Bezpečnosť cestnej premávky BECEP 2022

Základné informácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská cestná spoločnosť, pobočka pri SSC a NDS, a.s., Slovenská komora stavebných inžinierov, Kongres STUDIO, spol. s r.o., všetkých pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Problematika bezpečnosti cestnej premávky sa stala neodmysliteľnou sú časťou nášho života, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť a to aj v súvislosti s aktuálnymi cieľmi Národnej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030.

Aktuálny, už 16. ročník konferencie BECEP poskytuje priestor na výmenu informácií súvisiacich s bezpečnosťou premávky, priestor, kde sa nielen široká odborná verejnosť, ale aj pracovníci štátnej správy, samosprávy, dopravní policajti okresných a krajských inšpektorátov, odboru polície PPZ MV SR, projektanti a taktiež zástupcovia vedeckých a výskumných inštitúcií podelia o svoje skúsenosti, nové poznatky a podnety v cestnom hospodárstve zamerané na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách.

Konferencia je zaradená do programu celoživotného vzdelávania členov SKSI, odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie.

On-line prihlášku nájdete na www.kongres-studio.sk alebo zašlite sken prihlášky na e-mail organizačného garanta konferencie. Ing. Blanka Lukáčková, Mobil: +421 908 727642 e-mail: lukackova@kongres-studio.sk

Uzávierka prihlášok je do 5. septembra.