Terminál pripomína letiaceho vtáka. Nová trať má spojiť Prahu s ďalšími metropolami

Budúcnosť koľajovej dopravy klope na dvere. U západných susedov začínajú zbrojiť a pripravovať podmienky na čo najľahší nástup rýchlejšieho cestovania. Prvá architektonicko-urbanistická súťaž na návrh vysokorýchlostnej trate spoznala krátko po novom roku svojho víťaza aj s vizionárskym návrhom, pripomínajúcim letiaceho vtáka.

Brno, Ostrava, Drážďany či Viedeň – tieto metropoly by mala spojiť s Prahou rýchla a pohodlná vysokorýchlostná trať tzv. VRT. Umiestnenie na okraji hlavného mesta má zabezpečiť dobrú dostupnosť nielen obyvateľom Prahy, ale aj priľahlých obcí. Má byť tiež argumentom, prečo presadnúť z auta do vlaku. Môže byť taktiež impulzom na rozvoj okolitého územia.

Vlaky sú nové lietadlá

Riešenie areálu zahŕňa okrem budovy terminálu rozsiahly povrchový parking s pešími trasami, parkovací dom pre 1 000 vozidiel, aj prístrešky pre 100 bicyklov. K hlavnej budove sú prioritne dovedené autobusy a taxíky.

Vzhľadom na rozsiahle spevnené povrchy autori počítali aj s odvedením dažďovej vody – napomôcť tomu majú 4-metrové pásy so stromami, tvoriace lesné parkovisko, ako aj vsakovací polder pri parkovacom dome.

Areál lemuje tiež hustá výsadba stromov. Základnou premisou návrhu bol predpoklad, že vysokorýchlostná koľajová doprava časom nahradí veľké percento leteckej dopravy. Preto je logickým záverom, že terminál by sa svojím štandardom mal blížiť tým letiskovým. Prioritou je presun návštevníka „suchou nohou“ do všetkých častí terminálu – od príchodu na miesto až po nastúpenie na vlak.

Čakacia hala. V tubusoch sú umiestnené vertikálne komunikácie.
Čakacia hala. V tubusoch sú umiestnené vertikálne komunikácie. | Zdroj: OV archItektI

Trojcípa hviezda

„Dynamický trojcípy tvar terminálu odkazuje na rýchlosť VRT vlakov, jeho oblúkové krivky nadväzujú na tvaroslovie pletenice jednotlivých koľají v nádražných koľajiskách,“ opisujú návrh autori. Dve ramená sa roztvárajú do priestoru a vítajú cestujúcich.

Tretie rameno – odchodová hala – je umiestnené priamo nad koľajami, návštevníci tak môžu vidieť svoj prichádzajúci vlak už z diaľky. Medzi ramenami je umiestnené piazetto slúžiace ako relaxačný a stretávací priestor. Jednotlivé podlažia prepájajú komunikačné tubusy obsahujúce schodiská a eskalátory.

Terminál pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Suterén je venovaný obslužným funkciám ako dopravná kancelária, technologické priestory a zázemie zamestnancov.

Čakacia hala je umiestnená nad koľajami.
Čakacia hala je umiestnená nad koľajami. | Zdroj: OV archItektI

Hodnotenie poroty

Jednoznačne presvedčivé urbanistické, dopravné a krajinárske riešenie s ohľadom na okolie. Primeraná mierka stavieb terminálu, mosta aj parkingu s efektívnou konštrukciou. Výrazne elegantné technické a architektonické riešenie detailov všetkých stavieb. Možnosť budúceho rozvoja v navrhnutej urbanistickej štruktúre parkoviska.

Návrh parkoviska definuje možnú budúcu uličnú sieť. Prípadná výstavba nad parkovacími plochami môže v budúcnosti osloviť investorov pre rozvoj napr. hotelových a iných doplnkových služieb v priamej nadväznosti na terminál formou Public Private Partnership.

Kryté čakárne sú priamo na nástupišti. Oddelená konštrukcia mosta a terminálu je vnímaná v kontexte celého riešenia ako veľmi výhodná. Podľa informácií poskytnutých účastníkom sa návrh stavby z pohľadu investičných návrhov javí ako ekonomicky primeraný.

Axonometria návrhu.
Axonometria návrhu. | Zdroj: OV archItektI Metroprojekt

TERMINÁL PRAHA-VÝCHOD

Miesto: Praha-východ
Investor: Správa železníc, štátna organizácia
Architekt: OV architekti
Spolupráca: Metroprojekt
Súťaž: 2021
Poschodí: 160

Alexandra Müllerová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 01-02/2021.