ŽSR, ŽST Trenčín – ŽST Trenčianska Turná – Mníchova Lehota KRŽZ kol. č. 1

image 99079 25 v2

Stavba „ŽSR, ŽST Trenčín – ŽST Trenčianska Turná – Mníchova Lehota KRŽZ kol. č. 1“ sa realizovala z dôvodu nevyhovujúceho stavu a zastaraného typu železničného zvršku v danom úseku a z dôvodu zvýšenia únosnosti trate na triedu zaťaženia D4 – 22,5 t. Celková dĺžka modernizovaného úseku je 5 056 m.

Daný úsek zahŕňa traťové úseky Trenčín – Trenčianska Turná (3 300 m) a Trenčianska Turná – Mníchova Lehota (1 143 m), staničný úsek ŽST Trenčianska Turná (610 m), celogumové prejazdové konštrukcie typu STRAIL v km 48,405 (22 m) a v km 46,553 (6 m), rekonštrukcie  nástupíšť a izolácie mostov. 

Stavba sa člení na objekty:

SO 01 Železničný zvršok,
SO 02 Železničný spodok,
SO 03 Železničné priecestia,
SO 04 Nástupište.

Pôvodný stav

Pôvodný nevyhovujúci stav železničného zvršku tvorili koľajnice tvaru T z roku 1967. Podvaly boli betónové typu SB5 a VUS62 s drevenými vložkami z roku 1967, ojedinele sa vyskytovali drevené podvaly, najčastejšie pri koľajnicovom styku. Rozdelenie podvalov bolo „d“, podkladnica rozponová TR5 a TR8. Prevažná časť úseku bola zvarená do bezstykovej koľaje. Čo sa týka smerových pomerov predmetných úsekov, v prevažnej väčšine vedú v priamej. Celý úsek zahŕňa spolu osem oblúkov, minimálny polomer je 242 m.

Teleso železničného spodku je riešené prevažne násypom. Koľajové lôžko je uložené priamo na zemnú pláň, odvodnenie trate zabezpečuje prirodzené vsakovanie.

Železničné priecestie v km 45,633 s dĺžkou 6,0 m bolo riešené železničným zvrškom v tvare T na drevených podvaloch s rokom vloženia 1968. Nezabezpečenú konštrukciu tvorili železobetónové panely. Prejazd sa nachádza v oblúku s polomerom 272 m s prevýšením 86 mm a križuje miestnu účelovú komunikáciu v obci Trenčianska Turná.

Prejazd v km 48,405 s celkovou dĺžkou 23,0 m tvoril železničný zvršok v tvare S49 na drevených podvaloch. Konštrukcia je zabezpečená PZS 2Z s povrchovou úpravou gumokov. Prejazd sa nachádza v priamej s prevýšením 0 mm a uhlom križovania 25 stupňov s komunikáciou III/507062.

Nástupištia, ktoré boli predmetom rekonštrukcie, sa nachádzajú na zastávke Trenčín– predmestie, kde je jedna nástupná hrana, a v ŽST Trenčianska Turná, kde sú dve nástupné hrany. Pôvodné hrany tvorili tvarovky TISCHER na úložných pätkách, ktoré boli prevádzkou zdeformované a dochádzalo k ich zrúteniu.

Odťažené koľajové lôžko na koľaji č. 1 v ŽST Trenčianska Turná

Odťažené koľajové lôžko na koľaji č. 1 v ŽST Trenčianska Turná

Rekonštrukcia železničného zvršku a spodku

Rekonštrukcia železničného zvršku na úseku Trenčín – Trenčianska Turná (3 300 m) a ŽST Trenčianska Turná kol. č. 1 (610 m) bola realizovaná z vyzískaných polí UIC 60 s dĺžkou 20 m na betónových podvaloch B91/BP s rozdelením „u“, s pružným upevnením z použitého materiálu koľají č. 1 a 2 získaného pri modernizácii úseku Melčice – Zlatovce. Tieto polia boli uložené v ŽST Trenčianske Bohuslavice, Trenčín a Trenčianska Turná.

V úseku Trenčianska Turná – Mníchova Lehota (1 143 m) boli použité koľajové polia v tvare R65 s dĺžkou 25 m, ktoré sa získali pri modernizácii ŽST Trenčín. V predvýlukových prácach sa strategicky zaistili prepravy koľajových polí do ŽST Trenčín a ŽST Trenčianska Turná na následné kladenie. Ďalej sa vykonali práce na úpravách telesa železničného spodku, svahovaní, rozšírení pláne železničného spodku na 6 m, výruboch náletových drevín a krovín a vytýčení inžinierskych sietí.

Nepretržitá výluka, ktorá trvala 40 dní, sa začala čistením koľajového lôžka strojovou čističkou RM 74 s odpratávajúcou súpravou. Čistenie sa realizovalo v úseku Trenčín – Trenčianska Turná a Trenčianska Turná – Mníchova Lehota. Súčasne s tým prebiehala demontáž v osi v ŽST Trenčianska Turná, kde sa odťažilo koľajové lôžko. Demontáž traťového úseku prebiehala od Trenčína strojom PKP 25/20. Vytrhané koľajové polia boli odvezené na podvozkoch vz.53 do ŽST Svinná, kde sa demontovali na súčiastky.

Prečistené koľajové lôžko sa použilo na rozšírenie pláne železničného spodku a spevnenie násypových telies po celom úseku. Nové koľajové lôžko s hrúbkou 0,35 m sa zriadilo z kameniva s frakciou 32/63 mm BI z lomu Lehota pod Vtáčnikom. Úprava pláne železničného zvršku sa vykonala na celom úseku dozérom s priečnou a pozdĺžnou niveláciou, následne sa pláň zhutnila vibračným valcom. V oblúkoch s malým polomerom sa navýšilo štrkové lôžko a osadili sa podvalové kotvy v celkovom počte 510 ks, ktoré výrazne zabránia priečnemu pohybu koľaje.

Koľajové polia sa kládli strojom PK 25/20, v ŽST Trenčianska Turná sa použil DESEC TL 50. Koľajové polia sa pri kladení regenerovali, prebiehalo zarezávanie koncov a vyrezávanie nežiaducich častí, ako sú izolované styky a zvary. Spojkovanie polí bolo zaistené „rýchlospojkami“ bez vŕtania otvorov, aby sa skrátil čas kladenia, čo sa s odstupom ukázalo ako dobre zvolené riešenie.

Úprava štrkového lôžka do profilu strojom SSP 100 na zastávke Trenčín-predmestie

Úprava štrkového lôžka do profilu strojom SSP 100 na zastávke Trenčín-predmestie 

Rekonštrukcie priecestí

Kladenie roštu sa muselo koordinovať s rekonštrukciami priecestí. Hlavné priecestie v km 48,503 s dĺžkou 23 m si vyžadovalo nasadenie zvýšeného počtu pracovných kapacít z dôvodu uzávierky na krátky čas a frekventovanosti komunikácie III/507062. Práce prebiehali aj v nočných hodinách. Konštrukciu priecestia v km 48,405 a 46,553 tvorí celogumový STRAIL vrátane záverných múrikov a asfaltového krytu k priľahlej komunikácii, ktoré sa realizovali po smerovej a výškovej úprave.

Doplnenie štrku koľajového roštu sa postupne realizovalo súpravou 12 výsypných vozov, ktoré sa kvôli kratšej vzdialenosti z lomu Vtáčnik nasúvali zo smeru Mníchova Lehota. Koľaj na celom úseku bola zameraná metódou APK a bola 3-krát výškovo a smerovo upravená automatickou strojovou podbíjačkou radu ASP 08-275. Stabilizácia koľaje sa zaistila po každom podbití strojom DGN 90 a úprave štrkového lôžka do profilu strojom SSP 100. Na podbitie úsekov v mieste priecestia sa použila ASP z flotily ŽSR.

Podľa investičného zadania sa na celom úseku zriadila bezstyková koľaj podľa predpisu S3. Pri zváraní sa použili metalotermické zvary UIC60, R65 a prechodové zvary UIC60/ R65. Vzhľadom na ročné obdobie bolo nevyhnutné použiť napínacie zariadenie. Po zriadení BK v dovolenej upínacej teplote sa vykonala kontrola rovinatosti zvarov, NDT kontrola zvarov ultrazvukom a prežarovaním.

Zrekonštruované priecestie v km 48,405

Zrekonštruované priecestie v km 48,405

Nástupištia

Nástupná hrana na zastávke Trenčín-predmestie sa kompletne demontovala, vyrovnal sa podklad na uloženie základových pätiek a následne tvaroviek TISCHER. Výšková vzdialenosť nástupnej hrany a TK je po rekonštrukcii 290 mm vo vzdialenosti 1 650 mm. V ŽST Trenčianska Turná prebehla rekonštrukcia dvoch nástupných hrán priľahlých ku koľaji č. 1. Podľa požiadaviek sa zriadili nástupné hrany ku koľaji č. 2 a 3 z vyzískaných tvaroviek TISCHER a základových pätiek. Výškový rozdiel medzi TK a nástupnou hranou je 200 mm vo vzdialenosti 1 650 mm. 

Zrekonštruovaná koľaj č. 1 v mestskej časti Trenčína

Zrekonštruovaná koľaj č. 1 v mestskej časti Trenčína

Záver

Hlavným cieľom projektu bolo zhotovenie diela v požadovanej kvalite pri garantovanej dĺžke nepretržitej výluky 40 dní s prihliadnutím na čas vykonávania prác. Tento faktor citeľne sťažoval realizáciu celého diela. V rámci investičnej akcie sa v réžii ŽSR zrekonštruovali aj dve mostné konštrukcie, ktoré pôvodne neboli v pláne.

Technické údaje stavby

Čas realizácie projektu: 2 mesiace
Dĺžka úseku: 5 056 m Použité koľajové pole UIC60: 3 913 m
Použité koľajové pole R65: 1 143 m
Úplná výmena koľajového lôžka – kamenivo, fr. 32/63 mm: 9 954 m3
Smerová a výšková úprava koľaje: 15 168 m
Montáž podvalových kotiev: 510 ks
Zriadenie BK – počet zvarov: 424 ks
Použitie napínacieho zariadenia: 36 ks
Rekonštrukcia priecestí: 2 ks
Rekonštrukcia nástupíšť: 3 ks

 

TEXT: Bc. Miroslav Jindřich, DiS., Ing. Andrej Podšivka  
FOTO: STRABAG, s. r. o.

Miroslav Jindřich je vedúci prevádzkovej jednotky v spoločnosti Strabag.
Andrej Podšivka je trainee v tejto spoločnosti.

KategórieŽeleznica