voda

Budú sa na Slovensku využívať systémy s upravenou sivou vodou?

Partneri sekcie:

Cieľom používania sivej vody je ekologické a udržateľné hospodárenie s vodou všeobecne.

Od novembra 2018 platí na Slovensku norma STN EN 16941 Miestne systémy na úžitkovú vodu. Dosiaľ bola v platnosti iba jej prvá časť preložená aj do slovenského jazyka: Systémy na použitie zrážkovej vody. Začiatkom roka 2021 vstúpila do platnosti aj jej druhá časť: Systémy na použitie upravenej sivej vody (zatiaľ v anglickom jazyku), o ktorej chceme v stručnosti informovať odbornú verejnosť.

Cieľom používania sivej vody je ekologické a udržateľné hospodárenie s vodou všeobecne. Sivá voda sa podľa zdroja (konkrétneho zariaďovacieho predmetu) odlišuje objemom a zložením, čo si vyžaduje rôzne úrovne čistenia v závislosti od zamýšľaného použitia. Systémy sivej vody sa preto môžu výrazne líšiť vo svojej zložitosti a v technickom riešení.

Účel normy

Norma STN EN 16941-2 špecifikuje zásady navrhovania, dimenzovania, montáže, identifikácie, uvedenia do prevádzky a údržby systémov sivej vody s cieľom použiť sivú vodu v budove. Projektan môžu nájsť v znení normy veľmi dôležité minimálne hygienické a bezpečnostné požiadavky na systémy sivej vody. Prednostne sa upravená sivá voda odporúča používať na:

  • splachovanie WC
  • polievanie záhrady
  • pranie
  • čistenie

Zároveň sa vylučuje jej využitie:

  • ako pitnej vody a na prípravu jedla
  • na osobnú hygienu
  • v systémoch priameho použitia bez úpravy
  • ako priemyselnej odpadovej vody
  • na spätné získavanie tepla a chladenie

Na obr. 1 je zjednodušená schéma systému využívajúceho ľahké sivé vody (splašková voda bez obsahu fekálií a tiež voda z drezov a umývačiek riadu). V tejto súvislosti môžeme spomenúť ešte pojmy ako čierna voda (splašková voda s fekáliami), žltá voda (splašková voda s obsahom moču) a biela voda − vyčistená sivá voda, ktorá sa môže využiť na prevádzkové účely, teda recyklovaná voda.

Obr. 1 Schéma systému využitia sivej vody.
Obr. 1 Schéma systému využitia sivej vody. | Zdroj: archív autoriek

Zjednodušený návrh systému

Systém je veľmi podobný systému využitia zrážkových vôd z povrchového odtoku, ktorý sa používa už dlhšie a venuje sa mu prvá časť normy STN EN 16941-1. Potrebné sú vstupné údaje na dimenzovanie jednotlivých jeho súčastí (zachytávanie, čistenie, akumulácia a distribúcia).

Norma uvádza vzorec (1) na stanovenie potreby sivej vody DG v litroch za deň (l/d), ak sa má upravená sivá voda použiť na splachovanie, pranie, polievanie záhrady, príp. na čistenie.

DG = n · ( VT · uT + Vu · uU + VWM · uWM) + Vmisc

kde

DG je požiadavka na sivú vodu v litroch za deň (l/d).
n – počet osôb (p)
VT – objem vody na spláchnutie WC – jedno spláchnutie v litroch (l)
uT – miera využitia WC na osobu a deň (1/(p . d))
Vu – objem vody na spláchnutie pisoára – jedno spláchnutie v litroch (l)
uU – miera využitia pisoára na osobu a deň (1/(p . d))
VWM – objem vody do práčky na bielizeň za prací cyklus v litroch (l)
uWM – prevádzkový cyklus práčky na osobu a deň (1/(p . d))
Vmisc – objem vody na iné účely (napr. polievanie záhrady, čistenie) v litroch za deň (l/d)

V tab. 1 a 2 sú uvedené priemerné hodnoty potreby vody pre návrh systému.

Záver

Systémy sivej vody musia byť projektované, inštalované, označené, prevádzkované a udržiavané tak, aby bola kedykoľvek zabezpečená požadovaná úroveň ich bezpečnosti a aby bolo možné ľahko vykonať nutné údržbové práce. Systémy sivej vody nesmú spôsobovať záplavy, preto musia obsahovať správne nadimenzované priepady.

Objem a znečistenie rôznych druhov sivej vody závisia od ich pôvodu. Ak sa sivá voda odoberá z drezu alebo umývačky riadu, úroveň znečisťujúcich látok je vyššia a môže si vyžadovať intenzívnejšie čistenie.

Článok vznikol s podporou projektov APVV-18-0360 Aktívna hybridná infraštruktúra pre špongiové mesto; VEGA 1/0217/19 Výskum hybridnej modrej a zelenej infraštruktúry ako aktívnych prvkov ‚špongiového‘ veľkomesta a VEGA č. 1/0847/18 Nízkoenergetické systémy techniky prostredia na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Literatúra

 1. EN 16941 2:2021: On-site non-potable water systems – Part 2: Systems for the use of treated greywater.

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Zuzana Vranayová pôsobí na Oddelení TZB Ústavu pozemného staviteľstva SvF TUKE.
Jana Peráčková pôsobí na Katedre TZB SvF STU v Bratislave.

Článok bol publikovaný v časopise TZB 01/2021.