Penetračné, spevňujúce a ochranné nátery
Galéria(12)

Penetračné, spevňujúce a ochranné nátery

Partneri sekcie:

Penetračný náter plní v stavebnej konštrukcii niekoľko dôležitých funkcií. V prvom rade zvyšuje prídržnosť a priľnavosť vrstiev následne aplikovaných na podklad. Pokiaľ sú vlastnosti podkladu pred nanesením penetrácie nedostatočné, výsledný efekt nesplní očakávania.

Pri penetrácii nasiakavej podkladovej vrstvy preniká do podkladu účinná zložka, ktorou sa zabezpečí nemennosť jeho požadovaných vlastností. V prípade potreby zjednotenia nasiakavosti povrchu, najmä pred aplikáciou finálnych povrchových náterov, respektíve omietok slúži penetrácia aj na tento účel. Vďaka tomu možno predchádzať vzniku nevzhľadných rôznofarebných škvŕn.

Pri nenasiakavých povrchoch preberá penetrácia funkciu spojovacieho (adhézneho) mostíka, ktorý zvyšuje priľnavosť medzi podkladom a nasledujúcimi vrstvami. Spevňujúce nátery (obr. 1) slúžia na spevnenie nesúdržných podkladov, ktoré sú vždy nasiakavé. Penetračné nátery na nasiakavé podklady slúžia aj na prikotvenie častíc prachu.

Rozdelenie penetračných náterov podľa druhu podkladu a použitia:

 • penetračné nátery na nasiakavé podklady,
 • penetračné nátery na nenasiakavé podklady,
 • univerzálne penetračné nátery (obr. 2, 3),
 • spevňujúce nátery.
Obr. 2 Univerzálny penetračný náter zvyšujúci priľnavosť nanášaných vrstiev nasiakavých ako aj neneasiakavých povrchov v interiéri a exteriéri Obr. 3 Moderné univerzálne penetračné nátery  vyhovujú nízkym obsahom organických prchavých látok

Pri výbere materiálov sa odporúča siahnuť po výrobkoch od jedného výrobcu. Vlastnosti jednotlivých výrobkov z uceleného systému stavebnej chémie sú navrhnuté tak, aby sa v konštrukcii vhodne dopĺňali.

Vhodne zvolená penetrácia ešte nerieši všetky problémy a kvalitu podkladu ovplyvní len do určitej miery. Penetráciu treba nanášať na vhodne pripravený podklad. V zásade možno za pripravený podklad považovať dostatočne zdrsnený, pevný a čistý podklad bez ďalších cudzorodých látok, bez náterov a mastnôt, na ktorý možno aplikovať ďalšie vrstvy. Iba dôkladne pripravený podklad je zárukou dlhodobej súdržnosti vrstiev ako celku. Pokiaľ sa jeho príprava zanedbá, môže to ovplyvniť finálne vlastnosti konštrukcie. Penetračný náter neprenikne medzi nesúdržné spodné vrstvy podkladu (vtedy je nevyhnutné spevnenie), vytvorí pevnú povrchovú vrstvu. Následne môže dôjsť k narušeniu konštrukcie v dôsledku nedostatočného spevnenia spodných vrstiev podkladu.

Pokiaľ ide o betónový podklad, musí byť vyzretý, odmastený, bez voľných častíc prachu a zbavený nesúdržných častíc, takzvaného cementového mlieka. Ak je povrch popraskaný, drobné trhliny v ňom sa odporúča zlepiť prípadne zošiť pomocou epoxidového alebo polyesterového konštrukčného lepidla. Podklad by mal byť chránený aj pred vzlínajúcou vlhkosťou. Drevený povrch treba pred nanesením penetračného náteru očistiť, zbrúsiť a nerovnosti vyplniť vhodným tmelom na drevo.

Výrobcovia kvalitnej stavebnej chémie ponúkajú nielen ucelený systém výrobkov pre danú konštrukciu, ale aj bezplatnú diagnostiku podkladu. Vďaka tomu možno eliminovať výskyt chýb vo finálnej konštrukcii.

Penetračné nátery na nasiakavé podklady
Medzi nasiakavé podklady patria cementový poter, liaty sadrový poter, cementové omietky a stierky, sadrová stierka, presné murovacie tvárnice, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky a podobne. Pri týchto podkladoch sa odporúča používať penetračné nátery na účel zjednotenia a zníženia nasiakavosti podkladu, čím sa zabezpečí zvýšená prídržnosť následne aplikovaných vrstiev na podklad (obr. 4, 5). Zamedzujú tiež nadmernému vsakovaniu zámesovej vody z cementových a disperzných lepiacich tmelov a stierok do podkladu, a tým aj nedostatočnému vytvrdnutiu, respektíve vyzretiu týchto materiálov. Zároveň sa nimi kotvia prípadné prachové častice ponechané na podklade. Aj z tohto dôvodu je vhodné ošetriť penetračným náterom nasiakavé podklady za každých okolností.

Obr. 4 Penetračný náter na nasiakavé podklady určený na zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu Obr. 5 Penetračný náter na nenasiakavé podklady v interiéri a exteriéri určený na zlepšenie prídržnosti aplikovaných vrstiev

Aplikácia penetrácie na nasiakavý podklad
Podklady určené na ošetrenie musia byť dokonale čisté, suché, vyzreté, zbavené olejov a mastnoty, zaschnutého cementového mlieka a nesúdržných častíc. Penetrácia sa zriedi podľa inštrukcií technického listu výrobku a rovnomerne sa nanesie na povrch pomocou plochého štetca, valčeka alebo hladkej stierky. Mechanická penetrácia je vhodnejšia ako penetrácia striekaním, lebo materiál lepšie vsiakne do podkladu. Dôležité je nanášať iba také množstvo, aké môže vsiaknuť do podkladu. Nevsiaknutá penetrácia vytvára súvislé plochy, ktoré negatívne ovplyvňujú priľnavosť. Počet náterov nasiakavého podkladu sa volí v závislosti od nasiakavosti podkladu, pričom možno aplikovať až tri nátery. V tomto prípade treba medzi aplikáciou prvého a každého ďalšieho náteru počkať minimálne 1 až 3 hodiny. Technologická prestávka medzi dvoma nátermi by však z dôvodu lepšieho spojenia oboch náterov nemala byť dlhšia ako 12 až 24 hodín.

Niekoľko príkladov použitia penetračných náterov na nasiakavé podklady:

 • príprava povrchov na báze cementu pred vyrovnaním pomocou samonivelizačných alebo tixotrópnych vyrovnávacích zmesí,
 • medzi vyhladzovacími vrstvami, ak je prvá vrstva dokonale suchá,
 • pred vyhladením sadrových mált pomocou cementových materiálov,
 • pred aplikovaním materiálov na báze cementu na anhydridové povrchy,
 • pred vyhladením povrchu cementových omietok pomocou materiálov na báze sadry,
 • podkladový náter pre tapetové lepidlá na sadrových stenách,
 • pred inštaláciou keramických obkladov použitím cementových lepidiel na: sadrové omietky a striekanú sadru, prefabrikované sadrové panely, vláknité sadrové panely, anhydridové podklady,
 • ošetrenie sadrových stien, drevotrieskových dosiek, cemento-vlaknitých dosiek, penového betónu, omietok a podobne,
 • pred tapetovaním alebo náterom.

Penetračné nátery na nenasiakavé podklady
Medzi nenasiakavé podklady patria vibrovaný a hladený betón, keramická, kamenná a terazzo dlažba, liate terazzo, liate živičné stierky, preglejky, OSB dosky, drevoštiepkové impregnované dosky a podobne. Penetračné nátery pre nenasiakavý podklad majú za úlohu zlepšiť prídržnosť následne aplikovaných vrstiev (cementových lepiacich tmelov, vyrovnávacích samonivelačných stierok, disperzných a živičných lepiacich tmelov a stierok).

   
Obr. 6 Dvojzložkový základný náter na báze epoxidových živíc Obr. 7 Dvojzložkový penetračný náter na báze epoxidových živíc na betónové podklady

Aplikácia penetrácie na nenasiakavý podklad
Pri aplikácii penetračného náteru treba dbať na to, aby bol podklad suchý, zbavený vlhkosti, čistý, pevný, zbavený zvyškov starých náterov, tmelov a mastnoty. Príprava a miešanie penetračných náterov sú závislé od bázy, na ktorej sú vyrobené, a je nevyhnutné sa riadiť pokynmi výrobcu uvedenými v technickom liste. V prípade dvojzložkových epoxidových penetračných náterov (obr. 6, 7) sa zmiešava tvrdidlo (zložka B) s epoxidovou živicou (zložka A). Až po tomto zmiešaní dôjde k tepelnej reakcii. Po aplikácii dvojzložkových penetračných náterov na báze epoxidových živíc je nevyhnutné aplikovať následné vrstvy do „čerstvého“ penetračného náteru, spravidla to býva 1 až 3 hodiny po aplikácii, maximálne však do 24 hodín. V prípade, že sa epoxidová živica nechá na podklade vytvrdnúť, je nevyhnutné vytvoriť mechanickú kotvu presypaním suchým, praným kremičitým pieskom frakcie 0,6 až 1,2 mm (začerstva) pre nakotvenie ďalších vrstiev. Po úplnom vytvrdnutí musí byť prebytočný nenakotvený kremičitý piesok odstránený odsatím.  Ak sa použijú disperzné penetračné nátery na báze syntetických živíc (obr. 8), nechajú sa spravidla na podklade vyschnúť. Podľa druhu náteru to býva asi 10 minút až 12 hodín.

Univerzálne penetračné nátery
Prednosťou univerzálnych penetračných náterov je zvýšenie priľnavosti následne nanášaných vrstiev na väčšinu nasiakavých aj nenasiakavých povrchov v interiéri aj v exteriéri. Kvalitný univerzálny penetračný náter by mal zaručovať drsný spoj, ktorý je ideálny pre omietky a stierky, a súčasne zabezpečiť optimálnu prídržnosť aj k hladkým plochám a podkladom s nízkou nasiakavosťou. Pri nasiakavých podkladoch obmedzuje a zjednocuje ich nasiakavosť.

Príklady použitia univerzálnych penetračných náterov:

 • pred aplikáciou omietok na podklady z betónu, tehál, z pórobetónových a sadrových tvárnic, sadrokartón, drevo, kov, všetky typy omietok na báze cementu, vápna, sadry a podobne,
 • pred aplikáciou vyhladzovacích stierok na existujúce podklady z keramiky, terazza a prírodného kameňa v interiéri,
 • pred uložením podláh z keramiky a prírodného kameňa na existujúce keramické podlahy v interiéri.

Spevňujúce nátery
V prípade, že podklad nevykazuje dostatočnú súdržnosť a pevnosť (sprašuje), je nevyhnutné ho spevniť vhodným spevňujúcim náterom (obr. 9), a to v závislosti od potrebnej hĺbky spevnenia, rýchlosti sprevádzkovania plochy a druhu následne aplikovaných vrstiev. Nasiakavý podklad po spevnení vykazuje vlastnosti nenasiakavého podkladu a podľa toho treba zvážiť aj výber penetračného náteru.

Na spevnenie silne nasiakavých a pórovitých suchých povrchov minerálnych podkladov a na utesnenie cementových podkladov (obr. 10) pri nadmernej zvyškovej vlhkosti sa používajú špeciálne penetračné nátery. Uzatváracie, spevňujúce nátery sa používajú aj na uzatvorenie vlhkosti v cementových podkladoch.

Obr. 9 Aplikácia náteru na spevnenie slabých a sprašných povrchov v interiéri a exteriéri Obr. 10 Ochranný náter sa používa na spevnenie oslabených cementových podkladov, ale aj ako impregnácia proti znečisteniu alebo ako uzatvárací náter.

Niektoré príklady použitia:

 • na spevnenie cementových povrchov, ktoré nie sú mechanicky poškodené,
 • ako penetračný náter pred kladením drevených podláh na prevenciu ich poškodenia z dôvodu zvyškovej vlhkosti v cementových povrchoch,
 • ako protiprašný náter na cementové a anhydridové povrchy s drobivou štruktúrou.

TEXT: Peter Joppek
FOTO: MAPEI SK

Peter Joppek je produktový manažér spoločnosti ­MAPEI SK, s. r. o., pre podlahy.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.