Slovenské národné divadlo v Bratislave.

Historická budova SND má našliapnuté k rekonštrukcii za desiatky miliónov eur

Komplexná obnova budovy Slovenského národného divadla (SND) Bratislave dostala 8. novembra predbežne zelenú od Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) z rezortu financií.

Jedna z ikonických stavieb hlavného mesta pôvodne z 19.storočia je zatvorená od 21.mája 2021 pre nevyhovujúci stav budovy a divadelných technológií. ÚHP zverejnil svoje odporúčania potom ako zhodnotil predloženú štúdiu uskutočniteľnosti projektu. V  pamiatkovo chránenom objekte treba sanovať poškodené konštrukcie, renovovať stavebné prvky, urobiť reštaurátorské práce, rekonštruovať inštalácie a vymeniť divadelné technológie.

Ministerstvo kultúry SR, ktoré má od 27. októbra tohto roka v kolaudačnom procese zrekonštruovaný a zmodernizovaný areál Slovenskej národnej galérie (investícia 75,518 milióna eur zo štátneho rozpočtu), má  pred sebou v perspektíve ďalší celoštátne významný projekt.

Do realizácie však môže zasiahnuť aj vyššia moc ako sa stalo v prípade bratislavskej SNG, kde sa začali práce v roku 2016. Zdržala ich pandémia COVID 19, ktorá narušila ich plynulosť a dodávky stavebných materiálov zo zahraničia.

Cesta peňazí ku obnove historických pamiatok je náročným procesom. Rezort kultúry má v aktuálnom investičnom pláne spolu s ďalšími projektmi rekonštrukciu budovy SND (59, 224 milióna  eur) ako požadovaný investičný výdavok nad jeden milión eur.

Takmer 400 miliónov eur má Ministerstvo kultúry SR v októbri aktualizovanom investičnom pláne v schválených prebiehajúcich v asi 30 investičných akciách.

Na prvom mieste je rekonštrukcia a modernizácia SNG (75,518 milióna eur), na druhom je Zámok Bojnice (55,20 milióna eur) a na treťom Zvolenský zámok (46,50 milióna eur). Väčšina týchto akcií je financovaná kombináciou financií zo štátneho rozpočtu a EÚ.

Investičný výdavok na SND nemá však udelenú prioritu. Je dobrou správou pre obnovu národnej kultúrnej pamiatky, že ÚHP odporúča ministerstvu aktualizovať investičný plán a uviesť pri projekte stanovenú prioritu. Ďalej má rezort pripraviť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a zrealizovať stavbu tak, aby uchádzači mohli optimalizovať náklady projektu.

Odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze k rekonštrukcii SND

Pokračovať v príprave projektu. Pri spracovaní detailného rozpočtu odstrániť rozpočtovú rezervu vo výške 0,97 mil. eur v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie a vyhodnotiť potenciál na zníženie celkových nákladov porovnaním ceny a riešenia s referenčnými projektmi.

Zvýšiť plánované využitie historickej budovy prostredníctvom vyššieho počtu divadelných predstavení alebo organizácie iných kultúrno-spoločenských podujatí.

Pripraviť podmienky verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby tak, aby uchádzačom umožnili optimalizovať náklady projektu.  Predložiť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti na hodnotenie MF SR pred vyhlásením verejného obstarávania.

Ministerstvu kultúry SR odporúčame aktualizovať investičný plán a uviesť pri projekte stanovenú prioritu.

Zdroj: ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze porovnával rekonštrukciu historickej budovy s rozšírením zadnej prístavby (48 miliónov eur) a výstavbou nového objektu (74 miliónov eur).“Podľa finančnej a ekonomickej analýzy  sú menej výhodné ako samostatná rekonštrukcia historickej budovy,“ uvádza v materiáli ÚHP.

Projekt uvádza na rozdiel od investičného plánu nižšiu sumu 45,6 milióna eur s DPH, z čoho je divadelná technológia 19,3 milióna eur s DPH, stavebná časť 19 milióna eur s DPH a ostatné práce 7,2 milióna eur s DPH.  Ako však konštatuje ÚHP, investor má aktualizovaný rozpočet projektu vo výške 41,68 milióna eur, ale nebol súčasťou štúdie uskutočniteľnosti, pretože SND ho doplnilo počas hodnotenia štúdie pre štátnu expertízu.

Porovnanie dvoch opier

ÚHP pri posudzovaní hľadá porovnateľné referenčné projekty, v tomto prípade Státní opery v českej Prahe. V tomto prípade však konštatoval, že náklady sú ťažko porovnateľné. Keby dosiahli úroveň rekonštrukcie pražskej opery, môže byť projekt lacnejší o 6,5 mil. eur.

Rekonštrukcie historických divadiel sú veľmi špecifické a málo sa vyskytujú. Celkové náklady boli porovnané s projektom rekonštrukcie Státní opery na úrovni stavebných objektov. Rekonštrukcia historickej budovy SND je nákladnejšia, čo môže vyplývať z vyššieho podielu historickej časti v porovnaní s prevádzkou častou budovy (62 % historická budova SND oproti 42 % Státní opera v Prahe).

Potenciál úspor predstavuje 6,47 mil. eur pri jednotkovej cene za m3 a 7,84 mil. eur pri jednotkovej cene za m2.

Zdroj: ÚHP