odborne sympozium geosyntetika v geotechnike
Galéria(2)

Odborné sympózium Geosyntetika v geotechnike

Dňa 3. 4. 2012 sa v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo odborné sympózium Geosyntetika v geotechnike. Záštitu nad sympóziom prevzali Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a Stavebné fakulty v Bratislave a Žiline. Na príprave sympózia sa podieľali IGS Slovensko, Katedra geotechniky SvF STU a vydavateľstvo JAGA. Akcie sa zúčastnil prekvapivo veľký počet účastníkov – viac ako 80. Usporiadanie sympózia možno považovať za prvú rozsiahlejšiu akciu IGS (medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti) na Slovensku, ktorá bola založená pred rokom.

odborne sympozium geosyntetika v geotechnike 5787 big image
Cieľom sympózia bola výmena nových poznatkov o vlastnostiach geosyntetiky a jej uplatnení, o výpočtových a skúšobných metódach, ako aj informovanie o stavbách na Slovensku realizovaných s využitím geosyntetiky. Priestor bol venovaný aj legislatívnym problémom.

Potešiteľnou bola pozornosť prezentujúcich subjektov – Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorú venovalo sympóziu v podobe dvoch prednášok (Ing. Kirchmayer a Ing. Bzovská) zameraných na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj SÚTN (Ing. Tölgyessyová) o zohľadňovaní národných aspektov pri aplikácii európskych noriem.

Za najatraktívnejšie vystúpenie možno oprávnenie považovať prednášku prof. Brandla z TU Viedeň, ktorý poukázal na vývoj v aplikácii geosyntetických materiálov pri líniových stavbách, dokladovaný množstvom príkladov. V bloku prednášok orientovaných predovšetkým na teoretickú oblasť a využitie experimentov ako dôležitých nástrojov na zlepšovanie návrhových postupov sa predstavili pracovníci Stavebných fakúlt v Bratislave a Žiline, pracovníci Prírodovedeckej fakulty UK a Ing. Radovan Baslík, CSc. z IGS Slovensko. Najväčší počet príspevkov bol zameraný na využitie geosyntetiky pri výstavbe líniových stavieb.

Spolu za celý prednáškový deň odznelo 20 prihlásených príspevkov. Všetci účastníci dostali zborník prednášok v tlačenej aj digitálnej podobe. O záujme účastníkov svedčí aj skutočnosť, že prevažná väčšina „vydržala“ až do konca seminára.

Popri prednáškach bol vytvorený priestor na prezentáciu nových geosyntetických výrobkov, technológií a konštrukcií vo všetkých oblastiach stavebníctva až po skládky odpadov a ich vplyvu na životné prostredie. Sympózium bolo zaradené aj do cyklu celoživotného vzdelávania autorizovaných stavebných inžinierov v odbore Inžinierske stavby – Dopravné stavby.

Potvrdila sa tiež známa skutočnosť, že vhodne zvolená téma a dôsledná príprava akcie majú priaznivý ohlas v odbornej verejnosti. V období, kedy musia jednotlivci aj firmy pristupovať ku každej ponuke dôkladným zvažovaním prínosov, majú šancu uspieť iba akcie pripravené do všetkých detailov vrátane disciplinovaného akceptovania požiadaviek usporiadateľov prednášateľmi.

Zdroj: prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU v Bratislave

–>–>