KlátovskeKomplet

Prevedenie vôd Klátovského ramena – kľúčová fáza výstavby úspešne zrealizovaná

V súlade s platným harmonogramom stavby „Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I.etapa“ sa začiatkom septembra pristúpilo k najdôležitejšej fáze výstavby, a to k riadenému prevedeniu vôd Klátovského ramena cez železobetónový Zátvorný objekt.

Dňa 06.09.2021, počas nepretržitého čerpania spodnej vody, sa začali práce na odstránení časti štetovnicových stien z priestoru haťových polí z nátokovej a výtokovej strany, čo viedlo k sprietočneniu Zátvorného objektu.

Následne sa v dňoch 13. – 17.09.2021 dokopalo prepojenie nového koryta na „Zátvorný objekt“ a boli tak prevedené vody celým novovybudovaným korytom. Vykopaná zemina bola súbežne použitá do násypu časti priečnej hrádze v mieste pôvodného koryta.

Realizácia prebiehala v štvrtom, ale aj v najprísnejšom piatom pásme ochrany. Na základe požiadavky zástupcov ochrany prírody (Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy) sa pôvodné Klátovské rameno v predmetnom úseku ponechalo „zavodnené“. Vytvorením ,,vtáčieho ostrova a polostrova“, s nepravidelne členitým terénom pre zabezpečenie suchých  a mokrých miest na povrchu ostrova, sa zachoval pôvodný ráz krajiny.

Zhotoviteľ od začiatku výstavby v 10/2019, zrealizoval výkopové práce v množstve 136 000 m3, do zemných hrádzí zabudoval 26 000 m3 výkopku, zrealizoval 3 064 m2 štetovnicových stien, 640 m2 tesniacej podzemnej steny a technológiou tryskovej injektáže utesnil 4 511 m3 dna stavebnej jamy Zátvorného objektu. Zrealizované boli betonárske práce v celkovom objeme 6 683 m3. Zhotoviteľom stavby je „Združenie TuCon–VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno“, objednávateľom stavby je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica.

Stavba Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I.etapa“ tvorí prvú základnú etapu súvislej protipovodňovej ochrany priľahlého územia v časti Žitného ostrova od Kolárova až po Jahodnú, vrátane Klátovského ramena. Financovanie stavby je zo zdrojov Európskej únie (EÚ).

Zdroj: VÁHOSTAV-SK