16. ročník konferencie Facility managment 2018

Konferencia sa konala 1. – 2. októbra už tradične v hoteli Patria na Štrbskom plese kde vystúpilo 9 spoločností z daného oboru a zúčastnilo sa 120 ľudí

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) zorganizovala 16. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2018 na tému: “Pracovníci + Prostredie = Prosperita“

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia bola rozdelená do 5. tematických celkov:

I. FACILITY MANAGEMENT
II. SPRÁVA BUDOV
III. PREVÁDZKA BUDOV
IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Konferencia sa konala 1. – 2. októbra už tradične v hoteli Patria na Štrbskom plese, kde vystúpilo 9 spoločností z daného oboru a zúčastnilo sa 120 ľudí – odborná verejnosť zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov a

Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2018

V rámci spoločenského večera bol za významný počin vo facility managemente za rok 2017 ocenený konateľ spoločnosti FM Institute, s.r.o., Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow Cenu odovzdali odborní garanti konferencie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

16. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI