image 93196 25 v1

Bezpečne s použitím EPS pri zhotovovaní ETICS

Partneri sekcie:

Zabezpečiť dôsledný dozor na stavenisku je často problematické. V reálnych podmienkach tak neraz dochádza k nedodržiavaniu technologických či bezpečnostných predpisov. EPS (expandovaný polystyrén) pomáha zjednodušovať prácu realizátorov a zároveň počas manipulácie na stavenisku nemá nepriaznivé účinky na zdravie. 

Jednoduchá manipulácia a aplikácia EPS, ktorý z 98 % tvorí vzduch, napomáha k správnemu zhotoveniu vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému. Tento mimoriadne ľahký materiál možno kdekoľvek čisto, rýchlo a presne narezať pomocou rezačky s odporovým drôtom. Vďaka rýchlemu postupu prác šetrí čas na stavbe.

Požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
Normy zrevidované v nadväznosti na zvyšovanie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy ETICS podľa STN 73 0540-2: 2012 priniesli sprísnené požiadavky na použitie EPS v ETICS, a to najmä z hľadiska protipožiarnych opatrení.

Pri navrhovaní dodatočného zateplenia sa zaviedla povinnosť používať v ETICS požiarne zábrany, čo sú vlastne bariéry vytvorené z minerálnej vlny v celej hrúbke ETICS so šírkou aspoň 200 mm v ETICS s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm.

V prípade použitia EPS v ETICS s hrúbkou najviac 100 mm nie sú potrebné požiarne zábrany. Zo skúseností z iných európskych krajín je možné skonštatovať, že zhotovovanie ETICS s požiarnymi zábranami vyžaduje len mierne zvýšenie náročnosti a prácnosti. EPS tak naďalej zostáva výhodným riešením z hľadiska náročnosti i bezpečnosti manipulácie na stavbe.

Bezpečný materiál
Na stavbe sú realizátori v priamom styku so stavebnými materiálmi a účinkami prípadných škodlivých látok môžu trpieť najviac. Práca s EPS je však bezpečná a príjemná. EPS je univerzálne považovaný za materiál, s ktorým sa príjemne pracuje Netreba používať ochranné prostriedky, ako sú ochranný odev, okuliare, rukavice a pod.

Nemá žiadne nepriaznivé účinky na zdravie, ktoré sa často spájajú s niektorými inými stavebnými výrobkami. Zároveň nepredstavuje žiadne riziko pre zdravie počas manipulácie na stavenisku a patrí medzi materiály, na ktoré sa zo zákona nepožaduje bezpečnostný list.

www.epssr.sk