Tepelná ochrana budov

Základné informácie

Štruktúra programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský večer. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník priamo v hoteli Patria cez predrezerváciu s označením TOB21.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením). Prednášky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) jazyku v zborníku, ktorý dostane každý účastník.

Dôležité termíny:

15.1.202: uzávierka predbežnej prihlášky na vystúpenie, alebo účasť na konferencii

15.2.2021: oznámenie o akceptácii príspevku

15.4.2021: zaslanie úplného textu príspevku (max. 4 alebo 6 strán)

Tematické okruhy konferencie:

  • Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochra- nou a energetickou hospodárnosťou budov
  • Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie za- bezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady spl- nenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov
  • Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program.