Otázky čitateľov k správe bytových domov

image 86101 25 v1

Na vaše otázky týkajúce sa fajčenia na balkóne, nekvalitného zateplenia či svojvoľného zásahu do spoločných zariadení bytového domu odpovedala Otília Leskovská, odborníčka na túto problematiku a 1. viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku.

Dobrý deň,
bývam v bytovom dome s troma vchodmi. V našom vchode je 28 bytov, kde bývajú mladí ľudia (VŠ), ktorí si priniesli zvyky z internátov. Vykladanie smetí pred dvere, fajčenie na balkónoch a chodbe, roztečené tekuté smeti, ktoré si po sebe neočistia. Nerešpektujú ani triedenie odpadkov podľa druhov. Ako by mal správca postupovať?

Prosím o vyjadrenie, či sa môže nájomca fajčiť na balkóne (denne aj 20 až 30 cigariet), ak je balkón spoločný priestor predelený iba kovovou sieťkou a ak je dym cítiť aj vďaka vetraniu cez spoločnú chodbu. Mám vyšší vek a dýchacie ťažkosti s počiatočnou astmou. Nájomca je cudzinec a majiteľ bytu je prístupný komunikácii o tomto probléme.

Ďakujem za odpoveď.

Vychovávať vysokoškolsky vzdelaných dospelých ľudí je už neskoro. Keďže sa správajú, ako sa správajú, je treba prijať interný predpis – domový poriadok alebo zásady bývania –, ktorý by presne špecifikoval, čo vlastník alebo užívateľ môže a čo nie nad rámec zákonom stanovených podmienok.

Fajčenie na balkóne nie je zakázané, jedine že by bolo zakázané v internom predpise alebo rozhodnutím schôdze vlastníkov.

Balkón je súčasťou fasády a je definovaný zákonom ako spoločná časť domu z pohľadu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv a jeho čerpania, avšak o jeho užívaní už zákon nič nehovorí.

Pani, ktorú obťažuje dym z fajčenia, sa môže obrátiť na priestupkové oddelenie príslušného obecného úradu s odvolaním sa na § 11 ods. 5 (zákona 182/1993 Z. z.), pretože sa obmedzuje výkon jej vlastníckeho práva, narušuje pokojné bývanie, nemôže vetrať svoj byt a zároveň sa môže obrátiť na príslušný úrad hygieny s odvolaním sa na svoj zdravotný stav.

V prvom rade by však mala osloviť správcu, ktorý by mohol užívateľa bytu upozorniť, že svojím konaním obmedzuje susedu. V konečnom dôsledku sa môže obrátiť aj na súd.

Dobrý deň,
SVB máme založené od roku 2006. Som majiteľka bytu a v tomto roku sme vybudovali novú kotolňu (v hodnote cca 31 000 eur a novú strechu v hodnote cca 25 000 eur). Na účte máme pekný „balík“ peňazí, nakoľko plánujeme ďalšie rekonštrukcie, ale ešte sa nevykonávajú. Chcem daný byt predať a chcem vedieť, či mám nárok na nejaké peniaze, či už z majetku, ktorí sme zveľadili, alebo z financií, ktoré máme na účte?
Ďakujem za informácie.

1. Investovaním do spoločného majetku sa zveľadila nehnuteľnosť ako celok, čo sa môže prejaviť na cene bytu v tomto bytovom dome, ktorá môže byť vyššia, ako v neobnovenom.

2. § 10 ods. 5 jednoznačne ustanovuje, že „prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu“.

Dobrý deň,
prosím o radu.
Správca vlastníkov bytov dal odmontovať radiátory v pivničných priestoroch pre úsporu financií spoločných priestorov bez súhlasu vlastníkov bytu a táto téma sa na domovej schôdze nikdy nepreberala. Som vlastníkom bytu na prízemí.

Zásah do spoločných zariadení bytového domu nemôže správca vykonať svojvoľne, iba na základe rozhodnutia vlastníkov prijatého hlasovaním. Vykurovacia sústava vrátane vykurovacích telies v spoločných priestoroch je ako spoločné zariadenie domu v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov, ktorí sú oprávnení o takomto zásahu rozhodnúť.

Bytová jednotka je síce zateplená, ale asi nekvalitne, niekde uniká teplo. Existuje nejaká spoločnosť, na ktorú by som sa mala obrátiť ohľadom termovízie? A ak by som dostala požadované potvrdenie, na koho sa treba obrátiť?

Diagnostiku obvodového plášťa bytového domu obvykle poskytujú organizácie, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s energetickým poradenstvom počas výstavby alebo obnovy budov, energetický certifikát budov, energetický audit, energetický posudok a pod. Je treba si takúto organizáciu vyhľadať v okolí a zistiť cenové a ďalšie podmienky vypracovania diagnostiky termovíziou.

Otília Leskovská

Ilustračné foto: Dano Veselský

KategórieSpráva budov