Na ilustračnej snímke je cesta v Štúrove.
Galéria(6)

Obnovená Nánanská cesta v Štúrove konečne po 20 rokoch realitou

Partneri sekcie:

Mesto Štúrovo na juhovýchodnom cípe Nitrianskeho kraja vošlo do dejín slovenského stavebníctva naposledy v roku 2001, keď tu bol otvorený Most Márie Valérie spájajúci slovenskú stranu Dunaja a maďarské mesto Esztergom (Ostrihom). V dôsledku toho sa v Štúrove zásadne zmenila organizácia dopravy, tranzit sa presunul z centra na cesty I. triedy vrátane Nánanskej cesty I/76.

Po niekoľkoročných rokovaniach zástupcov mesta Štúrovo so Slovenskou správou ciest a po úspešnom zaradení projektu obnovy Nánanskej cesty do OP programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v minulom roku začali práce na líniovej stavbe Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa – I/76 Štúrovo, Nánanská.

Na ilustračnej snímke je cesta v Štúrove.
Súčasťou stavby bolo aj prebudovanie pôvodnej priesečnej križovatky ciest I76 a miestnych komunikácií na jednopruhovú okružnú križovatku s bypassom.
Pri realizácii diela sa položilo viac ako 4 000 t asfaltom obaľovaných zmesí.
Stavbu realizovala stavebná spoločnosť CESTY NITRA a. s. ktorá v tomto roku začína novú etapu pod obchodným názvom COLAS Slovakia a. s.
Slávnostné otvorenie za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka primátora mesta Štúrovo zástupcov Slovenskej správy ciest ako aj zhotoviteľa

Pôvodný stav

Cesta I. triedy I/76, nazývaná aj Nánanská cesta, spája pohraničné mesto Štúrovo v okrese Nové Zámky s Hronským Beňadikom. Cesta bola pôvodne kategorizovaná ako cesta II. triedy, po rozšírení a úprave povrchu prešla do vyššej kategórie.

Predstavuje hlavný ťah na Želiezovce, Šahy a Levice, vo všeobecnosti ide o dopravne veľmi namáhaný úsek, čo sa časom podpísalo aj na technickom stave vozovky. V minulosti tu došlo k viacerým dopravným (aj fatálnym) nehodám a bezpečnosť cesty nezodpovedala potrebným požiadavkám.

Cesta situovaná v intraviláne mesta bola pred rekonštrukciou riešená ako dvojpruhová komunikácia so šírkou komunikácie 6,00 m bez krajníc, s cestnou priekopou po pravej strane s dĺžkou približne 200 m. Po oboch stranách medzi komunikáciou a chodníkmi pre chodcov viedol zelený pás s výsadbou stromov, ktorý často prerušovali vjazdy k rodinným domom alebo miestnym prevádzkam.

Slávnostné otvorenie za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka primátora mesta Štúrovo zástupcov Slovenskej správy ciest ako aj zhotoviteľa
Slávnostné otvorenie za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka primátora mesta Štúrovo zástupcov Slovenskej správy ciest ako aj zhotoviteľa |

Účel stavby

Účelom stavby bola rekonštrukcia existujúcej cesty, v rámci ktorej sa jestvujúca vozovka nahradila novou a súčasne sa rozšírila na šírku 8,0 m. Pozdĺž komunikácie sa vybudovali cyklistické pruhy.

V rámci technického riešenia bolo súčasťou stavby aj prebudovanie pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/76 a miestnych komunikácií na jednopruhovú okružnú križovatku s bypassom (smer Nána – Komárno).

Súčasťou stavby bolo aj prebudovanie pôvodnej priesečnej križovatky ciest I76 a miestnych komunikácií na jednopruhovú okružnú križovatku s bypassom.
Súčasťou stavby bolo aj prebudovanie pôvodnej priesečnej križovatky ciest I/76 a miestnych komunikácií na jednopruhovú okružnú križovatku s bypassom. |

Realizácia

Napriek tomu, že základný kameň stavby sa slávnostne poklepal v apríli 2018, zhotoviteľský tím pod vedením skúseného stavbyvedúceho Jána Bédiho a majstra Jána Ladu zo spoločnosti CESTY NITRA, a. s., začal s prípravnými prácami už o rok skôr.

Ako prvá prišla na rad výstavba okružnej križovatky, resp. prestavba existujúcej priesečnej križovatky ulíc Hlavná, Zrínskeho, Komenského, Nánanskej cesty a cesty smerujúcej k známemu kúpalisku Vadaš. Výstavbe rozdelenej do štyroch fáz predchádzala ešte jedna prípravná fáza.

Počas realizácie prác bola potrebná zmena vodorovného značenia pri krátkodobých úpravách organizácie cestnej premávky, ktorá sa zabezpečovala pomocou samolepiacich značkových fólií tak, aby bola zaistená plynulosť a bezpečnosť dopravy, ako aj bezpečnosť verejnosti.

Nová jednopruhová okružná križovatka s bypassom (smer Nána – Komárno) má priemer D = 40 m. Stredový ostrovček križovatky sa vybudoval v stupňoch do výšky približne 0,5 m a je zatrávnený. Šírka jazdného pruhu je momentálne 6,0 m, šírka prstenca 1,5 m.

Medzi okružnou križovatkou a bypassom aj na ramenách križovatky vznikli deliace ostrovčeky, ktoré sa spevnili. Všetky práce stihla spoločnosť CESTY NITRA, a. s., zrealizovať do konca septembra 2018, takže premávka bola od nasledujúceho mesiaca spustená v plnom rozsahu a nová okružná križovatka začala slúžiť mestu.

Následne sa realizovala rekonštrukcia cesty I/76 v úseku Nánanská cesta na celkovej dĺžke 912,88 m. Rekonštrukcia prebiehala v troch etapách v polovičných profiloch, pričom doprava bola usmernená svetelnou signalizáciou a prenosným dopravným značením.

Nevyhnutné boli, samozrejme, obchádzkové trasy, po ktorých sa doprava odkláňala od miesta výstavby. Stavebné úpravy ulice pozostávali z úpravy a rozšírenia vozovky vrátane realizácie cyklistických pruhov, preložiek dotknutých inžinierskych sietí a z napojenia na jestvujúci stav.

Stavbu realizovala stavebná spoločnosť CESTY NITRA a. s. ktorá v tomto roku začína novú etapu pod obchodným názvom COLAS Slovakia a. s.
Stavbu realizovala stavebná spoločnosť CESTY NITRA a. s. ktorá v tomto roku začína novú etapu pod obchodným názvom COLAS Slovakia a. s. |

V rámci stavby sa neriešila úprava existujúcich chodníkov, len napojenie na súčasné chodníky v nevyhnutnom rozsahu. Súčasťou rekonštrukcie cesty boli aj tri autobusové zastávky na zastávkovom pruhu.

Po oboch stranách komunikácie sa vybudovali cyklistické pruhy, a to ako jednosmerné so šírkou 1,50 m alebo obojsmerné so šírkou 3,00 m. Cyklistické pruhy sú od dopravného priestoru cesty oddelené zvýšenými obrubníkmi, čo ešte viac zvyšuje bezpečnosť cyklistov.

Keďže v minulosti sa v riešenom úseku vyskytovali pri silných dažďoch problémy s odtokom dažďovej vody, ktorá sa hromadila na komunikáciách, projekt riešil odvodnenie komunikácií pozdĺžnym a priečnym sklonom do sústavy uličných vpustov s prípojkami do existujúcej jednotnej kanalizácie.

Na konci úseku je komunikácia odvodnená do terénu, keďže tu nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. Napriek tomu, že výstavba prebiehala v tesnej blízkosti existujúcej zelene, zhotoviteľovi sa podarilo realizovať výrub stromov len v nevyhnutných prípadoch, keď dreviny tvorili prekážku (spolu išlo o šesť drevín).

V rámci celkového počtu 14 stavebných objektov projektu sa realizovala aj preložka vodovodného potrubia, keďže výstavbou okružnej križovatky cesty I/76 sa existujúci vodovod TLT dostal priamo pod križovatku.

Bolo potrebné zabezpečiť, aby sa po jeho celej dĺžke dala vykonávať údržba a oprava jednotlivých úsekov a častí bez väčších problémov a aby bolo potrubie chránené proti nepriaznivým vplyvom z cestnej premávky.

Okrem vodovodu bolo nevyhnutné preložiť aj plynovod, keďže pri budovaní okružnej križovatky by došlo na Komenského ulici ku kolízii s existujúcim STL plynovodom.

Celková dĺžka prekladaného plynovodu DN150 bola 33 m a plynovodu DN80 9 m. V rámci stavebných prác prebehla aj rekonštrukcia verejného osvetlenia a vybudovanie novej osvetľovacej sústavy v novej okružnej križovatke, zároveň sa v celom území stavby demontoval bez náhrady miestny rozhlas.

Pri realizácii diela sa položilo viac ako 4 000 t asfaltom obaľovaných zmesí.
Pri realizácii diela sa položilo viac ako 4 000 t asfaltom obaľovaných zmesí. |

Záver

Pri realizácii diela sa položilo viac ako 4 000 t asfaltom obaľovaných zmesí, približne 4 500 m2 dlažby a obrubníky v celkovej dĺžke 4 570 m.

Ukončená stavba bola 3. júna slávnostne otvorená za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka, primátora mesta Štúrovo, zástupcov Slovenskej správy ciest, ako aj zhotoviteľa a môže naplno slúžiť všetkým účastníkom cestnej dopravy na tomto ťahu a splniť tak očakávania a požiadavky, ktoré sa na ňu kladú (zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie životného prostredia v okolí komunikácie).

Text a foto: CESTY NITRA, a. s.
Stavebná spoločnosť CESTY NITRA, a. s., má na slovenskom stavebnom trhu viac ako 65-ročnú históriu, pričom od začiatku svojej existencie sa zameriava na údržbu a opravy existujúcej cestnej infraštruktúry, ako aj na budovanie komunikácií všetkých kategórií. V tomto roku začína novú etapu pod obchodným názvom COLAS Slovakia, a. s.