Spoľahlivé riešenie pri zatekaní strechy

Spoľahlivé riešenie pri zatekaní strechy

Obyvatelia panelových domov, najmä tí, ktorí bývajú na najvyšších podlažiach, často prežívajú nočnú moru v podobe predstavy, že im bude do bytu zatekať.  Následkom zatekania sú okrem iného nemalé finančné investície na opravu a údržbu strechy. Každá strecha príde do štádia, keď sa už bežným spôsobom nedá opraviť a treba urobiť kompletný nový hydroizolačný povlak. Dal by sa však takýto problém vyriešiť definitívne?


Systém rekonštrukcie plochých striech bytových domov RpSt
Systém RpSt určený na zastrešenie a rekonštrukciu plochých striech spája výhody drevenej nosnej konštrukcie a oceľových strešných krytín s poplastovanou povrchovou úpravou s dlhou životnosťou. Inštaluje sa priamo na existujúcu plochú strechu, pričom možno všetky pôvodné vrstvy strešného plášťa ponechať. Ide o vytvorenie novej dvojplášťovej strechy (sedlovej, valbovej a podobne), ktorej nosnú konštrukciu tvoria drevené priehradové väzníky spájané styčníkovými doskami. Na väzniciach je ukotvená profilovaná plechová strešná krytina, ktorá je z oceľového plechu s ochranným plastovým povlakom. Samozrejme, aj použitý odkvapový systém je z toho istého materiálu ako strešná krytina.

Pred realizáciou treba v spolupráci s investorom a príslušným stavebným úradom ešte vyhotoviť projektový návrh strechy ,,ktorý umožní vybrať najefektívnejší variant zastrešenia objektu. Samotná dodávateľská firma je potom schopná nielen tento návrh vypracovať, ale v prípade potreby schválenia zmeny vzhľadu panelového domu urobiť aj priestorové modely navrhnutých variantov pre rokovanie so správnymi orgánmi.

Nosná konštrukcia

Drevené priehradové väzníky spájané styčníkovými doskami predstavujú modernú technológiu kombinácie drevených a oceľových prvkov. Táto technológia umožňuje vytvoriť väzníky rozličných tvarov. Jednotlivé drevené prvky sú navzájom spájané na špeciálnom lisovacom zariadení prostredníctvom oceľových dosiek z pozinkovaného plechu.

Po zameraní objektu a stanovení výpočtového zaťaženia statik navrhne tvar väzníka. Strecha môže mať prakticky ľubovoľný tvar (sedlový, oblúkový, manzardový). Každý spoj je optimálne dimenzovaný na dané zaťaženie, čo zabezpečí aj finančnú úsporu. Montáž priehradovej konštrukcie je veľmi rýchla.

Systém predstavuje ľahký typ dvojplášťovej strechy s minimálnym zaťažením pôvodného objektu (asi 20 kg/m2). Z tohto dôvodu sa kladie veľký dôraz na dostatočné zaistenie nosnej konštrukcie pred účinkom sania od vetra. Každý väzník sa ukotvuje minimálne na troch alebo štyroch miestach priamo do stropných panelov oceľovými alebo chemickými kotvami, rešpektujúc nosný systém objektu. Kotvenie a zásahy do pôvodných vrstiev strešného plášťa sa robia až po zakrytí objektu novou strešnou krytinou, aby sa zabránilo prípadnému zatečeniu pri montáži strechy.

Priečny rez

Plechová krytina a jej odvodnenie
Základným materiálom na výrobu krytiny je kvalitný oceľový plech s hrúbkou 0,5 alebo 0,6 mm. Po oboch stranách má ochranné vrstvy z plastu. Plech je profilovaný v tvare škridiel alebo trapézu. Po krytine sa dá aj chodiť, čo umožňuje kontrolu a údržbu prvkov na streche (spoločné antény, satelity, strojovne výťahov, vzduchotechniky a podobne). Povrchová úprava zabezpečí, že sneh, voda, mach, listy či bežné priemyselné znečistenie nespôsobujú škody. Súčasťou dodávky sú aj strešné doplnky ako: odkvapový systém, oplechovanie, záveterné lišty, hrebenáče, strešné výlezy, presvetľovacie dosky, snehové zábrany, strešné lávky či rebríky.

Odvodnenie strechy sa rieši v dvoch variantoch. Pri oboch sa voda odvádza do vonkajších pododkvapových žľabov, čo predstavuje bezporuchovejšie riešenie oproti riešeniam vyspádovania novej dvojplášťovej strechy smerom dovnútra do pôvodných strešných vtokov.

Pri prvom variante sa dažďová voda odvádza z pododkvapových žľabov do zberného kotlíka, ktorý ústi do pôvodných strešných vtokov. Toto je možné pri dostatočnej konštrukčnej výške priehradového väzníka. Druhý variant sa používa najmä pri nižších objektoch, pretože rieši odvod dažďovej vody odpadovým potrubím po fasáde do vonkajšej kanalizácie.

Životnosť strechy
Životnosť systému závisí od niekoľkých hlavných faktorov. Prvým je dôkladné odvetrávanie nového pôjdového priestoru. Pri nedodržaní základných princípov na odvetranie dochádza ku kondenzácii vodných pár v medzistrešnom priestore, čím sa do značnej miery ovplyvňuje životnosť nielen nosnej konštrukcie, ale aj strešnej krytiny.

Druhým faktorom je dôkladná impregnácia všetkých drevených prvkov. Nosná konštrukcia, ale aj ostatné rezivo sa impregnuje v špeciálnej impregnačnej vani. Tretím faktorom ovplyvňujúcim životnosť strechy je druh a kvalita materiálu použitého na odkvapový systém, na čo tiež treba klásť dôraz. Predovšetkým ide o jeho dlhú životnosť a bezúdržbovosť. Pri dodržaní všetkých uvedených zásad môže životnosť takto zhotovenej strechy vysoko prekročiť životnosť celého objektu.

Výber systému
Systém možno aplikovať na pôvodné strechy panelových domov, ktoré sa od seba vzhľadovo a konštrukčne výrazne odlišujú. Treba najprv uskutočniť obhliadku objektu a následne požiadať o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky v rôznych variantoch. Veľmi orientačne možno povedať, že rekonštrukcia strechy týmto systémom je priemerne o 30 % drahšia než oprava pôvodnej jednoplášťovej strechy. Vyskytujú sa však aj prípady, keď je oprava jednoplášťovej strechy drahšia ako spomínaný systém. Mierne zvýšené náklady na vyhotovenie novej strechy sa dajú riešiť splátkovým kalendárom, prípadne zaistením financovania rekonštrukcie formou komerčných úverov či úveru zo stavebného sporenia.

Charakteristika strešného systému

  • Vrstvy pôvodného strešného plášťa netreba odstraňovať. Nie je teda nutná ich likvidácia ako nebezpečného odpadu a teda montáž je ekologická.
  • Dvojplášťový systém zabezpečí veľmi kvalitné vetranie. Dokonalé odvetranie strechy umožní vysušenie existujúcich vrstiev plochej strechy, ktoré často bývajú navlhnuté. Takýmto spôsobom sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti pôvodného strešného plášťa. V konečnom dôsledku dochádza k úsporám aj pri vykurovaní objektu.
  • Na rozdiel od klasickej technológie opravy plochých striech pomocou asfaltových a fóliových pásov, poskytuje systém prakticky trvalé a definitívne riešenie problému.
  • Vďaka vhodne zvolenému technologickému postupu zhotovenia strechy nedochádza k zatečeniu ani počas montáže nového strešného plášťa.
  • Montáž je veľmi jednoduchá a rýchla.
  • Statické zaťaženie objektu novou strešnou konštrukciou je minimálne, nedochádza k žiadnemu narušeniu celkovej statiky domu.
  • Nová strecha je dobre kotvená a odolá aj v extrémnych poveternostných podmienkach.
  • Strešná konštrukcia sa navrhuje s dostatočnou podchodnou výškou, ktorá umožňuje pravidelnú a bezproblémovú kontrolu strechy.
  • Zateplenie strechy sa môže robiť buď priamo pri montáži nového strešného plášťa, alebo dodatočne kedykoľvek v budúcnosti.
  • Okrem finančne zaujímavého a technicky spoľahlivého riešenia s vylepšením tepelnotechnických vlastností objektu je sympatickou vlastnosťou vlastnosťou systému aj celkové zlepšenie vzhľadu objektu a celkové zhodnotenie panelového domu.

Roman Kováčik
Foto: STRECHY 92

Autor je konateľom spoločnosti STRECHY 92, s. r. o.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.