Riešené územie areálu pre sídlo Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa chce reprezentatívne sídlo. Ide cestou súťaže návrhov

Partneri sekcie:

Revitalizáciou nevyužívaných budov vo vlastníctve štátu v Bratislave má vzniknúť priestor pre odbornú organizáciu s prevádzkou múzea, knižnicou a archívom. Informoval o tom Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

Súťažné podmienky a zadanie pre súťaž spracovali MIB a spoločnosť QCM. Ústav pamäti národa (ÚPN) 20 rokov  sídli v prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy. Doteraz nemal možnosť na vytvorenie príjemných, otvorených a reprezentatívnych priestorov pre verejnosť.  Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Lehota na prihlasovanie návrhov do súťaže je do 11. augusta 2023 a zverejnenie výsledkov je plánované na koniec septembra tohto roka. Autori po súťaži dopracujú návrh do projektovej dokumentácie. V rámci prípravy návrhu budú pre architektonické tímy tri obhliadky areálu v priebehu mája a júna.

Členovia odbornej poroty:

MgA. Ondřej Císler Ph.D.
Ing. arch. Petra Coufal Skalická
Ing. arch. Branislav Husárik
Ing. Ing. arch. Ondrej Marko
riaditeľkoa Kancelárie ÚPN Mgr. Adelou Martinkovičovou.

Jednokolová architektonická súťaž návrhov má priniesť riešenie, ktoré z doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch v širšom centre mesta na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto urobí vhodné sídlo Ústavu aj s verejnými priestormi pre návštevníkov. Celé územie je veľmi dobre napojené na verejnú dopravu, čo posilňuje dostupnosť pre návštevníkov.

V riešenom areáli sú dve budovy

Ide o územie s celkovou rozlohou 7 684 metrov štvorcových. V minulom storočí na tomto území stál  Ludwigov palác, sídlo obchodníka Johana Ludwiga, ktorý bol však koncom 2. svetovej vojny aj so susedným k nemu patriacim mlynom zbombardovaný. V areáli bola postavená a do užívania v roku 1934 daná budova vojenskej väznice, neskôr prestavaná na administratívnu budovu.

Administratívna budova je súčasťou areálu a riešená v súťaži ako objekt na nové sídlo Ústavu pamäti národa. Budova bola čiastočne zrekonštruovaná okolo roku 2000 pre orgány štátnej správy. Po necelých desiatich rokoch však bola vyprázdnená a od roku 2009 je nevyužívaná a chátra.

V areáli riešeného územia je ešte jedna menšia budova. Historicky hospodárska budova, jediná zachovaná z  Ludwigovho paláca, je zároveň evidovaná ako pamätihodnosť. Pôvodne bola súčasťou rozľahlého jednopodlažného mestského paláca v neorenesančnom štýle. Historicky zaujímavá budova dáva príležitosť práve na funkcie a priestory pre verejnosť, ideálne s prepojením na exteriér a nadväzujúcu záhradu.

Detail riešeného územia pre Ústav pamäti národa
Detail riešeného územia pre Ústav pamäti národa | Zdroj: MIB

Súťažný návrh má skultivovať areál

Najväčšiu časť budovy budú tvoriť kancelárske priestory, no porovnateľne veľkú plochu získa múzeum.  V múzeu mesto a verejnosť získajú stálu expozíciu s vystavenými zbierkovými predmetmi, písomnosťami, figurínami, nábytkom a inými predmetmi. V exteriéri je plánovaný priestor pre busty a sochy. V priestoroch sa počíta s dvomi menšími zasadacími miestnosťami a konferenčnou miestnosťou pre približne osemdesiat ľudí.

Dôležitá funkcia je otvorenie sa verejnosti, preto revitalizácia počíta s verejnými časťami v priestoroch archívu ako je bádateľňa a knižnica, no ďalšie rozšírenie pre verejnosť bude vďaka výstavným priestorom galérie, resp. eventového priestoru a kaviarne so zázemím.

Priestory archívu si vyžadujú špecifické požiadavky na uloženie dokumentov, s aktívnou vzduchotechnikou pre optimálnu teplotu a regulovateľnú vlhkosť priestorov. V okolí budovy je atraktívny verejný priestor s množstvom zelene, no v súčasnosti nie je plnohodnotne využívaný.

Súťažný návrh má vhodnou mierou skultivovať areál, doplniť mobiliár a vytvoriť priestory pre verejnosť, počíta sa s oddychovou zónou pre zamestnancov a obyvateľov okolia. Areál bude verejnosti sprístupnený v rámci otváracích hodín.

Návrh má zohľadniť aj ekologické aspekty a udržateľnosť

Vstup do areálu sa pre dobré napojenie na hlavné pešie ťahy a zastávky MHD predpokladá z Krížnej a Karadžičovej ulice. Areál je tiež možné otvoriť do okolia a integrovať ho vo väčšej miere do verejného priestoru. Od návrhu sa očakáva, že nájde vhodnú mieru medzi technickými a priestorovými požiadavkami. Dôležitý okrem kvalitného architektonického návrhu bude aj ekonomický, environmentálny a energetický aspekt riešenia.

Súťažný návrh riešenia by mal zohľadňoval opatrenia znižujúce produkciu skleníkových plynov a opatrenia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Súťažiaci by mali navrhnúť riešenia s nízkou uhlíkovou stopou, zamerané na šetrenie vodou či na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne.