Požiarna ochrana budov by mala mať najvyššiu prioritu

Požiar dokáže v budovách napáchať rozsiahle škody, v niektorých prípadoch nenávratné. Preto by mal byť premyslený systém požiarnej ochrany prioritou každého investora či vlastníka. V súčasnosti existujú rôzne sofistikované riešenia. Detailne sme sa o nich porozprávali s Ing. Michalom Šabom, CEO v spoločnosti Mercor Slovakia, s. r. o.

Začiatky firmy Mercor sa datujú do roku 1988. Kde všade pôsobíte a odkedy ste na slovenskom trhu?

V čase, keď páni Krempeč a Popinigis zakladali firmu, som bol tretiak na základnej škole. Vedenie si veľmi rýchlo uvedomilo, kde sa stavebníctvo a požiarna ochrana v týchto prelomových rokoch nachádzali. Začali najskôr podnikať s hasiacimi prístrojmi a postupom času sa dopracovali k požiarnemu vetraniu budov a ochrane stavebných konštrukcií.

V dnešných dňoch má spoločnosť Mercor Group konsolidovaný obrat na úrovni 165 miliónov € a zo skromných začiatkov vznikol celkom pekný príbeh. Máme sedem výrobných hál po celej EÚ a v ďalších krajinách Európy. Mercor Group pôsobí vo vyše 50 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 900 osôb.

Na Slovensku pôsobíme ako Mercor Slovakia, s. r. o., od roku 2013 a minulý rok sme oslávili 10. výročie založenia. Nájdete nás v Bratislave a v našom portfóliu máme komplexnú ponuku systémov aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany.

Medzi naše referencie patria Eurovea II, Eperia II, Slovenská národná galéria, NFŠ Bratislava, Depo Žilina (vo výstavbe), obytné súbory Slnečnice, Zuckermandel, Sand rezort, ZKW Krušovce a mnoho ďalších budov.

Ako ste povedali, zameriavate sa na aktívnu aj pasívnu požiarnu ochranu. Čo všetko pasívna požiarna ochrana zahŕňa a v čom je rozdiel v porovnaní s aktívnou?

Áno, naše aktivity na slovenskom trhu zahŕňajú aktívnu a aj pasívnu požiarnu ochranu. Pasívna požiarna ochrana je kľúčovou súčasťou komplexného riešenia požiarnej bezpečnosti stavby, zahŕňa prvky ochrany stavebných konštrukcií, požiarnych priestupov a zameriava sa na spomalenie šírenia požiaru a minimalizáciu jeho následkov.

Pasívna a aktívna požiarna ochrana sa vzájomne dopĺňajú a spoločne vytvárajú komplexný systém ochrany pred požiarmi. Pasívne systémy zabraňujú šíreniu požiaru a chránia životy a majetok v počiatočných fázach, zatiaľ čo aktívne systémy umožňujú jeho včasnú detekciu a hasenie. Implementácia oboch typov systémov v súlade s platnými predpismi a normami je kľúčová na zaistenie maximálnej bezpečnosti budov a ich obyvateľov.

Akými systémami túto aktívnu a pasívnu ochranu zabezpečujete?

Aktívnu požiarnu ochranu zabezpečujeme systémami, ktoré sa aktivujú, keď vznikne požiar s cieľom rýchlej signalizácie, aktivácie a reakcie. Naše systémy Mercor vieme realizovať na mieru podľa požiadaviek a môžu fungovať aj ako systémovo autonómne. Hovorím predovšetkým o systémoch na vetranie únikových ciest, čo sú schodiská a únikové chodby, garáže. V ponuke máme strešné svetlíky, okná, požiarne ventilátory a riadiace systémy, ktoré ich vedia monitorovať a ovládať.

Strešné svetlíky môžu tiež slúžiť aj ako strešné výlezy pre potreby zásahu požiarnikov na streche. Pasívna požiarna ochrana je riešená požiarnymi upchávkami, manžetami, nátermi, obkladmi alebo nástrekmi. Prvky pasívnej ochrany sa inštalujú súčasne so stavbou a mnohokrát užívatelia ani nevedia, že ich majú nainštalované. Prítomnosť napr. požiarneho priestupu označuje malá červená nálepka, na ktorej sú uvedené jeho poloha, typ, jeho zhotoviteľ a pod.

Na akom princípe tieto systémy fungujú?

Aktívne systémy požiarneho vetrania (napr. schodísk, hál, garáží, obchodov) fungujú na základe detekcie dymu prostredníctvom dymového hlásiča a riadiaca jednotka následne otvorí zariadenie napr. mcr ULTRATHERM (strešný svetlík), mcr OSO (okno), ktoré sa aktivuje a spolu s dverami na prívod vzduchu zabezpečí vetranie schodiska (priestoru) od splodín horenia. Uvedený systém predstavuje vetranie únikovej cesty (schodiska) CHÚC typu A. Pri únikových cestách typu B a C je vetranie riešené na mieru pomocou požiarnych ventilátorov.

Pasívne systémy sú určené priamo na „boj“ s požiarom, a to tak, že v určitom čase a požadovanej normovej požiarnej odolnosti zabraňujú požiaru prejsť napr. z inštalačnej šachty do schodiska, bytu, k nemocničnému lôžku alebo do iných priestorov, ktoré sú od seba oddelené požiarnou stavebnou konštrukciou. Stavebné nosné konštrukcie (nosné stĺpy, stropy a pod.), či už oceľové, alebo betónové, po ošetrení našimi požiarnymi nástrekmi a nátermi vykazujú výrazne vyššiu požiarnu odolnosť aj pri útlejších stavebných konštrukciách. Každý stavebný prvok, ktorý bude požadovať takýto druh zvýšenej ochrany, je vopred posúdený a, samozrejme, aj schválený tak, aby vyhovoval požiadavkám vyhlášky a platným normám.

Do akej miery sú nainštalované systémy náročné na ďalšiu obsluhu, údržbu a servis? Ako sa tu prejavuje všadeprítomná digitalizácia?

V Mercor group si uvedomujeme rýchly nástup digitalizácie a fungovanie procesov v digitálnom rozhraní. Naše riadiace prvky vieme pripojiť na BMS systém riadenia budovy. Následne prostredníctvom výstupu na pulte monitorovania možno ovládať buď automaticky, alebo manuálne riadenie niektorých procesov vetrania, napr. garáže v prípade vyššej koncentrácie CO. Riadenie zariadení v prípade požiaru má však vždy najvyššiu prioritu. Všetky systémy sú riadne skúšané aj počas odovzdávania budovy, či už pri kolaudácii za účasti príslušníkov HaZZ, alebo aj klientovi alebo subjektu, ktorý bude vykonávať správu budovy.

V zmysle platnej legislatívy podliehajú prvky aktívnej požiarnej ochrany servisnej kontrole. V našom prípade je to minimálne raz za rok. Servisný technik kontroluje funkčnosť systému a na základe výstupu zo servisnej prehliadky vystavuje protokol o správnom fungovaní systému.

Vďaka MCR TECHLAB vedia naši odborníci klientom priniesť riešenia na komplexné monitorovanie budov v inteligentom rozhraní – od monitorovania požiarnych systémov cez kvalitu vzduchu až po napr. naplnenie smetných kontajnerov.

Aké ďalšie služby pre svojich klientov poskytujete?

Sme spoločnosť, ktorá pripravuje riešenia na mieru pre konkrétne potreby klienta. Začíname konzultáciami a klienta potom sprevádzame jednotlivými fázami projektu cez územné konanie, stavebné konanie, realizáciu vrátane spracovania projektovej dokumentácie a odovzdávacej dokumentácie k dielu. Zároveň na základe zmluvy alebo objednávky zabezpečujeme servis.
Projektovú dokumentáciu vieme vyhotoviť vo verzii 2D a podľa požiadaviek klienta aj v BIM (revit).

Ako zabezpečiť, aby bola budova čo najlepšie chránená pred požiarom?

Požiarnu ochranu netreba brať ako nutné „zlo“, ale ako prostriedok na ochranu osôb a majetku. Vyžaduje si to zodpovedný prístup, ktorý zahŕňa kombináciu opatrení aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany, či už zo strany zhotoviteľa, alebo neskôr užívateľa stavby.

Je potrebné dodržiavať podmienky preventívnych opatrení, ako sú kontroly vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane, kde sú jasne stanovené požiadavky. Nebyť ľahostajný k sebe a druhým, keď sa napr. únikové cesty ako schodiská mnohokrát stávajú rozšíreným skladom či špajzou našich domácností. Preto je dôležitá osveta na úrovni užívateľov stavieb a spolupráca s dodávateľmi etablovanými v danej oblasti.

S akými problémami sa z hľadiska požiarnej ochrany budov v praxi najčastejšie stretávate?

Sú to predovšetkým nedostatočná údržba, nevykonávanie kontrol a revízií, zapratané únikové cesty, skladovanie rôznych druhov horľavých materiálov v priestoroch, ktoré na to nie sú určené. Samovoľné zhotovovanie rôznych elektrických inštalácií a tým preťažovanie elektrickej siete. Nedostatočná osveta o požiarnej ochrane a o správaní počas požiaru. Z môjho pohľadu je dôležité, aby si správcovia budov uvedomili, že inštalované systémy na ochranu života a majetku sú na prvom mieste.

Na akej úrovni je podľa vášho názoru v súčasnosti požiarna ochrana budov na Slovensku?

Slovensko v rámci požiarnej ochrany urobilo veľa dobrých krokov, no vždy je priestor na zlepšenie. Veľkým pozitívom je, že sa prezídium HaZZ snaží o prijímanie nových legislatívnych predpisov, ktoré majú pomáhať zvyšovať požiadavky na úroveň bezpečnosti stavieb. V súčasnosti je veľmi populárna napr. elektromobilita, na ktorú je potrebné stavby správne pripraviť, a v týchto stavbách zabezpečovať zvýšené kontroly. Zvýšená kontrola z hľadiska požiarnej ochrany by sa mala venovať aj stavbám určeným na bývanie.

Musíme byť dôraznejší v preventívnych kontrolách, podporovať modernizáciu a inovácie, ako aj šíriť osvetu cielenú na konkrétne skupiny užívateľov budov.

Zdroj: PR článok Mercor Slovakia s. r. o.