image 96201 25 v1
Galéria(24)

Kladenie dlažby na balkóny a terasy vystavené enormnému namáhaniu

Partneri sekcie:

Návrh balkónovej, resp. terasovej dosky je potrebné vykonať podľa platných technických a normatívnych predpisov a musí ho riešiť projektová dokumentácia. Na kladenie dlažby v exteriéri sa osvedčila dvojzložková hydroizolácia (kombinácia suchej zmesi a disperzie). 

01
02
03
04
05
06
07
08

Okrem správnej voľby hydroizolačného materiálu je dôležitá aj minimálna hrúbka suchej vrstvy hydroizolačnej stierky – kombinácia suchá zmes + disperzia (stierka) – 2 mm. Na dlhotrvajúcu životnosť má rozhodujúci vplyv zároveň aj dostatočný sklon stavebnej konštrukcie, správna voľba dlažby (predovšetkým farba a formát), rozloženie dilatačných škár a kvalita použitých materiálov.

Spádová vrstva v odporúčanom sklone min. 1,5 % sa tvorí vždy ako pripojená vrstva (nesmie sa od podkladu oddeliť) k podkladovej nosnej (betónovej) doske. Voľba veľkosti dlažby spolu s farbou má zásadný vplyv na tlak a napätie, ktoré v dlažbe vznikajú vplyvom rôznej teplotnej dĺžkovej rozťažnosti dlažby a podkladu (betónu) pri teplotných zmenách. Vzniknuté napätie sa musí uvoľniť v dilatačných škárach, inak dochádza k deštrukcii, ktorá sa najčastejšie prejaví v pohľadovej vrstve (trhliny, odlepenie dlažby atď.).

Na správne umiestnenie dilatačných škár (max. po 2,5 m nezávisle od rozmerov dlažby, šírka škáry je min. 5 mm) je potrebné dávať pozor predovšetkým pri rozmeroch dlažby viac ako 400 × 400 mm (veľké formáty) a pri tmavých odtieňoch dlažby (viac sa na slnku prehrievajú). V niektorých prípadoch je potrebné zhotoviť každú škáru ako dilatačnú (rozmery väčšie ako 600 × 600 mm). Dilatačné škáry v podklade sa musia priznať aj na dlažbe.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, pevný, nosný, suchý alebo mierne vlhký, s otvorenými pórmi, bez zvyškov lepidiel alebo iných nesúdržných vrstiev. Povrch zabudovaných prvkov (odkvapový plech) musí lícovať s pripraveným povrchom alebo musí byť zapustený hlbšie. Ostré hrany treba zbrúsiť. Existujúce trhliny treba zošiť živicou a sponami na zošívanie trhlín. Nepripojené potery (potery na deliacich vrstvách) musia mať jednotnú hrúbku min. 50 mm. 

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť čistý, pevný, nosný, suchý alebo mierne vlhký, s otvorenými pórmi, bez zvyškov lepidiel alebo iných nesúdržných vrstiev. Ostré hrany sa zbrúsia.

02 | Navlhčenie podkladu
Očistený podklad sa pred nanesením vyrovnávacej stierky vopred dostatočne navlhčí vodou. Je potrebné zabrániť tvorbe kaluží.

03 | Vyrovnanie podkladu
Nerovnosti podkladu sa upravia vyrovnávacou maltou. Suchá zmes sa zmieša s vodou (4,8 až 5 l vody/25 kg vrece) elektrickým nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Pripravená malta sa nanesie oceľovým hladid­lom lokálne do nerovností alebo celoplošne (max. hrúbka 50 mm).

04 | Spádová vrstva
Následne sa zhotoví spádová vrstva (1,5 až 2 %). Najskôr sa pomocou vyrovnávacej malty vytvoria dva vodiace pásy tak, aby vodiaca oceľová lata bola v požadovanom sklone. Medzi vodiace pásy sa nanesie celoplošne malta a stiahne sa latou do roviny.

05 | Zarovnanie spádovej vrstvy
Po približne 60 min. sa plocha môže zarovnať hliníkovou latou.

06 | Ochrana spádovej vrstvy
Pri vysokých teplotách, vetre a priamom slnečnom žiarení je potrebné vytvorenú spádovú vrstvu chrániť pred veľmi rýchlym vyschnutím (napr. viackrát postriekať vodou, zakryť geotextíliou alebo PE fóliou). Po približne 2 h sa môže aplikovať hydroizolácia.

07 | Očistenie riedidlom
Drevené a plastové prvky (okrem PE a PP) sa jemne zbrúsia. Prach po brúsení sa povysáva a prvky sa očistia vhodným riedidlom. Kovové prvky sa očistia univerzálnym riedidlom.

08 | Penetrácia podkladu – rámov
Na pripravený podklad sa v závislosti od typu podkladu celoplošne rovnomerne nanesie vhodný penetračný náter v jednej alebo v dvoch vrstvách. Na nanášanie možno použiť široký štetec, valček alebo kefu.

09 | Tesniaca páska
V mieste styku podlahy a zvislej konštrukcie sa do čerstvej vrstvy hydroizolačnej stierky vtlačí tesniaca páska. Pri ukončení tesniacej pásky je potrebné vyhotoviť presah 100 až 150 mm, ktorý sa vtlačí do hydroizolačnej stierky a zapracuje pomocou „špachtle“ vrstvou stierky.

10 | Tesnenie rohov
V mieste vonkajších a vnútorných rohov sa použijú tesniace gumené rohy, ktoré sa vložia do čerstvého lôžka hydroizolačnej stierky. S tes­niacou páskou je potrebné vzájomné prekrytie min. 50 mm. Následne sa tesniace rohy celoplošne zatrú ďalšou vrstvou hydroizolačnej stierky.

11 | Navlhčenie spádovej vrstvy
Vyschnutá spádová vrstva sa dôkladne navlhčí vodou. Podklad musí byť matne vlhký. Na povrchu nesmú vzniknúť kaluže.

12 | Kontaktná vrstva hydroizolačnej stierky
Do tekutej zložky hydroizolačnej stierky, ktorá sa premieša a vyleje do čistej nádoby, sa vysype prášková zložka a mieša sa elektrickým miešad­lom 3 min. na homogénnu zmes. Nechá sa odležať 1 min. a opätovne sa premieša. Do pripravenej zmesi sa pridá 10 % vody a znovu sa premieša. Na podklad sa nanesie hladidlom kontaktná vrstva.

13 | Prvá vrstva hydroizolačnej stierky
Na kontaktnú vrstvu sa zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 6 mm nanesie celoplošne ďalšia vrstva hydroizolačnej stierky.

14 | Zarovnanie hydroizolačnej stierky
Nanesená vrstva hydroizolačnej stierky sa zarovná hladkou stranou oceľového hladidla.

15 | Izolovanie čelnej strany stavebnej konštrukcie
Hydroizolačná stierka sa rovnako nanesie aj na čelnú stranu balkónovej alebo terasovej dosky (na balkónoch až po odkvapovú hranu).

16 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky
Po približne 4 h sa nanesie celoplošne valčekom druhá vrstva hydroizolačnej stierky. Hrúbka suchej hydroizolačnej stierky musí byť min. 2 mm (mokrá vrstva približne 2,3 mm), max. 5 mm.

17 | Kontaktná vrstva lepidla
Suchá zmes sa vysype do čistej nádoby s vodou a zmieša sa elektrickým miešadlom na plastickú zmes bez hrudiek. Nechá sa 3 min. odležať a opätovne sa premieša. Hladkou stranou oceľového hladidla sa na podklad nanesie tenká kontaktná vrstva (tzv. záškrab).

18 | Lepiaca vrstva lepidla
Na čerstvú kontaktnú vrstvu rýchlotuhnúceho flexibilného lepidla sa zubovým hladidlom s vhodnou veľkosťou zuba (v závislosti od rozmerov dlažby) nanesie vrstva flexibilného lepidla. Nanáša sa v jednom smere a na takú veľkú plochu, aby nevznikol na povrchu lepidla povlak, ktorého tvorbu je potrebné pred uložením dlažby zistiť dotykom prsta.

19 | Lepidlo na rubovú stranu dlažby
Následne sa nanesie tenká kontaktná vrstva rýchlotuhnúceho flexibilného lepidla hladkou stranou oceľového hladidla aj na rubovú stranu keramickej dlažby.

20 | Uloženie dlažby
Dlažba sa osadí rovnomerne silným tlakom do vrstvy rýchlotuhnúceho flexibilného lepidla a dorovná sa opakovanými pohybmi. Lepidlo, ktoré sa vytlačí zo škár, je potrebné vyškrabať a znečistené okraje hrán očistiť špongiou namočenou vo vode.

21 | Škárovanie dlažby
Suchá zmes škárovacej malty sa vysype do nádoby s vodou (0,95 až 1,35 l vody/5 kg) a mieša sa elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek, nechá sa 3 min. odležať a opätovne sa premieša. Nanesie sa do škár gumeným hladidlom tak, aby boli škáry úplne vyplnené.

22 | Očistenie dlažby
Po dostatočnom zaschnutí škárovacej malty (skúška prstom) sa povrch dlažby očistí vlhkou špongiou. Po úplnom vytvrdnutí škárovacej malty sa z povrchu dlažby odstráni maltový povlak vlhkou špongiou.

23 | Vyplnenie dilatačných škár
Špička skrutkovacej aplikačnej dýzy sa naskrutkuje na vyústenie kartuše silikónového tmelu a zreže šikmo podľa šírky škáry. Kartuša sa vloží do aplikačnej pištole. Silikón sa vytlačí do dilatačných škár, pri rohových spojoch ako trojuholníková výplň. Následne sa uhladí stierkou alebo prstom namočeným v mydlovej vode.

Detail vrstiev hydroizolačného systému

Info o materiáloch:

» Rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkom­ponentová flexibilná stierka na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy pod keramické obklady a dlažby na balkónoch a terasách, v bazé­noch, v sprchách a v kúpeľniach; na obme­dzenie tlakového napätia, na preklenutie trhlín

» Vysokoflexibilné rýchlotuhnúce lepidlo (C2FE S2) na všetky keramické dlažby, na cementové potery, zbrúsené anhydritové, prípadne sadrové potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizo­lačné dosky, sadrové omietky a staré dlažby; do trvalo vlhkých priestorov − bazény, sprchy, toalety, kúpeľne, balkóny a terasy

Čo budete potrebovať:

PCI Systém I

Univerzálna vyrovnávacia malta
PCI Pericret®
spotreba: 1,3 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg

Rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka
PCI Seccoral® 2K Rapid
spotreba: 2,5 kg/m2 (hrúbka suchej vrstvy: 2 mm, hrúbka mokrej vrstvy: približne 2,3 mm), 3,2 kg/m2 (hrúbka suchej vrstvy: 2,5 mm, hrúbka mokrej vrstvy: približne 3 mm),
balenie 25 kg: 12,5 kg papierové vrece (prášková zložka) + 12,5 kg plastová nádoba (tekutá zložka)

Kašírovaná vodotesná gumená páska
PCI Pecitape® 120
šírka: 120 mm, kotúč 10 a 50 bm

Tesniace gumené rohy (vonkajší/vnútorný)
PCI Pecitape® 90° A/I
šírka: 100 mm, hrúbka: 0,5 mm

Rýchlotuhnúce vysokoflexibilné lepidlo
PCI Flexmörtel® S2 Rapid
spotreba: 2,4 až 4,5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zuba oceľového hladidla), papierové vrece, 20 kg

Rýchlotuhnúca škárovacia malta
PCI Nanofug® Premium
spotreba: 0,4 až 1,5 kg/m2 (v závislosti od rozmeru dlažby a šírky škáry), plastové vedro, 5 kg

Polyuretánový tesniaci tmel
PCI Elritan® 140
spotreba: 120 ml/m (škára 15 × 8 mm), 200 ml/m (škára 20 × 10 mm), monoporcia, 600 ml

Silikónový tesniaci tmel pre pružné škáry
PCI Silcofug® E
spotreba: 100 ml/m (škára 10 × 10 mm), 25 ml/m (škára 5 × 5 mm), kartuša, 310 ml

Špeciálny penetračný náter
PCI Gisogrund® 404 (na starú keramickú alebo kamennú dlažbu)
spotreba: 100 až 200 ml/m (v závislosti od nasiakavosti a štruktúry podkladu), vrecko 1 l, kovová nádoba 5 a 10 l

Adhézna podkladová penetrácia
PCI Elastoprimer® 145 (na hliník, pozinkovaný plech, ušľachtilá oceľ)
spotreba: 5 ml/bm škáry, fľaša 1 l, kanister 5 l

Špeciálny penetračný náter
PCI Epoxigrund® 390 (na plast a drevo)
spotreba: 300 až 500 g/m2 (v závislosti od stavu a nasiakavosti podkladu), kombinádoba 1 a 5 l

Náradie a pomôcky
brúska na betón
hadica s rozprašovacou hlavicou
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
oceľové hladidlo
vodiaca oceľová lata
štetka
zubová oceľová stierka
aplikačná pištoľ

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Basf
FOTO: Basf

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.