Partneri sekcie:

Poruchy šikmých striech

poruchy sikmych striech

Poruchou možno označiť zlyhanie niektorej zo základných funkcií strechy. Aké sú najčastejšie poruchy striech a prečo k nim dochádza? V článku prinášame komplexný pohľad na problematiku porúch strešnej konštrukcie aj s návrhmi na ich elimináciu.

Poruchou možno na jednej strane označiť zlyhanie funkcie, čo je nesplnenie niektorej zo základných požiadaviek kladených na strechu alebo v relevantnom prípade aj niektorej zo zvýšených požiadaviek, napríklad nariadenie stavebného úradu či orgánu pamiatkovej starostlivosti. V týchto prípadoch ešte nevedie nesplnenie týchto požiadaviek k poruche strechy.

Typy porúch
Príčiny porúch možno v zásade rozdeliť na zásahy vyššej moci a na technické chyby. Vyššou mocou je všetko, čo nebolo možné predpokladať pri vynaložení racionálneho úsilia. Nemožno predpokladať krupobitie, tornáda, záplavy, požiare, pády telies či vojnové udalosti a podobne. Tieto situácie projektant, zhotovovateľ ani vlastník neovplyvnia, a preto existuje poistenie nehnuteľností proti živlom.

Druhú kategóriu príčin, technické chyby, možno rozdeliť na:

 • chyby projektu,
 • chyby stavebných materiálov,
 • chyby pri realizácii,
 • chyby v používaní.

Technické chyby
Všeobecne možno konštatovať, že pri podcenení relevantného rizika, teda takého, ktoré mal alebo mohol napríklad projektant predpokladať, nemožno následné škody zvaľovať na vyššiu moc. Za hlavné technické chyby možno všeobecne považovať:

 • neúplné alebo priam zlé vstupné informácie,
 • nereálne požiadavky na dielo,
 • nedodržanie noriem,
 • nedodržanie technických podmienok a návodov výrobcov,
 • nedodržanie podmienok projektu,
 • nerešpektovanie zvýšených požiadaviek na strechu,
 • nemiestnu dôveru v bezchybnosť práce toho druhého,
 • nedbalú či neprofesionálnu prácu,
 • zanedbanú údržbu,
 • zmeny v užívaní stavby.

Uvedené chyby sa prejavujú najrozličnejším spôsobom, niektoré celkom iné chyby sa však môžu prejavovať veľmi podobne, takže býva veľmi ťažké diagnostikovať skutočnú príčinu poruchy. Ako príklad možno uviesť vlhnutie sadrokartónu. Je vlhnutie spôsobené zatekaním alebo kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii?

Poruchy z hľadiska prejavu
Pokúsim sa vymedziť druhy porúch z hľadiska ich prejavu. Sú to najmä zvýšená vlhkosť konštrukcie, čo sa môže ďalej prejavovať tvorbou plesní, plošným či bodovým vlhnutím až po odkvap vody, ďalej padanie škridiel počas vetra, zhoršenie pohody bývania (prievan, hluk počas vetra), zafúkanie snehom a poškodenie krytiny ľadom.

Stanovenie príčiny padania škridiel počas vetra či poškodenia krytiny zamrznutým snehom a ľadom je v porovnaní s inými chybami relatívne jednoduché. Okrem toho je poruke aj zodpovedajúca náprava: pripevnenie škridiel či doplnenie protisnehových škridiel na plochu strechy. Ak ľad láme rezané škridly v úžľabí, a úžľabný plech je na debnení či aspoň na zahustenom latovaní, možno pod tieto škridly aplikovať dvojzložkovú nízkorozpínavú PUR penu. Pri ostatných poruchách to zďaleka nie je také jednoduché.

Šetrenie na nesprávnom mieste
Dosiaľ nespomenutá, ale asi zásadná príčina porúch nielen striech, je nedostatok finančných prostriedkov. Projektanta tlačí investor k úsporám, dodávateľa tlačí k úsporám vyšší dodávateľ, a tak volí najlacnejšie riešenie a najlacnejšie materiály, investor zase šetrí na údržbe… Málokto si uvedomuje, že najlacnejšie riešenie je zároveň najrizikovejšie z hľadiska funkčnosti a životnosti. Na druhej strane však vôbec neplatí: čím drahšie riešenie, tým spoľahlivejšie. Vždy sa tak oplatí zvažovať vplyvy pôsobiace vo zvýšenej miere na strechu v súvislosti: Koľko bude stáť prípadná oprava a aké môžu nastať škody v súvislosti so vznikom poruchy? Odstraňovanie prípadných porúch znamená nielen vysoké náklady, ale opravu treba realizovať bez zbytočných prieťahov a počas prevádzky stavby, čo znamená celý rad obmedzení v jej užívaní. Skrátka, veľa starostí, ktoré by nastali, keby na samom začiatku zvíťazila zodpovednosť za svoj budúci majetok nad nemiestnym šetrením.

Výber projektanta
S tým súvisí nielen výber projektanta s preukázanými kompetenciami na návrh stavby v danej lokalite, ale aj výber realizačnej firmy s dostatočnými referenciami a v neposlednom rade aj ustanovenie dôveryhodného stavebného dozoru, pretože nemožno predpokladať, že každý investor je erudovaný stavbár. Dôveryhodnosť stavebného dozoru spočíva v splnení nasledujúcich kritérií: pozitívne referencie, minimum súčasne dozorovaných stavieb a odsúhlasenie plánu stavebného dozoru projektantom. Práve na to posledné sa najviac zabúda, nie je vypracovaný plán stavebného dozoru, o odsúhlasení projektantom ani nehovoriac.

Počet porúch a ich príčin pred zhruba dvadsiatimi rokmi bol veľmi stručný, pretože bol viazaný úzkym sortimentom materiálov a technológií spracovania. V neposlednom rade neexistovali ani iné nároky na strechu než vyslovene technického charakteru. Dnešný počet porúch a ich príčin je nesmierne rozsiahly, pretože zodpovedá omnoho širšej ponuke materiálov, často na špeciálne použitie, a značným nárokom na zastrešenie než len technického charakteru.

Chyby projektu
Za hlavné chyby projektu z hľadiska následných porúch šikmých striech možno nepochybne označiť:

 • nedostatky v špecifikácii materiálov, teda buď návrh celkom nevhodného materiálu alebo jeho neúplná špecifikácia. Klasický príklad je „špecifikácia“ fólie pre PHI v dvojplášťovej skladbe: difúzna fólia Bramac. Aká, keď v strešných systémoch Bramac je ich desať a každá má svoje špeciálne určenie…;
 • neriešenie vzduchotesnosti strešnej konštrukcie vrátane detailov, ako sú prestupy a napojenie na nadväzujúce konštrukcie;
 • nedostatky v riešení strešných detailov, najmä pri návrhu zastrešenia menšieho sklonu, než je bezpečný;
 • nedostatky v návrhu PHI s ohľadom na zvýšené požiadavky a sklon strechy;
 • použitie typových projektov v náročnejších podmienkach;
 • použitie typových riešení detailov výrobcov krytín v náročnejších podmienkach, ktorými nemusia byť len miestne klimatické podmienky, ale aj náročnejšie konštrukčné riešenie (dlhé krokvy, menší sklon, členitá strecha a podobne);
 • nedostatočný rozsah projektovej dokumentácie v náročnejších podmienkach;
 • návrh materiálov s výrazne odlišnou životnosťou;
 • návrh krytiny mimo rámca použiteľnosti stanoveného výrobcom, napríklad návrh bobrovky s minimálnym sklonom 25 na zastrešenie sklonu 18 a podobne;
 • návrh zložitých strešných tvarov do horských a podhorských regiónov (obr. 1), (ČSN 73 1901 za horské a podhorské regióny považuje také, ktoré sú zaradené do 3. snehovej oblasti, t. j. s charakteristickou hodnotou sk ≥ 1,5 kN/m2. Do 3. snehovej oblasti však patria napríklad Karlovy Vary, ale som presvedčený, že tamojší občania sa za obyvateľov podhorskej oblasti vôbec nepovažujú.);
 • návrh umiestnenia detailov tak, že je znížená bezpečnosť striech, napríklad komíny, vikiere či odvetranie kanalizácie v úžľabí (obr. 2 a 3);
 • návrh odvodnenia väčších strešných plôch na menšie (obr. 4);
 • návrh orientácie úžľabia proti smeru prevládajúcich vetrov;
 • návrh detailov bez odtoku vody alebo s hromadením snehu;
 • návrh materiálov bez rešpektovania ich výrobnej tolerancie;
 • neriešenie pripevnenia škridiel;
 • neriešenie protisnehovej ochrany;
 • nevyhodnotenie vplyvu okolitej zástavby;

nevyhodnotenie vplyvu konfigurácie okolitého terénu, blízkej veľkej vodnej plochy a podobne.
Asi by bolo možné formulovať ďalšie chyby či nedostatky projektov, ktoré vedú k poruchám striech. Jednou z najväčších chýb je však ustúpenie laickým požiadavkám investora bez ohľadu na budúce problémy v realizačnej fáze, čo vedie priamo k zníženiu spoľahlivej funkcie zastrešenia.

Obr. 1 Vikiere na horských strechách
a) Boky trapézových vikierov brzdia sneh pri zosuve, čoho dôsledkom sú polámané škridly. Zosuvu zamrznutého snehu spoľahlivo zabránia len protisnehové zábrany rozmiestnené po celej strešnej ploche.
b) Vikiere bez dostatočne účinnej protisnehovej ochrany sú rizikovým faktorom horských striech.
Obr. 2 Komínové teleso prestupujúce úžľabím je príčinou zatekania.Obr. 3 Vikier umiestnený do úžľabia na horskej streche nepotrebuje komentár.

Chyby stavebných materiálov
Táto skupina chýb je oveľa obmedzenejšia ako možnosti chýb v rámci projektového riešenia, realizácie a užívania. Ak sa zistí chyba materiálu ešte pred jeho spracovaním, musí výrobca materiál vymeniť. Dôležité je, aby sa na chybu prišlo včas, pretože vznik poruchy následkom chybného materiálu až v priebehu používania stavby príde výrobcu omnoho drahšie.

Na druhej strane je oveľa častejšie sklamanie stavebníkov z nenaplnených očakávaní v dôsledku nesprávnej interpretácie informácií o vlastnostiach materiálu. Typickým príkladom je rast lišajníkov na strechách. Niekedy ide zhotovovateľ tak ďaleko, že zodpovednosť za svoju chybu zvaľuje na materiál. Aj tu by bolo možné uviesť veľa príkladov takéhoto správania. Stačí jeden: odlamovanie rohov škridiel v dôsledku príliš zrazeného uloženia.

Pre strešné krytiny platia príslušné normy, ktoré na ne stanovujú podstatné technické požiadavky v kvantifikovanej podobe. Sú to teda požiadavky, ktoré možno ďalej overiť stanovenými skúšobnými postupmi. Pri strešnej krytine neexistuje triedenie podľa kvality na 1. akosť, 2. akosť atď. Škridla buď spĺňa normové požiadavky, vtedy je bez chyby, alebo ich nespĺňa a teda na strechu nepatrí.

Obr. 4 Nevhodné zúženie odtokového profilu. A čo keď napadne sneh…Obr. 5 Vodorovné zlomové línie v difúznej membráne sú charakteristické pre materiál degradovaný UV žiarením.

Nie je celkom jasné, či možno medzi chyby materiálov zaradiť ich zmeny následne po zabudovaní. Ak pôjde o zmeny, ktoré projektant či zhotovovateľ nemohol predpokladať, potom bude porucha spôsobená takouto zmenou určite patriť do kategórie chýb materiálu. Ak ale takúto zmenu materiálových vlastností projektant či zhotovovateľ mohol alebo mal predpokladať, pôjde o chybu projektu alebo realizácie. Typickým príkladom je vlhnutie konštrukcie krovu a tepelnej izolácie, čo možno určite označiť za poruchový stav. K vlhnutiu dochádza v dôsledku priesakov vody z topiaceho sa snehu, ktorý bol skôr naviaty pod krytinou a usadil sa na difúznej fólii. Zateplenie podkrovia a sadrokartón sa vykonávalo až po štyroch rokoch po uložení fólie a tá bola celý čas vystavená expozícii UV žiarenia, ktoré prenikalo do podkrovia oknami v štítoch. To, že fólia degradovala vplyvom UV žiarenia, nie je jej chyba, ale chyba zhotovovateľa, pretože o týchto súvislostiach má vedieť. Na obr. 5 zreteľne vidieť charakteristické lomové línie difúznej membrány, ktoré boli spôsobené UV žiarením.

Ďalším príkladom takýchto chýb je napríklad dodatočná aplikácia chemickej ochrany dreva na krokvy vrátane zasiahnutia fólie, nevhodné použitie rôznych tmelov a pien s nedostatočnou stabilizáciou proti UV žiareniu, nesprávne použitie systémových dielov a podobne.

Samostatnou kategóriou chýb materiálov je ich ich použitie po uplynutí obdobia použiteľnosti, čo, samozrejme, nie je chyba materiálu, ale zhotovovateľa, rovnako ako ich aplikácia za iných podmienok, ako stanoví výrobca. Tu poslúži ako príklad nefunkčného použitia tesniacej peny pod kontralaty pri teplote –1 C, aj keď výrobca vymedzil jej použitie nad teplotou +7 C.

Obr. 7 Vykonávanie montážnych prác v rozpore so zásadami remesla: nezmyselná vodná drážka.

Obr. 8 Zatekanie ako dôsledok nezmyselnej vodnej drážky

Obr. 9 Posledná lata pod hrebeňom je príliš nízko – nedostatočné napojenie hrebeňa na plochu. Pri silnom daždi natečie pozdĺž hrebeňa v dĺžke 10 m až 50 l vody do podstrešia.

Obr. 10 Pokrývanie nárožia krajnými škridlami je chyba vedúca k zatečeniu a zafúkaniu snehom. Okrem toho nie je dokrytý posledný rad boku vikiera.

Obr. 11 Ak sú škridly uložené príliš rozťahane, spôsobuje to zvýšený prienik snehu a odlamovanie rohu škridiel pri zaťažení snehom.

 

Obr. 12 Medzi škridly uložené príliš natesno ľahko zafúka sneh.

Chyby pri realizácii
Množstvo chýb pri realizácii už bolo uvedených v úvode tohto článku. Tento prehľad je obmedzený rozsahom textu, preto tu zmieňujeme len časť. Patria k nim:

 • pokračovanie prác na chybnom diele. Aj na strešných konštrukciách sa väčšinou podieľa niekoľko zhotovovateľov. Každý by sa mal pred začatím prác presvedčiť, že nadväzuje na dielo, ktoré mu umožňuje kvalitne vykonať vlastnú prácu. (Pokrývači sa niekedy obhajujú nerovnosťou nosnej konštrukcie krovu, ktorý vyhotovila iná firma. Podobné neskoré argumenty nič neriešia, dôležité je prevzatie staveniska s včasnou kontrolou skôr vykonaných prác.);
 • nesprávne poradie prác býva takisto vážnou príčinou, ktorá generuje budúce poruchy diela. Je výhodou, keď sa následky prejavia ešte vo fáze výstavby, keď možno chybu odstrániť;
 • nepoužívanie systémových dielov (obr. 6);
 • nevhodné používanie systémových dielov (obr. 7);
 • používanie materiálov v rozpore s aplikačnými pokynmi výrobcu;
 • používanie materiálov po uplynutí obdobia použiteľnosti;
 • vykonávanie montážnych prác v rozpore s technickými návodmi výrobcu a/alebo ich nerešpektovanie;
 • nedostatočne vzduchotesná strešná konštrukcia, najmä v detailoch prestupov a napojenia na nadväzujúce konštrukcie;
 • nevylúčenie vplyvu škárovej difúzie na prestup vlhkosti konštrukciou;
 • dodávanie materiálov v rozpore s projektovými požiadavkami;
 • montážne práce v rozpore s projektovým riešením;
 • montážne práce v rozpore so zásadami remesla (obr. 8 až 13);
 • používanie stavebných materiálov v rozpore s požiadavkami platných noriem;
 • nezabezpečenie strechy pred účinkami poveternostných vplyvov, čo znamená predovšetkým riešenie protisnehovej ochrany a pripevňovanie škridiel (obr. 14 až 16);
 • nerešpektovanie zvýšených požiadaviek na strechu;
 • nerešpektovanie možných výrobných tolerancií stavebných materiálov;
 • neodvodnenie PHI, čo však môže pochádzať aj z projektovej chyby;
 • neodborné napojenie prestupov na krytinu (obr. 17);
 • neodborné vytvorenie PHI v detailoch prestupov a napojenia (obr. 18 a 19).
Obr. 13 Uložený sneh v dôsledku zrazeného uloženia krytinyObr. 14 Rozsiahle škody nastali v dôsledku zabudnutia protisnehového opatrenia. Na hornej ploche celkom chýbajú protisnehové škridly.
Obr. 15 Deštrukcia nielen krytiny, ale aj latovania v dôsledku nepoužitia protisnehových škridiel.Obr. 16 Okrem správneho počtu a vhodného priečneho profilu musia mať háky aj dostatočnú dĺžku.
Obr. 17 Neodborné napojenie prestupu na krytinu spôsobuje nadmerný prienik snehu a dažďa pod krytinu.Obr. 18 Neodborné napojenie fólie na prestup spôsobuje prienik snehu do podstrešia (pozri obr. 19).
Obr. 19

TEXT: Milan Holec
FOTO: autor

Autor je vedúci oddelenia technických expertíz v spoločnosti Bramac, a. s.

Druhú časť članku si môžete prečítať na www.asb.sk budúci týždeň.