Spôsoby vetrania únikových ciest

Aké sú požiadavky podľa STN EN 12101-6?

Peter Mitala
Autor je obchodný manažér v spoločnosti Mercor Slovakia, s. r. o. Spoločnosť je členom normalizačnej komisie PKN v Poľsku.

Výsledkom súčasného prudkého zahusťovania miest je výstavba výškových budov, v ktorých vznikajú špecifické požiadavky na evakuáciu osôb a s tým súvisiace zvýšené nároky na vetranie únikových ciest. V článku predstavujeme systém mcr EXI na pretlakové vetranie únikových ciest.

Spoločnosť Mercor pôsobí na trhu pasívnej požiarnej ochrany viac ako 35 rokov, počas ktorých inovovala systémy na odvod tepla a splodín horenia (či už prirodzený alebo nútený) a stále ich zdokonaľuje. V jej portfóliu sú ojedinelé systémy umožňujúce zabezpečiť vetranie únikových ciest, schodísk, požiarnych
predsiení, evakuačných chodieb, výťahov a pod.

Tieto priestory je možné zabezpečiť pomocou zariadení na prirodzený odvod tepla a splodín horenia (zadymená úniková cesta) a čoraz používanejších systémov na prevenciu pred zadymením – pretlakové systémy (úniková cesta bez dymu). Hlavnou úlohou systémov diferenciácie tlaku je vytvoriť požadovanú hodnotu pretlaku v chránenom priestore a zabezpečiť vhodnú rýchlosť prúdenia vzduchu cez otvorené dvere, vďaka čomu sa zabraňuje prenikaniu dymu a horúcich plynov do priestoru so zvýšeným tlakom. Zabezpečenie týchto podmienok umožňuje udržiavať únikové a prístupové cesty pre záchranné a hasičské jednotky bez dymu.

Bloková schéma systému pretlakového vetrania mcr EXi 1 – Prívodná jednotka s klapkou a snímačom dymu, 2 – Vypúšťacia hlavica RPC (opcia), 3 – Mcr Omega napájacia a riadiaca jednotka, 4 – Prevodník diferenčného tlaku, 5 – Bod merania tlaku, 6 – Referenčný bod, 7 – PSR panel ručného ovládania, 8 – Vypúšťanie vzduchu
Bloková schéma systému pretlakového vetrania mcr EXi
1 – Prívodná jednotka s klapkou a snímačom dymu, 2 – Vypúšťacia hlavica RPC (opcia), 3 – Mcr Omega napájacia
a riadiaca jednotka, 4 – Prevodník diferenčného tlaku, 5 – Bod merania tlaku, 6 – Referenčný bod,
7 – PSR panel ručného ovládania, 8 – Vypúšťanie vzduchu | Zdroj: Mercor

Legislatívne požiadavky

V rámci EÚ sa systémy navrhujú v súlade s STN EN 12101-6 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 6: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku – zostavy.
Norma priraďuje každej z budov, ktoré sa majú zabezpečiť, príslušnú systémovú triedu:
A, B, C, D, E alebo F. Príslušná trieda je stanovená po konzultácii so špecialistom požiarnej ochrany. Bez ohľadu na druh posudzovanej stavby alebo zložitosť systému patria k základným požiadavkám na systém:

• Vytvorenie pretlaku v chránenom priestore (pri všetkých zatvorených dverách) na úrovni 50 Pa ±10 %, ktorý zabraňujevnikaniu dymu do tohto priestoru.
• Zabezpečenie primeranej rýchlosti prúdenia vzduchu cez otvorené dvere na podlaží, ktoré je zasiahnuté požiarom (0,75 m/s pri evakuácii alebo 2 m/s pri evakuácii + zásahu hasičskej jednotky) – zabraňuje sa vnikaniu dymu do chránenéhopriestoru pri otvorených dverách.
• Zabezpečenie reakčného času na zmeny tlaku, ktorý musí byť kratší ako 3 s. Dosiahnutie
stability činnosti systému za takýto čas umožňuje evakuovaným osobám dostať sa efektívne do chráneného priestoru únikovej cesty.
• Sila pôsobiaca na kľučku dverí nesmie byť väčšia ako 100 N. Prekročenie tejto hodnoty
môže spôsobiť, že evakuovaní ľudia budú považovať dvere (niekedy jediná úniková cesta) za zatvorené.

Zabezpečenie chránenej únikovej cesty pomocou pretlaku

Existujú dva spôsoby zabezpečenia chránenej únikovej cesty pomocou pretlaku. Odlišujú sa spôsobom ich regulácie.

Mechanický systém

Je založený na činnosti ventilátora, ktorý zabezpečuje vetranie chráneného priestoru pri konštantnej rýchlosti otáčok. Kontrola aktuálnej hodnoty tlaku v chránenom priestore prebieha pomocou mechanických pretlakových klapiek na zníženie pretlaku.

Otvorenie dverí má za následok pokles tlaku v chránenom priestore, čo spôsobí okamžité uzavretie pretlakových klapiek – to pri konštantnom výkone súpravy na prívod vzduchu spôsobí vyrovnanie tlaku na požadovanú hodnotu a zaistí požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu cez otvorené dvere.

Invertorový systém

Je založený na premenlivých otáčkach ventilátora prívodu vzduchu. Ak sú dvere do chráneného
priestoru zatvorené, ventilátor pre prívod vzduchu dodáva požadovanú hodnotu vzduchu. Meranie a kontrolu hodnoty aktuálneho tlaku v chránenom priestore zabezpečujú tlakové snímače. Otvorenie dverí má za následok pokles tlaku v chránenom priestore, čo spôsobí zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora a zaistenie príslušnej navrhovanej hodnoty rýchlosti prúdenia vzduchu cez otvorené dvere oddeľujúce chránený priestor od susedného priestoru.

Medzi klientmi spoločnosti Mercor je najviac používaný invertorový pretlakový systém mcr EXi-F Smoke Prevention System s hybridnými modifikáciami, kde sa pretlaková klapka používa ako ventil na zníženie tlakových špičiek spôsobených zatváraním a otváraním dverí. Systém prešiel sériou hydraulických, elektrických a environmentálnych testov a získal kladné stanovisko stavebného výskumného ústavu ITB vo Varšave.

Napájacia a riadiaca centrála mcr-Omega vyhodnocuje aktuálny stav niekoľkokrát za
sekundu a na základe hodnôt z digitálnych meračov rozdielu tlaku riadi otáčky ventilátora
tak, aby bol zabezpečený požadovaný pretlak, prípadne prietok vzduchu cez otvorené dvere.

Nastavenie systému

V obslužnom a diagnostickom programe mcr Exi je možný rýchly výber usporiadania jednotiek (schodisko, evakuačný výťah, požiarna predsieň) a možné nastavenie požadovanej hodnoty pretlaku. Prvotné nastaveniea zaregulovanie systému sú preto veľmi rýchle a jednoduché.

Systém je možné nastavovať z vyhradenej aplikácie mcr EXi-App, ktorá umožňuje okrem iného náhľad do činnosti systému, prehľad histórie chýb, tlač správy spolu s prevádzkou a činnosťou systému.Spoločnosť Mercor má dlhoročnú tradíciu vo výrobe, montáži, regulácii a servise systémov na prevenciu pred zadymením.

Komplexná ponuka zahŕňa aj ďalšie protipožiarne zariadenia (požiarne klapky, multi potrubia, ventilátory na odvod dymu, automatizácia napájania a riadenia), ktoré sú často nevyhnutné pre správnu činnosť systému.

www.mercor-slovakia.sk

Zdroj: PR článok Mercor Slovakia s. r. o.