image 96066 25 v1

Sanhyga 2017

Partneri sekcie:

22. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 s podtitulom Vodovody, kanalizácia, plynovody sa konal počas dvoch krásnych dní babieho leta, 19. a 20. októbra 2017. Už tradične sa v srdci kúpeľného mesta Piešťany stretli v hoteli Magnólia vedeckí pracovníci z domácich aj zahraničných univerzít, projektanti zdravotnej techniky, študenti aj prevádzkovatelia budov.

Perexové foto: Prípravný výbor konferencie: (zľava: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Jakub Vrána, PhD., Ing. Kamila Víchová, PhD.)

Na konferencii sa zúčastnili renomovaní vysokoškolskí pedagógovia z technických univerzít z Čiech, Maďarska, Rakúska aj z domácich stavebných fakúlt z Bratislavy a Košíc. Pozvanie prijalo 15 obchodných firiem, ktoré dodávajú, realizujú a ponúkajú nové výrobky a technológie v oblasti zdravotnej techniky. Program tohtoročnej konferencie analyzoval problematiku zdravotnej techniky v týchto aktuálnych tematických okruhoch: legislatíva a trendy v zdravotnej technike, návrh vodovodov, hygiena a úprava vody, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, realizácia ZTI, technologické zariadenia a systémy, príprava teplej vody.

Z prednášok zaujali hlavne príspevky týkajúce sa nových trendov ZTI vo svete (doc. Peráčková, prof. Vranayová, Ing. Žabička), kvality vody a jej úpravy (doc. Ilavský, doc. Pospíchal), dimenzovania ohrievačov vody (Ing. Vrána, Ing. Vavřička) či problematiky rozvodov vody na hasenie požiaru (Ing. Koubková, Ing. Jánošková) a pod.

Na spoločenskom večeri prebehlo slávnostné udelenie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky – ceny prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017. Ocenenie získala prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., riaditeľka ústavu Pozemných stavieb SvF TU v Košiciach. Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., dostala túto cenu za svoj významný vedecký prínos v oblasti udržania kvality pitnej vody a udržateľnosti zásobovania vodou a v oblasti kanalizácií v budovách. Je autorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, zahraničných aj domácich vedeckých článkov. Absolvovala viac ako 200 prednášok na zahraničných a domácich konferenciách a kongresoch a je členkou mnohých vedeckých spoločností a pracovných skupín a zodpovednou riešiteľskou vedeckých grantov. Ako garant študijného programu Technické zariadenia budov na SvF TU Košice prispieva k jeho rozvoju. V roku 2016 získala ocenenie za významný prínos v oblasti environmentálneho inžinierstva v Krakove. K oceneniu srdečne blahoželáme!
22. ročník Sanhygy charakterizovala vyššia účasť návštevníkov, pozitívny ohlas na zaujímavý program a tradične príjemná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili, a dúfame, že si odniesli zaujímavé informácie a poznatky z nášho odboru.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie