

Členenie nového strediska technicko-hygienickej údržby. Stredisko technicko-hygienickej údržby sa delí na tieto odbory:

 • odbor 21 zabezpečovacie zariadenie,
 • odbor 22 oznamovacie zariadenie,
 • odbor 23 dielenská technológia,
 • odbor 24 silnoprúdové technológie,
 • odbor 25 rádiofikácia,
 • odbor 26 elektrická požiarna signalizácia,
 • odbor 27 poplachový systém narušenia,
 • odbor 29 kontrola a riadenie,
 • odbor 31 príprava územia,
 • odbor 32 železničný zvršok a spodok,
 • odbor 34 pozemné stavby,
 • odbor 35 trakčné vedenie a energetika,
 • odbor 36 slaboprúdové rozvody,
 • odbor 37 inžinierske siete,
 • odbor 38 cesty a prístupové komunikácie,
 • odbor 39 ostatné úpravy.

4. Technológia halového stabilného umývača

Technologické zariadenia haly umývača sú navrhnuté na dennú kapacitu 50 vozňov. Vozne sa budú do haly umývača zatláčať pomocou hnacieho železničného vozidla alebo posunovacím zariadením, ktoré umožňuje plynulý posun počas umývacieho procesu.

Pri vstupe do haly sa nachádza ofukovacia clona, ktorá z dôvodu lepšej aplikácie a účinku umývacích prostriedkov skrine vozidiel v letných mesiacoch ochladí, a, naopak, v zime ich ohreje. Podobné zariadenie, ktoré na záver osuší umyté vozidlo, je pri výstupe z haly.

Samotné čistenie skríň vozidiel zabezpečia rotačné kefy umiestnené na pojazdnom portáli a na dvoch pároch stabilných kefových stojanov, ktoré sú výškovo a bočne nastaviteľné. Počas umývania sa na vozidlo nanáša čistiaci prostriedok. Po jeho mechanickom rozotrení kefami a rozrušení nečistôt sa plochy vozidiel zmývajú vodou.

Súčasťou haly stabilného umývača je aj čistička odpadových vôd, ktorá dokáže recyklovať 50 až 60 % vody použitej pri umývaní. Na potreby umývania sa počíta s použitím dažďovej vody, vody z oplachu (recyklovanej) a čistej vody.

5. Železničný spodok

Návrh železničného spodku rešpektuje charakter koľají v stredisku. Železničný spodok je dimenzovaný na minimálne požadované únosnosti a má hodnotu modulu pretvorenia min. 30 MPa v úrovni pláne telesa železničného spodku.

Podvalové podložie vznikne výmenou podložia v hrúbke 600 mm z kameniva frakcie 60 – 300 mm. Horná úroveň výmeny podložia predstavuje úroveň zemnej pláne, na ktorú sa aplikuje separačná geotextília. Na nej sa bude realizovať podkladová vrstva zo štrkodrviny frakcie 0 – 63 mm s hrúbkou 400 mm.

Medzi najvýznamnejšie stavebné objekty nového strediska patria:

 • hala prevádzkového ošetrenia súprav,
 • hala stabilného umývača,
 • technológia haly prevádzkového ošetrenia súprav,
 • technológia halového stabilného umývača,
 • železničný spodok,
 • železničný zvršok a výhybky,
 • zabezpečovacie zariadenie,
 • trakčné vedenie,
 • vonkajšie osvetlenie,
 • prístupové komunikácie a spevnené plochy.

6. Železničný zvršok a výhybky

Koľajový rošt bude pozostávať z koľajníc 49E1 na betónových podvaloch s pružným upevnením VOSSLOH W14, resp. na drevených podvaloch s polopružným upevnením KS 24, pričom podvaly budú rozdelené s d = 611 mm.

Stredisko sa nachádza v stiesnených pomeroch, čo bolo nutné riešiť oblúkmi s malými polomermi Rmin = 150 m. V týchto malých oblúkoch je nevyhnutné zrealizovať rozšírenie rozchodu koľaje až na maximálnu hodnotu 16 mm. Koľaj bude zriadená ako bezstyková s výnimkou oblúkov R = 150 m, ktoré zostanú nezvarené.

Vložia sa aj nové výhybkové konštrukcie tvaru 49E1 na drevených a betónových podvaloch v počte 21 + 2 ks a jedna križovatková výhybka CS 49 1:7,5 – 150 na drevených podvaloch. Všetky výhybky budú vybavené elektrickým ohrevom a budú zapojené do elektronického stavadla, takže sa budú prestavovať ústredne.

Spolu budú v hale prevádzkového ošetrenia tri koľaje tvaru R65, každá s dĺžkou 150 m. Umiestnené budú na HEA profiloch nad prehliadkovými kanálmi. Fekálna koľaj a koľaj v hale stabilného umývača budú v tvare 49E1 s antikoróznou úpravou a upevnené priamo do betónovej podlahy systémom ORTEC MX.

Nové koľajisko si vyžiada položenie nových koľají v celkovej dĺžke 4 km. Koľajové lôžko bude z nového železničného kameniva z vyvretých hornín frakcie 31,5 – 63 mm, jeho hrúbka bude 350 mm pod ložnou plochou podvalov.

7. Zabezpečovacie zariadenie

V areáli strediska technicko-hygienickej údržby bude vybudované nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu elektronické stavadlo. Toto zariadenie umožní stavanie zabezpečených posunových ciest podľa požiadaviek dopravnej technológie z jedného centra.

Koľajisko bude vybavené svetelnými zriaďovacími návestidlami a počítačmi osí. Výhybky budú ústredne stavané elektromotorickými prestavníkmi. K zabezpečovaciemu zariadeniu bude vybudovaná nová kabelizácia. Nové zabezpečovacie zariadenie sa bude ovládať z miestnosti centrálneho dispečingu, umiestneného v hale prevádzkového ošetrenia súprav.

Koľajisko strediska THÚ a železničnej stanice Zvolen-osobná stanica sa napájajú v troch bodoch. Styk dráh je zabezpečený priamou bočnou ochranou výhybkou a výkoľajkou.

8. Trakčné vedenie

Celé koľajisko strediska bude vybavené novým elektrickým trakčným vedením so striedavou trakčnou sústavou 25 kV 50 Hz, výnimkou budú koľaje v hale prevádzkového ošetrenia súprav a v hale umývača.

9. Vonkajšie osvetlenie

Celý areál bude mať nové vonkajšie osvetlenie, ktoré bude pozostávať zo siedmich osvetľovacích veží s výškou 20 m. K osvetľovacím vežiam sa vybuduje príslušná kabelizácia.

Ovládanie osvetlenia sa bude centralizovať do miestnosti centrálneho dispečingu.

10. Prístupové komunikácie a spevnené plochy

Počas realizácie stavby sa vybudujú spevnené plochy, prístupové komunikácie a úrovňové kríženia s koľajami a chodníkmi. Vrchná konštrukcia bude mať betónový povrch, resp. povrch zo zámkovej dlažby, dimenzovaný na ťažké zaťaženie. Odvodnenie komunikácií a chodníka bude zabezpečené vsakovacími drénmi a spevnených plôch líniovými odvodňovačmi napojenými do dažďovej kanalizácie.

Realizácia stavby

Dňa 16. 9. 2021 bola podpísaná zmluva o dielo medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a víťazom verejného obstarávania spoločnosťou STRABAG, s. r. o.

Predpokladaný čas výstavby je 20 mesiacov, lehota začala plynúť od prevzatia staveniska 30. 9. 2021. Na jeseň 2021 sa začali práce na realizačnej dokumentácii, ktorej zhotoviteľom je firma REMING Consult, a. s.

Projektovanie pokračuje aj naďalej, keďže je potrebné spracovať dokumentáciu pre 29 prevádzkových súborov a 30 stavebných objektov. Projektanti sa pritom každý deň stretávajú s riešeniami neľahkých úloh. Čiastkové návrhy sa potom takmer okamžite prerokúvajú so zhotoviteľom a investorom, ktorý poctivo a precízne hodnotí svoje potreby a požiadavky. Tie projektant následne zapracuje do realizačnej PD.

 Delenie stavby na etapy

Údržbu, čistenie a drobné opravy železničných vozidiel treba vykonávať aj počas výstavby THÚ, preto bolo nevyhnutné rozdeliť stavbu na dve etapy. Celý priestor stavby je v zmysle toho rozdelený pomyselnou rovinou vedenou naprieč zo severu na juh stredom stavby na:

 • etapu – západná strana (hronskodúbravská),
 • etapu – východná strana (fiľakovská).

Počas realizácie I. etapy zostala v prevádzke časť pôvodného pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav. Po odovzdaní I. etapy do užívania bude možné stavbu preklopiť do II. etapy, čo predstavuje najväčší míľnik stavby s predpokladaným termínom v septembri tohto roku.

Realizácia I. etapy

Stavebné práce v rámci I. etapy sa začali na jeseň minulého roka. V rámci nich sa odstránil koľajový rošt v dĺžke približne 2 000 m a štyri pôvodné výhybky a takisto sa odstránilo koľajové lôžko v objeme 4 500 m3. Koľajové lôžko sa následne recyklovalo drviacim a triediacim zariadením, aby bolo možné ďalšie využitie materiálu pre potreby železničného spodku. Ďalej sa pristúpilo k výrubu drevín a stromov a odstráneniu stavieb.

V súčasnom období prebieha v západnej časti výmena podložia v rámci železničného spodku. Je potrebné zrealizovať preložky jestvujúcich inžinierskych sietí a skoordinovať polohu nových sietí tak, aby bolo možné v marci začať práce na dominantnom objekte I. etapy – hale prevádzkového ošetrenia súprav. Po ukončení týchto prác bude možné pokračovať v prácach na železničnom spodku a zvršku, trakcii, zabezpečovacom zariadení a i.

Pri týchto prácach je okrem bezpečnosti a ochrany zdravia veľmi dôležitá koordinácia jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, aby sa v požadovanom termíne a kvalite docielil najvýznamnejší míľnik, a to preklopenie jednotlivých etáp stavby.

Po úspešnom odovzdaní PS a SO do predčasného užívania bude možné pokračovať vo výstavbe II. etapy, ktorej dominantou bude hala stabilného umývača.

Záver

Stavba Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen predstavuje pre koncern STRABAG zaujímavú vzájomnú spoluprácu niekoľkých direkcií a koncernových firiem a takisto aplikáciu modernej technológie BIM (Building Information Modeling).

Stavebný tím je na začiatku neľahkej a tŕnistej cesty, počas ktorej stavba dôkladne preverí skúsenosti a spôsobilosti pracovníkov zhotoviteľa a podzhotoviteľov. Dnešná neistá doba môže negatívne ovplyvniť aj dodacie lehoty a ceny rozhodujúcich materiálov. Stavebné práce budú komplikovať aj aktuálne a stále sa meniace stavy pandemickej situácie.

Napriek všetkému dúfame, že v konečnom dôsledku sa podarí investorovi včas odovzdať kvalitne vybudované moderné stredisko technicko-hygienickej údržby, ktoré bude prínosom nielen pre cestujúcich, ale aj pre pracovníkov vykonávajúcich čistenie, údržbu a opravy železničných vozidiel.

TEXT: Ing. Miroslav Popjak

Miroslav Popjak je predstaviteľom zhotoviteľa stavby Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen.

Článok bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby 01/2022.