ŠFRB zmena zákona

Zmeny v zákone o ŠFRB prinesú nenávratný príspevok na obnovu bytového domu

Partneri sekcie:

Od budúceho roka by na podporu obnovy bytových budov malo byť možné využívať finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027. Zároveň sa má zrýchliť postup pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a možnosť odpustiť časť úveru.

Umožní to návrh novely zákona o ŠFRB, ktorý predložil poslanec Miloš Svrček. Parlament má o ňom rokovať v prvom čítaní na májovej schôdzi. „V prípade, ak by bola táto novela schválená, tak by sme mohli využiť celkovo 415 miliónov eur. Ak by nebola schválená, čo nepredpokladám, alebo neverím, nemohli by sme využiť tieto finančné prostriedky,“ informoval Svrček.

Novela podľa neho tiež rieši digitalizáciu procesov v ŠFRB od podania žiadosti až po rozhodnutie a bola by zabezpečená priama elektronická komunikácia medzi fondom a žiadateľmi o podporu. „Zároveň sa riešia aj limity v rámci poskytovania úverov,“ uviedol poslanec.

Návrh zmien v štátnej podpore bývania pripravili na Ministerstve dopravy SR. Generálna riaditeľka rezortnej sekcie bytovej politiky, stavebníctva a metského rozvoja Ladislava Cengelová poznamenala, že novelou reagujú na nové programové obdobie a nové podmienky, ktoré Európska únia spojila so zdrojmi na obnovu budov.

Časť úveru sa stane po splnení podmienok nenávratnou

„Cieľom týchto opatrení je znížiť potrebu energií v tomto prípade u bytových budov. Nové oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu je, že sa skúma potreba primárnej energie budovy. Limit, ktorý treba dosiahnuť, je minimálne 30 percent úspory primárnej energie,“ priblížila Cengelová.

V nových podmienkach je výrazne inovatívne zavedenie účelu na podporu obnoviteľných zdrojov energie, s vyčlenením osobitnej alokácie aj na toto opatrenie. „Pokiaľ bytová budova docieli 30-percentnú úsporu primárnej energie a zároveň si nainštaluje obnoviteľný zdroj, zavedie sa zákonom možnosť až 30-percentného odpustenia úveru,“ upozornila sekčná šéfka. Doteraz boli všetky tieto zdroje návratné.

Slovensko je podľa nej v EÚ na špici v podieli obnovy bytových budov. „Máme zhruba 70 percent bytových budov, pri ktorých bola vykonaná nejaká forma intervencie. Aby sme motivovali aj vlastníkov, ktorí si doteraz neodhlasovali obnovu bytového domu, alebo majú záujem o obnoviteľné zdroje, zavádzame nový stimulačný nástroj,“ dodala Cengelová. ŠFRB zároveň spúšťa nový informačný systém, podávanie žiadostí bude teda možné aj elektronicky.