Partneri sekcie:

Analýza porúch a sanácia strešného plášťa obchodného centra

analyza poruch a sanacia stresneho plasta obchodneho centra

Výskyt porúch plochých striech na strešných plášťoch realizovaných v období pred desiatimi rokmi vedie k nutnosti ich podrobnej analýzy. Sanácia týchto porúch technicky nesprávnym riešením by mohla mať ďalekosiahle dôsledky nielen na priestory umiestnené bezprostredne pod strechou, ale aj na objekt ako taký.

Okrem zatekania dažďovej vody alebo vody z topiaceho sa snehu do obytných priestorov môže nevhodné riešenie zapríčiniť rad oveľa závažnejších chýb a porúch. Ide predovšetkým o narušenie statiky a konštrukčnej spoľahlivosti celej budovy.

Najvhodnejšie riešenie treba navrhnúť na základe znalostí konkrétnych východiskových podmienok a v súlade so záväznými kritériami stanovenými v platnej legislatíve. Zároveň treba brať do úvahy umiestnenie stavby, využitie strešnej plochy a vnútorné okrajové podmienky.

Príčiny porúch strešného plášťa
Obchodné centrum je sčasti zastrešené extenzívnou a intenzívnou vegetačnou jednoplášťovou strešnou skladbou (obr. 1) s klasickým poradím vrstiev.

Pred návrhom postupu sanácie sa realizoval stavebnotechnický prieskum na základe dostupnej pôvodnej projektovej dokumentácie. Zameriaval sa predovšetkým na posúdenie kvality strešného plášťa budovy. Realizovali sa sondy do skladby strešného plášťa, ktorými sa overila strešná skladba a funkčná spôsobilosť existujúcej strešnej konštrukcie. Majiteľ budovy vypracoval analýzu zatekania. V nej zdokumentoval priebeh zatekania vody do vnútorného prostredia. Miesta, cez ktoré v strešnom plášti pri výdatnejších dažďoch pravidelne zateká, sa vyznačili do pôdorysu strechy a vyhotovila sa fotodokumentácia reálneho stavu .

V projektovej dokumentácii, ktorá je neúplná, sa nachádzala informácia, že boli spracované iba typové detaily, ktoré možno priebežne dopĺňať. Dostupné detaily z projektovej dokumentácie sa v rámci spracovania posudku porovnali s reálnym vyhotovením. Spracovateľ posudku dostal k dispozícii aj dostupnú fotodokumentáciu z priebehu výstavby (obr. 2 až 4).


Obr. 3 Extenzívna zeleň


Obr. 4 Extenzívna zeleň v mieste napojenia na vegetačnú strmú strechu
–>–>
Pri prehliadke strešného plášťa sa zistili viditeľné chyby v tvorbe a vyhotovení detailov v mieste priestupov, ako aj chyby oplechovania atík a ostatných konštrukčných detailov (obr. 5 až 8):

 • netesné a chybné spracovanie dilatácie v krytine v miestach objektových dilatácií. Cez dilatácie opakovane zateká voda do interiéru a na strešnej ploche a v podstrešnej konštrukcii sú viditeľné poruchy vo vyhotovení detailov krytiny (uloženie asfaltovaných pásov);
 • priestupy krytinou nemajú hydroizolačné goliere buď vôbec, alebo ak ich aj majú, chýba fixácia krytiny v mieste priestupov a nie je zabezpečená ich tesnosť, vyskytujú sa aj trhliny v asfaltovaných pásoch;
 • oplechovanie je ukotvené chybne, bez možnosti dilatácie. Spoje klampiarskych prvkov sa realizovali tmelením, čo je neprípustné a spôsobuje netesnosti;
 • napojenie klampiarskych prvkov na steny a múriky sa realizovalo buď tmelením alebo PUR penou. V obidvoch prípadoch sú spoje vizuálne netesné;
 • klampiarske prvky sú osadené v rozpore s platnými normatívnymi predpismi, a to tesne nad strešnou plochou (nie je dodržaná minimálna výška 150 mm nad strešnou plochou);
 • zvody zaatikových žľabov sú v niektorých prípadoch v neprípustnej vzájomnej vzdialenosti, niekedy dokonca až 28 metrov;
 • priestupy (priechodky rozvodov elektriny) sa nachádzajú pod úrovňou substrátu a nie sú utesnené. Uzáver (neprípustné tesnenie) vytvára zdegenerovaná polyuretánová pena;
 • dilatácie železobetónových atík alebo ich napojení na nadväzujúce konštrukcie je realizované netesne – je riešené iba tmelením bez podkladových profilov;
 • priestupy, atiky a strešné zvody nie sú zabezpečené dlažbou, čo je v rozpore s projektovou dokumentáciou a požiadavkami na bezproblémové plnenie funkcie zelene a plynulého odtekania vody. Celkový počet vpustí je pre strešnú plochu nedostatočný;
 • opakovane zateká v oblasti s hustou výsadbou stromov, v ploche intenzívnej vegetačnej strechy, v oblasti strojovne vzduchotechniky, v miestach dilatácii a v mieste napojenia striech.


Obr. 5 Sonda do prevádzkového súvrstvia


Obr. 6 Detail kontajnera na zeleň podľa projektovej dokumentácie


Obr. 7 Sonda v mieste okrajov kontajnera


Obr. 8 Zatekanie do podstrešnej konštrukcie – absencia napojenia prepadov strešných kontajnerov na kanalizáciu


Obr. 9 Demontáž prevádzkových vrstiev


Obr. 10 Sonda do pôvodnej strešnej skladby


Obr. 11 Aplikovaná krytina – prvá vrstva


Obr. 12 Aplikovaná separačná vrstva


Obr. 13 Druhá vrstva vrchnej fólie

Rekonštrukcia strechy obchodného centra
V roku 2011 prebehla rekonštrukcia extenzívnej aj intenzívnej vegetačnej jednoplášťovej strešnej skladby na časti pôdorysu strešného plášťa obchodného centra. Táto rekonštrukcia sa realizovala v súlade s požiadavkami nielen platnej legislatívy, ale predovšetkým s nutnou vodotesnosťou v ploche, a predovšetkým v tvorbe detailov.

Postup rekonštrukcie
Rekonštrukcia si vyžiadala demontáž pôvodnej strešnej skladby, rozobratie pôvodných detailov a demontáž kompletizačných prvkov (obr. 9 a 10). Nasledovala montáž novej strešnej skladby, vytvorenie nových konštrukčných detailov a osadenie nových kompletizačných prvkov (obr. 11 až 13).

Záver
Na efektívnu rekonštrukciu strešného plášťa treba:

 • vykonať podrobný prieskum strešného plášťa vrátane niekoľkých charakteristických strešných sond, z ktorých bude viditeľný stav a skladba existujúceho súvrstvia;
 • spracovať projektové riešenie strechy, ktoré musí obsahovať materiálový a konštrukčný návrh novej strešnej skladby, tepelnotechnický návrh a vyhodnotenie výsledkov podľa záväzných kritérií, ako aj konštrukčný a statický návrh strešných detailov;
 • pripraviť bezchybný technologický postup kladenia jednotlivých vrstiev v súlade s materiálovými charakteristikami použitých stavebných výrobkov a v súlade s projektovým návrhom riešenia detailov.

TEXT: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
OBRÁZKY a FOTO: autorka

Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe.

Literatúra
1.    ČSN 73 0540-2: 2007:Tepelná ochrana budov. Část 2 – Funkční požadavky.
2.    ČSN 73 1901: 2011: Navrhovaní střech. Základní ustanovení.
3.    Šilarová, Š. – Hanzalová, L. a kol.: Ploché střechy. Praha: IC ČKAIT, 2005.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.