image 65460 25 v1
Galéria(5)

Zelený les ako pripomienka holokaustu

Projekt Zelený les v Modre-Kráľovej je pietnym miestom venovaným Jakubovi Grünwaldovi a jeho rodine i všetkým obetiam holokaustu. Je aj symbolickým  zastavením sa v životnom behu, ktoré núti uvažovať nad duchovnými a morálnymi hodnotami zostávajúcimi v platnosti aj v premenách času.

140318 GRW FRONT ELEV 2P
140325 GRW viz Final 1 DAB
DSC 3423
DSC 3433
DSC 9923

Ústredným motívom projektu je tragický životný príbeh obchodníka židovského pôvodu Jakuba Grünwalda a jeho rodiny, ktorá do roku 1941 žila v dome s obchodom na Národnej ulici hneď vedľa evanjelickej fary. Po arizácii majetku boli Jakub Grünwald a jeho deti s rodinami postupne odvlečení do koncentračných táborov na rôznych miestach a tam boli umučení na smrť. Zo siedmich detí Jakuba Grünwalda prežili holokaust iba dve – najstaršia dcéra a najmladší syn. Po reštitúciách v roku 1948 museli arizátori zhabaný majetok vrátiť späť právoplatným dedičom pôvodných vlastníkov, ktorí holokaust prežili. Tí nehnuteľnosť odpredali miestnemu cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi, s ktorým mala rodina Grünwaldová dobré vzťahy. „Cirkevný zbor uzatvoril kúpnopredajnú zmluvu v dobrom vedomí, že predmetom kúpy je celá nehnuteľnosť,“ približuje kontext doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., evanjelická a. v. farárka v Modre-Kráľovej. „Ako však vyšlo najavo, pri reštitúciách sa zabudlo na manželku arizátora, ktorá si začala robiť nárok na nehnuteľnosť. K zrušeniu podielového spoluvlastníctva došlo až na začiatku roku 2011. Súd rozhodol, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – rozpadnutého domu so záhradou – sa stáva evanjelický cirkevný zbor, tento však musel podielového spoluvlastníka vyplatiť.“

Detail pôvodnej kovanej mreže, ktorá podľa architekta patrí k jedinému hodnotnému zachovanému architektonickému a remeselnému prvku.

Detail pôvodnej kovanej mreže, ktorá podľa architekta patrí k jedinému hodnotnému zachovanému architektonickému a remeselnému prvku.

Prútová konštrukcia „živej fasády” – realizácia november 2013. Konštrukcia je z betonárskej ocele, sietí s hrúbkou prúta 8 mm.

Prútová konštrukcia „živej fasády” – realizácia november 2013. Konštrukcia je z betonárskej ocele, sietí s hrúbkou prúta 8 mm.

Fasáda domu

Z domu sa medzičasom stála ruina, ktorá podliehala poveternostným vplyvom a pôsobeniu vandalov. Cirkevný zbor sa však nechcel vzdať miesta so silným geniom loci. Nasledovali sanačné a čistiace práce na pozemku, do ktorých sa zapojili dobrovoľníci – členovia evanjelického cirkevného zboru a občianskeho združenia založeného pri cirkevnom zbore. Autorom architektonickej štúdie sa stal Ing. arch. Daniel Bartoš, ktorý vypracoval návrh pietneho miesta – uličnej steny. „Určujúcou a zároveň najzachovalejšou časťou bola uličná fasáda domu, kde pod opadnutými nánosmi omietky boli viditeľné veľkosti niektorých pôvodných okien a dverí, zamurovaných alebo zmenšovaných počas života stavby,“ hovorí Daniel Bartoš. „Na dvoch oknách sa zachovali mreže, jediný hodnotný architektonický a remeselný detail. V návrhu som sledoval niekoľko základných princípov – jednoduchosť a funkčnosť stavebného riešenia, suchá výstavba, možnosť svojpomocnej realizácie, finančná nenáročnosť, využitie vhodného stavebného materiálu z ruiny pôvodného objektu, zapracovanie dochovaných remeselných detailov objektu, zapracovanie zelene ako symbolického odkazu na meno pôvodných obyvateľov objektu do návrhu, vytvorenie plochy vhodnej na osadenie spomienkovej tabule.“

Požiadavka na uzatvorenie pozemku je vyriešená stavbou steny z oceľových prútov tvoriacich sieťovú konštrukciu, čiastočne vyplnenú nasucho kladeným kamenivom. Konštrukcia je aj s ohľadom na optimalizáciu nákladov z betonárskej ocele, sietí s hrúbkou prúta 8 mm. Na stabilizáciu prútovej steny je použité pôvodné kamenivo z asanovaného objektu rodinného domu. Poloha a veľkosť otvorov sú identické s polohou a veľkosťou pôvodných okenných a dverných otvorov rodinného domu. V ľavej časti prútovej steny tak môžeme čítať otvor pôvodnej brány domu, v strednej časti je vstup do obchodu a ďalej menšie otvory okien do obytných miestností. V dvoch menších „oknách“ v pravej časti „fasády“ sú osadené kovové mreže, remeselné artefakty z pôvodného objektu. Prútová stena bude doplnená celoplošným porastom ťahavých rastlín, čím sa v konečnom dôsledku vytvorí zelená plocha symbolicky odkazujúca na názov projektu Zelený les. Pôvodná ruina sa tak zmení na „živú“ stenu meniacu sa v čase, symbolické prepojenie s meniacim sa osudom pôvodného domu a jeho majiteľov. V tomto roku príbeh Grünwaldovho domu pokračuje druhou etapou. Zelený les sa rozšíri o revitalizáciu dvornej časti pozemku. Transformuje sa na komunitný priestor slúžiaci na voľnočasové, spoločenské a kultúrne podujatia.

ZELENÝ LES

Miesto:Modra-Kráľová
Investor:Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Modra-Kráľová
Architekt: Ing. arch. Daniel Bartoš
Realizátor prác: ZMOP, s. r. o.
Autorka grafického návrhu pamätnej tabule: BcA. Lea Lovišková
Autori sochárskych objektov: Ateliér Byzant
Začiatok projektu: 02/2013
Ukončenie projektu: 09/2013
Plocha pozemku: 1 145 m2, v prvej etape je riešená plocha 849 m2
Kamenné sochy z karpatského mramoru pochádzajú z Ateliéru Byzant. Ide o dar vnučkám Jakuba Grünwalda (a zúčastneným hosťom) pri príležitosti odhalenia pamätného miesta v Modre-Kráľovej.

Kamenné sochy z karpatského mramoru pochádzajú z Ateliéru Byzant. Ide o dar vnučkám Jakuba Grünwalda (a zúčastneným hosťom) pri príležitosti odhalenia pamätného miesta v Modre-Kráľovej.

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
foto: LEA LOVIŠKOVÁ
vizualizácie: ING. ARCH. DANIEL BARTOŠ

Článok bol zverejnený v časopise ASB.