Finalisti CE.ZA.AR 2006

Partneri sekcie:

Tento rok vyhlásila Slovenská komora architektov už jubilejný 5. ročník Ceny za architektúru – CE.ZA.AR 2006. Cenu udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. V tomto príspevku prinášame stručné predstavenie nominovaných diel. Sedemčlenná odborná porota pod vedením Ing. arch. Irakliho Eristaviho nominovala spolu 18 diel v šiestich kategóriách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 12. októbra 2006 v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava.

 

Rodinné domy

 

Pátrium, Ivanka pri Dunaji
Architekt: Ivan Matušík
Zhotoviteľ: Krajstav, Pezinok
Investor: Pavol Szomolányi
Dom je prístavbou k starému rodičovskému domu, v ktorej nachádza svoje miesto nová generácia. Dispozícia domu je riešená na princípe átria s vnútornou presklenou stenou. Dvojgeneračný rodinný dom je hľadaním súladu medzi starým a novým, tradičným a moderným. Ľudská mierka sa odzrkadľuje aj na obytnej ploche bytu, ktorá nepresahuje 100 m2.

 

Dedov dom v Trnave
Architekti: Peter Horváth, Katka Viskupičová
Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r. o., Trnava
Rodinný dom je prízemný, s charakteristickou dispozíciou vidieckych domov z obdobia začiatku 20. storočia. Hlavné miestnosti boli priechodné a orientované do ulice. Rekonštrukcia zahŕňa doplnenie obdĺžnikového pôdorysu na pôdorys v tvare L, pričom smerom do záhrady bola pristavaná nová časť. Citlivé zmeny priniesli zlepšenie celkovej dispozície domu, skvalitnenie priestorových pomerov a zlepšenie celkového architektonického výrazu.

Rodinný dom Minimal, Bratislava-Prievoz
Architekti: Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal
Domček sa nachádza na pozemku v tvare trojuholníka s výmerou 155 m2. Parcelu využíva takmer bezo zvyšku. Dispozícia domu je rozložená na dvoch podlažiach, ktoré poskytujú priestory všetkým základným funkciám bývania. Hlavný obytný priestor na prízemí tvorí obývacia izba s kuchyňou. Horné podlažie, prístupné jednoramenným schodiskom, obsiahlo priestrannú detskú izbičku a rodičovskú spálňu s kúpeľňou uprostred pôdorysu. Úžitková plocha domu predstavuje 105 m2. Architektonický výraz domu vytvára jednoduchý kubus štruktúrovaný dreveným obkladom a odľahčený okennými otvormi, stojaci na menšom kubuse sivej farby.

 

Bytové domy

Bytový dom B5, Polyfunkčné centrum, Zadunajská ul., Bratislava
Architekti: Marek Kolčák, Fedor Minárik
Investor: BYTCorp. Bratislava, družstvo
Bytový dom je súčasťou polyfunkčného centra v blízkosti dôležitej mestskej križovatky. Tento faktor významne ovplyvnil architektonický výraz objektu. Tvorí ho objem, ktorý oblúkom kopíruje hranicu pozemku s časťou komunikácie križovatky. Vnútorné priečelie jasne vyjadruje obytnú funkciu. Tri vertikály juhozápadného priečelia zoskupujú lodžie. Bočné časti tejto fasády sú poňaté asymetricky. Zaujímavo poňaté priečelie z ulice svojím výrazom nedáva tušiť byty za jeho múrmi. Objekt má deväť nadzemných podlaží, v parteri sú byty prístupné priamo z dvora. Na posledných dvoch sú mezonetové byty s terasami. Horná časť mezonetových bytov má obytné miestnosti orientované aj do uličného priečelia. Dom vertikálne prepája jednoramenné schodisko, ktoré tak prechádza pozdĺž celej hmoty domu.


Polyfunkčný komplex Boria, Drieňová ul., Prešovská ul., Bratislava
Architekti: Kalin Cakov, Emil Makara
Investor: Apollo Real, s. r. o.
Na území bývalého futbalového a volejbalového ihriska v Ružinove vyrástol obytný komplex, ktorý pozostáva z dvoch hlavných objektov. Prvým je súbor, ktorý v pôdoryse tvorí písmeno E s deviatimi nadzemnými podlažiami a parterom pre obchod a služby. Druhý objekt má desať nadzemných poschodí, jeho podnož s troma podlažiami poskytuje priestory pre administratívu. Architektonickému stvárneniu dominuje kombinácia veľkých presklených plôch a hladkej omietky. Vďaka ustúpenej hornej hmote objektov a jej tmavému farebnému poňatiu pôsobia objekty odľahčene napriek svojmu reálnemu objemu.  

Polyfunkčný dom Skelet, Na Priekope 39, Žilina
Architekt: Ľubica Koreňová
Investor: M-ALT, s. r. o., Žilina
Úlohou autorky bolo využiť pôvodný skelet z roku 1995 a v rámci neho vdýchnuť objektu nový život. Architektúra domu priznáva hlavnú funkciu bývania. Výraz objektu tvorí kompozícia materiálovo a farebne odlíšených plôch, ktoré naznačujú tektoniku skeletu budovy. Riešenie bytov bolo náročné kvôli južnej fasáde, ktorú poloha objektu nedovoľovala zúročiť. Spolu je v dome desať bytov, z toho šesť mezonetových. Objekt sa hmotovo i farebne citlivo začleňuje do existujúcej štruktúry.

Občianske a priemyselné budovy

 

Mechanizačná fakulta SPU, Nitra
Architekti: Juraj Polyák, Ľubomír Holejšovský, Milan Csanda
Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo Nitra, a. s. – Metrostav, a. s.
Urbanistický koncept vystihuje myšlienka hľadania väzieb medzi začiatkom a koncom areálu univerzity, orientovaného pozdĺž rieky Nitra, hľadanie aktívneho vzťahu s budovou susednej fakulty ako aj s pôvodnou zástavbou zo 60-tych rokov. Komplex rieši umiestnenie štyroch katedier a pozostáva z troch líniových blokov a dvoch jednoduchých hranolov. Autorom išlo o vytvorenie maximálne jednoduchej dispozičnej schémy. Vo výraze jednotlivých blokov administratívy a učební sa premieta ich funkčná náplň. Administratívny blok je hmotovo odlíšený od hmoty učební proporciou okenných otvorov, orientáciou aj významom.

Baliareň sušeného ovocia a orechov firmy Vetter, Hlohovec-Šulekovo
Architekti: Katarína Viskupičová, Peter Horváth
Investor: Vetter, s. r. o.
Areál firmy sa nachádza v novej priemyselnej zóne medzi obcami Hlohovec a Šulekovo. Urbanistická poloha ovplyvnila koncepciu areálu i samotnej budovy, čo sa odzrkadlilo na výškovom zónovaní i na zvolenej farebnosti fasád. Rozlíšená štruktúra obvodového plášťa na kubusovitých hmotách vyjadruje rôznu funkciu jednotlivých prevádzkových celkov výroby, skladov, administratívy a sociálneho zázemia. Akcentom budovy sú farebne odlíšené hmoty hlavného vstupu, zásobovacích rámp a arkierov.

Administratívna budova Montex, a. s., Rovinka
Architekt: Márius Žitňanský
Koncepcia areálu firmy je riešená tak, že vyhovuje komerčnému využitiu a urbanistickým požiadavkám centra areálu. Do námestia sa objekt otvára reprezentatívne riešeným vstupom a slúži ako centrálna budova firmy. Architektonické a hmotové riešenie vychádza z urbanistického riešenia areálu a dynamiky rozvoja poslania firmy. Budovu tvorí trojtrakt a pozostáva z dvoch podlaží. Zaujímavé konštrukčné detaily na oceľovej nosnej konštrukcii sú zároveň prezentáciou firemných možností a kompetencií. Časť materiálov, akými sú lomový kameň a klasické konštrukcie s dynamickými presklenými otvormi a hliníkovým obkladom, prezrádza ambície vyjadriť genius loci.

Rekonštrukcia a obnova budov

 

Prestavba objektu oblastnej správy Železničnej polície v Košiciach
Architekt: Viktor Malinovský
Jestvujúca budova vytvára s prístavbou jeden celok s prevažne administratívnou funkciou. Vzájomne sú prepojené komunikačným krčkom s dvojramenným schodiskom. Stavba sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Kompozičné riešenie zachováva dominantné postavenie jestvujúcej budovy, očisťuje ju od nevhodných stavebných zásahov a navracia jej pôvodnú podobu. Výrazovo naznačuje istý fortifikačný charakter, ktorý zodpovedá navrhovanému účelu.

Hotel Aston, Bratislava
Architekti: Kalin Cakov, Emil Makara
Objekt pochádza z päťdesiatych rokov a slúžil ako ubytovňa. Rekonštrukcia zachováva pôvodnú hmotu bez výraznejších objemových zásahov. Architektonické riešenie hotela spočíva v novo poňatom priečelí. Objekt po rekonštrukcii prispieva ku skvalitneniu prostredia dopravnej tepny mesta. Návrh interiéru hotela tvorí priestor, ktorého jednotný charakter sprevádza návštevníkov počas celého pobytu a zároveň dopĺňa exteriérové stvárnenie objektu. Recepciu opticky prepája s hotelovou reštauráciou jednoduché zariadenie s výraznou farebnosťou priestoru.

Kernov dom, Rybárska brána 8, Bratislava
Architekti: Vladimír Vršanský, Pavol Senecký
Investor: Damascene, s. r. o., Bratislava
Návrh rieši komplexnú obnovu objektu, ktorý je historickou pamiatkou. Rekonštrukcia zachováva v najhodnotnejšej forme existujúce uličné fasády. Markíza nad vstupom z Rybárskej brány a presvetlenie novovyužívaného podkrovia presklenými tympanónmi sú znamením, že dom prešiel komplexnejšou prestavbou. Tympanón na hlavnej fasáde je poňatý ako súčasné výtvarné dielo.

Interiér

 

Pobočka SLSP, a. s., Piešťany
Architekti: Martin Marušinec, Matej Siebert, Roman Talaš, Slavomír Valigurský
Pobočka banky sídli v budove z 30-tych rokov 20. storočia s typickými znakmi vtedy populárnych roľníckych pokladní. Triezvy výraz a dispozičné riešenie reflektovali nielen dobový charakter, ale aj racionálnu rozvážnosť finančného ústavu. Vzhľadom na nové priestorové nároky sa prvé obytné poschodie otvorilo a dostalo schodisko. Farba je dôležitou súčasťou celého konceptu. Nové prvky zvýrazňujú živé farby – od žltej cez oranžovú až po tmavočervenú – s cieľom vytvoriť kontrast medzi starým a novým.


Bar – Bar, Skalica
Architekt: Miloš Juráni, Július Toma
Investor: SLS Company
Interiér baru kladie dôraz na funkčnosť a tvarovú jednoduchosť. Vstupná časť je kaviarenská, po nej nasleduje barová časť, ktorá je dominantou celého priestoru, a posledná je klubová. Architektonický zámer sledoval vytvorenie baru, ktorý obstojí v konkurencii podobných barov vo svete. V pôdoryse má tvar trojuholníka, pričom vstup je z najužšej strany. Farebné riešenie úzko súvisí s farebným riešením a light-design celého priestoru. Ponúka netradičné stretnutie so súčasným výtvarným umením.

Camouflage cafe&bar, Camouflage restaurant, Trafo music bar, Flowers restaurant&wine bar, Bratislava
Architekti: Kalin Cakov, Emil Makara, Katarína Jonášiová, Nadežda Ševcová, Metodiy Monev, Marek Fillo, Peter Wirth, Pavol Ružbarský, Marek Rudohradský, Ondrej Strýček, Marek Kľučár, Ján Obušek (Ateliér Cakov Makara), Michal Franěk, Jan Němeček, Dan Peterko (Atelier Olgoj Chorchoj)
Gastronomický komplex v najatraktívnejšej časti mesta inšpirovaný Andym Warholom, ktorého diela sú vystavené v jednotlivých prevádzkach. V pôvodne barokovom paláci, zrekonštruovanom pre účely sporiteľne, tak vznikli štyri gastronomické prevádzky, ktoré charakterizuje originálny dizajn v kontraste s historickými priestormi starej budovy. Návštevníci si prídu na svoje aj na toaletách, kde čerň sanity a obkladov porušujú iba červené lampy.

Exteriér

 

Komplexné riešenie časti pešej zóny v CMZ Nové Zámky
Architekti: Michal Pleidel, Boris Kopaj
Spolupráca: Ondrej Pleidel
Architektonický koncept korza vychádza zo vzťahu k celkovému riešeniu pešej zóny. Mestský mobiliár, sústredený v jednej línii, je vzhľadom na symetrickú kresbu dlažby umiestnený asymetricky. Na krížení s Banskobystrickou ulicou dotvára hierarchiu priestoru uzla fontána z bieleho kovu. Mimoriadne efektné sa javí večerné pouličné osvetlenie priestoru. Líniu mobiliára dotvárajú agáty, vysadené v kontajneroch s drevenými lamelami. Korzo pri vyústení do Tureckej ulice zakončuje mininámestie, kde je umiestnený symbol zaniknutých hradieb v tvare žulového múrika.

Námestie Majstra Pavla, rekonštrukcia Severného parku, Levoča
Architekti: Mária Čutková, Magdaléna Janovská, Richard Bučko, Peter Steiniger
Zhotoviteľ: KAMEGA, s. r. o., Levoča
Park bol založený v roku 1836, keď mesto strácalo obchodný význam a námestie trhovú funkciu. Rekonštrukcia parku je výsledkom snahy zachovať autenticitu prostredia. Rešpektuje pôvodnú urbanistickú štruktúru, zohľadňuje súčasné nároky a vybavuje ju mestským mobiliárom a prvkami drobnej architektúry. Priestor parku slúži ako miesto oddychu, cieleného pohybu i kultúrno-spoločenských aktivít. Park sa tak začleňuje do organického celku námestia.

Pešia zóna Piešťany – II. etapa
Architekti: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová
Zhotoviteľ: Sates Morava, spol. s r. o.
Investor: Mesto Piešťany
Východiskom návrhu pešej zóny je motív vody, slnka a zelene spolu s umením a architektúrou. Prívetivý a zaujímavý priestor, kde je slnko aj tieň, voda i zeleň, pohodlný pohyb a plynulosť, dobrá orientácia, momenty prekvapenia, zapamätateľnosť. Urbanistickým cieľom je optimalizácia a sprehľadnenie terajších priestorových vzťahov. Jednoznačnejšie definované sú priority využitia, ktorým sa prispôsobuje aj priestorová štruktúra.

(lh)
Foto: SKA