Tepelná ochrana budov

Základné informácie

Skrz epidemiologickú situáciu a opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu prekladáme termín 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021, Podstata zabezpečenia energetickej  hospodárnosti budov, na termín 14.  – 16. novembra 2021, s konaním vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese, v hoteli Patria.

Štruktúra programu: hlavný odborný program, diskusné fórum, postery, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, firemné prezentácie, výstavka, spoločenský večer. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník priamo v hoteli Patria cez predrezerváciu s označením TOB21.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením). Prednášky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) jazyku v zborníku, ktorý dostane každý účastník.

Tematické okruhy konferencie:

  • Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochra- nou a energetickou hospodárnosťou budov
  • Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie za- bezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady spl- nenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov
  • Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program.