Partneri sekcie:

Montáž opláštenia strešného okna

image 68192 25 v1

Splnením týchto princípov sa zabezpečí prúdenie vzduchu okolo skiel a tým odvetranie prípadnej skondenzovanej vlhkosti. Umiestnením vykurovacieho telesa pod oknom je možné podporiť prúdenie vzduchu okolo skiel. Zvislý parapet a vodorovné nadpražie zároveň umožnia optimálne osvetlenie interiéru. Opláštenie strešného okna sa realizuje po jeho osadení. Montáž okna do konštrukcie strechy je potrebné realizovať v súlade s pokynmi výrobcu strešného okna.

Pri návrhu umiestnenia strešného okna treba dodržať základné princípy:

 • parapet (opláštenie pod spodnou hranou okna) musí byť zvislý,
 • nadpražie má byť vodorovné.

Tepelná izolácia okolo okna

Zvláštny dôraz pri opláštení strešného okna treba klásť na uloženie tepelnej izolácie okolo celého obvodu okna. Napojenie parozábrany, prípadne klimamembrány, na rám okna a spojenie jednotlivých dielov parozábrany v oblasti okna sa realizujú na to určenými systémovými pás­kami, ktoré dodáva výrobca parozábrany. Hrúbka a typ sadrokartónovej dosky, ktorou sa bude opláštenie realizovať, musia zodpovedať oplášteniu celého podkrovia, najmä v prípade požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcie podkrovia. Aby bolo možné pripojiť dosku na rám okna, výrobcovia strešných okien zvyčajne pripravujú drážku v ráme. Dosku možno do drážky vsadiť nasucho. Opláštenie šikmých plôch podkrovia v okolí okna sa musí rozvrhnúť tak, aby boli škáry dosiek od rohu okna vzdialené minimálne 150 mm.

Ochrana exponovaných hrán

Na ochranu exponovaných hrán opláštenia okolo strešného okna sa používajú ochranné ALU lišty, ktoré sa pripevňujú nasucho oceľovými sponkami s následným pretmelením alebo sa pri tmelení vložia do vrstvy škárovacieho tmelu. V nadpraží (prípadne v parapete) je vhodné použiť ALU lištu s uhlom 135°. Škára medzi rámom okna a ostením sa zaplní akrylátovým tmelom.

Info o materiáli:

 • Univerzálna sadrokartónová doska, protipožiarna, konštrukčná, nárazuvzdorná, impregnovaná, s pozdĺžnou hranou PRO, s priečne kolmo rezanou hranou, vhodná aj v prípade drevostavieb, hrúbka 12,5 mm, 1 250 × 2 000 mm

Čo budete potrebovať:

 • Sadrokartónová doskaRigistabil – univerzálna sadrokartónová doska (DFRIEH2); 12,5 × 1 250 × 2 000 mm, m2; 5,88 €
 • Obvodový profil UDUD profil Rigips rozmer 27 × 28 × 27, dĺžka 3 000 mm, m; 0,59 €
 • Montážny profil CD; CD profil Rigips rozmer 27 × 60 × 27, dĺžka 3 000 alebo 4 000 mm, m; 0,88 €
 • Spojovací kus pre CD; Spojovací kus pre CD (K01); balenie 100 ks; 10,80 €
 • Pripojovacie tesnenie; Pripojovacie penové tesnenie 30 mm; dĺžka 30 m, ks; 4,12 €
 • Samozávrtné skrutky; Samozávrtné skrutky; Rigips 421/3,5 × 9,5 (4,2 × 13) LB; balík 100 ks; 1 €
 • Rýchloskrutky; Rigips rýchloskrutky 212/3,5 × 25 TN; balík 250 ks; 2,35 €
 • Záves; Záves CD krokvový zaoblený; dĺžka 200 mm, balík 100 ks; 22,80 €
 • Skrutky do závesov; Skrutka do závesov (plochá hlava) ;4,8 × 35 mm; balík 500 ks; 11,44 €
 • Špachtľovací tmel; Špachtľovací tmel Super; papierové vrece 2,5; 5 a 25 kg, 5 kg; 4,70 €
 • Tmel na konečnú povrchovú úpravu; ProMix Finish; plastové vedro 5, 15 a 25 kg, 5 kg; 7,96 €
 • Výstužná páska na škáry dosiek; Samolepiaca páska; balík 24 ks, dĺžka 45 m, ks; 3,47 €
 • Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny
 • Parozábrana
 • Pásky na parozábranu
 • Ochranná ALU lišta; rozmer 23 × 23 mm, dĺžka 2 000, 2 500 a 3 000 mm, m; 0,35 €
 • Ochranná ALU lišta 135°; rozmer 25 × 25 mm, dĺžka 2 500 a 3 000 mm, m; od 0,48 €
 • Akrylátový tmel kartuša 310 ml; 2,38 €
 • Náradie; meter, uholník; nôž s vymeniteľnou čepeľou; špachtľa; akumulátorový skrutkovač; držiak na brúsnu mriežku; brúsna mriežka; prestrihovacie nožnice; aplikačná pištoľ; ceruzka, vodováha, antikorové hladidlo

01 | Montážne profily CD
Do nosnej drevenej konštrukcie (bočná strana krokvy a klieštiny) sa skrutkami FN s plochou hlavou pripevnia krokvové závesy CD. Na ne sa cez strešné okno pomocou rýchloskrutiek na dodržanie roviny osadia montážne profily CD (v bežnom rastri 625 mm).

02 | Označenie miesta vystrihnutia
Podľa drážky určenej na bočné ostenie na ráme strešného okna sa pomocou uholníka a ceruzky označí miesto, kde sa má montážny profil CD vystrihnúť – a to na obidvoch stranách strešného okna.

03 | Vystrihnutie profilov CD
Na označenom mieste sa nožnicami na plech vystrihnú jednotlivé montážne profily CD.

04 | Poloha profilu UD
Poloha obvodových profilov UD sa vymeria pomocou vodováhy podľa polohy drážky v nadpraží okna. Miesta osadenia profilov sa vyznačia na obidvoch stranách ceruzkou.

05 | Pripevnenie profilu UD
Profily UD sa na krokvy pripevnia pomocou skrutiek do dreva a akumulátorového skrutkovača.

06 | Nasunutie profilu CD
Do pripevnených obvodových profilov UD sa voľne nasunie montážny profil CD upravený na požadovanú dĺžku (šírka medzi krokvami susediacimi s rámom strešného okna).

07 | Nasunutie profilov UD na CD
Následne sa na prerušené montážne profily CD nasunú v kolmom smere profily UD. Profily UD sa nastrihnú tak, aby sa v ďalšom kroku mohol do ich koncov vložiť pomocný profil CD (výmena).

08 | Pomocný profil CD
Pomocný profil CD (výmena) sa vyrovná tak, aby bola jeho spodná hrana v rovine s profilmi CD, ktoré tvoria nadpražie. Následne sa pripevní krokvovými závesmi na krokvy.

09 | Spojenie profilov UD a CD
Nasunuté profily UD sa spoja s montážnymi profilmi CD – použijú sa skrutky do plechu typu LB a akumulátorový skrutkovač.

10 | Tepelná izolácia
Medzi krokvy a montážne profily CD sa vloží tepelná izolácia na báze minerálnej vlny. Na dosiahnutie požadovaných tepelných vlastností a na prerušenie tepelných mostov je potrebné, aby sa tepelnou izoláciou vyplnili všetky dutiny okolo celého obvodu strešného okna.

11 | Parozábrana
Na nosný rošt sa pomocou obojstranných lepiacich pások uloží parozábrana. Fólia sa v mieste spoja fólia – fólia, ako aj na miestach, kde sa napája na priliehajúce a prestupujúce prvky, ukladá s presahom približne 150 mm. Do drážky v ráme okna sa nalepí obojstranná lepiaca páska určená na pripojenie parozábrany na rám okna.

12 | Prelepenie stykov
Parozábrana musí byť celistvá. Prekrytia okrajov parozábrany, napojenia medzi parozábranou a strešnými oknami, klieštinami a ďalšími priestupmi sa prelepia tesniacou páskou.

13 | Doska na bočné ostenie
Následne možno na strešné skosenie pripevniť sadrokartónovú dosku, a to od stredu ku krajom dosky alebo od jedného kraja k druhému (odstup upevňovacích prostriedkov 120 až 150 mm). Vyrezaná sadrokartónová doska na bočné ostenie sa vloží do drážky v ráme okna. Doska sa do drážky vkladá nasucho.

14 | Upevnenie dosiek
Vyrezané sadrokartónové dosky zasunuté do drážky v ráme strešného okna sa pomocou rýchloskrutiek a akumulátorového skrutkovača pripevnia do profilov UD.

15 | Opláštenie šikmých plôch
V prípade opláštenia šikmých plôch v okolí strešného okna je vhodné vyrezať sadrokartónovú dosku podľa pripravenej spodnej konštrukcie. Pri rezaní už pripravenej dosky treba dávať pozor, aby sa nepoškodila parozábrana. Škáry sadrokartónových dosiek musia byť umiestnené minimálne 150 mm od rohov okien.

16 | Doska v mieste nadpražia
Po opláštení šikmej plochy v okolí strešného okna sa v mieste nadpražia osadí vyrezaná doska, ktorá sa do profilov CD pripevní rýchloskrutkami s použitím akumulátorového skrutkovača. Škáry medzi doskami sa vyplnia tmelom pomocou stierky alebo špachtle a vyhladia sa. Zároveň sa pretmelia aj skrutky a prípadné poškodenia dosiek.

17 | Ochrana hrán opláštenia
Na ochranu hrán opláštenia okolo strešného okna sa používajú ochranné ALU lišty. Tie sa pripevňujú buď nasucho oceľovými sponkami a následne sa pretmelia, alebo sa vkladajú pri tmelení do vrstvy škárovacieho tmelu. V mieste nadpražia (prípadne parapetu) je vhodné použiť ALU lišty s uhlom 135°.

18 | Vyplnenie škár tmelom
Škáry medzi rámom strešného okna a ostením oplášteným sadrokartónovou doskou sa začistia akrylátovým tmelom pomocou ručnej aplikačnej pištole.

TEXT + FOTO: Rigips

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.