image 63315 25 v1
Galéria(6)

Študentský projekt: Oživenie Palánku v Nitre

Oblasť Palánku v Nitre je momentálne prázdna a funkčne nevyužitá. Navrhovaný objekt sa snaží svojou jednoznačnou horizontálnou líniou ulicu uzatvoriť, ale zároveň necháva priestor na zeleň. Bytový dom tiahnuci sa nad pozdĺžnou líniou  občianskej vybavenosti je akýmsi spojivom medzi rôznorodými funkčnými aj tvarovými prvkami tejto oblasti.

axonometria
F1
SITUACIA 1
viz1
viz2

Riešené územie sa nachádza medzi ulicami Štúrova z južnej strany, Piaristická a Palánok. Na základe historických poznatkov je v novom návrhu zapracovaná aj Hornotabánska ulica, ktorá bola využívaná v minulosti. Taktiež sa počíta s pôvodnou Dolnotabánskou cestou, ktorá prechádza krížom cez riešené územie a je interpretovaná vo forme vodiaceho chodníka. Územie sa nachádza v blízkosti historického centra, preto sa naň vzťahujú isté regulatívy, ktoré sa snažil návrh dodržať. Výška zástavby nepresahuje rímsu Piaristického kostola ani nezatieňuje blízku občiansku vybavenosť. Súčasný vyvýšený tvar terénu nie je pôvodný, bol navezený pri stavbe terajšieho Tesca. Vzhľad pôvodných objektov na tomto území bol zväčša nízkopodlažný, no dnes by to vzhľadom na štruktúru okolitej zástavby nebolo možné.

Axonometria projektu

Urbanistické riešenie

Z urbanistického hľadiska tvorí priestor medzi Palánkom a Piaristickou ulicou chýbajúci článok pri vnímaní radikálnej línie celej Štúrovej ulice. V rámci celkového pohľadu na dopravnú štruktúru mesta Nitry má Štúrova ulica vynikajúcu polohu a tvorí jeden z hlavných dopravných ťahov. Nadväznosť na hlavnú stanicu a taktiež samotné centrum mesta umožňuje pozitívny rozvoj tohto územia aj v budúcnosti. Dôkazom toho je aj novovzniknuté obchodné centrum Mlyny. Polyfunkčný objekt Palánok je navrhnutý ako prepojenie medzi historickými a novými formami obchodu a nakupovania. Na jednom mieste sa tak stretávajú rovnaké formy občianskej vybavenosti, ale s rôznym historickým ponímaním. Najstaršou formou je tržnica s tradičnou vnútornou ochodzou a exteriérovým trhoviskom vnútri. Novodobejšou a radikálnejšou formou je budova Tesca, ktorej verejné exteriérové priestory sú, žiaľ, využité ako parkovisko. Najnovšiu formu obchodného centra ponúkajú Mlyny,ktoré sú vďaka svojej výbornej polohe najnavštevovanejšie.

Vytvorením priamej neprerušenej línie zároveň vznikne aj ďalšia mestská línia – dlhá promenáda. Prepojenia sú zabezpečené mostíkmi nad cestou, nie však v priamom kontakte s dopravným uzlom, ako by to človek očakával, ale prepojením cez starú tržnicu, ktorá sa týmto spôsobom nanovo dostane do povedomia.

Nová forma vybavenosti

Nová forma vybavenosti na Palánku má za úlohu spojiť všetky tieto tri na pohľad rôzne budovy s rovnakou funkčnou náplňou do jedného celku s plynulým prechodom medzi nimi. Vytvorením priamej neprerušenej línie zároveň vznikne aj ďalšia mestská línia – dlhá promenáda. Prepojenia sú zabezpečené mostíkmi nad cestou, nie však v priamom kontakte s dopravným uzlom, ako by to človek očakával, ale prepojením cez starú tržnicu, ktorá sa týmto spôsobom nanovo dostane do povedomia.

Situácia

Bytový dom vinúci sa nad objektom verejnej vybavenosti je tvorený ako mestský blok s vnútorným poloverejným priestorom, ktorý môže slúžiť všetkým návštevníkom, ale zároveň poskytuje obyvateľom vnútro­bloku istý druh intimity. Tvar bytového domu je odvodený od samotného terénu, pričom vonkajšie fasády sú navrhnuté ako jednoduchý raster okien a lodžií, aby svojím vzhľadom nenarúšali už aj tak rôznorodé územie. ­Vnútorné fasády sú riešené ako otvorené balkóny s predsadenými lamelami po celej dĺžke domu, ktoré zabezpečujú súkromie a odčlenenie od vnútrobloku, no zároveň nepôsobia rušivo.

TEXT: ING. ARCH. KATARÍNA BERGEROVÁ
Vizualizácie a dokumentácia: ING. ARCH. KATARÍNA BERGEROVÁ

Článok bol zverejnený v časopise ASB.