Partneri sekcie:

V ČR rýchlejšie a bezpečnejšie už aj do hôr

image 90046 25 v1

To, že sa rekonštrukcia železníc v Českej republike dostáva z koridorov a celoštátnych tratí aj na trate regionálne, dokazuje okrem iného aj rekonštrukcia dvoch tratí horského charakteru, ktorú pripravil v minulom období investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Rekonštrukcia sa týkala tratí Liberec – Tanvald a Klatovy – Železná Ruda, ktoré možno považovať za „vstupnú bránu“ do Jizerských hôr, resp. Šumavy.

Trať Liberec – Tanvald

Dokumentáciu na stavebné povolenie a výber zhotoviteľa na stavbu Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald začalo projekčne pripravovať Združenie VALBEK-PRODEX v 2. polovici roka 2012. Stavbu realizovala spoločnosť Strabag Rail, a. s., v rokoch 2014 – 2015, celkové náklady dosiahli takmer 880 mil. Kč, schválený príspevok EÚ bol takmer 651 mil. Kč. Národné financovanie zaisťoval Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

Rozsah stavebných úprav na tejto železničnej trati bol daný predovšetkým požiadavkami na zavedenie 30-minútového intervalu pre osobnú dopravu, skrátenie jazdného času a na zvýšenie bezpečnosti prevádzky nielen na trati, ale aj na priľahlých komunikáciách a chodníkoch pri krížení s dráhou.

Súčasťou stavby bola komplexná rekonštrukcia štyroch železničných staníc Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald a traťového úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka vrátanie zastávok Jablonec nad Nisou – zastávka, Nová Ves nad Nisou, Jablonecké Paseky a Lučany nad Nisou, kde sa okrem rekonštrukcie železničného zvršku a spodku vybudovali aj nové nástupištia s centrálnymi prechodmi a prístupovými chodníkmi pre cestujúcich.

K zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cestujúcich prispela okrem rekonštrukcie koľají, výstavby nových nástupíšť a prístupových chodníkov aj inštalácia nového informačného a kamerového systému v železničných staniciach, rozhlasu na železničných zastávkach a orientačného systému na celej trati. V traťovom úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka sa zrealizovali stavebné úpravy, ktoré okrem zabezpečenia jestvujúcich skalných zárezov a portálov tunelov prispeli aj k ich rozšíreniu a tým aj  k zvýšeniu prechodnosti na tejto železničnej trati.

Vyššia bezpečnosť železničnej prevádzky sa dosiahla aj vybudovaním nového staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia vrátane priecestných zabezpečovacích zariadení pri krížení so železnicou a výstavbou diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia z dispečerského pracoviska v ŽST Liberec. Nové zabezpečovacie zariadenie a diaľkové ovládanie sa vybudovalo nielen na trati Liberec – Tanvald, ale aj na železničnej trati Smržovka – Josefův Důl a v traťovom úseku Tanvald – Velké Hamry.

Nové nástupištia a centrálny prechod v železničnej stanici Tanvald

Nové nástupištia a centrálny prechod v železničnej stanici Tanvald

Plynulejšiu dopravu v zimnom období na tejto horskej trati zaistila inštalácia elektrického ohrevu výmen vo všetkých dotknutých železničných staniciach, ktorá si vyžiadala  zároveň výstavbu dvoch nových trafostaníc TS 22/0,4 kV v železničných staniciach Vesec u Liberce a Tanvald.

Dosiahnutý 30-minútový interval pre osobnú dopravu bol podporený aj novým systémom automatického stavania vlakových ciest (ASVC), ktorý sa prvýkrát realizoval v ČR práve na tejto trati a bez ktorého by sa tento interval nemohol zaviesť. ASVC je funkčný modul zabezpečovacieho zariadenia, ktorý prináša do riadenia železničnej prevádzky novú technológiu, spočívajúcu v stavaní vlakových ciest výpočtovou technikou.

Činnosť pracovníka riadiaceho železničnú dopravu (dispečer, výpravca) je tak pri bežnej prevádzke obmedzená na kontrolnú činnosť. Systém ASVC sa dá kedykoľvek vypnúť a riadenie prevádzky prenechať službukonajúcemu riadiacemu pracovníkovi (manuálne stavanie vlakových ciest). Cieľom modulu ASVC je tak minimalizovať podiel ľudského faktora na riešení konfliktov, ktoré plynú zo železničnej prevádzky.

Najväčšou prekážkou pri realizácii projektu boli súbežné či nadväzujúce stavby (napr. modernizácia električkovej trati Liberec – Jablonec nad Nisou, rekonštrukcia niekoľkých ciest a miestnych komunikácií v Jablonci nad Nisou). Z tohto dôvodu bol viackrát prepracovaný harmonogram stavby a časť stavebných prác bola posunutá do ďalšieho roka.

Železničná stanica Smržovka po rekonštrukcii

Železničná stanica Smržovka po rekonštrukcii

Trať Klatovy – Železná Ruda

Stavba Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda sa ako jedna z prvých železničných stavieb v ČR zadala a realizovala systémom Design + Build (D + B, Naprojektuj a Postav). Špecifikom pri tomto systéme je zodpovednosť zhotoviteľa stavby aj za projektovú dokumentáciu. Stavbu realizovala Společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy, ktorá si na vypracovanie projektovej dokumentácie vybrala spoločnosť PRODEX, spol. s r. o.

Projekčné práce na dokumentácii na stavebné povolenie sa začali v polovici roka 2014 a dokončené boli začiatkom roka 2015. Celkové náklady stavby dosiahli skoro 930 mil. Kč, z toho príspevok EÚ dosiahol 588 mil. Kč. Realizácia stavby prebehla v rokoch 2015 – 2016. Národné financovanie, podobne ako pri predošlej stavbe, zaisťoval Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

Okrem zvýšenia bezpečnosti, rýchlosti a tým aj skrátenia jazdných časov bolo cieľom stavby predovšetkým dosiahnuť interval 60 minút pre osobnú dopravu. Okrem rekonštrukcie železničných staníc boli do stavby zaradené aj traťové úseky s prepadmi traťovej rýchlosti, pri ktorých došlo stavebnými úpravami k zvýšeniu traťovej rýchlosti až na 80 km/h.

Prepady traťovej rýchlosti sa takto odstránili na 1,5-kilometrovom úseku traťovej koľaje v traťovom úseku Zelená Lhota – Hamry-Hojsova Stráž a na 3,8 km dlhom úseku traťovej koľaje v traťovom úseku Hamry-Hojsova Stráž – Špičák (z toho 1,747 km v tuneli Špičák, ktorý je zatiaľ najdlhším tunelom v ČR).
Komplexná rekonštrukcia dopravných koľají a výstavba nových nástupíšť, centrálnych prechodov a prístupových chodníkov pre cestujúcich bola navrhnutá v železničných staniciach Janovice nad Úhlavou, Nýrsko a Hamry-Hojsova Stráž.

Zima v Janoviciach nad Úhlavou

Zima v Janoviciach nad Úhlavou

Stavebné práce v železničných staniciach Špičák a Železná Ruda-Alžbětín boli vzhľadom na ich technický stav obmedzené na úpravy vyvolané výstavbou nových nástupíšť, centrálnych prechodov a prístupových chodníkov tak, aby zabezpečili bezpečný prístup, nástup a výstup cestujúcich v týchto turisticky významných lokalitách (úsek trate zastávka Dešenice – Železná Ruda leží v CHKO Šumava a  Špičák a Železná Ruda sú významnými rekreačnými aj lyžiarskymi strediskami).

Z dôvodu eliminácie meškania pri nepravidelnostiach v železničnej prevádzke bola do stavby zaradená aj prestavba hlásky Zelená Lhota na železničnú stanicu s nástupišťom s dvomi nástupištnými hranami. Nové nástupište bolo vybudované aj na zastávke Hojsova Stráž-Brčálník.

Okrem stavebných prác prebehla na trati aj kompletná rekonštrukcia technologických zariadení. Trať bola zabezpečená najnovším staničným, traťovým a priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie s diaľkovým ovládaním z dispečerského pracoviska v Železnej Rude-Alžbětíne. Vo všetkých staniciach a zastávkach sa vybudovalo nové osvetlenie, rozhlas a nový orientačný systém.

V železničných staniciach sa inštaloval informačný vizuálny systém a elektrický ohrev výmen. Elektrický ohrev výmen sa v podobe zvýšených nárokov na elektrickú energiu premietol aj do výstavby nových trafostaníc TS 22/0,4 kV v železničných staniciach Janovice nad Úhlavou a Špičák.

Pohľad na českú časť železničnej stanice Železná Ruda-Alžbětín

Pohľad na českú časť železničnej stanice Železná Ruda-Alžbětín

Cieľom rekonštrukcie na sieti SŽDC už aj regionálne trate

Rekonštrukcia týchto tratí dokazuje snahu SŽDC investovať nielen do koridorových, celoštátnych alebo prepravne zaujímavých tratí, ale aj do regionálnych železničných tratí, ktoré sú dôležité pre rozvoj turizmu alebo cezhraničnej spolupráce v regiónoch.

Obe železničné trate sú zároveň prechodovými traťami do Poľska, resp. do Spolkovej republiky Nemecko. Hraničná čiara medzi ČR a SRN dokonca priečne delí koľajisko a výpravnú budovu železničnej stanice Železná Ruda-Alžbětín na českú a nemeckú časť.

Faster and safer to mountains in Czech Republic as well

A reconstruction of two railway lines with mountain attributes proves that reconstruction of the network moves from corridor and nationwide lines to regional ones as well. The investor of works set up in the past programming period is The Rail­way Infrastructure Administration, state organization (SŽDC). The reconstruction concerned line Liberec – Tanvald and line Klatovy – Železná Ruda. These can be regarded as an „entry gate“ to Jizera mountains and Bohemian Forrest, respectively.

TEXT: Ing. Peter Lastovecký
FOTO: PRODEX, spol. s r. o.
Peter Lastovecký pôsobí v spoločnosti PRODEX, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017.

KategórieŽeleznica