Slovníček pojmov vo facility managemente: H až R

Facility management je odbor, ktorý zatiaľ nemá v slovenskom jazyku ustálenú terminológiu. Preto sa v praxi často používajú výrazy v angličtine. Na zjednodušenie komunikácie vám prinášame ďalšiu časť slovníčka pojmov používaných vo facility managemente.

H
Hrubá/čistá/kancelárska plocha
Hrubá plocha = celková pôdorysná plocha vrátane plochy stavebných konštrukcií.
Čistá plocha = prevádzkovo využiteľná plocha.
Kancelárska plocha = užitočná plocha využívaná na kancelársku prevádzku.

I
ICT (informačné a komunikačné technológie) – súbor hardvérových a softvérových prostriedkov slúžiacich na zabezpečovanie informačného procesu.
IFMA (International Facility Management Association) – medzinárodná nezisková organizácia združujúca viac než 18 000 odborníkov na celom svete. V USA vznikla v roku 1980, do Európy sa dostala v 90. rokoch minulého storočia.
Insourcing (vlastné zdroje – pracovníci organizácie) – realizácia činností pomocou vlastných pracovníkov.
Integrované plánovanie – plánovanie procesov s komplexným zohľadnením všetkých odborov, ktoré sa týkajú predmetu plánu počas celej jeho životnosti. Cieľom je optimalizácia celého procesu z hľadiska prevádzkového, finančného, etického a ekologického. Proces je plánovaný od myšlienky až po koniec životnosti predmetu plánovania.

K
Key administration (správa kľúčov) – evidencia, prideľovanie a zabezpečovanie bezpečnosti všetkých „kľúčov“ v objekte. (Kľúčom môže byť aj magnetická alebo dierová karta, alebo iný systém vrátane centrálneho elektronického systému.)
Knowledge management (manažment znalostí) – riadený informačný proces, kde získaním určitých znalostí, ich aplikáciou a následnou skúsenosťou z nej sa organizácia „samovzdeláva“ a prirodzenou (avšak riadenou) cestou rozvíja informačný systém.
Kompetencia FM – pracovné činnosti facility manažérov sa členia do ôsmich oblastí kompetencií. Jednotlivé kompetencie opisujú činnosti, ktoré sú predmetom záujmu facility manažérov.

M

Maintenance (údržba) – riadený proces zabezpečovania optimálneho stavu budov a ich vybavenia.
Manažment budov – odborné riadenie všetkých činností súvisiacich s prevádzkou budov, ktorého cieľom je optimálne a ekonomicky efektívne využívanie nehnuteľnosti.
Meeting room management (riadenie zasadacích miestností) – procesná správa využívania zasadacích miestností (ich obsadenosti, vybavenia a obsluhy) – zahŕňa aj služby spojené s využívaním týchto miestností.

O
Optimising of processes (optimalizácia procesov) – stanovenie najefektívnejšieho spôsobu realizácie.
Outsourcing services (externé služby) – služby, ktoré sa zabezpečujú objednanými pracovníkmi, väčšinou zo špecializovanej organizácie.

R
RM (risk management) – analýza nebezpečnosti jednotlivých procesov, stanovenie poradia nebezpečnosti, definícia a opis ich obmedzení.

Zdroj: IFMA CZ
Foto: Dano Veselský