image 64125 25 v1
Galéria(5)

Roadshow WOOD. BUILDING THE FUTURE zastaví aj v Bratislave

Medzinárodná roadshow od marca 2014 na cestách po európskych mestách WOODBOX uprostred mestských centier názorne ukazuje kompaktnú, mobilnú výstavu potenciálov progresívnej drevenej architektúry v Európe. Je križovatkou WOODDAYS, ktoré sa venujú možnostiam dreva ako stavebného materiálu v mestských oblastiach v rámci dialógov, prednášok a „best practice“- podujatí. Roadshow poukazuje na drevo ako na tému rastúcich, zelených miest zajtrajška. Prvé zastávky, ktoré v rámci tour iniciovala a stanovila na dobu viacerých rokov organizácia proHolz Austria sú Bratislava, Ľubľana a Miláno, kde sa dňa 21. marca 2014 uskutočnilo otvorenie a štart roadshow.

00f762193d
6d34b2bf8c
7da74ed6e1
95890690c7

Myšlienkou medzinárodnej roadshow je umiestiť drevo ako stavebný materiál so svojimi nepredstaviteľnými možnosťami presne tam, kde bude v budúcnosti zohrávať veľkú úlohu – a to v centrách miest. Technické výdobytky posledných rokov umožňujú úplne nové spôsoby výstavby s použitím dreva a tým predurčujú tento dorastajúci materiál na náročné stavebné úlohy práve v mestských oblastiach. Rozrastajúce sa mestá kladú vysoké požiadavky na uvážené zahusťovanie, energetickú sanáciu a sofistikované vytváranie obytných priestorov. Súčasne však otázky ochrany klímy, ktoré sú čoraz akútnejšie a intenzívnejšie, vyžadujú ekologicky prijateľné spôsoby výstavby. Drevo ponúka zodpovedajúce riešenia, ktoré však v ich celom spektre verejnosti nie sú známe, prípadne ešte nenachádzajú vhodné rámcové podmienky.

WOODBOX ukazuje progresívnu mestskú architektúru z dreva x 50
Prostredníctvom približne 50 realizovaných architektonických projektov WOODBOX prezentuje, ako sa realizuje výstavba z dreva v nových dimenziách počínajúc drevenými nosnými konštrukciami s veľkým rozponom, až po výstavbu výškových budov, ako aj rozšírenie jestvujúcich stavieb, zahusťovanie obytných priestorov a sanáciu inovatívnym spôsobom pomocou dreva. Zároveň zdôrazňuje, akú pozíciu a hodnotu zaujíma drevo v neposlednom rade aj vo verejných výstavbách, od škôl až po domovy seniorov. Prevažná väčšina prezentovaných vzorových projektov pochádza z nemecky hovoriacich krajín, mnohé z nich z Rakúska, ktoré je vnímané ako ,,krajina priekopníkov“ v rámci výstavby z dreva.

Vychádzajúc z rakúskeho know-how a taktiež špecifických skúseností v Nemecku a Švajčiarsku by mala byť roadshow WOOD. BUILDING THE FUTURE príspevkom pre rozšírenie a prepojenie stavieb z dreva v Európe. Iniciátorom a nositeľom je organizácia proHolz Austria spoločne s mnohými inými medzinárodnými partnermi.

WOODDAYS ako jedinečná platforma pre dialóg
Predovšetkým WOODDAYS vytvárajú predpoklady pre myšlienku vytvorenia siete. Rôzne podujatia od mestského dialógu až po architektonický kongres, ktoré sa uskutočnia vo všetkých navštívených mestách v rámci turné, ponúkajú jedinečnú, medzinárodnú platformu pre dialóg. Cieľom je spojiť politiku a úrady, architektúru a plánovanie, drevospracujúci priemysel a stavebné firmy, ako aj vedu a výskum.
V spoločnej výmene názorov a ideí ide o to, aby sa vytvorili stabilné siete a vytýčili také rámcové podmienky, za ktorých bude môcť drevená výstavba uspieť.

Wood Growing Cities – zahusťovanie metropol z dreva
Hlavný dôraz rozhovorov spočíva v obnove a zahusťovaní miest pomocou dreva. Inteligentné mestá potrebujú trvalo udržateľné stavby s nepatrnou stopou CO2. Drevo výrazne prispieva k čistej, energeticky efektívnej výstavbe, ktorá je šetrná k prírodným zdrojom. Zlomovými bodmi pre rozsiahlejšie realizácie stavieb z dreva sú napríklad protipožiarna ochrana a viacpodlažná výstavba alebo zohľadnenie efektov CO2 a energeticky efektívnych potenciálov. Týmto témam sa v rámci WOODDAYS venujú mestské dialógy na úrovni politiky, úradov a plánovania. Uskutočňujú sa medzi Milánom a Zürichom, Bratislavou a Viedňou, ako aj medzi Ľubľanou a Viedňou. Počas architektonických kongresov ako ďalšieho prvku WOODDAYS predstavujú medzinárodní architekti a architektky vynikajúce príklady modernej architektúry z dreva.

Medzinárodné partnerstvo
Organizáciu proHolz Austria ako usporiadateľa tejto rozsiahlej roadshow v tomto zámere podporujú Zväz európskeho piliarskeho priemyslu (EOS) a Zväz európskych výrobcov veľkoplošných materálov(EPF).Tieto európske zväzy majú v úmysle dodatočne prezentovať WOODBOX v rámci Wood Day Action Week, ktorý sa uskutoční v septembri 2014 v Bruseli.

Termíny:
21.03. – 31.03.2014 Miláno, Piazza Cordusio
25.04. – 05.05.2014 Bratislava, Nám.Ľ. Štúra
08.05. – 21.05.2014 Ľubľana, Mestni trg
WOODBOX je otvorený denne od 10:00 – 22:00 hod., vstup voľný

www.advantageaustria.org/sk/oesterreich-in-slovakia/news/local/20140404_Wooddays.sk.html
www.wooddays.eu