Expandovaný polystyrén sa môže stať plne obehovým plastom

Partneri sekcie:

Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa dobrovoľne zaviazala voči EÚ, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR), ktoré je členom EUMEPS začalo podnikať prvé kroky pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa. Predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového, ako aj stavebného expandovaného polystyrénu.

EUMEPS – Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EPS) si je vedomá rastúceho tlaku zo strany EÚ na efektívnejšie využívanie materiálov (v tomto prípade plastov) a zníženie ich negatívnych efektov na životné prostredie. Je odhodlaná preukázať, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Preto sa voči EÚ dobrovoľne zaviazala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030. Kontrolným bodom má byť rok 2025, kedy si asociácia EUMEPS dala cieľ zrecyklovať minimálne 46 % z celkového vyprodukovaného množstva EPS na území jej členských krajín.

Tento záväzok je odvážny a v porovnaní s ostatnými dobrovoľnými záväzkami iných združení či firiem v rámci Stratégie pre plasty ho Európska komisia považuje za jeden z najvýznamnejších. Pre splnenie tohto sľubu ale EUMEPS kladie požiadavky rôzneho druhu hlavne na EÚ a národných zákonodarcov.

To, či EÚ i národné autority podmienkam združenia vyhovejú a nebudú regulovať používanie produktov z EPS sa momentálne nedá predpovedať. Čo ale EÚ sľubuje, je podpora so vzbudením záujmu po recyklátoch, keďže dopyt je v súčasnosti nižší ako ponuka. Medzi hlavné príčiny patrí napríklad nedôvera k materiálovej čistote a nezávadnosti, či nedostatočné finančné výhody.

Očakávajú sa zmeny v úprave niektorých protichodných zákonov, ako aj poskytnutie nových nástrojov v rámci hodnotenia kvality recyklovaných materiálov či ekonomické stimuly.

Jedným z členov EUMEPS je aj slovenské Združenie EPS SR, ktoré už začalo podnikať prvé kroky pre dosiahnutie odvážneho recyklačného cieľa.

Predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu, ako aj stavebného. Na Slovensku už aj v súčasnosti existuje viacero príkladov dobrej praxe pre efektívne nakladanie s EPS odpadom.

„Súčasťou plnenia ambiciózneho cieľa je vytvorenie spolupráce s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Cieľom spolupráce je v prvom kroku zabezpečiť transparentnosť údajov a informácií o množstvách EPS, ako množstvo vyrobeného tak aj zrecyklovaného materiálu a potenciál splnenia cieľa obehovosti na slovenskom trhu.

Jedným z výstupov bude návrh, ako zefektívniť zber a dopravu materiálu k spracovateľom, napríklad od zberných dvorov. Ďalej bude potrebné zadefinovať bariéry a potencionálne výzvy v tejto oblasti,“ hovorí Ing. Petra Csefalvayová, INCIEN Bratislava.

Expandovaný polystyrén je širokej aj odbornej verejnosti viac-menej známy pojem. Niekomu v ňom príde zabalená chladnička či televízor, iní ho využívajú v rámci ETICS na zatepľovanie fasád. Expandovaný polystyrén má široké využitie hlavne v stavebných a obalových aplikáciách vďaka ľahkosti, odolnosti voči nárazom a izolačným vlastnostiam. EPS je inžiniersky obalený vzduch (98%) polystyrénom (2 %).

Aj preto je v Európe známy pod značkou airpop®. Tento materiál bol objavený v polovici 20. storočia a za posledné roky významne vzrástol jeho podiel používania na trhu. Existujú aj iné druhy polystyrénu, ktoré sa s EPS často zamieňajú, napríklad XPS extrudovaný – vytlačovaný polystyrén, používaný iba v stavebníctve, alebo PSP (polystyrénový papier), ktorý našiel uplatnenie pri výrobe podnosov na balenie malých porcií potravín.

EPS sa považuje za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania. Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava z ropy. Expandovaný (penový) polystyrén sa expanduje – pení pomocou vodnej pary a nadúvadla. Ako nadúvadlo sa používa pentán. Ide o čistý uhľovodík, ktorý je síce horľavý, ale z finálneho produktu unikne krátko po výrobe. Pentán je nestabilný a rozloží sa v ovzduší počas niekoľkých hodín na oxid uhličitý a vodu, preto nemá na ľudský organizmus žiadny vplyv.

Výhody EPS sú niekedy zároveň jeho nevýhody pre ekonomicky a environmentálne efektívnu recykláciu. Keďže EPS obsahuje veľa vzduchu a je objemný, rýchlo zaplní kontajnery a preto by sa mal komprimovať už na zbernom dvore.

Čo sa týka recyklácie, EPS je považovaný za dobre recyklovateľný materiál. Dá sa recyklovať chemicky aj mechanicky a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností (zdroj: František Vörös- Združenie EPS ČR).

Posledné dostupné údaje za rok 2017 vravia, že v Európe sa zrecyklovalo okolo 27 % spotrebiteľského odpadu z EPS. Na energetické zhodnotenie šlo 40 % a 33 % bolo uložené na skládky odpadu. No niektoré krajiny recyklujú aj 45 % tohto odpadu, zvyšok energeticky zhodnocujú a na skládkach tak nekončí žiadny EPS. (zdroj: Conversio study 2018)

Napriek každoročne narastajúcemu podielu recyklácie expandovaného polystyrénu a preukázaným prínosom nie je jeho používanie vždy vnímané pozitívne.

Analýzy prezentované v rámci EÚ definujú produkty z polystyrénu ako zástupcov hlavného znečisťujúceho prúdu odpadov v moriach a oceánoch, kde rovnako spôsobujú znečistenie mikroplastami a to vedie k negatívnemu dopadu na biodiverzitu. To bol hlavný argument, prečo sa EÚ rozhodla vydať zákaz pre používanie jednorazových EPS nádob a pohárov. Ten by mal do platnosti vstúpiť v roku 2021.

František Vörös ale upozorňuje, že minimálne jednorazové nádoby na jedlo nie sú vyrábané z klasického expandovaného polystyrénu, ale z kryštálového (číreho) polystyrénu a majú aj iné vlastnosti. Je potrebné v diskusiách odčleniť druhy polystyrénového materiálu, ktorý sa používa na výrobu a sledovať ich vplyvy a dosahy samostatne a oddelene. (Zdroj: František Vörös – Sdružení EPS ČR).

„Významnou prekážkou pre zavedenie triedeného zberu odpadového EPS je, že v právnej úprave SR a aj EÚ sa problematika EPS rieši všeobecne v rámci plastov. V katalógu odpadov neexistuje samostatná kategória (a katalógové číslo) pre EPS. Z toho dôvodu národné štatistiky neobsahujú údaje o vzniku, zbere a recyklácii odpadového EPS. Preto je prvoradé vyčísliť a stransparentniť materiálové toky EPS. To by sa malo udiať s pomocou legislatívnych nástrojov, ale aj Združenia EPS SR , a spoluprácou s INCIEN. Bez štatistických údajov je obtiažne sledovať tento prúd odpadov a prijímať opatrenia na zlepšenie nakladania s ním, či už organizačné alebo finančné.“, vraví Ing. Petra Csefalvayová, INCIEN.