image 78286 25 v1
Galéria(23)

Cena profesora Lacka

Športovou terminológiou povedané – mladé pušky vypálili salvu nápadov, filozofií a nekonvenčných riešení, no prekvapili aj formulovaním výziev pre budúce generácie.

4
6
12
18
2c POSTER Vitko
c Poster 70x100 A
c Poster 70x100 D
Csandova Poster DP

Tradíciu udeľovania Ceny profesora Lacka, ktorej 25. ročník sa tohto roku práve uzavrel, sa v roku 1990 rozhodol založiť Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Fondom výtvarných umení. Stala sa prestížnou študentskou súťažou, pričom hlavná cena sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce v danom akademickom roku, absolventovi ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku. Cena profesora Lacka je métou, ktorej dosiahnutie je potvrdením správnosti výberu neľahkej, ale úchvatnej profesie architekta.

Lackova stopa
Prof. Jozef Lacko, ktorého meno súťaž nesie, bol architekt a pedagóg pôsobiaci na bratislavskej SVŠT (dnešnej STU) od r. 1941 do r. 1970 a od r. 1957 na Fakulte architektúry ako vedúci Katedry architektonickej tvorby. Jozef Lacko bol nielen tvorivý architekt a neúnavný pedagóg, ale aj jedinečná osobnosť a nezabudnuteľný človek, ktorý zanechal v spomienkach svojich žiakov nezmazateľné stopy a vychoval množstvo skvelých architektov. Cena za štvrťstoročie svojej existencie prešla viacerými zmenami. Prezentácia a hodnotenie súťažných prác kedysi prebiehali bez účasti autora, dnes je to s jeho osobnou prezentáciou a následnou diskusiou. Zloženie a počet členov poroty sa časom menil, významnou zmenou je, že v súčasnosti v porote nie sú pedagógovia zo škôl. Tak ako pribúdali novozriadené katedry architektúry, tak sa rozšírila aj paleta možných uchádzačov o získanie ceny. Nezmenila sa však podstata. Hlavná cena – Cena prof. Jozefa Lacka – sa udeľuje za najkvalitnejšie naplnenie požadovaných kritérií súťaže. Porota hodnotí úroveň konceptu, prínosu, filozofie návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania. Za uplynulých 25 rokov bolo do súťaže štyrmi školami architektúry (Fakultou architektúry STU v Bratislave, Katedrou architektúry VŠVU v Bratislave, Katedrou architektúry SvF STU v Bratislave a Fakultou umení TU v Košiciach) a tento rok aj Fakultou záhradníctva krajinného inžinierstva v Nitre nominovaných spolu 494 absolventských projektov, ktoré museli úspešne prejsť prvým, školským kolom. Diplomové práce, čo postúpia do národného kola a sú predmetom súťaže, musia spĺňať mimoriadne kvalitatívne kritériá a byť reprezentatívnou vzorkou svojej školy. Okrem hlavnej ceny udeľuje porota na základe štatútu aj odmeny, ktoré vo svojom názve nesú porotou najviac hodnotené pozitíva (Odmena Pro Huma, Pro Art, Pro Futuro, Pro Urbium, Pro Filozofia, Pro Exhibit, Pro Urbis, Pro Novum atď.). Od roku 1990 bolo udelených 29 cien a 94 odmien.

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2014/2015

Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Tomáš VARGA /FU TU Košice
názov diplomovej práce: Knižnica na brehu
vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

Z hodnotenia poroty:
Práca vynikla svojou komplexnosťou a vyváženosťou spracovania danej témy. Vtipným vtiahnutím „vodného živlu“, vytvorením lagúny v meste, autor prekvapivo vrátil zmysel a dal druhý život zanikajúcemu mlynskému náhonu. Dobrú analýzu riešeného námestia a témy pretavil cez vtipnú filozofiu do priestorového riešenia využitím hmôt vo forme vzdušnej „levitujúcej architektúry“, rešpektujúc jej priechodnosť, pričom priehľadmi zapojil aj objekty v susedstve. Celým projektom sa nesie znalosť, komplexnosť, kreativita a schopnosť písať architektúrou príbeh, ktorému uverila i porota.

Odmena PRO ART
Odmena za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu
Ing. arch. Tomáš BOROŠ /FU TU Košice
názov diplomovej práce: Helsinki IŇAČ
vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

Z hodnotenia poroty:
Zadaním bola výzva umeleckej komunity v meste Helsinki na predkladanie návrhov podporujúcich lokálnu kultúru ako kontra iniciatíva popri veľkej architektonickej súťaži na Guggenheimovo múzeum. Autor využil toto zadanie na zamyslenie sa nad skutočným poslaním umenia ako takého, nad vzťahom umelca, umenia a spoločnosti. Hoci sú jednotlivé predkladané návrhy takejto mestskej akupunktúry podané s veľkou dávkou abstrakcie, autor preukázal znalosť lokálnych špecifík riešeného územia, ktoré boli originálne a atraktívne zdokumentované formou kreslených máp a rôzne podrobných axonometrických pohľadov. Porota ocenila konzistentne vystavané libreto konceptu a bohatstvo podnetov, ktoré majú potenciál stať sa podkladom na ich detailnejšie rozpracovanie a implementáciu.

Odmena PRO FILOZOFIA
Odmena za inovatívny pohľad a zamyslenie sa nad neudržateľnosťou problému, ktorý vytvoril človek, a len človek ho vyrieši
Ing. arch. Martin KOSSUTH /FU TU Košice
názov diplomovej práce: Architektúra rovnováhy/„Anička“ – rozšírenie mesta na ekologickej platforme, Košice
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Z hodnotenia poroty:
Táto téma by sa azda zdala tradičnou, avšak uhol pohľadu autora je nový, čo porota hodnotila ako podstatný vklad. Autor konfrontuje súčasné „zelené“ trendy v architektonickej a urbanistickej praxi, ktoré sú postavené na využívaní vyspelých technológií a na bezhraničnom dimenzovaní tepelnoizolačných materiálov, s možnosťami využívania biotechnológií a bioenergií, ktoré sú podstatou fungovania nášho sveta. Práca dáva do popredia energetickú efektivitu živých organizmov oproti už spomínaným technológiám, ktoré v sebe nesú dnes ešte nie celkom odhalené riziká. Potrebné je ešte pozitívne ohodnotiť, že práca neostáva len v polohe sci-fi, ale jedna z jej kapitol podáva prehľad o dnes už poznaných a aplikovateľných konštrukciách a materiáloch, ktoré zodpovedajú načrtnutej ceste hľadania.

Odmena PRO URBIS
Odmena za riešenie, ktoré je príspevkom k skvalitneniu mestského prostredia
Ing. arch. Eva ANDRÁŠOVÁ /FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Kultúrno-spoločenské centrum s hostelom na Ul. 29. augusta, Bratislava
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Lukáš Kordík

Z hodnotenia poroty:
Autorke sa podarilo implantovať kultúrnu „plombu“ do postindustriálneho prostredia Ulice 29. augusta. Vhodnou kombináciou doplnkových (obslužných) funkcií vniesla do dnes smutného mestského bloku „klokotajúci“ a nikdy nekončiaci život. Horizontálnym vrstvením hmôt, ich umným prerušovaním komunikáciami v horizontálnom i vertikálnom smere a vhodným uberaním hmôt umožňuje prienik prirodzeného svetla aj do posledného kúta – mestskej „jamy“. Elaborát preukázal odbornú zdatnosť a pripravenosť autorky prijať akúkoľvek výzvu.

Odmena PRO HUMA
Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia
Ing. arch. Ľudovít VITKO /FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Pamiatková obnova a adaptácia Ružového mlyna v Piešťanoch
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

Z hodnotenia poroty:
Záchrana industriálneho dedičstva je v slovenských pomeroch viac ako aktuálna či lepšie povedané akútna. Dobrý základ vytvoril už preddiplomový projekt, v ktorom boli zadefinované základné problémy urbanisticko-prevádzkových vzťahov celého bývalého priemyselného bloku. Vhodne boli určené architektonicky hodnotné objekty s potrebou ich revitalizácie a objekty, ktoré je nutné v záujme optimálneho využitia, humanizácie odstrániť. Mlyn je očistený od nevhodných mladších prístavieb. Podstatou kvality riešenia je hľadanie optimálnej funkčnej náplne a využitia industriálnej pamiatky.

Odmena PRO NATURA
Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu prírodného prostredia
Ing. Lenka CSANDOVÁ /FZKI Nitra
názov diplomovej práce: Krajinársky park pre prímestskú rekreáciu
vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Z hodnotenia poroty:
K oceneniu prispela zanietená a angažovaná prezentácia autorky preukazujúca na jednej strane úprimný záujem o danú problematiku, na druhej strane vysokú úroveň odborných znalostí z oblasti krajinárskej tvorby. Nové architektonické zásahy podané formou výkresov, počítačových modelov aj ručných kresieb preukazujú vysokú mieru citlivosti voči krajinnému prostrediu, pre ktoré sú určené.

Rastie zdravá konkurencia
Pre 25. jubilejný ročník súťaže menovalo prezídium SAS členov poroty v zložení: architekti Štefan Mitro, Igor Teplan, Ján Kukuľa. Jednotlivé školy (resp. katedry architektúry) nominovali do tohtoročnej súťaže spolu 26 absolventských projektov. Porota postupným vyraďovaním prác urobila výber do svojho interného druhého kola a následne po rozsiahlej diskusii a preverení danými kritériami vybrala práce, ktoré nominovala na ocenenia. Ing. arch. Ján Kukuľa, člen poroty, zhodnotil práce v aktuálnom ročníku takto: „Príjemne prekvapili Košičania – takmer bez výnimky zaujali sympatickým originálnym spôsobom uchopenia zadaní, zanietenosťou a osobnou angažovanosťou aj suverénnym architektonickým prejavom. Ich projektom nechýbala istá dávka idealizmu a viery v potrebu architekta reagovať aj na širšie spoločenské otázky. Z prezentovaných prác absolventov FA STU mám pocit väčšieho dôrazu tamojšej výučby na praktické uplatnenie uchádzača v praxi. Ich projekty boli spravidla komplexne a profesionálne spracované, niektoré z nich mi až príliš pripomínali reálne developerské zadania, na ktoré mohli z pozície diplomantov reagovať z väčšou dávkou odvahy a s alternatívnym prístupom k odskúšaným riešeniam. Práce absolventov KA SvF, hoci komplexne spracované a prezentované, odrážali istú formu profesijnej schizofrénie, o ktorej sa v kuloároch veľa hovorí, no málo koná – je načase tento jav uchopiť a stanoviť jasnú profiláciu štúdia architektúry na tejto katedre. Sklamaním bola neúčasť absolventov VŠVU – autor ani jedného z troch prihlásených diel nebol schopný (či ochotný) sa prezentácie zúčastniť. Dúfam, že nejde o prvotné príznaky architektonického snobizmu, ktorým trpí nielen slovenská architektonická scéna a ktorého dôsledky znášame občas my všetci v podobe nelichotivého postavenia architekta v spoločnosti.“ Aj ďalší člen poroty, Ing. arch. Igor Teplan, bol vo svojom hodnotení otvorený a úprimný: „Bolo to veľmi príjemné a milé stretnúť sa s toľkými mladými ľuďmi, z ktorých bolo cítiť odhodlanie s primeranou dávkou sebavedomia a najmä záujem o profesiu, pre ktorú sa rozhodli. Musím sa priznať, že to vo mne vyvoláva aj maličkú dávku strachu. Bojovať o pár rokov s takouto konkurenciou nebude vôbec ľahké. Napriek všetkým pozitívam, čo si zaslúžia pochvalu, vyrušovalo ma pár momentov. Nebolo toho veľa, ale v niektorých prácach sa objavili veci, ktoré by už v diplomových prácach nemali byť. Dávam to za vinu najmä kolegom, vedúcim prác, ktorí by takéto rušivé momenty mali likvidovať v zárodku pri konzultáciách. Rovnako ma mrzia v niektorých prípadoch zbytočne predimenzované zadania, čo sa nutne musí prejaviť v samotnej kvalite. Určite, že študent si môže ešte vyberať, ale to, čo sa hovorí medzi hercami o malých rolách, platí aj v architektúre.“ Na záver nemožno vynechať ani názor predsedu poroty, akad. arch. Štefana Mitra: „Nominované diplomové práce nezapreli, ako je už posledné roky zvykom, osobitú filozofiu škôl k prístupu výchovy súčasnej generácie architektov. Pre porotu to nebolo jednoduché, ale bolo potešením sledovať široké spektrum prác – od zložitých zadaní (so zložitosťou zadania by sa v mnohých prípadoch popasoval aj renomovaný ateliér), ktoré boli zdokladované rozsiahlou výkresovou dokumentáciou, po zadania a ich riešenia, ktorých výstupy sa blížili k scenárom v rovine sci-fi. Vo väčšine „zabalené“ do dobrého grafického výstupu, vizualizácií, doplnené modelmi či náročnými animáciami. Na tomto mieste si dovolím otázku – „Quo vadis architektonické školstvo?“

TEXT: Eva Oravcová