Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Strešná krytina z plechu

Strešná krytina z plechu

Pri výstavbe nových striech, ale najmä pri rekonštrukciách sa možno stretnúť s aplikovaním plechovej krytiny, ktorá sa dá použiť na strechy s rôznym sklonom. Pri manipulácii a montáži tejto strešnej krytiny však treba dodržiavať technologické postupy výrobcu, pretože iba tak môže bezporuchovo plniť svoju funkciu.

Plechová krytina sa skladá z viacerých vrstiev:

  • z ochrannej PVC fólie,
  • z vrchného laku,
  • z dvojnásobnej vrstvy základného náteru,
  • z dvojnásobnej vrstvy pasivácie,
  • z dvojnásobnej vrstvy zinkového povlaku,
  • z oceľového plechu,
  • z antikondenzačnej vrstvy.

Odporúčaný sklon plechovej profilovanej strešnej krytiny je 8°, ale niektoré normy určujú 5°. Slovenskí výrobcovia uvádzajú minimálny sklon strechy 8°.
 

Montáž plechovej strešnej krytiny

Pred samotnou montážou plechovej krytiny je dôležité skontrolovať konštrukciu krovu. Prihliadať sa musí na rovnobežnosť odkvapových strán, pravouhlosť krovu a dĺžku spádov. Ak sa plechová krytina montuje na zateplený strešný plášť, treba na hotovú konštrukciu krovu priamo na krokvy, na ktorých môžu byť pripevnené odkvapové háky, aplikovať rovnobežne s odkvapom podstrešnú paropriepustnú kontaktnú alebo nekontaktnú fóliu. Na fóliu sa do krokiev upevňujú kontralaty. Výška kontralát spolu s výškou laty určuje výšku vzduchovej medzery medzi krytinou a fóliou. Po upevnení kontralát a lát sa pripevní na čelné hrany lát do výšky spojnej vlny profilu krytiny štítová doska. Potom sa vykoná montáž klampiarskych prvkov. Úžľabie sa odporúča podložiť hustejším latovaním.

Pri strechách s vysokým sklonom sa odporúča použiť úžľabie s rozrážačom vody. Na okraje úžľabia sa nalepí univerzálny tesniaci pás. Pred samotnou montážou krytiny sa pripevňuje záveterná základná lišta dvojdielna alebo dolná časť záveternej lišty. Na upevnenie plechov slúžia samovrtné skrutky s hliníkovou a EPDM podložkou. Priemerný počet skrutiek je 5 až 8 ks/m2, ich definitívny počet však závisí od zložitosti a členitosti strechy. Po montáži krytiny sa realizuje montáž hrebenáčov, snehových zachytávačov a horných záveterných líšt.
 

Poruchy striech

Strecha ako ukončujúci prvok budovy sa výrazne podieľa na jej konečnom architektonickom stvárnení. Konštrukcia strechy musí budovu chrániť predovšetkým pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dážď, sneh, teplota, vietor, slnečné žiarenie a pod. Nie všetky strechy budov sú spoľahlivé a zabezpečujú túto ochranu. Príčinou takéhoto stavu sú ich nedostatky – poruchy. Každá strecha predstavuje náročný proces navrhovania, optimalizácie i realizácie na stavbe a počas užívania budovy si vyžaduje primeranú údržbu. Akákoľvek nepozornosť zvyšuje riziko určujúcich kritérií alebo môže byť dokonca príčinou vzniku porúch. Aby sa realizátor vyhol možným poruchám či poškodeniu plechových strešných krytín, treba pri ich preprave, skladovaní a montáži dodržiavať určité zásady.
 

Zásady pri preprave, skladovaní a montáži krytiny

Plechovú strešnú krytinu sa odporúča skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom. V zimnom období sa skladovaniu a preprave musí venovať osobitná pozornosť. Plechové krytiny musia byť umiestnené vo vyhrievaných skladoch, inak by dochádzalo k veľkému rozdielu teplôt a medzi plechmi by sa vyparovala voda, ktorá spôsobuje odpareniny. Krátkodobo možno krytinu skladovať aj na voľnom priestranstve, ale palety, na ktorých sa krytina prepravuje, musia byť prikryté stálofarebnou plachtou prepúšťajúcou vzduch. V oboch prípadoch je vhodné palety položiť na spádové podložky v dostatočnej vzdialenosti od zeme, aby sa zabezpečila dobrá cirkulácia vzduchu. Ak sa krytina skladuje dlhšie ako jeden mesiac, treba jednotlivé pásy plechovej krytiny preložiť lištami, ktoré umožnia voľnú cirkuláciu vzduchu.

Z dôvodu zabezpečenia čo najväčšej životnosti plechovej krytiny je nutné všetky prípadné poškodenia, ktoré môžu vzniknúť pri montáži, alebo miesta dodatočných rezov ihneď ošetriť korekčným lakom alebo sprejom, teda zafixovať ich. Takisto sa odporúča našľapovať na krytinu obuvou s mäkkou podrážkou v mieste podloženom latami, pričom montážnici si musia pravidelne kontrolovať podrážky, či v nich neostali kovové piliny, ktoré treba z povrchu plechu priebežne odstraňovať mäkkou kefkou.

Jednou zo zásad, ktoré podmieňujú bezporuchovosť strešného plášťa, je zabezpečenie dostatočného prevetrania použitím prvkov doplnkového sortimentu, ktorý odporúča výrobca na vytvorenie vzduchovej medzery pod krytinou. V prípade zateplenej nosnej konštrukcie je nevyhnutné aplikovať vhodnú paropriepustnú podstrešnú fóliu a vytvoriť dostatočnú prevetrávaciu medzeru medzi fóliou a strešnou krytinou. Pri výkyvoch teplôt totiž ľahko dochádza ku kondenzácii vodných pár pod strešnou krytinou. Ak sa fólia neaplikuje, voda začne kvapkať na zateplenie, postupne ho znehodnotí, a keďže je uložené medzi jednotlivými krokvami, navlhne i krov a časom sa voda podpíše aj pod jeho zhnitie.

Na rezanie, strihanie a iné úpravy krytiny je dovolené používať len ručné nožnice na plech, okružnú pílu s kotúčom na rezanie oceľového plechu alebo vibračný nôž. V žiadnom prípade sa nesmie použiť flexa, teda rotačná brúska s brúsnym kotúčom. Ak sa ešte za tepla zapichne oceľová čiastočka do laku, spôsobí jeho mechanické poškodenie. Začne korodovať červenou hrdzou a miesto kazu sa bude postupne zväčšovať. V tomto prípade sa nedá skorodovaná častica – príčina červenej hrdze – odstrániť.

Text: Mgr. Anna Baldovská, Ing. Slavomír Janík
Foto: Rova