Nové pravidlá pre energetickú hospodárnosť budov

OZ Združenie pre zatepľovanie budov sa zameriava na využitie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v procese obnovy budov a plnenie požiadaviek vyplývajúcich z cieľov zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov. Najskôr bolo Parlamentom a 12. apríla 2024 Radou EÚ schválené prepracované znenie smernice o energetickej hospodárnosti budov.

Týmto právnym predpisom sa stanovuje rámec pre členské štáty (ČŠ) na zníženie emisií a spotrebu energie v budovách. Dôraz kladie aj na zlepšenie zdravia a kvality života ľudí. V revidovanej smernici sa stanovujú ambiciózne ciele na zníženie celkovej spotreby energie budov v celej EÚ pri zohľadnení vnútroštátnych špecifík ČŠ. Na rozhodnutie ČŠ sa ponecháva, na ktoré budovy sa treba zamerať a aké opatrenia sa majú prijať.

Priemerná potreba primárnej energie bytových a nebytových budov by sa mala v porovnaní s rokom 2020 znížiť o 16 % do roku 2030, následne nebytových budov o 26 % do roku 2033 a bytových budov o 20 – 22 % do roku 2035. Od 1. januára 2028 budú musieť byť všetky nové verejné budovy a od 1. januára 2030 všetky ostatné nové budovy postavené v úrovni budov s nulovými emisiami (ZEB).

Novopostavené budovy by v súčasnosti mali spĺňať požiadavky stanovené na úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie (NZEB). Požiadavky na nové budovy musia splniť aj obnovované budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Tepelnotechnické požiadavky na jednotlivé stavebné konštrukcie obalu budovy podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019 boli potvrdené ako platné aj pre ďalšie obdobie výstavby a obnovy budov 3. fázou výpočtového odvodenia nákladovo optimálnych minimálnych požiadaviek na EHB.

Podľa novej smernice o EHB sa má zvýšiť objem uskutočnenia obnovy existujúceho fondu budov aspoň na 2 %, pričom sa dôraz kladie na uskutočnenie hĺbkovej obnovy budovy. Základným predpokladom dosiahnutia stanovených cieľov v úspore primárnej energie zostáva efektívna tepelná ochrana.  Nevyhnutnosťou na zabezpečenie požadovaných vlastností obvodového plášťa je uplatnenie ETICS. Požiadavky revidovanej smernice potvrdzujú významnosť zamerania činnosti OZ ZPZ na podporu spresňovania parametrov tepelných izolácií väčších hrúbok. Nárast hrúbok tepelných izolácií zo 60 až na 200 mm vyžaduje zamerať pozornosť na objektivizovanie dopadu zvyšovania hrúbok tohto komponentu ETICS na ich mechanické vlastnosti. V ostatnom období uskutočnilo OZ ZPZ viacero rokovaní najmä s výrobcami tepelnoizolačných výrobkov na báze minerálnej vlny (MW). Podmienky na zabudovanie ETICS a požiadavky na parametre tepelnej izolácie ako komponentu  ETICS stanovuje súbor národných technických noriem STN 72 7221.

Podrobnejšie informácie o činnosti OZ ZPZ sú uvedené na www.zpzb.sk.

 

Zdroj: PR článok Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov