Ing. Juraj Kurňavka generálny riaditeľ ŠFRB

Usilujeme sa o zveľaďovanie bytového fondu

Na financovanie obnovy bytového domu je možné použiť rozličné zdroje. Jedným z nich je aj Štátny fond rozvoja bývania. O tom, aké sú aktuálne podmienky poskytnutia tohto úveru, sme sa porozprávali s Ing. Jurajom Kurňavkom, generálnym riaditeľom ŠFRB.

Na aké účely bol ŠFRB založený?

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na financovanie štátnej podpory, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Správu ŠFRB vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“). Štatutárnym orgánom fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

V súčasnosti upravuje postavenie ŠFRB zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, na základe ktorého ŠFRB financuje priority štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Podporu poskytuje na obstaranie bytu a obstaranie nájomného bytu vo forme novej bytovej výstavby realizovanej v bytových alebo rodinných domoch alebo kúpu bytu.

Zveľaďovanie bytového fondu podporuje financovaním obnovy bytového fondu, ktorá sa realizuje modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy. ŠFRB ako finančná inštitúcia, ktorá slúži na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva, implementuje aj finančné zdroje z Európskej únie v zmysle princípov a priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou SR.

Aké sú základné zdroje financovania ŠFRB?

ŠFRB financuje obnovu bytového fondu z prostriedkov štátneho rozpočtu, mimorozpočtových prostriedkov fondu a čerpaním finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ (operačný program IROP).

O aký celkový balík peňazí sa môžu žiadatelia uchádzať?

V roku 2020 je na obnovu bytovej budovy vyčlenených v rozpočte ŠFRB celkovo 180 mil. eur. Z uvedenej sumy predstavujú finančné prostriedky z operačného programu IROP celkovú sumu 77 mil. eur.

Aké sú aktuálne podmienky úveru zo ŠFRB na obnovu bytových domov?

Úver na obnovu bytového domu sa môže poskytnúť, len ak sú dodržané tieto podmienky:
– budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti;
– obnovou sa dosiahne zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy;
– bude splnené hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium podľa STN 73 0540- 2+Z1+Z2;
– bude splnené kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií; – stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom;
– dohľad na stavbe je zabezpečený odborným technickým dozorom;
– súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.), výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov;
– pri výskyte systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že sa systémová porucha ku dňu podania žiadosti odstránila alebo jej odstránenie je súčasťou žiadosti,
– súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy;
– žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti;
– žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia.

Čo všetko môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch financovať z úveru poskytnutého zo ŠFRB?

S podporou ŠFRB môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov financovať nasledovné účely:
– zateplenie bytového domu;
– odstránenie systémovej poruchy bytového domu;
– výmenu výťahu;
– modernizáciu výťahu;
– výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome;
– vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov;
– inú modernizáciu bytového domu.

BD – bytový dom OC – obstarávacia cena PP – podlahová plocha ZP – zatepľovaná plocha
BD – bytový dom OC – obstarávacia cena PP – podlahová plocha ZP – zatepľovaná plocha |

Ak chcú vlastníci bytov zvýšiť štandard svojho bývania, môžu financovať napr. aj vybudovanie nových balkónov alebo lodžií v prípade, že ich nemajú?

Od januára 2020 je to možné. Dnes je balkón alebo lodžia už žiadanou súčasťou bývania. Mnohé budovy, najmä staršie, sa navrhovali a realizovali bez balkónov alebo ich veľkosť nezodpovedala súčasným štandardom. Práve v takýchto prípadoch si ľudia žiadajú vybudovanie nových balkónov alebo zväčšenie ich plochy, čo je možné aj vďaka zvýhodnenému financovaniu zo ŠFRB.

Platí to aj pre výstavbu nových výťahov?

Áno, viacerým starším bytovým domom chýbajú aj výťahy. Najmä tam, kde sa nadstavili nové podlažia, je potrebné výťahy dobudovať. Výťahom sa umožní bezpečný pohyb najmä starším obyvateľom domu, imobilným alebo rodičom s malými deťmi.

ŠFRB poskytuje finančné prostriedky aj na obnoviteľné zdroje energie. Na aký typ obnoviteľných zdrojov možno úver získať?

ŠFRB financuje v podstate všetky typy technických zariadení, ktoré budú využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom spätného získavania (rekuperácie) tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení.

Kto môže požiadať o úver zo ŠFRB?

Na podanie žiadosti na obnovu bytového domu sú oprávnení žiadatelia:
– spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
– vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD zastúpení správcom;
– iná právnická osoba;
– obec, mestská časť, samosprávny kraj;
– nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu;
– fyzická osoba.

Aká môže byť maximálna výška poskytnutej podpory a od čoho závisí?

ŠFRB poskytuje úver až do výšky 100 % z obstarávacej ceny stavby alebo podľa maximálneho limitu, ktorý je stanovený pre jednotlivé typy obnovy bytového domu v tabuľke.

Aká je aktuálna úroková sadzba?

Aktuálna úroková sadzba je uvedená v tabuľke podľa jednotlivých typov obnovy bytového domu. Výsledná úroková sadzba však závisí od kombinácie a počtu jednotlivých typov obnovy. Pri kombinovanej obnove bytovej budovy (tri a viac typov obnovy) môže žiadateľ získať zvýhodnený úver s úrokovou sadzbou 0 %.

Ako sa postupuje pri jej výpočte?

Ak sa na jednej stavbe budú zároveň realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy. Ak sa na uvedenej stavbe budú zároveň realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Ako sa táto úroková sadzba mení počas splácania úveru?

Úroková sadzba je fixná počas celého obdobia splácania, samozrejme, ak žiadateľ dodržiava podmienky stanovené v úverovej zmluve.

Kedy je najvhodnejšie podať žiadosť o úver?

Na podanie žiadosti o poskytnutie podpory je zákonom stanovený termín od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Ako by mali záujemcovia o úver zo ŠFRB postupovať?

Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s prílohami v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu, príslušného podľa miesta stavby. Žiadosť sa po doručení na MÚ zaregistruje do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky sa vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Po overení dokumentov na MÚ sa kompletná žiadosť do 10 pracovných dní odošle na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonom stanovených lehotách.

V akej výške je potrebné preukázať vlastné zdroje financovania?

V zmysle uvedenej tabuľky s prehľadom jednotlivých typov obnovy výška vlastných zdrojov závisí od typu obnovy. ŠFRB poskytuje úver až do výšky 100 % obstarávacích nákladov, pričom je stanovený maximálny limit v eurách pre jednotlivé typy obnovy.

Čím ručia vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch za poskytnutý úver?

Pri čerpaní finančných prostriedkov zo ŠFRB ručia vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch fondom prevádzky, údržby a opráv.

Aké najčastejšie chyby robia žiadatelia o úver pri podaní žiadosti?

Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia o úver dopúšťajú, patria:
– tlačivo žiadosti nie je podpísané štatutármi podľa výpisu z OR SR;
– zmluvy o výkone správy nie sú uzavreté v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (na jeden bytový dom môže byť uzavretá len jedna zmluva o výkone správy) v znení neskorších predpisov;
– hlasovanie na schôdzach vlastníkov nemá dostatočný počet hlasov (pri hlasovaní o úvere a zabezpečení úveru je potrebný súhlas 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pri opakovanom hlasovaní do 1 roka je potrebný súhlas 4/5 väčšiny hlasov – nedodržuje sa);
– nie sú odsúhlasené všetky potrebné body v hlasovaní vlastníkov bytov (súhlas s predložením žiadosti, súhlas so spôsobom zabezpečenia, súhlas so splnomocnením správcu);
– správca nemá v obchodnom alebo v živnostenskom registri zapísané oprávnenie na podnikanie v oblasti správy a údržby bytového fondu;
– nesprávne výpočty a údaje v projektovom energetickom hodnotení budovy – nie sú splnené podmienky STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie;
– nie je splnená podmienka úspory 35 % tepla na vykurovanie;
– nie sú splnené podmienky výmeny 100 % otvorových konštrukcií na spoločných priestoroch a min. 85 % otvorových konštrukcií na bytoch;
– zmluva o dielo nie je podpísaná štatutármi podľa výpisu z OR SR.

Aké výhody poskytuje ŠFRB v porovnaní s komerčnými bankami?

Ako už bolo spomínané, je to predovšetkým pevná úroková sadzba počas celej splatnosti úveru, ktorá môže byť až 20 rokov. Žiadateľ môže dosiahnuť 0 % úrokovú sadzbu v prípade určitej kombinácie typov obnovy.

Kým v minulosti poskytoval fond predovšetkým podporu v oblasti obnovy na zateplenie obvodového plášťa budovy, v súčasnosti ŠFRB motivuje žiadateľov nulovou úrokovou sadzbou aj z toho dôvodu, aby sa zabezpečila celková obnova bytových domov (t. z. zateplenie domu, výmena okien a dverí, elektrických rozvodov, rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie a tepla, výmena výťahov), ktorá podstatne predĺži ich životnosť.

Okrem úrokovej sadzby je výhodou aj možnosť získať úver vo výške 100 % z obstarávacej ceny pri:
– zatepľovaní, ak sa dosiahne energetická trieda A1;
– výmene výťahov;
– stavebných úpravách súvisiacich s vybudovaním bezbariérového prístupu vrátane možnosti vybudovania nového výťahu.

www.sfrb.sk

Rozhovor pripravila: Andrea Dingová
FOTO: Miro Pochyba