• OSMA
  • SKSI

AKTUALIZOVANÉ: Odporúčania pre prevádzku budov v súvislosti s COVID-19

iStock 1088835150
Zdroj: iStock.com

Európska federácia spoločností vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sídlom v Bruseli vydala 17. marca usmerňovací dokument ku COVID-19, založený na najlepších súčasných dostupných dôkazoch a znalostiach. Na základe vývoja situácie, veľkého ohlasu a dopytu bol tento dokument 3. apríla aktualizovaný a takisto doplnený o najčastejšie kladené otázky a zhrnutie praktických opatrení týkajúcich sa prevádzky zariadení v budovách.

Prinášame oba dokumenty, ktoré, veríme, budú nápomocné všetkým, ktorí majú na starosti prevádzku vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení v budovách.

Usmerňovací dokument REHVA ku COVID-19, 3. apríla 2020

(tento dokument aktualizuje verziu zo 17. marca, ďalšie aktualizácie budú nasledovať podľa potreby)

Ako prevádzkovať a využívať technické zariadenia budov s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie (COVID-19) v budovách

Vylúčenie zodpovednosti (Disclaimer):
Tento dokument REHVA je založený na najlepších dostupných dôkazoch a znalostiach, napriek tomu ale v mnohých ohľadoch sú v súčasnosti dostupné informácie o koronavíruse (SARS-CoV-2) natoľko obmedzené alebo neexistujú, že sa použili predchádzajúce odporúčania a osvedčené postupy zo SARS-CoV-111.

Spoločnosť REHVA vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné škody alebo akékoľvek iné škody, ktoré by vyplynuli alebo súviseli s použitím informácií uvedených v tomto dokumente.

Praktické odporúčania pre prevádzku budov

Zvýšte prívod a odvod vzduchu

V budovách s núteným vetracím systémom sa odporúča predĺžiť čas prevádzky vetrania. Zmeňte prevádzkové hodiny vetracieho systému tak, aby sa vetranie začalo pri menovitom prietoku najmenej 2 hodiny pred začiatkom používania budovy a prepnite na nižšiu rýchlosť 2 hodiny po čase používania budovy.
V prípade vetracích systémov riadených podľa potreby, (DCV- Demand controlled ventilation, menia prietok vzduchu podľa žiadanej hodnoty CO2), zmeňte žiadanú hodnotu CO2 na nižšiu hodnotu ako 400 ppm, aby sa zabezpečil trvalý chod pri menovitom prie-toku vzduchu.

Aj keď ľudia v budove nie sú prítomní, udržujte vetrací systém 24 hodín denne 7 dní v týždni v prevádzke pri zníženom prietoku vzduchu (ale nie vypnutom režime vetrania).

V budovách, ktoré boli uzavreté pre pandémiu (niektoré administratívne budovy alebo školy), sa neodporúča vypnúť vetranie, ale nechať systém nepretržite pracovať v utlmenom režime, pri zníženom prietoku vzduchu.
Vzhľadom na jarné obdobie s malými potrebami energie na vykurovanie a chladenie spôsobujú vyššie uvedené odporúčania iba malé energetické straty, zatiaľ čo pomáhajú odstraňovať častice vírusov z budovy a z povrchov.

Všeobecné odporúčanie je privádzať čo najviac vonkajšieho vzduchu. Kľúčovým aspektom je množstvo čerstvého vzduchu dodávaného na osobu. Ak sa z dôvodu zefektívnenia zníži počet zamestnancov, obmedzte koncentráciu zvyšných zamestnancov v menších priestoroch, ale udržiavajte medzi nimi rozstup (minimálna fyzická vzdialenosť je 2 – 3 m), aby sa podporilo prevetrávanie.

Odsávacie ventilačné systémy toaliet musia byť vždy zapnuté 24 hodín denne 7 dní v týždni a musia zabezpečiť podtlak, aby sa tým zabránilo prenosu častíc aerosólu z fekálií.

Využite prirodzené vetranie otváraním okien vo väčšej miere

Všeobecne sa odporúča vyhýbať sa preplneným a zle vetraným priestorom. V budovách bez núteného vetrania sa odporúča aktívne používať otvárateľné okná (oveľa viac ako obvykle, aj keď to spôsobí určitý tepelný diskomfort). Vetranie oknami je dobrý spôsob, ako zvýšiť intenzitu výmeny vzduchu. Pri vstupe do miestnosti otvorte okná na približne 15 minút (najmä ak miestnosť predtým bola obsadená inými osobami). V budovách s núteným vetraním sa vetranie oknami môže použiť aj ako na ďalší prostriedok na zvýšenie intenzity vetrania.

Otvorené okná na toaletách s pasívnym vztlakovým vetraním alebo nútenými odsávacím systémom môžu spôsobiť šírenie kontaminovaného prúdu vzduchu z toalety do iných miestností, čo znamená, že vetranie začne pracovať v nesprávnom (opačnom) smere.

Potom by ste sa mali vyhnúť otvoreniu okien na toalete. Ak nie je zabezpečené dostatočné odsávanie z toaliet a nedá sa zabrániť vetraniu oknami na toaletách, potom je dôležité nechať okná otvorené aj v iných priestoroch, aby sa zabránilo šíreniu kontaminovaného aerosólu v celej budove.

Použitie zvlhčovania a klimatizácie nemá žiadny praktický účinok

Relatívna vlhkosť (RH) a teplota prispievajú k prenosu vírusu vo vnútri budovy, čo má vplyv na životaschopnosť vírusu, na tvorbu aerosólových (kvapôčkových) jadier a na citlivosť slizníc hostiteľa. Prenos niektorých vírusov v budovách môže byť obmedzený zmenou teploty vzduchu a úrovne vlhkosti.

V prípade COVID-19 to, bohužiaľ, nie je možné, pretože koronavírusy sú celkom odolné proti zmenám prostredia a sú citlivé iba na veľmi vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu, vyššiu ako 80 %, a teplotu vyššiu ako 30 °C, ktoré zase nie sú prijateľné v budovách z iných dôvodov (napr. tepelný komfort a mikrobiálny rast). Zistilo sa, že SARS-CoV-2 je vysokostabilný počas 14 dní pri 4 °C; Na inaktiváciu vírusu by bolo potrebných 37 °C počas jedného dňa a 56 °C počas 30 minút.

Stabilita SARS-CoV-2 (životaschopnosť) bola potvrdená pri typickej vnútornej teplote 21 – 23 °C a relatívnej vlhkosti 65 % ako veľmi vysoká stabilita vírusu.

Spolu s predchádzajúcimi dôkazmi o MERS-CoV je dobre zdokumentované, že zvlhčovanie až do 65 % môže mať veľmi obmedzený alebo žiadny vplyv na stabilitu vírusu SARSCoV-2.

Dôkazy preto nepodporujú, že mierna vlhkosť (RH 40 – 60 %) bude prospešná pri znižovaní životaschopnosti SARS-CoV-2, takže zvlhčovanie NIE je metódou na zníženie životaschopnosti SARS-CoV-2.

Malé kvapôčky, ktoré sú predmetom záujmu (0,5 – 10 mikrónov), sa rýchlo odparia pri akejkoľvek úrovni relatívnej vlhkosti (RH). Dýchacie cesty v nose a sliznice sú náchylnejšie na infekcie pri veľmi nízkej RH 10, 20 %, a to je dôvod, prečo sa niekedy v zime navrhuje zvlhčovanie (na úroveň 20 – 30 %).

Táto nepriama potreba zvlhčovania v zime v prípade COVID-19 nie je relevantná vzhľadom na prichádzajúce klimatické podmienky (od marca očakávame vnútornú vlhkosť vzduchu vyššiu ako 30 % vo všetkých európskych klimatických podmienkach bez zvlhčovania).

Preto v budovách vybavených centrálnym zvlhčovaním nie je potrebné meniť žiadané hodnoty zvlhčovacích systémov (zvyčajne 25 alebo 30 %). Vzhľadom na to, že prichádza jar, by tieto systémy už nemali byť v prevádzke. Vykurovacie a chladiace systémy sa dajú prevádzkovať normálne, pretože na šírenie COVID-19 nemajú žiadne priame dôsledky. Zvyčajne nie je potrebné nastavovať žiadané hodnoty pre vykurovacie alebo chladiace systémy.

Bezpečné používanie systému spätného získavania tepla

Za určitých podmienok môžu vírusové častice z odvádzaného vzduchu opäť vstúpiť do budovy. Zariadenia na spätné získavanie tepla môžu prenášať vírus spojený s časticami aerosólu zo strany odpadového vzduchu na stranu privádzaného vzduchu cez netesnosti. Rotačný regeneračný výmenník tepla typu „vzduch/vzduch“ (nazývaný tiež entalpický) môže mať značnú infiltráciu vzduchu netesnosťami v prípade zlej konštrukcie a údržby. V prípade správne fungujúcich rotačných regeneračných výmenníkov tepla, ktoré sú vybavené čistiacimi sekciami a správne nastavené, je stupeň tesnosti približne rovnaký ako pri doskových výmenníkoch tepla – v rozsahu 1 – 2 %.

Pri súčasných systémoch by netesnosť mala byť pod 5 % a mala by byť kompenzovaná zvýšením prívodu vonkajšieho vzduchu podľa normy EN 16798-3: 2017. Mnohé rotačné regeneračné výmenníky však nemusia byť správne nainštalované. Najčastejšou chybou je to, že ventilátory sú namontované tak, že vytvárajú vyšší tlak na strane odpadového vzduchu. To spôsobí prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu. Úroveň nekontrolovaného prenosu znečisteného odpadového vzduchu môže byť v týchto prípadoch cca 20 %, čo nie je prijateľné.

Rotačné regeneračné výmenníky tepla, ktoré sú správne navrhnuté, nainštalované a udržiavané, majú takmer nulový prenos tuhých znečisťujúcich látok (vrátane vzdušných baktérií, vírusov a húb), ale tento prenos je limitovaný na plynné znečisťujúce látky, ako je tabakový dym a iné pachy. Neexistuje dôkaz, že častice nesúce vírus s rozmermi od 0,1 mikrónu by mohli prenikať v nadmernom množstve netesnosťami do prívodu vzduchu.

Keďže miera netesnosti nezávisí od rýchlosti otáčania rotora, nie je potrebné vypínať rotory. Normálna prevádzka rotačných regeneračných výmenníkov umožňuje dosiahnutie vyššieho prietoku vzduchu. Je známe, že prienik infiltráciou je najvyšší pri nízkom prietoku vzduchu, preto sa odporúčajú vyššie prietoky vzduchu.

Ak existuje podozrenie na netesnosti v systéme rekuperácie tepla, môže byť riešením nastavenie tlaku alebo obtok (bypass) na zníženie tlaku (niektoré systémy môžu byť vybavené obtokom), aby sa zabránilo situácii, keď vyšší tlak na strane odvodu vzduchu spôsobí prienik netesnosťou na stranu prívodu vzduchu. Nastavenie tlaku môže byť korigované klapkami alebo inými primeranými riadiacimi prvkami.

Na záver odporúčame skontrolovať celý systém na spätné získavanie tepla vrátane merania rozdielu tlaku. Pre dodržanie vysokej miery ochrany by mal personál údržby plniť štandardné bezpečnostné postupy týkajúce sa práce v znečistenom prostredí vrátane používania rukavíc a ochrany dýchacích ciest. Prenos vírusových častíc pomocou zariadení na rekuperáciu tepla nie je problémom, ak je systém vetrania vybavený nepriamym systémom rekuperácie alebo iným zariadením na rekuperáciu tepla, ktoré zaručuje 100 % oddelenie vzduchu medzi výstupom a prívodom vzduchu.

Nepoužívajte recirkuláciu vzduchu

Častice vírusu z výfukového potrubia sa môžu znova dostať do budovy, keď sú zariadenia na úpravu vzduchu vybavené recirkuláciou vzduchu. Odporúča sa nepoužívať recirkuláciu vzduchu v centrálnych vetracích systémoch počas epidémie SARS-CoV-2: odporúča sa uzavrieť recirkulačné klapky (prostredníctvom automatického systému riadenia budovy alebo ručne).

V prípade, že to vedie k problémom s chladiacim alebo vykurovacím výkonom, akceptujte to, pretože je dôležitejšie predchádzať kontaminácii a chrániť verejné zdravie ako zaručiť tepelný komfort.

Vzduchotechnické jednotky so systémom recirkulácie sú niekedy vybavené filtrami vzduchu. Toto by nemal byť dôvod na to, aby boli recirkulačné klapky otvorené, pretože tieto filtre normálne nefiltrujú častice s vírusmi, pretože majú štandardnú účinnosť nízku (trieda filtrov hrubá G4/M5 alebo ISO/ePM10) a nie účinnosť HEPA.
Niektoré systémy (fan coily alebo indukčné jednotky) pracujú s miestnou cirkuláciou vzduchu (na úrovni miestnosti). Ak je to možné (a nevyžadujú sa žiadne významné požiadavky na chladenie), odporúča sa vypnúť tieto systémy, aby sa zabránilo recirkulácii vírusových častíc na úrovni miestnosti (napríklad, ak miestnosti bežne používa viac ako jeden užívateľ).

Tieto systémy (fan coily alebo indukčné jednotky) majú hrubé filtre, ktoré prakticky nefiltrujú malé častice s vírusmi, ale stále môžu koncentrovať a rozptyľovať najmenšie častice.
Na povrchu výmenníka tepla fan coilu sa vírus môže zničiť zvýšením teploty na 60 °C na jednu hodinu alebo 40 °C na jeden deň.

Ak nie je možné vypnúť výmenníky fan coilov (z dôvodu potreby chladiť alebo ohrievať), odporúča sa, aby ventilátory bežali nepretržite, aby tým zabránili vírusu usadiť sa vo filtroch a reaktivovať sa, keď sa ventilátory opäť zapnú. Pri nepretržitej prevádzke fan coilov bude vírus odstránený odvetraním prostredníctvom centrálneho vetracieho systému.

Čistenie ventilačného potrubia nemá žiadny praktický účinok

Boli urobené prehnané vyhlásenia odporúčajúce čistenie ventilačných potrubí, aby sa predišlo prenosu SARS-CoV-2 cez vetracie systémy. Čistenie ventilačného potrubia nie je účinné proti infekcii medzi miestnosťami, pretože ventilačný systém nie je zdrojom kontaminácie, ak vyššie uvedené odporúčania týkajúce sa spätného získavania tepla a recirkulácie sú dodržané.

Vírusy s aerosólom ako nosičom nebudú ľahko sedimentovať vo vetracích potrubiach a normálne budú odvádzané prúdom vzduchu. Z tohto dôvodu nie sú potrebné žiadne zmeny bežných postupov čistenia a údržby potrubí. Oveľa dôležitejšie je zvýšiť prívod čerstvého vzduchu, vyhnúť sa recirkulácii vzduchu podľa vyššie uvedených odporúčaní.

Výmena vzduchových filtrov na prívode vonkajšieho vzduchu nie je potrebná

V súvislosti s COVID-19 sa objavil problém, aby sa vymenili filtre, a otázka aký je ochranný účinok pred vonkajšou kontamináciou vírusmi, ak vo veľmi zriedkavých prípadoch sú výfukové otvory vetracieho systému v blízkosti vstupu vzduchu.

Moderné vetracie systémy (VZT – vzduchotechnické jednotky) sú vybavené jemnými vonkajšími vzduchovými filtrami hneď po vstupe vonkajšieho vzduchu (trieda filtrov F7 alebo F8 alebo ISO ePM2.5 alebo ePM1), ktoré dobre filtrujú častice z vonkajšieho vzduchu.

Veľkosť samotných častíc koronavírusu je 80 – 160 nm (PM0.1), je menšia ako rozsah zachytávania filtrov triedy F8 (účinnosť zachytenia 65 – 90 % pre PM1), ale veľa z týchto malých častíc sa zachytí na vláknach filtra difúznym mechanizmom. Častice SARS-CoV-2 sa tiež agregujú s väčšími časticami, ktoré sa už nachádzajú v oblasti zachytávania filtra. To znamená, že v zriedkavých prípadoch vírusom kontaminovaného vonkajšieho vzduchu poskytujú štandardné filtre vonkajšieho vzduchu primeranú ochranu pre nízku koncentráciu a príležitostne rozšírené vírusy vo vonkajšom vzduchu.

Zariadenia na rekuperáciu tepla a recirkuláciu sú vybavené menej účinnými filtrami na strane odsávania vzduchu (G4/M5 alebo ISO coarse/hrubý/ePM10), ktorých úlohou je chrániť zariadenie pred prachom. Tieto filtre nemusia odfiltrovať malé častice, pretože vírusové častice sa budú odvádzať von vetracím systémom na odvod vzduchu (pozri tiež odporúčanie nepoužiť recirkuláciu v časti „nepoužívajte recirkuláciu vzduchu“).
Z hľadiska výmeny filtra je možné použiť bežné postupy údržby. Zanesené filtre nie sú v tomto kontexte zdrojom znečistenia, ale znižujú prietok privádzaného vzduchu, čo má negatívny vplyv na samotné znečistenie vzduchu v interiéri.

Preto musia byť filtre vymenené podľa bežného postupu, keď sú prekročené limity tlakovej straty alebo času alebo podľa plánovanej údržby. Záverom odporúčame, aby ste nevymieňali existujúce filtre vonkajšieho vzduchu a nevymieňali ich za iný typ filtrov ani ich neodporúčame meniť skôr, ako je obvyklé. Personál údržby HVAC môže byť ohrozený, ak sa filtre (najmä filtre odpadového vzduchu) nevymieňajú v súlade so štandardnými bezpečnostnými postupmi.

Z bezpečnostných dôvodov pri manipulácii vždy predpokladajte, že na filtroch je aktívny mikrobiologický materiál vrátane životaschopných vírusov. Toto je obzvlášť dôležité v každej budove, kde sa nedávno vyskytla infekcia. Filtre by sa mali vymieňať pri vypnutom systéme, pri používaní rukavíc, s ochranou dýchacích ciest a likvidovať v uzavretom vrecku.

Čističe vzduchu v miestnosti môžu byť užitočné v konkrétnych situáciách

Čističky vzduchu v miestnostiach účinne odstraňujú častice zo vzduchu, čo zaisťuje účinok podobný vetraniu. Aby boli čističe vzduchu účinné, musia mať účinnosť aspoň HEPA filtra. Bohužiaľ, väčšina lacných čističiek vzduchu v miestnosti nie je dostatočne účinná. Zariadenia, ktoré používajú princípy elektrostatickej filtrácie (nie sú tie isté ako ionizátory v miestnosti!), často tiež fungujú celkom dobre.

Pretože prúdenie vzduchu čističmi vzduchu je obmedzené, podlahová plocha, pre ktorú môžu účinne slúžiť, je zvyčajne pomerne malá, obvykle menšia ako 10 m2. Ak sa rozhodnete použiť čistič vzduchu (zvýšenie prívodu čerstvého vzduchu pravidelným vetraním je často účinnejšie), odporúča sa umiestniť spotrebič do blízkosti zóny dýchania. Špeciálne UV čistiace zariadenie na čistenie vzduchu v miestnosti je tiež účinné na ničenie baktérií a vírusov, ale štandardne je toto zariadenie vhodné pre vybavenie nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Návod na použitie veka toalety

Ak sú toaletné misy vybavené vekami, odporúča sa toalety vypláchnuť uzavretými vekami, aby sa minimalizovalo uvoľňovanie kvapôčok a aerosólu do vzduchu obklopujúceho toaletnú misu. Je dôležité, aby fungovalo oddelenie ovzdušia vnútorného prostredia od kanála pomocou sifónu v mise toalety (bolo zaliate vodou). Zabezpečte, aby boli obyvatelia budovy poučení o používaní veka toalety.

Zhrnutie praktických opatrení na prevádzku zariadení v budovách

1. Zabezpečte vetranie priestorov vonkajším vzduchom.
2. Nastavte nútený vetrací systém na nominálny prietok vzduchu najmenej 2 hodiny pred začiatkom času používania budovy a nastavte ho na nižší prietok vzduchu 2 hodiny po čase používania budovy.
3. Počas noci a cez víkendy nevypínajte vetranie, ale udržujte ho v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu.
4. Zabezpečte pravidelné prirodzené vetranie oknami (aj v budovách núteným vetraním).
5. Odvetrávanie toalety udržiavajte nepretržite v prevádzke.
6. Vyvarujte sa otváraniu okien na toaletách, aby bol zabezpečený správny smer vetrania
7. Povedzte obyvateľom budovy, aby splachovali záchody so zatvoreným vekom.
8. Prepnite recirkulačné jednotky na 100 % vonkajší vzduch.
9. Skontrolujte zariadenia na spätné získavanie tepla, aby ste sa uistili, že úniky vzduchu netesnosťou sú pod kontrolou.
10. Odstavte fan coily alebo ich prevádzkujte tak, aby ventilátory fungovali nepretržite.
11. Nemeňte nastavené žiadané hodnoty pre vykurovanie, chladenie a zvlhčovanie.
12. Počas tohto obdobia neplánujte čistenie vzduchovodov.
13. Vymeňte filtre vzduchu na prívode vonkajšieho vzduchu a odvode odpadného vzduchu ako zvyčajne v súlade s plánom údržby.
14. Pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávajte pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Spätná väzba

Ak ste odborníkom na problémy uvedené v tomto dokumente a máte pripomienky alebo návrhy na zlepšenie, kontaktujte nás na adrese info@rehva.eu. Keď nám pošlete e-mail, uveďte ako predmet „dočasný dokument COVID-19“.

Často kladené otázky

Od prvej verzie usmerňovacieho dokumentu REHVA, ktorá bola uverejnená 17. marca, dostala REHVA niekoľko otázok a žiadostí o objasnenie od odborníkov z oblasti priemyslu, akademickej obce a vlády. Autori dokumentu v snahe odpovedať na tieto žiadosti pridali túto časť FAQ, ktorá bude priebežne aktualizovaná, keď sa objavia častejšie otázky.

1. Aké opatrenia by som mal urobiť pri výmene filtrov?
Mali by sme urobiť nejaké preventívne opatrenia pri výmene filtrov alebo pri čistení prívodu vzduchu pri údržbe? Sú pracovníci údržby pri vykonávaní takýchto prác ohrození?

Odpoveď
Vo všeobecnosti je vhodné predpokladať, že na filtroch je aktívny mikrobiologický materiál. Nie je známe, či to predstavuje významné riziko infekčných chorôb spôsobených vírusmi, ale zásada predbežnej opatrnosti naznačuje, že by sa malo postupovať opatrne. Je to obzvlášť dôležité v každej budove (vrátane obytných budov), kde sú známe alebo podobné prípady akejkoľvek infekčnej choroby vrátane COVID-19. Vetrací systém by sa mal pri výmene filtrov odstaviť, servisní pracovníci by mali použiť všetky potrebné osobné ochranné pomôcky, ako sú ochranné rukavice, respirátory FFP3, a filtre odovzdať na likvidáciu v uzavretom obale.

2. Je po pandémii potrebné dezinfekčné ošetrenie vzduchovodov?
Odporúčate po pandémii očistiť vzduchovody (najmä výfuk) dezinfekčným ošetrením?

Odpoveď
Podľa nášho odporúčania to nie je potrebné, pretože vírusy zostávajú životaschopné na plastových povrchoch a povrchoch z nehrdzavejúcej ocele nie dlhšie ako 2 až 3 dni. V potrubí je tento čas pravdepodobne ešte kratší, pretože v prúde vzduchu zostávajú životaschopné iba 3 hodiny.

3. Dokáže vysoká teplota vo fan coil jednotkách eliminovať vírusy?
V usmernení sa uvádza, že vírus je citlivý na teploty nad 30 °C. V jednotkách fan coil je možné ľahko dosiahnuť teploty 40 °C. Môže to byť spôsob, ako eliminovať alebo obmedziť vírusy suspendované v budove? Bolo by vhodné maximalizovať teploty okruhu fan coil?

Odpoveď
Na inaktiváciu vírusu je potrebné zvýšenie teploty až na 37 °C na jeden deň a 56 °C na 30 minút. Vzhľadom na bezpečnostnú rezervu 3 – 4 °C by bolo vhodné pracovať pri teplote 40 °C počas jedného dňa a 60 °C počas jednej hodiny. Tieto teploty platia hlavne pre povrchy výmenníka tepla a nie pre filtre, pri ktorých sa očakáva, že teplota zostane na nižších úrovniach. Preto by sa mohlo uvažovať o výmene filtra pri takýchto opatreniach s ohrevom.

4. Odporúča sa UV žiarenie a ionizačné jednotky?
Odporúčali by ste inštalovať systémy úpravy vzduchu UV alebo ionizačné jednotky do existujúcej jednotky na úpravu vzduchu (AHU), pretože nezvýšia tlakové straty?

Odpoveď
Takéto zariadenia (UV systémy, ionizačné jednotky atď.) sú vhodnejšie pre zdravotnícke zariadenia. Vedenie REHVA sa zameriava na bežné nebytové budovy, pri ktorých vonkajší vzduch nie je zdrojom kontaminácie. Preto nie je potrebné čistenie prívodu vonkajšieho vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách UV žiaričmi. Z tohto dôvodu neodporúčame UV aplikácie.

5. Mal by som pozastaviť servis požiarnych klapiek vo vzduchotechnických potrubiach?
Niekoľko inžinierov vyjadrilo obavy týkajúce sa servisu požiarnych klapiek vo vzduchotechnických potrubiach. Domnievate sa, že počas vypuknutia COVID 19 musíme tento druh servisu pozastaviť?

Odpoveď
Personál údržby HVAC môže byť ohrozený, ak sa filtre (najmä filtre na strane odpadového vzduchu) nevymieňajú v súlade so štandardnými bezpečnostnými postupmi. Aby ste boli na bezpečnej strane, vždy predpokladajte, že na filtroch je aktívny mikrobiologický materiál vrátane životaschopných vírusov. Toto je obzvlášť dôležité v každej budove, kde sa nedávno vyskytla infekcia. Filtre by sa mali vymieňať pri vypnutom systéme, pri používaní rukavíc, s ochranou dýchacích ciest a likvidovať v uzavretom vrecku. Je možné, že niektoré vírusové častice sú v odvodných vzduchovodoch. Preto by sa mohla odporučiť podobná ochrana.

6. Môžu vírusové častice opäť vstúpiť do vetracieho systému cez rotačný regeneračný výmenník?
Môžu vírusové častice vstupovať do vetracieho systému cez rotačný regeneračný výmenník a najmä cez teplovýmenné plochy spolu s vlhkosťou vstupujúcou do systému?

Odpoveď
V prípade rotačných regeneračných výmenníkov je prenos obmedzený hlavne na plynné znečisťujúce látky, napríklad na tabakový dym a iné pachy. V prípade správne prevádzkovaných zariadení s preplachovacími sekciami prakticky neprenášajú častice – to platí aj pre vírusové častice. Hlavným problémom starších zariadení je infiltrácia vzduchu z výfukovej strany na stranu prívodu. Závisí to od rozdielu tlaku a stavu tesnení. Ak ventilátory vytvárajú vyšší tlak na strane odpadového vzduchu, únik vzduchu sa môže zvýšiť z niekoľkých percent až na 20 %. V prípade potreby môžu byť tlakové rozdiely korigované klapkami alebo inými prvkami. Pretože netesnosť nezávisí od rýchlosti otáčania, nie je potrebné vypínať rotory, ale je možné odporučiť kontrolu starších zariadení.

7. Môže byť dodávka „100 % čerstvého vzduchu“ použitá v obchodoch s potravinami bez zvyšovania úrovne vlhkosti?

V obchodoch s potravinami (v supermarketoch) sa po prepnutí vetrania na čerstvý vzduch bez recirkulácie bude systém na vykurovanie a chladenie „snažiť“ udržiavať teplotu v priestore predajne. Nastavený režim „100 % čerstvý vzduch“ povedie v prostredí supermarketov takisto k zvýšeniu úrovne vlhkosti, čo bude mať vplyv na chladiaci výkon (na citeľný chladiaci výkon) – to nevyhnutne ovplyvní určujúcu teplotu potravín, ktorá by mohla klesnúť mimo akceptovaných limitov. Bolo by vhodné z dôvodu ochrany bezpečnosti potravín umožniť primeranú recirkuláciu vzduchu na udržanie úrovne vlhkosti (za predpokladu, že nie je k dispozícii odvlhčovací systém)?

Odpoveď
Vo všeobecnosti možno vlhkosť v európskych klimatických podmienkach regulovať bez odvlhčovacích systémov vo vetracích systémoch so 100 % podielom vonkajšieho vzduchu. V klimatických podmienkach, ktoré nie sú príliš teplé a vlhké, by chladiaci výkon chladičov vetracích jednotiek mal byť dostatočný na odvlhčovanie aj v režime „100 % vonkajšieho vzduchu“ (v závislosti od úrovne teploty chladiaceho média a dimenzovania chladičov). Ak je klimatizačná jednotka schopná regulovať teplotu priestoru obchodu, relatívna vlhkosť by sa nemala významne meniť. V prípade, že pandémia bude pokračovať aj v lete s vysokými teplotami, je možné, že prevádzka vetracích systémov bude usmernená vnútroštátnymi pokynmi, ktoré budú zavedené. Ak úrady nezakážu recirkuláciu, alternatívou by bolo zlepšenie filtrácie, a to buď inštaláciou kvalitnejších filtrov, alebo UV (ultrafialovými) zariadeniami. Systémy UVGI (UV germicídne žiariče) zabíjajú akékoľvek baktérie a vírusy, ale aby správne fungovali, treba ich správne navrhnúť a nainštalovať.

8. Existujú nejaké ďalšie preventívne opatrenia, ktoré sú potrebné pri bežnom čistení vzduchotechnického potrubia?

Odpoveď
Pri čistení vzduchotechnického potrubia môžu byť hodnoty emisií organických aj anorganických prachov veľmi vysoké. Jednotky podtlakového zberača sa bežne používajú na vytvorenie potrebného podtlaku a prúdenia vzduchu v časti potrubia pri čistení a prach sa zhromažďuje do filtračnej jednotky podtlakového zberača. Tieto jednotky sú typicky vybavené HEPA filtrami, ktoré sú potrebné aj na zachytenie náhodne sa vyskytujúcich vírusových častíc. Z tohto dôvodu sú zariadenia a normy na čistenie potrubia dostatočné aj v súčasnej situácii. Podrobné informácie o plánovaní prác na čistenie potrubia a o zariadeniach sú k dispozícii v príručke REHVA Guidebook 8. Čo sa v súčasnej situácii po prepuknutí choroby COVID-19 líši, je potreba ochrany personálu vykonávajúceho čistenie. Viac informácií nájdete v odpovedi na prvú otázku FAQ.

Preklad: Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
KategórieTechnické zariadenia budov