Bezpečná údržba budov

Bezpečná údržba budov

Každá budova vyžaduje počas svojej prevádzky údržbu väčšieho alebo menšieho rozsahu. Nie vždy je však možné túto údržbu zabezpečiť bezpečne. Aké by mali byť prístupy k bezpečnej údržbe budov?

Vďaka modernej architektúre v našich mestách pribúdajú pekné nové budovy, obnovené budovy a zateplenie obvodových plášťov pomaly mení nevľúdne panelové domy na moderné bytové budovy. Investori súťažia o najkrajšie budovy, architekti o najlepšie návrhy, ale nie vždy sa ich snaha prejaví aj v bezpečnej prevádzke navrhnutých budov. Príklady tých horších riešení poznajú dobre správcovia domov, technici a pracovníci údržby, ktorí musia počas užívania budov vystupovať na balkóny, strechy alebo umývať zasklené obvodové plášte budov.

Počas života každej budovy sa objavujú požiadavky na technické prehliadky, plánované revízie, v horšom prípade je potrebné v ykonať menšie alebo aj rozsiahle opravy. Počas kolaudácie sa na Slovensku mnohokrát neoveruje bezpečnosť prístupu na zvýšené časti odovzdávanej stavby, akoby postačovala kontrola projektovej dokumentácie. Strechy tak nemajú v ytvorené bezpečné prístupy na predpokladané miesta údržby, sklené povrchy nie sú zaistené proti prepadnutiu osôb, snímače, antény alebo kamery sú montované na miesta, kam po demontáži lešenia nie je možné bezpečne vystúpiť.

Aká je skutočnosť?

Servisné a opravárske firmy zamerané na údržbu budov sa so spomínanými nedostatkami vyrovnávajú po svojom. Pracovníci nezdravo improvizujú pri výstupe na strechy budov cez strešné otvory nechránení proti pádu z výšky, na okrajoch budov čistia odkvapové rúry priamo na hrane pádu, otvárajú výťahové šachty a nevnímajú veľké riziko úrazu. Pri plánovaní prác vlastne ani nemôžu pripraviť bezpečný pracovný postup, pretože to vzhľadom na existujúce podmienky nie je možné. Potom si na opravu strechy najme firma mladých mužov bez skúseností a znalostí ohrození na mieste práce (obr. 1), prípadne starší skúsený pracovník si poradí s umývaním okien vo výške piatich metrov primerane svojmu vybaveniu na prácu (obr. 2).

Obr. 1 Nebezpečný pohyb na streche

Obr. 1 Nebezpečný pohyb na streche

Toto konanie však predstavuje porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľa (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce, § 6), ktorý musí „zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a na tento účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.“ Ďalšie požiadavky ustanovuje vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov o minimálnych požiadavkách pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, ktorá v časti 6 ustanovuje viacero povinností na bezpečnosť práce pri práci vo výškach. Nesplnením týchto a ďalších ustanovení predpisov sa vystavuje každý zamestnávateľ riziku pokuty a ostatným dôsledkom vyplývajúcim z porušovania zákonných požiadaviek.

Obr. 2 Riskantná práca vo výške pri umývaní okien
Obr. 2 Riskantná práca vo výške pri umývaní okien

Riešenia existujú

Napriek nedoriešeným bezpečným prístupom a chýbajúcim ochranným opatreniam je v budovách možné zlepšovať bezpečnosť práce v údržbe. Vyžaduje si to systematický prístup majiteľov a dodávateľov pri odstraňovaní nedostatkov a následnom plánovaní prác. Tu sú niektoré užitočné kroky:

1. Zistenie nedostatkov a rizík na jednotlivých miestach práce. V tomto kroku ide o získavanie informácií od pracovníkov údržby, dodávateľských firiem, ale aj od obyvateľov a externých odborníkov. Niektoré nebezpečné miesta a situácie je ľahké identifikovať, iné si môžu vyžadovať konzultácie a dôkladnejšie analýzy. Výsledkom má byť zoznam s opisom zistených problémov (strešné okno – nemá kotviaci bod, hrdzavé a nefunkčné zatváranie, anténny stožiar – hĺbková korózia, chýbajúce stúpačky na výstup a pod.).

2. Návrh vhodných riešení na bezpečnejšie vykonávanie plánovaných prác. Po zistení skutočného stavu je vhodný čas na hľadanie bezpečnejších a efektívnejších spôsobov na vykonávanie prác vo výškach. Môže to byť umiestnenie zariadení na lepšie prístupné miesta, inštalácia vhodných prístupových rebríkov, montáž ochranných zábradlí alebo umiestnenie kotviacich bodov. Treba si uvedomiť, že väčšina technických opatrení si vyžaduje konzultáciu s odborníkmi na ochranu proti pádu a následne odbornú montáž.

3. Vykonanie opatrení na ochranu osôb vystupujúcich do výšky. Ochranné opatrenia musia zaistiť bezpečnosť pracovníkov vo výškach na každom mieste práce a všetkých miestach pohybu (pri výstupe do výšky a tiež pri pohybe po streche alebo nechránených zvýšených miestach). Aplikáciu technických opatrení regulujú požiadavky viacerých predpisov bezpečnosti práce (nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z., vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. Z. a nasl.) a harmonizovaných technických noriem (STN EN 795, STN EN 13374 a nasl.).

4. Kontrola dodržiavania realizovaných zmien zamestnancami a všetkými dodávateľmi.

Dôležitým predpokladom na fungovanie ochranných opatrení je kontrola dodržiavania stanovených opatrení v pravidelných intervaloch. Pracovníci pochopia zmysel stanovených požiadaviek a bezpečných pracovných postupov, ak budú logické a kontrolované. Po čase si dokážu osvojiť bezpečné správanie a používanie osobných ochranných prostriedkov proti pádu.

Príklady dobrej praxe

Dobré príklady dokážu inšpirovať a sú jedným z faktorov pozitívnej motivácie na zmenu k lepšiemu. Aj v bezpečnosti a ochrane zdravia pri opravách a údržbe budov funguje snaha majiteľov a prevádzkovateľov mať bezpečnú budovu, ak takýto príklad vidia niekde inde. Na ilustráciu uvádzame niekoľko zaujímavých príkladov ochranných opatrení realizovaných na slovenských budovách (obr. 3 až 6).

Obr. 3 Horizontálny istiaci systém na streche

Obr. 3 Horizontálny istiaci systém na streche

Obr. 4 Kotviaci bod na prácu na okraji strechy

Obr. 4 Kotviaci bod na prácu na okraji strechy

 

Obr. 5. Pokrytie svetlíka ochrannou sieťou

Obr. 5. Pokrytie svetlíka ochrannou sieťou

 

Obr. 6 Inštalácia ochranného sklápacieho zábradlia

Obr. 6 Inštalácia ochranného sklápacieho zábradlia

 

TEXT + FOTO: Juraj Uherek, Managing Director, SAFE TIME, spol. s r. o.