03 | Osadenie okna do stavebného otvoru

Montáž okien s plastovým profilom (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Samotné osadenie okna sa odvíja od toho, v akej polohe sa má okno nachádzať. Jeho pozícia závisí od zloženia obvodového múru, ukotvenia aj izoteriem.

Rozmery okna by mali byť o niečo menšie ako stavebný otvor, približne o 20 až 50 mm v závislosti od veľkosti okna a druhu stavebnej konštrukcie.

V minulosti populárna montáž na penu už nie je v zhode so v súčasnosti platnou normou a nespĺňa štandardy kvalitnej modernej montáže. Uprednostniť preto treba montáž na pásky.

Info o materiáli: Okno s plastovým 6-komorovým okenným profilom s predsadeným alebo rovným krídlom, stavebná hĺbka 76 mm, možnosť zasklenia do hrúbky 44 mm, tri tesnenia medzi rámom a krídlom, skryté odvodnenie, štvorpolohové mikrovetranie, poistka proti chybnej manipulácii a dva uzatváracie bezpečnostné body, súčiniteľ prechodu tepla okna Uw = 0,76 W/(m² . K).

Postup montáže

Na vnútornú stranu rámu sa opatrne nalepí vhodná parotesná páska, ktorá izoluje pripojovaciu škáru a zabráni prieniku vlhkosti z interiéru dovnútra škáry. Zároveň sa na exteriérovú stranu nalepí paropriepustná páska, ktorá, naopak, prípadnú vlhkosť z pripojovacej škáry dokáže odvetrať.

Pásku treba na okno aplikovať s presahom v rohoch, aby ho bolo možné správne namontovať do stavebného otvoru. Na rám okna sa po celom obvode namontujú kotviace plechy. Správny počet a umiestnenie kotviacich prvkov sú uvedené v príslušnej norme.

Pri utesnení pripojovacej škáry komprimačnou páskou sa táto páska nalepí na vnútornú stranu rámu. Komprimačná páska nahrádza všetky tri úlohy utesnenia škáry – paropriepustnosť z exteriéru, tepelnú izoláciu a parotesnosť z interiéru.

Čo budeme potrebovať

 • Okenný rám s okenným krídlom INCON LUXURY
 • Parotesná páska
 • Paropriepustná páska alebo
 • Komprimačná páska
 • Kotviace plechy
 • Vhodné skrutky podľa materiálu ostenia
 • Tesniaci tmel
 • Montážna nízkoexpanzná pena
 • APU lišta
 • Omietka na začistenie ostenia napr. ručná sadrová omietka Rimano UNI
 • Náradie (odlamovací nôž, akumulátorový skrutkovač, montážne kliny, vodováha, elektrická príklepová vŕtačka, plastová nádoba, elektrické miešadlo, murárska lyžica, oceľové hladidlo)

Keďže komprimačná páska začne ihneď po odbalení komprimovať, treba okno osadiť ešte pred úplným vykomprimovaním pásky. Komprimačnú pásku treba vyberať a prispôsobiť podľa veľkosti pripojovacích škár. Po úplnom vykomprimovaní je potrebné dotmeliť prípadné medzery v rohoch alebo okolo kotiev.

Rohy sa odporúča lepiť na „tupo“, to znamená z dvoch kusov, aby páska správne nakomprimovala. Po aplikácii parotesnej pásky na okno sa rám vloží do stavebného otvoru. Pred samotnou montážou treba skontrolovať, či na ostení nie sú nerovnosti, či je podklad dostatočne pevný, súdržný a čistý.

Ak je to potrebné, ostenie sa napenetruje. Po vložení rámu do otvoru sa okno osadí do správnej polohy použitím montážnych klinov. Tie zároveň zaručujú prenos zaťaženia okna do stavebnej konštrukcie a to, že sa rám pri kotvení nebude hýbať.

Správnu polohu okna v stavebnom otvore treba skontrolovať vodováhou. Rám musí byť vyvážený vo všetkých rovinách, a to vo vodorovnom aj zvislom smere. Následne sa priestor medzi rámom a ostením vypení PU penou. Odporúča sa ostenie navlhčiť vodou, pretože PU pena reaguje s vlhkosťou a zároveň sa zvýši jej priľnavosť. Ak sa budú hneď aplikovať tesniace fólie, pena sa môže zrezať do roviny, aby nepresahovala cez rám.

Rám okna musí byť vyvážený vo všetkých rovinách, a to vo vodorovnom aj zvislom smere.

Parotesná fólia sa po odstránení krycej pásky prilepí na ostenie. Je nevyhnutné skontrolovať dotesnenie uzáveru pripojovacej škáry v mieste kotviacich prvkov, kotviace plechy by sa mali prelepiť páskou. Použitie vhodného tmelu zaistí bezchybný prechod medzi omietkou a okenným profilom.

Z vonkajšej strany sa na rám okna aplikuje paropriepustná vodotesná páska (ak sa nenalepila pred osadením okna do otvoru), ktorá zaistí odvetranie a vysychanie škáry a zabráni prenikaniu zrážkovej vody. Pri montáži okien sa odporúča použiť APU lišty z dôvodu prenášania dilatačných síl okna a omietky.

APU lišty zamedzujú vzniku prasklín medzi omietkou a oknom. Na záver sa urobí finálne murárske zapravenie a aplikuje sa omietka. Na rám okna sa nasadia krídla a namontujú sa kľučky. Netreba zabudnúť na strhnutie ochranných fólií z rámov okien. Tie by na oknách nemali byť dlhšie ako tri mesiace. Po uplynutí tohto času už môže byť ich odlepenie veľmi náročné, hlavne z exteriéru z dôvodu slnečného UV žiarenia.

01 | Aplikácia parotesnej a paropriepustnej pásky

01 | Aplikácia parotesnej a paropriepustnej pásky
01 | Aplikácia parotesnej a paropriepustnej pásky | Zdroj: Incon

Na vnútornú stranu rámu sa opatrne nalepí vhodná parotesná páska, ktorá izoluje pripojovaciu škáru a zabráni prieniku vlhkosti z interiéru dovnútra škáry. Zároveň sa na exteriérovú stranu nalepí paropriepustná
páska, ktorá, naopak, prípadnú vlhkosť z pripojovacej škáry dokáže odvetrať. Pásku treba na okno aplikovať s presahom.

02 | Inštalácia kotviacich plechov/kotiev

02 | Inštalácia kotviacich plechov/kotiev
02 | Inštalácia kotviacich plechov/kotiev | Zdroj: Incon

Na rám okna sa po celom obvode namontujú kotviace plechy. Správny počet a umiestnenie kotviacich prvkov sú uvedené v príslušnej norme.

03 | Osadenie okna do stavebného otvoru

03 | Osadenie okna do stavebného otvoru
03 | Osadenie okna do stavebného otvoru | Zdroj: Incon

Po aplikácii parotesnej pásky na okno sa rám vloží do stavebného otvoru. Pred samotnou montážou treba skontrolovať, či na ostení nie sú nerovnosti, či je podklad dostatočne pevný, súdržný a čistý. Ak je to potrebné, ostenie sa napenetruje.