Ekonomická analýza zvyčajne realizovaných skladieb jednoplášťových plochých striech

Ekonomická analýza zvyčajne realizovaných skladieb jednoplášťových plochých striech

Pri navrhovaní konkrétnych projektov si treba vždy uvedomiť, na aký účel a ako dlho bude daná plochá strecha slúžiť. To je určujúce nielen pre finálnu povrchovú úpravu striech, teda pochôdzne, pojazdné či celkom nepochôdzne súvrstvie, ale aj pre ostatné časti strechy. Aj v tomto prípade platí, že tá najlacnejšia nie je vždy najvýhodnejšia a najdrahšia nemusí byť automaticky najkvalitnejšia. Vzhľadom na požiadavky na spoľahlivosť a dlhú životnosť je vhodné voliť kvalitnejšie materiály, a najmä ich vhodne vzájomne kombinovať.Ceny materiálov pre jednotlivé skladby

V súvislosti s nasledujúcim ekonomickým porovnaním sú dôležité niektoré poznámky, na ktoré sa nesmie zabudnúť:

  • porovnávajú sa ceny materiálov použitých pri jednotlivých skladbách striech, neberie sa do úvahy prácnosť;
  • ceny materiálov sú iba orientačné, priemerné, nejde o ceny konkrétnych výrobkov;
  • ceny materiálov sú na úrovni marca 2006, sú uvedené bez DPH;
  • výsledné ceny obsahujú iba jednotlivé prvky samotnej funkčnej skladby strešnej konštrukcie, neobsahujú cenu nosnej konštrukcie, spádové vrstvy z vyľahčeného betónu a finálne nášľapné, pojazdné či nepochôdzne úpravy.

Tab. 1 Prehľad cien jednotlivých skladieb jednoplášťových plochých striech (kliknúť na tabuľku pre jej väčšie zobrazenie)

Vyhodnotenie ekonomického posúdenia skladieb

V tabuľke je prehľad cien jednotlivých materiálov skladieb plochých strešných konštrukcií. Ako sme už spomenuli, v cenách nie sú zahrnuté hlavná nosná konštrukcia stropu, spádová vrstva ani povrchová úprava. Cieľom posúdenia totiž bolo zistiť cenové rozdiely jednotlivých strešných plášťov, a nie súhrnnú cenu celej skladby. Keďže nebolo ani zámerom zisťovať celkové náklady na realizáciu takéhoto strešného plášťa, neboli zahrnuté náklady na prácu. Je zrejmé, že pri strešných skladbách, pri ktorých sa napríklad využijú mokré procesy alebo majú veľké množstvo aplikovaných vrstiev, budú náklady na prácu vyššie než pri strechách, ktoré sú z hľadiska konštrukcie jednoduchšie a dajú sa rýchlejšie realizovať.

Z tabuľky celkom jednoznačne vyplýva, že najlacnejšie sú skladby s použitou tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS), či už s asfaltovou, alebo fóliovou hydroizoláciou (kde navyše treba zabezpečiť účinnú separáciu EPS a PVC vzhľadom na chemickú koróziu materiálov). Naopak, výrazne najdrahšie sú strešné skladby s použitou tepelnou izoláciou z penového skla. Náklady sú v tomto prípade dané energetickou náročnosťou pri výrobe tohto tepelného izolantu. Vďaka kombinácii mechanických a tepelnotechnických parametrov sú však tieto skladby v súčasnosti celkom nenahraditeľné, preto aj napriek svojej cene sa uplatnia na stavebnom trhu.

Podobne jednoznačné cenové rozdiely sú aj pri parozábranách. Tenké parozábrany z fóliových materiálov, ako je PE, ktoré sa dajú relatívne jednoducho vyrobiť, sú rádovo lacnejšie ako asfaltové parozábrany, do ktorých sa pre zvýšenie difúzneho odporu vkladajú napríklad drahé hliníkové fólie.

Menšie cenové rozdiely sú pri hydroizoláciách. Z hľadiska materiálu sú síce drahšie fóliové izolácie, no pre kvalitnú hydroizolačnú funkciu sa v prípade lacnejších asfaltových pásov táto vrstva zdvojuje, čo znamená takmer porovnateľnú cenu s fóliovou izoláciou. 

Z uvedeného vyplýva, že najlacnejšia je skladba s klasickým poradím vrstiev s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu (EPS), asfaltovou hydroizoláciou a parozábranou z PE. Textílie potrebné na oddelenie chemicky vzájomne agresívnych materiálov tvoria malú, takmer zanedbateľnú položku.

Strechy typu DUO a obrátené strechy s tepelnou izoláciou aspoň sčasti) z extrudovaného polystyrénu (XPS) sú drahšie, majú však svoje nesporné funkčné výhody, ako sú dobrá ochrana hydroizolácie a odstránenie problému kondenzácie v konštrukcii. Zároveň vďaka mechanickým vlastnostiam XPS sa tieto typy skladieb dajú veľmi dobre využiť v miestach, kde je strešný plášť vystavený mechanickému namáhaniu – pochôdzne, pojazdné, zelené strechy atd.

Ako sme už uviedli, cenovo najnáročnejšie sú strechy s penovým sklom, ktoré sú vďaka špecifickým vlastnostiam tohto materiálu určené do špeciálnych prevádzok. Keďže ich skladba má veľkú mechanickú pevnosť, parotesnosť a sú veľmi kompaktné, využívajú sa najmä na strechách s extrémnym zaťažením (pojazdné strechy, heliporty, parkoviská atd.), ako aj na strechách nad vlhkými prevádzkami (bazény atď.).

Porovnávali sa skladby väčšiny plochých strešných konštrukcií, s ktorými sa v súčasnosti možno stretnúť v stavebníctve. Správna skladba je taká, ktorá dobre a spoľahlivo funguje po celý čas životnosti.

Ing. Petr Zahradník
Foto: autor

Autor článku vyštudoval v rokoch 1999-2005 Stavebnú fakultu ČVUT v Prahe. Od roku 2005 je doktorandom na Katedre Konštrukcií pozemných stavieb na rovnakej fakulte. Zameranie: ploché prevádzkové strechy, predovšetkým parkovacie strešné konštrukcie.

Literatúra
[1] Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
[2] Novotný, M., Misar, I.: Ploché střechy. Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2003
[3] Novotný M., Fajkoš A.: Střechy, základní konstrukce. Nakladatelství. Grada Publishing, Praha 2003
[4] Foamglas, Practical Guide to Flat Roofing, Pittsburgh Corning Europe1999

Článok vznikol za podpory výskumného zámeru VZ 01 CEZ MSM 68 40 77 00 01 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí / Spoľahlivosť, optimalizácia a trvanlivosť stavebných materiálov a konštrukcií.

KategórieUdalosti