Tepelná ochrana budov

Základné informácie

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť sa na základe zhoršujúcej sa epidemickej situácie rozhodla 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov presunúť na nový termín 2.- 4. februára 2022.

Ako uviedli prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.(odborná garantka konferencie) a
Ing. Eugénia Kiselyová(organizačná garantka konferencie), najväčšou snahou a prioritou organizátorov ostáva i naďalej uskutočniť konferenciu prezenčnou formou.

Dodali, že všetky poplatky ostávajú i naďalej v platnosti, či už boli uhradené, alebo ešte nie.

Nový termín na prihlasovanie účasti na konferencii je najneskoršie do 15. januára 2022. Do tohto termínu je potrebné aj uhradiť účastnícky poplatok, ak ešte nebol uhradený.

„V nasledujúcich dňoch budeme rozosielať upravenú pozvánku s novými dátumami. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 15.januára 2022 e- mailom. Účastníci, ktorí už záväznú prihlášku poslali, iba potvrdia svoju účasť a uhradia účastnícky poplatok (ak tak ešte neurobili). Zároveň si dovoľujeme požiadať o nové objednanie ubytovania v hoteli PATRIA pod heslom TOB2021,“ približujú ďalší postup prof. Sternová a Ing. Kiselyová.

Štruktúra predpokladaného programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský večer. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník priamo v hoteli Patria cez predrezerváciu s označením TOB21.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením). Prednášky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) jazyku v zborníku, ktorý dostane každý účastník.

Tematické okruhy konferencie:

  • Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochra- nou a energetickou hospodárnosťou budov
  • Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie za- bezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady spl- nenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov
  • Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program.