Obr. 4 Objekt práčovne po komplexnej rekonštrukcii
Galéria(5)

Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice s poliklinikou Sv. Jakuba

Energetická efektívnosť a znižovanie spotreby energie patria medzi kľúčové témy nielen v Európskej únii, ale aj na Slovensku. A hoci má energetická náročnosť SR v posledných rokoch klesajúci trend, slovenské hospodárstvo patrí stále medzi desiatku energeticky najnáročnejších v EÚ. Jedným z dôvodov je aj nedostatok investícií do zvyšovania energetickej efektívnosti.

Príležitosť v podobe garantovanej energetickej služby

Jednou z možností zvyšovania energetickej efektívnosti je energetická služba s garantovanou úsporou energie, skrátene garantovaná energetická služba (GES). Medzinárodne je táto služba známejšia pod označením Energy Performance Contracting (EPC).

Ide o celosvetovo osvedčený obchodný model, pri ktorom sa uskutočňuje modernizácia objektov a zariadení prijímateľa služby s cieľom znížiť náklady na spotrebu energie a súvisiace prevádzkové náklady. Investícia do modernizačných opatrení, ktoré navrhne, naprojektuje, realizuje, prípadne aj financuje poskytovateľ GES podľa potrieb prijímateľa, sa spláca z budúcich úspor energie garantovaných poskytovateľom GES.

Poskytovateľovi GES zároveň prináleží dohodnutá odplata za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť zníženie jeho spotreby na zmluvne dohodnutú a garantovanú hodnotu. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania modernizácie zabezpečuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory.

V prípade, že by nastal výpadok úspor, zaväzuje sa poskytovateľ uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor. Zjednodušene sa dá povedať, že „ak klient nič neušetrí, nič ani neplatí“.

Obr. 1 Logika a priebeh garantovanej energetickej služby
Obr. 2 Nemocnica s poliklinikou NsP sv. Jakuba v Bardejove
Obr. 3 Pôvodný stav práčovne
Obr. 4 Objekt práčovne po komplexnej rekonštrukcii
Obr. 5 Na južnej fasáde centrálnej plynovej kotolne sa inštalovalo 36 fotovoltických panelov s celkovým inštalovaným výkonom 99 kWp.

Rozvoj trhu s energetickými službami

Významnejší rozmach garantovaných energetických služieb na Slovensku nastal po roku 2014, keď sa pojem garantovanej energetickej služby zaviedol do slovenskej legislatívy zákonom o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z. S postupným nárastom trhu nielen v slovenskom kontexte, ale aj celoeurópsky sa objavila potreba zabezpečiť transparentnosť a kvalitu poskytovaných energetických služieb.

V rámci projektu ­QualitEE zameraného na podporu investícií do energeticky efektívnych služieb sa v roku 2017 realizoval prieskum o situácii na trhu s energetickými službami, ktorý ukázal, že hlavnou bariérou pre GES je to, že koncept GES vnímajú zákazníci ako príliš komplexný a zložitý.

Túto bariéru spôsoboval najmä nedostatok informácií a zručností potenciál­nych zákazníkov posúdiť kvalitu a technické riziká projektu energetických služieb. S cieľom ponúknuť trhu nástroj na posudzovanie a zabezpečenie kvality energetických služieb sa vytvorili technické kritériá kvality energetických služieb na európskej úrovni.

V priebehu roka 2018 boli tieto kritériá pripomienkované a testované na existujúcich projektoch. Na Slovensku sa tieto kritériá aplikovali pri projekte GES s názvom Zvýšenie energetickej efektívnosti Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba, pričom projekt spĺňal takmer všetky kritériá. Kvalitu prípravy a realizácie tohto projektu dokazuje nakoniec aj ocenenie, ktoré získal v súťaži EFEKTIA 2018.

Cena za energetickú efektívnosť

EFEKTIA 2018 bola už druhým ročníkom súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti na Slovensku, ktorú organizuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES), bližšie informácie prinieslo minulé číslo tohto časopisu.

Dlhodobou ambíciou EFEKTIE je získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti a zároveň prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša garantovaná energetická služba.

Do druhého ročníka s podtitulom Voľnejšie ruky pre verejný sektor sa prihlásilo 20 projektov s celkovou investičnou hodnotou 4 mil. €. Len projekty prihlásené v kategórii verejný sektor priniesli úsporu viac ako 1 000 MWh energie ročne.

Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor a udelila aj hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby. Projekt Nemocnice s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove sa stal jedným z ocenených projektov v kategórii verejný sektor a zástupcovia nemocnice si prevzali ocenenie z rúk ministra hospodárstva SR.

Nemocnica v Bardejove – vzorový príklad

NsP sv. Jakuba, n. o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Zariadenie pozostáva z niekoľkých stavebných objektov, účelovo rozdelených na lôžkové a administratívne priestory.

V roku 2016 začalo vedenie nemocnice uvažovať o potrebe modernizácie práčovne, pričom ich oslovila možnosť využiť model garantovanej energetickej služby. Keďže nemali dostatočné vedomosti a kapacity na posúdenie vhodnosti GES, vybrali nezávislého odborného poradcu na prípravu projektu tejto služby.

V prvom kroku poradca posúdil aktuálny technický stav všetkých objektov a zariadení nemocnice s poliklinikou. Hlavná budova NsP bola už renovovaná vrátane zateplenia fasády a výmeny okien, hodnotenie potenciálu úspor sa teda viac zameriavalo na technologické riešenia.

Posúdenie aktuálneho stavu potvrdilo, že k najväčšiemu plytvaniu energiou v NsP dochádzalo v nemocničnej práčovni, ktorej stav bol z technicko-ekonomického hľadiska nevyhovujúci. Možnosti ďalších úspor predstavovala najmä oblasť modernizácie a sfunkčnenia merania a regulácie.

Obr. 1 Logika a priebeh garantovanej energetickej služby
Obr. 1 Logika a priebeh garantovanej energetickej služby |

Technické parametre projektu

Pri obstarávaní garantovanej energetickej služby sa obstaráva „služba“, ktorou je dosiahnutie energetických úspor. Keďže sa neobstaráva konkrétne technické riešenie, treba na účely verejného obstarávania GES špecifikovať minimálny objem úspor, odhadované náklady, rámec prípustných technických riešení plus iné požadované opatrenia. To je úlohou odborného poradcu pre GES.

V prípade nemocnice v Bardejove stanovil poradca ako referenčné spotreby (tzv. baseline) namerané a vypočítané spotreby zemného plynu, elektriny, studenej vody a iných nákladov v areáli za rok 2015. Referenčná spotreba zemného plynu v objekte NsP bola 7,2 GWh/rok a spotreba elektrickej energie 1,6 GWh/rok.

Tieto hodnoty sú potrebné na vyhodnocovanie dosahovaných úspor po realizácii projektu poskytovateľom GES (medzinárodne označovaný skratkou ESCO – Energy Service Company).

Následne poradca navrhol možné úsporné opatrenia a potenciál úspor týchto opatrení, potom sa v spolupráci s vedením a pracovníkmi NsP identifikovali spoločne riešenia, ktoré je zmysluplné financovať z úspor energie a ktoré zároveň preferuje vedenie nemocnice.

Návrh úsporných opatrení predstavoval predovšetkým:

  • komplexnú rekonštrukciu práčovne,
  • upgrade riadiaceho systému, pripojenie čiastkových riadiacich systémov na spoločný dispečing, zavedenie monitoringu spotreby energií a systému regulácie maxima elektrickej energie,
  • využitie obnoviteľného zdroja energie – fotovoltickej elektrárne v areáli nemocnice, čo predstavovalo ďalšiu možnosť optimalizácie spotreby elektriny v NsP.

Potenciál úspor predstavoval 11 % z referenčných nákladov na energiu v roku 2015. Po príprave súťažných podkladov (vrátane zmluvy o energetickej efektívnosti) prebehlo verejné obstarávanie na poskytovateľa garantovanej energetickej služby.

Približne v polovici roka 2017 bola s vysúťaženým poskytovateľom GES uzatvorená zmluva o energetickej efektívnosti, v ktorej poskytovateľ garantoval úspory energie vo výške 48 420 € ročne počas 10 rokov.

Komplexná rekonštrukcia práčovne

V rámci realizácie inštaloval poskytovateľ GES v práčovni NsP 5 ks priemyselných hygienických bariérových práčok, 4 ks priemyselných bubnových sušičiek, 6 ks žehličov a žehliacich lisov. V práčovni sa vymenilo osvetlenie – využili sa nové LED svietidlá.

Prebehla rekonštrukcia vzduchotechniky a klimatizačných zariadení tak, aby sa vlhký vzduch z technologických zariadení dostatočne odvádzal a aby boli splnené hygienické požiadavky na kvalitu vzduchu a tepelnú pohodu v práčovni. V rámci rekonštrukcie sa zrealizovala komplexná výmena elektroinštalácie práčovne vrátane nového elektrorozvádzača a merania spotreby elektriny.

Modernizácia a zlepšenie riadiaceho systému

Jestvujúci centrálny dispečing na monitorovanie a riadenie energie sa aktualizoval a rozšíril. Podružné riadiace systémy pre kotolne a strojovne sa podľa situácie buď aktualizovali, alebo sa starý systém nahradil novým, ktorý umožňuje plnohodnotný monitoring, reguláciu, kompatibilitu a komunikáciu zaradení s jestvujúcim centrálnym dispečingom.

Na zavedenie monitoringu spotreby energie bola nevyhnutná inštalácia nových meračov tepla, teplej vody, plynomerov, snímačov vnútorných teplôt a ich napojenie na centrálny dispečing. Ďalšie úspory sa dosiahli aj reguláciou maximálneho odberu elektriny, a to vďaka inštalácii riadiaceho systému na reguláciu štvrťhodinového maxima odberu elektriny (kW) pri vybraných elektrických spotrebičoch.

Fotovoltická elektráreň

Ďalším opatrením bolo vybudovanie fotovoltickej elektrárne na vlastnú spotrebu v NsP. Toto opatrenie síce samo osebe neprináša úsporu energie, ale umožňuje znížiť množstvo nakupovanej elektrickej energie, a tým znížiť náklady na energiu. Na južnej fasáde centrálnej plynovej kotolne sa inštalovalo 36 fotovoltických panelov s celkovým inštalovaným výkonom 9,9 kWp.

Záver

Po realizácii všetkých opatrení poskytovateľom GES bol projekt v máji 2018 uvedený do prevádzky. To predstavuje zároveň aj začiatok ročnej úsporovej periódy, po ktorej sa vyhodnocujú dosiahnuté úspory. Celková investícia projektu bola 527,8-tis. €.

Celú investíciu financuje poskytovateľ garantovanej energetickej služby, bez akejkoľvek dotácie. Investícia sa bude splácať počas trvania zmluvy (t. j. 10 rokov) z garantovaných úspor energie vo výške 48 420 € ročne a z dodatočných úspor vo výške 15 744 € ročne.

Za dodatočné úspory sa považujú úspory na prevádzkových a administratívnych nákladoch – napríklad úspory pri nákupe elektriny vyplývajúce z inštalácie fotovoltických článkov, úspory na poplatkoch za rezervovanú kapacitu, úspory nákladov na opravy, údržbu a pod.

V prípade nedosahovania týchto výsledkov sa poskytovateľ zaväzuje k ich kompenzácii. V prípade prebytku sa úspory delia medzi NsP a poskytovateľa GES.

Monika Rothová
Autorka pôsobí v Energetickom centre Bratislava.
Foto: ECB, Siemens

Článok vznikol v rámci projektu QualitEE, ktorý je podporený z programu EÚ pre inovácie a výskum Horizon 2020.

Literatúra

  1. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020, Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR (2017).
  2. Asociácia poskytovateľov energetických služieb, www.apes-sk.eu.
  3. Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performence Contracts in Government Accounts, Eurostat (september 2017).
  4. Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts, Eurostat, EIB (máj 2018).
  5. Klemens Leutgöb a kol.: Draft Guidelines of European Technical Quality Criteria, e7 Energie Markt Analyse GmbH (november 2018).
  6. Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo financií SR (júl 2018).
  7. Projekt QualitEE, www.qualitee.eu.

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 2/2019.