papier, zivnost, dokumenty

Stavebníctvo potrebuje zmenu, odkazujú podnikatelia. Toto sú ich výhrady

Partneri sekcie:

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO o územnom plánovaní a stavebnom konaní realizovali prieskum medzi podnikateľmi.

Až 90,9 percenta opýtaných nepovažuje v súčasnosti stavebné konanie za efektívne, kvalitné a rýchle. Spomedzi respondentov s priamou skúsenosťou trvalo vybavenie stavebného povolenia najväčšej časti (38,5 percenta) 6 až 12 mesiacov, približne tretine (32,7 percenta) viac ako 12 mesiacov a zvyšku (28,8 percenta) do 6 mesiacov.

Ako informoval výkonný riaditeľ PAS Peter Serina, prieskum je súčasťou projektu inštitútu INEKO a zúčastnilo sa ho 67 podnikateľov z celého Slovenska, pričom 81 percent z nich má priamu skúsenosť so stavebným konaním.

Na strane obcí, ale s kritikou

Keďže stavebné konanie je príliš zdĺhavé a zložité, podnikatelia riešenia vidia najmä v záväzných lehotách, digitalizácii a tiež v meraní dĺžky konaní na jednotlivých úradoch a systematickom odstraňovaní nedostatkov. Väčšina podnikateľov nesúhlasí s prenosom tejto kompetencie z obcí na štátnu správu či na vyššie územné celky.

Podľa účastníkov prieskumu sú bariérami zrýchlenia a zefektívnenia stavebného konania zdĺhavé rozhodovanie iných ako stavebných úradov (65,6 percenta), ako aj príliš zložitý stavebný proces s mnohými úkonmi (62,5 percenta). Až 56,3 percenta opýtaných si myslí, že problematická je aj papierová byrokracia a nefungujúca elektronická komunikácia.

Ťažkosti spôsobuje, že obce nemajú dostatočné kapacity pre riadne fungovanie stavebných úradov. Presvedčených je o tom 43,8 percenta podnikateľov. Štvrtina kritizuje, že obce majú kapacity, ale nezvládajú manažment stavebných úradov. Na otázku, či sa pri stavebnom konaní stretli s korupciou, odpovedala väčšina (61,1 percenta) záporne, a menšina, presnejšie 39 percent, kladne.

Záväzné lehoty sú nutnosťou

Až 95,4 percenta podnikateľov je za to, aby sa určili záväzné lehoty pre štátne a verejnoprávne úrady na poskytnutie vyjadrenia v stavebnom konaní. Podľa 83,1 percenta by sa mala zaviesť zásada, že ak sa dotknutý úrad v záväznom termíne nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

Až 86,3 percenta podnikateľov je za to, aby vláda v spolupráci so samosprávami zisťovala a zverejňovala priemernú dĺžku stavebných konaní za stavebné úrady, rovnako územných konaní za samosprávy a identifikovala a riešila príčiny zdĺhavého konania. Podľa 84,6 percenta je potrebná úplná digitalizácia konaní.

Viac ako polovica (72,3 percenta) chce, aby sa presunula významná časť zodpovednosti za kvalitu stavebných projektov zo stavebných úradov na stavebných inžinierov, projektantov a architektov. Podľa 84,7 percenta sa má sprísniť režim nepovolených stavieb a má sa rozšíriť a zefektívniť ich odstraňovanie. Až 72,3 percenta podnikateľov nesúhlasí s tým, aby sa povoľovanie stavieb zjednodušilo za cenu zníženia vlastníckych práv.

Obce majú mať územný plán

Podnikatelia sa vyjadrili aj k možným zmenám v územnom konaní. Až 92,3 percenta z nich je za to, aby bola zavedená povinnosť pre obce vypracovať územný plán do konkrétneho času. S nápadom, aby prešlo územné rozhodovanie o veľkých stavbách, napríklad diaľnice, energetické stavby či veľké sídelné zóny z obcí na centrálny špeciálny stavebný úrad, súhlasí 83 percent.

Väčšina podnikateľov (76,9 percenta) si myslí, že by sa stavebné konanie (povoľovanie stavebného zámeru) a rozhodnutie o umiestnení stavby malo zlúčiť do jedného procesu. Nadpolovičná väčšina (67,1 percenta) podnikateľov je tiež za to, aby sa na riešenia konfliktov v územnom plánovaní vytvoril odvolací orgán na vyšších územných celkoch.

SITA