Tepelná ochrana budov

Základné informácie

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť sa na základe zhoršujúcej sa epidemickej situácie rozhodla 21. medzinárodnú konferenciu Tepelná ochrana budov 2021 presunúť na nový termín 2.- 4. februára 2022. Konferencie sa neuskutoční priebežne, ale online formou.

Štruktúra predpokladaného programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský večer. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník priamo v hoteli Patria cez predrezerváciu s označením TOB21.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením). Prednášky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) jazyku v zborníku, ktorý dostane každý účastník.

Program konferencie: 

02.02.2022 (14:00 -16:00)

14:00 – Otvorenie medzinárodnej konferencie          

14:20 – 15:30 – Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov

 • Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov v SR
 • Aktuální změny v legislativě českého stavebnictví ovlivňující energetickou náročnost budov
 • Požiadavky na tepelnú ochranu budov a energetickú hospodárnosť budov
 • Plán obnovy rodinných domov

15:30 – 16:00 – Odovzdanie ocenenia Europen Association of ETICS (EAE) AWARD za najlepšie zateplený bytový dom

03.02.2022 

Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a  predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov

9:00-10:20 – Tepelné izolácie / Thermal Insulation

 • Súbor technických noriem STN 72 7221 – Ukazovateľ vhodného výberu tepelnoizolačného
 • Expandovaný polystyrén a obehové hospodárstvo
 • Fakta o pěnovém polystyrénu a cpožární bezpečnost
 • Požadavky na tepelnětechnické a mechanické vlastnosti minerálních izolací v Česku, Slovensku a v Evropě, oběhové hospodářství                                                                                               
 • Průběh požární prezentace ETICS využitím tepelné izolace  z fenolické pěny v souladu s podmínkami velkorozměrové zkoušky ISO 13785-2

10:20 – 10:30 Prestávka 

10:30-12:00 – Obvodové plášte 

 • Hodnotenie a udržateľnosť ETICS. Kde sme?
 • Aktuálne zmeny v európskych predpisoch platných pre ETICS a ich spojitosť s národními predpismi
 • Národní normy a požadavky pro ETICS ČR
 • Numerická analýza tepelnoizolačnej vrstvy z minerálnej vlny v ETICS

12:00 – 13:00 Obedňajšia prestávka 

13:00-14:00 – Obvodové plášte 

 • Požární bezpečnost budov zateplených ETICS s EPS
 • Praktické zkušenosti z řízené demontáže ETICS z EPS a z manipulace se vzniklým odpadem                  
 • Studium tepelně vlhkostních vlastností keramického střepu používaného pro výrobu keramických zdicích prvků
 • Tepelná strata konštrukcií priľahlých k terénu – zjednodušené výpočtové STN metódy verzus imulačné metódy

14:00 – 14:10 Prestávka 

14:10 – 16:00 Otvorové konštrukie 

 • Testovanie g-hodnoty zasklenia s nanonáterom
 • Kvalita zabudovaných okenných konštrukcií z pohľadu úspor tepla
 • Vliv teplot okolního prostředí na prostup tepla zasklením
 • Návrh úpravy systému hliníkového rámu posuvných balkónových dverí
 • Overenie tepelnotechnických vlastností okna v klimatickej komore po desaťročnej exploatácii 

04.02.2022 (9:00 – 12:00) Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú

9:00 – 9:45 Strešné plášte

 • Experimentálna biodiverzná vegetačná strecha
 • Vplyv extenzívnej vegetačnej strechy na tepelnoizolačné vlastnosti plochej strechy
 • Lehké střešní pláště halových staveb z pohledu tepelné techniky a prostorové akustiky                              
 • Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer       nulovou potrebou energie

9:45 – 10:30 – Funkční renovace stávajících budov                                                                                         

 • Ukazovatele a postupy pre energetický certifikát novej generácie                                                           
 • Hodnotenie parametrov vnútorného prostredia administratívnej budovy v letnom období

10:30 – 10:40 Prestávka

10:40 – 11:40 – Stavebno-fyzikálne posúdenie dodatočného zasklenia previsnutých konštrukcií na bytovom dome        

 • Parametrická štúdia vybraných faktorov ovplyvňujúcich energetickú bilanciu drevodom
 • Energeticky flexibilní budovy v podmínkách České republik
 • Vnútorné zateplenie historických budov                                                                                                                

11:40 Závery konferencie                                                                                                                                    

12:00 Ukončenie konferencie