Nové pravidlá rozpočítavania tepla

image 92420 25 v1

V časoch stúpajúcich nákladov na energiu je dôležité, aby bolo možné spotrebu energií presne merať a priebežne kontrolovať. Vďaka najmodernejšej technike je to jednoduché, bytové domy však musia byť vybavené vhodnou technológiou.

Od 1. januára 2017 nadobudla na Slovensku účinnosť nová vyhláška, ktorá upravuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítania tepla na vykurovanie. Čo sa zmenilo? Nová vyhláška MH SR. č. 240/2016 Z. z. ustanovuje pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, ale aj teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste.

Nové pravidlá

Aj podľa nových pravidiel sa náklady na prípravu a dodávku teplej úžitkovej vody, ktorá je predmetom rozpočítavania, rozdelia tak, ako ostatné roky – na základnú a spotrebnú zložku. Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítavania je navýšenie základnej zložky z 10 na 20 %, spotrebnú zložku tvorí 80 % nákladov na dodanie teplej úžitkovej vody v objekte (budove) rozpočítavania.

Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, indikovanej údajom z určeného meradla – bytového vodomeru.

Rozdelenie nákladov na vykurovanie

Ministerstvo hospodárstva v tejto oblasti neprichádza s podstatnými zmenami. V objekte (budove) rozpočítania, kde sú u konečných spotrebiteľov zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá, sa náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie rozdelia v pomere 60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, čo znamená, že 60 % nákladov na vykurovanie sa rozdelí medzi všetkých vlastníkov podľa príslušnej podlahovej plochy každého bytu. Vyhláška však umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere, ktorý musí byť odsúhlasený vlastníkmi v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Spoľahlivý a presný odpočet ako základ správnosti rozpočítania

Na účely koncoročného odpočítania údajov z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla a vodomerov sú vlastníci bytov povinní v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meradlám vo svojich bytoch. Ak to nestihnú v danom čase, musia požiadať o náhradný termín. Ten však už môže byť spoplatnený.

Podľa platnej legislatívy, konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožnil zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na štvorcový meter, vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových a spoločných priestorov a príslušnej podlahovej plochy bytu. Spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte (budove) rozpočítavania, v prípade, ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, spotrebná zložka bude predstavovať až trojnásobok priemeru na byt v objekte (budove) rozpočítavania.

Presný odpočet údajov o spotrebe je nevyhnutným podkladom na spravodlivé rozdelenie nákladov. Odčítanie údajov z vodomerov treba uskutočniť v relatívne krátkom časovom období, aby nesúlad súčtu údajov bytových vodomerov a fakturovaných údajov bol čo najmenší. Odpočet TÚV je možné vykonať najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka, údaj na elektronickom pomerovom rozdeľovači a merači tepla si prístroj uchováva v pamäti, preto je jeho odpočet možné vykonať aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak iba do lehoty spracovania vyúčtovania.

Najväčšími prekážkami pri odpočtoch vykonávaných odpočtovou službou je sprístupnenie bytov v danom termíne. Problémové sú predovšetkým neobývané byty alebo byty, ktorých vlastníci majú výhrady k vstupu odpočtovej služby. Odpočet môže komplikovať aj prístup k prístrojom. Nevhodné umiestnenie nábytku pri vykurovacích telesách či ťažšie dostupné vodomery predlžujú pobyt odpočtovej služby v súkromí užívateľa bytu.

Diaľkový odpočet dát – inteligentné riešenie

Väčšina správcov a vlastníkov bytov uprednostňuje pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla a vodomery, ktoré sú vybavené rádiovým modulom a údaje je možné odčítať diaľkovo do prístroja PDA alebo pomocou zbernice dát. Informácie o spotrebách sú vysielané cez rádiovú sieť GSM/GPRS bez potreby vstupu do bytov či budov.

Obojsmerné rádiové systémy dokážu spoľahlivo odčítať integrované prístroje k rovnakému dátumu (pozn.: k dispozícii sú denné, mesačné, ročné dáta), navyše, nie je potrebné určiť pre neodčítané byty náhradnú spotrebu, čím sa proces rozpočítania zjednoduší. Všetky údaje sa spracovávajú elektronicky a automaticky sa integrujú do softvéru rozpočítania. Pridanou hodnotou rádiových systémov je možnosť sledovania spotreby tepla a vody, ako aj funkčnosti meračov cez internetový portál. Prístup k histórii denných odpočtov umožňuje objektívnejšie vysvetliť prípadné nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní.

Informácie o spotrebe energií v kratších časových intervaloch

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti zásadne ovplyvní aj poskytovanie informácií o spotrebe energií. Smernica definuje povinnosť informovať konečného spotrebiteľa o jeho spotrebe energií v kratších časových intervaloch.

Na najčastejšie otázky o ročnom vyúčtovaní nám odpovedala Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia, s. r. o.

Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia, s. r. o.
Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia, s. r. o.

Aké nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní môžu vznikať a prečo?
Dlhodobo sa špecializujeme predovšetkým na meranie a rozpočítanie nákladov na teplo a vodu. Z praxe môžem potvrdiť, že spotreba energie je najčastejšie reklamovanou položkou v ročnom vyúčtovaní. Nezrovnalosti môžu vznikať z rôznych dôvodov, napr. nesprávne nastavené zálohové platby, nepozorovaný únik vody (koeficient spotreby vody je vyšší ako 1,2), zmena pomeru základnej a spotrebnej zložky, nesprávny nahlásený počet osôb a iné.

Zápis údajov o spotrebe taktiež vplýva na správnosť rozpočítavania. Vďaka rádiovým technológiám, ktoré fungujú na princípe obojsmernej komunikácie, sme schopní diaľkovo odčítať 100 % prístrojov, pričom všetky dáta sú integrované do programu rozpočítania elektronicky bez chýb spôsobených ľudským faktorom.

Čo v prípade, ak sa preukáže, že vyúčtovanie nebolo správne?
Vlastník má možnosť reklamovať ročné vyúčtovanie u svojho správcu alebo u výkonného orgánu spoločenstva vlastníkov bytov. Lehota na reklamáciu a úhradu preplatku alebo nedoplatku je uvedená v ročnom vyúčtovaní alebo v zmluve o výkone správy, prípadne o spoločenstve. Pokiaľ rozpočítanie zabezpečuje špecializovaný dodávateľ, správca mu postúpi reklamáciu na posúdenie. V prípade, ak sa preukáže nesprávnosť vyúčtovaných nákladov, pristúpi sa k bezplatnému prepracovaniu vyúčtovania.

Aký je váš názor na iné percentuálne rozdelenie nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ako je stanovených 60 a 40 %?
Cieľom vyhlášky je chrániť obyvateľov bytových domov, ktorí sa správajú zodpovedne a využívajú energie efektívne. Vyhláška sa opiera o skúsenosti z praxe a niekoľkoročnej diskusie odbornej verejnosti. Ak sa vlastníci rozhodnú pre iný pomer, mali by ho dôkladne zvážiť s ohľadom na špecifiká bytového domu a spotrebiteľské správanie jeho obyvateľov.

Ako získať väčšiu kontrolu nad spotrebou energie?
Správcom a užívateľom bytov odporúčame, aby si spotrebu energie a vody sledovali častejšie ako iba raz ročne vo vyúčtovaní. Pravidelným porovnávaním spotreby za rôzne obdobia a kontrolou správneho fungovania meradiel získajú lepšiu kontrolu nad spotrebou v jednotlivých bytoch a v celej budove. Jednoduchým riešením je využívanie rádiovej technológie, ktorá umožňuje online monitoring spotrieb cez webový portál.

TEXT: spracované v spolupráci so spoločnosťou ista Slovakia
FOTO: ista Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2017.