Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II., Dodávka technológie pre aktivitu 4, sekcia 4 – ČOV Nižná n/Oravou

image 82503 25 v1

Dielo ČOV Nižná N/Oravou - zásobovanie vodou a kanalizácie oravského regiónu, Etapa II., Dodávka techlonológie pre aktivitu 4, sekcia 4 bola rekonštruovaná v rámci projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“. Cieľom projektu bolo zabezpečenie  potrebnej kapacity a odstraňovanie nutrientov v súlade s požiadavkami Nariadenia  vlády č. 269/2010 Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES.

Popis technologickej linky ČOV Nižná.

Projektovaná látková kapacita ČOV je 26 000 EO (ekvivalentný obyvateľ). ČOV bola realizovaná ako mechanicko-biologická čistiareň so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou a zvýšeným odstraňovaním fosforu. Na ČOV Nižná sú čistené odpadové vody z miest Tvrdošín, Trstená, obcí Brezovica a Nižná. Odpadové vody sú odkanalizované jednotnou stokovou sústavou. Odpadové vody sú privádzané kanalizačnou stokou „A“ DN 1000 do areálu ČOV, kde prvým objektom je obtoková ČS s odľahčením. Úlohou tohto objektu je zabezpečiť neprekročenie maximálnej hydraulickej kapacity následného mechanického stupňa predčistenia Qmax. = 400 l/s. Prietoky odpadovej vody vyššie ako 400 l/s sú z uvedeného objektu odľahčované priamo do recipientu. Z obtokovej ČS sú odpadové vody vedené do lapača štrku, kde dôjde k zachyteniu najťažších podielov z odpadovej vody sunutých po dne stoky. Následne odpadové vody pretekajú do vstupnej ČS, ktorá je vystrojená štvoricou kalových čerpadiel. Zo vstupnej ČS sú odpadové vody čerpané za začiatok objektu mechanického predčistenia.   

V objekte mechanického predčistenia sú inštalované 3 ks jemných strojne stieraných hrablíc, ktoré zabezpečujú zachytenie nerozpustených látok s veľkosťou nad 6 mm. Zachytené látky (zhrabky) sú spoločným závitovkovým dopravníkom dopravené do hydraulického lisu, ktorý zhrabky odvodní a následne vytlačí potrubím do pristaveného kontajnera. Odpadové vody zbavené zhrabkov sú následne vedené do dvoch paralelných prevzdušňovaných pozdlžnych lapačov piesku a tukov. Zachytený piesok je z dna lapačov piesku čerpadlami odčerpávaný do separátora piesku, kde dôjde k oddeleniu piesku od vody. Tuky zachytené na hladine lapačov sú stierané do zásobnej nádrže na tuk. Súčasťou objektu mechanického predčistenia je aj dúchareň s inštalovanými dvoma dúchadlami pre lapače piesku a tukov a trojicou dúchadiel pre biologický stupeň.

 V biologickom stupni činnosťou zmesnej kultúry mikroorganizmov, tzv. aktivovaný kal, dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia a eliminácii nutrientov. Každá linka biologického stupňa pozostáva zo selektora miešaného troma ponornými hyperboloidnými miešadlami, obehovej aktivačnej nádrže a kruhovej dosadzovacej nádrže. Obehová aktivačná nádrž je miešaná dvojicou pomalobežných vrtuľových miešadiel a zároveň striedavo aerovaná jemnobublinným aeračným systémom. Zdrojom vzduchu je trojica dúchadiel inštalovaných v duchárni. Striedaním oxických a anoxických podmienok v obehových nádržiach sa zabezpečuje proces simultánnej nitrifikácie a denitrifikácie, t.j. proces odstraňovania dusíka, spolu s odstraňovaním organického znečistenia. Proces biologického odstraňovania fosforu je podporený taktiež chemickým zrážaním, pričom zrážadlom je 40 %-ný roztok síranu železitého. Separácia aktivovaného kalu od vyčistenej vody prebieha gravitačným spôsobom v dvojici kruhových dosadzovacích nádrží. Usadený aktivovaný kal je odťahovaný z dna oboch nádrží a cez ČS vratného kalu čerpaný späť na začiatok biologického. Vyčistená voda odteká z hladiny dosadzovacích nádrží cez merný objekt a povodňovú ČS do recipientu.

V procese biologického čistenia dochádza k produkcii ďalšieho aktivovaného kalu, ktorý v záujme udržania stabilného množstva aktivovaného kalu v biologickom stupni, musí byť zo systému odťahovaný ako tzv. prebytočný kal. Prebytočný kal je spracovaný v objektoch kalového hospodárstva. Najprv je prebytočný kal strojne zahustený na pásovom zahusťovači a následne uskladnený v dvojici uskladňovacích nádrží kalu, ktoré sú miešané hydraulicky a tiež pneumaticky. V uskladňovacích nádržiach pokračuje proces stabilizácie kalu a následne je zahustený a stabilizovaný kal čerpaný na pásový lis, ktorý zabezpečí jeho strojné odvodnenie. Odvodnený kal je pred jeho konečným vývozom na ďalšie spracovanie dočasne uskladnený na krytej skládke v areáli ČOV.

Celý proces čistenia odpadových vôd na ČOV Nižná je plne automatizovaný s on-line monitorovaním základných procesných veličín a parametrov a diaľkovým ovládaním jednotlivých technologických celkov z operátorského pracoviska na velíne ČOV, kde je celá technologická linka ČOV vizualizovaná. Systém MaR a ASRTP zodpovedá aktuálnym svetovým trendom riadenia technológie čistenia komunálnych odpadových vôd.

Základné projektované parametre ČOV Nižná

Technologické parametre:
Látková kapacita ČOV:26 000 EO
Priemerný bezdažďový denný prietok Q24:70 l/s
Maximálny dažďový prietok:400 l/s
Kapacita biologického stupňa:200 l/s
Objem selektorov:600 m3
Objem obehových aktivačných nádrží:10 000 m3
Vek kalu:26 dní
Produkcia sušiny prebytočného kalu:1 900  kg/d
Produkcia stabilizovaného zahusteného kalu:35 m3/d
Produkcia strojne odvodneného kalu:7m3/d
Dodávka vzduchu do aktivácie:7 200  m3/h
Spotreba síranu železitého (40%-ný roztok):200 l/d
Spotreba flokulantu na odvodnenie kalu:7  kg/d

Infografika ČOV Nižná je dostupná na webovej stránke http://www.covspol.sk/slovak/nizna

Autor: Ing. Miroslav Tatara, Ing. Igor Kordoš, Ing. Marián Bilanin, Ing. Pavol Fitko
ZDROJ: PR článok spoločnosti ČOVSPOL, a.s.

KategórieVodohospodárske stavby