asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Nový zákon o správcoch bytových domov

02.10.2015

Správcovia bytových domov si budú musieť po uvedení do účinnosti nového zákona o správcoch bytových domov zabezpečiť osobu, ktorá nadobudne odbornú spôsobilosť v súlade s platnými predpismi, zriadiť kanceláriu a uzatvoriť poistenie. Zmenia sa aj podmienky na výkon predsedu spoločenstva vlastníkov bytov.

V priebehu júna bol v Národnej rade SR v prvom čítaní prerokovaný vládny návrh nového zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom zvýšenia kvality výkonu správy prostredníctvom ustanovenia viacerých podmienok vrátane odbornej spôsobilosti pre správcov bytových domov.


Pri príprave každého právneho predpisu nevyhnutne dochádza ku vzniku kompromisov prameniacich najmä z odlišných očakávaní, skúseností a pohľadu predkladateľa, pripomienkujúcich subjektov, ako aj adresátov danej úpravy. Práve z týchto dôvodov bolo snahou ministerstva ako predkladateľa zapájať do diskusie široké spektrum partnerov už od začiatku celého legislatívneho procesu.


Prvotným impulzom k predloženiu uvedeného zákona bolo jednoznačne presvedčenie, že správa, prevádzka a údržba bytového fondu je komplexnou a koncepčnou činnosťou, ktorá v praxi nekladie požiadavky len na vedomosti a skúsenosti z oblasti stavebníctva, ekonómie, práva alebo manažmentu, ale aj na komunikáciu a schopnosť riešiť spory.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že kvalitná správa bytových domov sleduje aj zabezpečenie bezpečnosti, udržateľnosti a zlepšenia energeticko-technických parametrov existujúcich bytových domov. Práve správcovia môžu takýmto významným spôsobom pozitívne ovplyvňovať životnosť nimi spravovaných bytových domov.


Viaceré koncepčné a strategické dokumenty štátu, ako aj skúsenosti z praxe pri výkone správy poukazujú na skutočnosť, že práve kvalitná správa vykonávaná zodpovedným správcom, ale taktiež aj zodpovedným prístupom jednotlivých vlastníkov bytov vytvára základné predpoklady na kvalitné bývanie a obytné prostredie, ako aj na spokojný život obyvateľov.
Takmer dva roky prebiehala intenzívna diskusia so zainteresovanými subjektmi pôsobiacimi v oblasti správy bytových domov, s dotknutými orgánmi štátnej správy, ako aj s vlastníkmi a užívateľmi bytového fondu. Účasť zodpovedných pracovníkov ministerstva na mnohých odborných podujatiach, seminároch a konferenciách vytvorila jedinečný predpoklad na širokú diskusiu o problémoch v oblasti správy a tvorcom právneho predpisu poskytovala cennú spätnú väzbu na prípravu danej právnej úpravy. Významnú úlohu zabezpečovali profesijné združenia pôsobiace v oblasti správy, predovšetkým Združenie bytového hospodárstva na Slovensku, Slovenský zväz bytových družstiev a Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností. Mnohí z ich členov a predstaviteľov boli osobne zapojení do tvorby nového zákona.


Na tomto mieste je potrebné podotknúť jednu dôležitú vec. Uvedený návrh totiž z pohľadu ministerstva ako predkladateľa predstavuje prvý krok nielen k vyššej profesionalizácii správcovskej činnosti, ale aj k vyššej profesionalite poskytovaných služieb. Nevníma totiž úlohu správcu bytového domu iba ako obstarávateľa služieb potrebných na prevádzku a údržbu bytového domu – zodpovedný správca by mal byť odborne spôsobilým manažérom bytového domu, mal by dopredu predvídať možné problémy a riešiť prevádzku a údržbu bytového domu k maximálnej spokojnosti jeho užívateľov.


Aj po tomto prvom kroku ministerstvo naďalej vníma ďalšie citlivé otázky týkajúce sa správy ako takej, definovania práv a povinností vlastníkov a správcu, zvýšenie zodpovednosti vlastníkov za svoj majetok, vzťahov pri rozhodovaní o bytovom dome a ďalšie. Veríme však, že spoločnou prácou v nasledujúcich rokoch budú uvedené otázky riešené novou legislatívnou úpravou.

Nové podmienky na výkon správy

Návrh zákona ustanovuje minimálne podmienky na výkon činnosti správcov spravujúcich bytové domy, ktorými sú odborná spôsobilosť, kancelária správcu a poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej správca zodpovedá pri výkone správy. Uvedené tri predpoklady sú potrebné na zápis správcu do zoznamu správcov. Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie činnosti správcu bytového domu a predpokladom na zápis do zoznamu aj naďalej zostáva živnostenské oprávnenie v predmete správy a údržby bytového fondu.
Nadobudnutie odbornej spôsobilosti je podmienené absolvovaním odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe. Túto odbornú spôsobilosť si správca zabezpečuje buď osobne, alebo prostredníctvom zamestnanca, resp. člena štatutárneho orgánu v prípade právnických osôb. Požadovaný počet odborne spôsobilých osôb, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná odborná spôsobilosť správcu, nie je viazaný na počet spravovaných bytov alebo ich hodnotu. Postačujúca na splnenie podmienky zákona je jedna odborne spôsobilá osoba pre jedného správcu.


Druhou podmienkou, ktorou sa sleduje najmä možnosť obrátiť sa na správcu za účelom lepšej informovanosti vlastníkov, sprístupňovania dokumentácie alebo prípadného riešenia reklamácií a sporov, je riadne zriadená kancelária správcu, ktorá sa musí nachádzať vo verejne dostupnej budove a byť otvorená v úradných hodinách najmenej dva pracovné dni v týždni, nie menej ako 4 hodiny nepretržite.


Treťou nevyhnutnou podmienkou, ktorú zavádza návrh zákona, je povinné poistenie správcu za škodu, za ktorú zodpovedá pri výkone správy. Skúsenosti z praxe ukazujú, že väčšina správcov už teraz pristupuje k uvedenej podmienke veľmi zodpovedne a uvedené poistenie má uzavreté.


Po udelení živnostenského oprávnenia v predmete podnikania, resp. činnosti správa a údržba bytového fondu a splnení vyššie uvedených predpokladov požiada správca, ktorý má záujem spravovať bytové domy, o zápis do zoznamu správcov vedený ministerstvom. Zápis do zoznamu správcov je nevyhnutným predpokladom na výkon správy bytových domov.
Zoznam správcov bude verejne dostupným registrom fyzických a právnických osôb, ktoré splnili zákonné podmienky a sú oprávnené na výkon správy bytových domov. S výnimkou identifikačných údajov sa do zoznamu zapisujú aj údaje o zodpovedných zástupcoch, adresy a úradné hodiny kancelárií správcu, ako aj právoplatne uložené sankcie od iných správnych orgánov presahujúce sumu 1 660 eur.

Zmeny v zákone č. 182/1993 Z. z.

Obsahom druhej časti návrhu zákona je súvisiaca novela zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je najmä vzájomné prepojenie ustanovení týchto dvoch zákonov. Pri príprave uvedenej časti existovalo viacero možných spôsobov naplnenia jej obsahu, pričom po rokovaniach na úrovni ústredných orgánov štátnej správy je obsah tejto časti kompromisným výsledkom týchto rokovaní.


Počas prípravy celej tejto právnej úpravy dlhodobo zaznievala požiadavka správcov na vytvorenie rovných podmienok, práv a povinností pre všetky subjekty pôsobiace v oblasti správy bytových domov bez ohľadu na ich právnu formu, pričom z pohľadu správcov išlo predovšetkým o zjednotenie podmienok pri výkone správy bytového domu zabezpečovanej prostredníctvom správcu a správy zabezpečovanej prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (spoločenstvo vlastníkov).
Táto požiadavka nereflektuje principiálny rozdiel medzi týmito dvomi formami správy, keďže pri správe vykonávanej prostredníctvom spoločenstva vlastníkov ide o spravovanie vlastného majetku, pričom pri správe zabezpečovanej správcom na základe zmluvy o výkone správy ide o spravovanie cudzieho majetku a teda poskytovanie služieb z toho vyplývajúcich za odplatu.


Aj z uvedeného dôvodu je súčasťou novely zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. zavedenie podmienky vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome pre osobu, ktorá chce vykonávať funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov a tým zabezpečovať riadnu a funkčnú prevádzku a údržbu bytového domu. Týmto sa sleduje posilnenie a zdôraznenie samosprávneho princípu spoločenstva vlastníkov, keďže v ostatných rokoch sa množia prípady, keď jedna a tá istá fyzická osoba je predsedom vo viacerých spoločenstvách vlastníkov bez toho, aby v dotknutom bytovom dome vlastnila byt alebo nebytový priestor, čím sa výkon takejto činnosti blíži podnikaniu v oblasti správy bytových domov.


Napriek tomu, že návrh zákona je v porovnaní s inými krátkym a v podstate technickým právnym predpisom, niektoré jeho ustanovenia boli viackrát predmetom rokovania na rôznych úrovniach a výsledný návrh riešenia je ich výsledkom. Z hľadiska prehľadu je možné si tieto najviac diskutované ustanovenia zhrnúť do nasledujúcich blokov:
Zavedenie odbornej spôsobilosti pre správcov – viackrát sa diskutovala požiadavka hlavne zástupcov veľkých správcovských spoločností a družstiev, aby správcovské spoločnosti, ktoré spravujú viaceré bytové domy a majú dlhoročnú prax alebo ktoré zamestnávajú pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v oblasti technickej, právnej alebo ekonomickej, nemuseli podstupovať procedúru získania odbornej spôsobilosti. Predkladateľ nepristúpil na takýto návrh, keďže jeho cieľom je, aby u každého správcu bytových domov pôsobila aspoň jedna odborne spôsobilá osoba, ktorá bude mať základné vedomosti o celej škále problémov a okruhov týkajúcich sa správy bytových domov ako takých a mala by mať komplexnú predstavu o prevádzke a údržbe bytového domu s určitým nadhľadom.


Zároveň sa ministerstvo opiera aj o výsledky slovensko-nemeckého projektu, ktorý sa venoval skúmaniu služieb poskytovaných v oblasti správy bytových domov a konštatoval, že je potrebné stanoviť minimálne odborné požiadavky na správcov tak, aby sa správa posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň.


Dôveryhodnosť ako nový pojem v oblasti správy bytových domov – opakovane sa práve pojem dôveryhodnosti správcu spochybňoval zo strany profesijných organizácií, pričom argumentom mnohokrát bolo, že dôveryhodnosť a bezúhonnosť sú totožné. Tu je však potrebné si uvedomiť, že bezúhonnosť je inštitútom reflektujúcim právoplatné odsúdenie za vybrané trestné činy v určitom časovom období a v tomto prípade sa skúma príslušným živnostenským úradom, pričom požiadavka dôveryhodnosti najčastejšie vyplýva z osobitných predpisov pre konkrétne profesie a je špecifická pre danú oblasť. V tomto konkrétnom zákone dôveryhodná nie je tá osoba, ktorá bola v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti vyčiarknutá zo zoznamu správcov z iného dôvodu ako vyčiarknutia na vlastnú žiadosť alebo bola členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu.


Vyčiarknutie zo zoznamu správcov – k vyčiarknutiu dochádza iba na základe objektívnych skutočností, ktoré neumožňujú ministerstvu ako správnemu orgánu rozdielny alebo subjektívny prístup ku konkrétnym osobám. S výnimkou vyčiarknutia na vlastnú žiadosť ide najmä o prípady straty oprávnenia podnikať, zániku osoby, nesplnenia podmienok odbornej spôsobilosti, o prípad neexistencie kancelárie a poistenia alebo straty dôveryhodnosti osoby. Osobitným dôvodom vyčiarknutia je aj opakované a dlhodobé neplnenie informačnej povinnosti voči ministerstvu.


Pri celej príprave návrhu zákona sa ministerstvo stretlo s dvomi protichodnými argumentmi, pričom na jednej strane viacerí zástupcovia odbornej verejnosti chápali návrh zákona ako „bič na správcov“, ktorý vytvára nerovnaké podmienky v oblasti výkonu správy. Na druhej strane občania a organizácie na ochranu spotrebiteľa volali po celkovom sprísnení podmienok a zlepšení možnosti efektívneho vymáhania plnenia povinností správcov.

Prehľad plánovaných zmien
Na základe doteraz uvedeného, ako aj diskusie, ktorá v mediálnom priestore vznikla najmä v čase prebiehajúceho legislatívneho procesu k zákonu, si dovolíme záverom zhrnúť niektoré základné body plánovanej právnej úpravy:
  • návrh zákona ustanovuje základné minimálne podmienky pre tie osoby, ktoré chcú vykonávať správu bytových domov za odplatu, teda spravovať cudzí majetok;
  • nevyhnutnými predpokladmi výkonu činnosti správcov bytových domov sú: živnostenské oprávnenie v predmete správa a údržba bytového fondu, splnenie podmienok zákona (odborná spôsobilosť, zriadenie kancelárie, uzatvorenie poistenia) a zápis do zoznamu správcov;
  • dôveryhodnosť správcu je nový inštitút v oblasti správy bytových domov;
  • predkladateľ po schválení zákona NR SR pripraví návrh vykonávacieho predpisu, v ktorom stanoví minimálny obsah a podrobnosti ďalšieho odborného vzdelávania správcov, ako aj vzory žiadostí o zápis do zoznamu správcov.


Text: MDVRR SR, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja
Ilustračné foto: Dano Veselský

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Renáta
Dobrý deň, odborne spôsobilá osoba, ktorá má osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Správa bytového fondu musí mať u správcu príjem zo závislej činnosti alebo to môže byť aj SZČO?
Odpovedať | 05.09.2018, 12:13
V.Goldschmidt
Dobryý deň,chcem Vás požiadať o radu.Na koho sa mám obrátiť ked mám podozrenie že mi spravca bytu zle vyrátal ročné vyučtovanie a a na reklamaciu ani nedal žiadne rozhodnutie len mi poslal menšiu sumu bez vysvetlenia.A celkovo máme dosť nezrovnalostí v ročnom vyučtovaní.Dakujem
Odpovedať | 10.07.2018, 14:24
F. Suchánek
Prosím o odpoveď, či právomoc čerpania prostriedkov pre potreby správy a údržby , ktoré vyplývajú z funkcie správcu, možno delegovať aj na domovou schôdzou vybraných jednotlivcov, ktorí nemajú ani odbornú spôsobilosť, ani žiadnu hmotnú zodpovednosť s odôvodnením , že sa tak skráti čas na realizáciu konkrétneho zámeru. Konkrétne: schôdza majiteľov bytov v počte ani nie v polovičného počtu majiteľov, zvolila zo svojho stredu troch majiteľov bytov pre schvaľovanie manipulácie (vyplatenia pohľadávky) z prostriedkov FO vo výške 15.000E, pričom táto suma predstavuje polovinu ročnej tvorby FO, Zvolení majú teda právomoc, aby v prípade potreby po úvahe a vzájomnej dohode, mohli vydať správcovi súhlas s čerpaním finančných prostriedkov do výšky 15.000 E.
Odpovedať | 02.03.2018, 12:34
JUDr. Hurinský
To je absolútne hlúposť a manipulácia.Najskôr musí byť právoplatne zvolený správca, alebo založené SVB a následne sa určia kompetencie. Novela zákona práve chráni vlastníkov v tom, aby boli chránení vlastníci a nestalo sa, že dôjde k sprenevere prípadne nekvalifikovanému manipulovaniu s peniazmi. Podľa môjho názoru sa jedná o absolútne neplatný právny úkon. Máte možnosť do zákonom určenej lehoty to napadnúť na súde, aby vyslovil neplatnosť predmetného uznesenia. JUDr. Hurinský
Odpovedať | 16.04.2018, 16:55
Lenka Tomčíková
Dobrý den, vzťahuje sa tento zákon aj pre zamestnanca mesta,ktorý má na starosti správu bytov, tzv. bytový referent? Má povinnosť aj on si tento certifikát zaobstarať?
Odpovedať | 24.01.2018, 19:34
Ladislav Kažimír
Vyplýva z novely zákona, že predseda SVB pri správe majetku SVB musí spĺňať predpísané požiadavky pre správcu bytového domu ( absolvovanie vzdelávania,,,) ?
Odpovedať | 16.05.2017, 09:24
Soltysova
Chcela by som sa spytat, ako sa da donutit spravcu aby si plnil svoje povinnosti (napr. konecne prisiel s ponukou na zateplenie - nepredrazenou 3x, konecne nechal vymenit stare el. rozvody atd.). Jednoducho aby sa pohol. Nas ako majitelov bytov nema co zaujimat, ze spravca ma malo zamestnancov a nestiha a rozvody v dome su uz na pokutu a v zime mrzneme. Mozeme spravcu vyzvat pisomne? Je na to nejake pravo? Mame ako vlastnici vobec nejake pravo a moznost urychlit veci? Vymenit spravcu planujeme. Dakujem
Odpovedať | 17.03.2016, 12:21
JUDr. Hurinský
Novela len čiastočne spresňuje kompetencie správcov bytových domov. Podľa mňa je ďaleko rozumnejšie mať založené SVBaNP, nakoľko toto hospdári s vlastným majetkom ako je napr. prenájom NP,skôr dohliadne na opravy, údržbu,kontroluje výdavky, priamo rokuje o rôznych dodávkach stavebných prác a dodávok. Je ďaleko rozumnejšie si zariadiť prísnu kontrolu najmä od monopolistov ako je napr. BVS, ktorá používa pri účtovaní bulharské keficienty, rumunské konštatnty a albánske indexy. Netreba zabúdať nato, že najmä pri dodávkach tepla a TUV sa dá veľmi veľa ušetriť dôslednou kontrolou predovšetkým vzájomným potvrdením stavu počítadiel. Veľa sadá ušetriť na dodávke tepla pokiaľ je v dome nainštalovaná nie kotolnička, alebo vo viac erých vchodoch lokálna kotolňa, ale bohate postačuje tzv. KOST( koncová odovzdávacia stanica tepla) Aj prechody sa dajú riešiť. Je však vážny nedostatok, že na jednej strane dostanete od ŠFRB úver na obnovu bytového domu, avšak úver na KOST nedostanete. To ministerskí úradnici neustrážili. Náš dom ( 24 bj) má úver 12,6 mil.Sk splácame mesačne 1 970 € a ešte máme ročne v priemere 250 € preplatky. Je to zrejme tým, že dôsledne si strážime aj bez akýchkoľvek školení a vyťahovania peňazí na školenie ekonomiku a prevádzku domu, ako aj energii,máme komitét kde sa vážnejšie veci prerokujú a schvaľujú. Jediné čo nemienime akceptovať je to nezmyselné ustanovenie zákona § 9 odst.3 kde sa žiadajú rodné čísla vlastníkov, bankové spojenia, elektronická adresa a pod. Veľmi pochybujem, že niektorý správca, alebo SVB má všetky takéto údaje. Ale to je hold kavlita nášho parlamentu.
Odpovedať | 20.01.2016, 15:33
Ing. Marián Sokolík
Obávam sa, že správca na svojej kvalite nezíska ani po splnení podmienok sledovaných touto zmenou zákona. Dôvodom je skutočnosť, že o skutočnú správu bytových domov sa nestará jeden "vyškolený garant" ale zamestnanci (často rodinní príslušníci) ktorí dané vedomosti zo sledovanej nemajú. Z osobnej skúsenosti viem, že o zákone 182 sa dozvedeli až keď došlo k sporu (tj. po 10 rokoch ich práce pri spravovaní domov). Ďalším sporným bodom ich činnosti je skutočnosť, že predseda SVB si sleduje napr. náklady na teplo a prekročenie noriem na teplo a pod. Správca nepracuje v prospech vlastníka - jednoducho vytlačí vyúčtovanie v ktorom údaje o normách napr. na ohrev 1 m3 TÚV. Dôvodom je častokrát aj skutočnosť, že správca je súčasne dodávateľom tepla ! AKo môžete chcieť, aby skontroloval sám seba, či neúčtuje viac ako má? Načo teda potrebujeme správcu bytovému domu ? Čo ponúka ? ..zaplatenie 3 faktúr domu (teplo, voda, elektrina), objednanie opravára a 1x za 3 roky revízneho technika ? To mi príde ako zbytočné predraženie.
Odpovedať | 15.10.2015, 11:31
Ing. Štefan Balog
Vítam tento zákon lebo sme delení naším správcom na zvýhodnených a poškodených, z dôvodu absolútnej neschopnosti nášho správcu na výkon činnosti správy ani po stránke technickej ani právnej ani ekonomickej. Kedy vstúpi do účinnosti predmetná novela zákona 182/1993.
Odpovedať | 07.10.2015, 19:40
Milan Tkáč
Nerozumiem jednej veci. Vzťahuje sa tento zákon aj na samosprávne SVB alebo nie?
Odpovedať | 05.10.2015, 18:02
Elena Kantorová
Som predseda bytové spoločenstvá a z médií z tvJoj som sa dozvedela, že ako predseda - správca mám mať certifikát kvality.Nepochopila som proste zákon.Nakoľko za spravovanie neberiem mzdu.Robim túto prácu za jednorazovú odmenu.Prosím Vás o vysvetlenie tohto zákona.
Odpovedať | 29.12.2017, 06:52
Zdenka Jurčáková
Zákon o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z. sa nevzťahuje na spoločenstvá vlastníkov bytov a teda Vy ako predseda nemusíte spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
Odpovedať | 29.12.2017, 08:23
Ing. Marián Sokolík
Vzťahuje... zákon teraz správcom daroval bytové domy napr. tie, kde žili starí ľudia a ktorých spravovanie mohol robiť predseda z vedľajšieho domu.. PS, doteraz mohol byť predsedom SVB aj človek, ktorý v SVB nevlastnil byt,nebyt (teda z vedľajšieho domu). Podľa nového už predseda SVB musí byť vlastníkom bytu či nebytu v SVB, ktorému má predsedať. Skúste info na Združenie vlastníkov bytových domov, ktorého účelom je najmä pomoc predsedom SVB (právna, odborná atď.). Viac nájdete na stránke ZVBD s koncovkou SK
Odpovedať | 15.10.2015, 11:50
Viliam
Zákon daroval správcom bytové domy??? Len podmienil, že predsedom musí byť vlastník bytu v danom spoločenstve. Aký je teda dôvod na vznik spoločenstva keď sa bytový dom nedokáže spravovať sám? a musí to robiť iná osoba. Ja v takejto osobe a správcom nevidím rozdiel. SVB spravuje svoj majetok samo. Správca spravuje majetok cudzí a práve preto sa podmienky jeho činnosti vymedzili v zákone - a podla mňa je to správne. Aký je záujem predsedu z vedľajsieho domu na sledovanie nákladov na dome kde nevlastní byt? Podla môjho názoru je správne že sa vymedzilo kto môže byt predseda v SVB. Keď to prenesieme do krajnosti, susedných domov môže byt aj 10, teda jedna osoba môže byt predsedom aj v 10 SVB, aký je potom rozdiel medzi takýmto predsedom a správcom? Akým spôsobom by ste Vy vymedzili rozdiel medzi SVB, kde de facto vykonáva spravu cudzia osoba a správcom? Rozsah a podmienky správy sa predsa riadia zákonom, a aj zmluvou o výkone správy. A je na vlastníkoch aké požiadavky si dohodnú v zmluve nad rámec zákona, (trebars aj 10 cenových ponuk na všetky práce, zriadia si komisiu na výberové konanie, štatistika nákladov porovnaná s normami a pod.)
Odpovedať | 30.11.2015, 13:32
Juraj
Toto je presne príklad a argumenty lobistu ( zástupcu nejakej správcovskej spoločnosti), ktorému ide o to, aby boli bytové domy nútené prechádzať pod správcovské spoločnosti. Lebo vo väčšine domov žiaden z vlastníkov nechce byť správcom. A pokiaľ ide o argument, že niekto "z vedľajšieho domu" by vykonával funkciu správcu nezodpovedne, lebo nie je vlastníkom bytu v dome, tak to si pán Viliam protirečíte, lebo ani správcovská spoločnosť nevlastní v dome byt že? Dobré hospodárenie žiadny zákon zabezpečiť nedokáže. Vždy je to na konkrétnych ľuďoch. Ale všetky Vaše argumenty sú len rečičky. V skutočnosti ide o biznis správcovských spoločností. Podotýkam, že určite nie všetkých, nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca.
Odpovedať | 31.03.2018, 12:30
Eva
Predsedom spoločenstva som bola niekoľko rokov potom to prevzal manžel nakoľko nikto z vlastníkov sa tomu nechcel venovať. Byt sme darovali dcére takže už nie sme vlastníkmi ale naše bývanie sa nezmenilo. Bývame tam stále, tak ako doteraz sa dobrovoľne staráme o čistotu a poriadok, kosíme, hrabeme priľahlý pozemok, stále nás zaujíma aké náklady sú na služby. Keď sme oznámili vlastníkom, že ani jeden z nás nemôže už byť predsedom, tak iba mávli rukou, že ich to nezaujíma také nariadenie a že to ich obmedzuje v ich právach zvoliť si koho oni chcú. Predsa keď sú spokojní a veria niekomu tak nebudú hľadať "cudzieho správcu"...a záujem o "predsedovanie" nemá nikto....
Odpovedať | 03.04.2018, 21:41
Anton
Je od Vás čestné,že ste dopredu oznámili zmenu zákona.Spoločenstvo v tomto prípade funguje,ak sa 100% vlastníkov zhodne.U nás sa to žial nestalo,predseda zamlčal túto skutočnosť,pritom má povinnosť to oboznámiť na zhromaždení.Vlastníci nie sú vedomí novelou zákona,žial zlyhali aj členovia rady,ktorí nás zastupujú.Bol znovuzvolený ,v našom prípade aj tak nedostal 100% hlasov. Berie odmenu za správu domu,ktorá je aj v ročnom vyúčtovaní.Keďže zo zákona nesmie vykonávať túto funkciu,nemal by dostávať odmenu a tým celé vyúčtovanie podľa môjho názoru je nereálne a napadnuteľné.Okrem toho samozrejme nemá právo zastupovať vlastníkov a už vôbec nie podpisovať dokumenty.Lepšie je zákon dodržiavať,aby nenastali komplikácie v budúcnosti.
Odpovedať | 07.04.2018, 00:31

Ďalšie z JAGA GROUP