energeticky audit vpraxi
Galéria(3)

Energetický audit v praxi

Príklady reálnych úspor v podnikoch, ktoré už energetický audit absolvovali, a rady skúsených expertov, ako audit zrealizovať – to boli témy, ktoré koncom novembra 2011 priviedli do Tatranskej Lomnice takmer 200 energetikov.

podiel big image
energeticky audit v praxi 5725 big image
Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z fondov EÚ. Vzhľadom na aktuálne zameranie prednášok bol o odborné podujatie enormný záujem. Koncom roka 2011 uplynul prvý zákonom určený termín na vypracovanie povinných energetických auditov pre časť slovenských firiem podnikajúcich v priemysle a poľnohospodárstve.

Povinnosť bola stanovená už pred tromi rokmi zákonom č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie. Do konca minulého roka si ju mali splniť iba firmy podnikajúce v priemysle s celoročnou spotrebou energie od 5 500 MWh do 20 000 MWh a v pôdohos­podárstve so spotrebou energie od 2 500 MWh do 10 000 MWh. Ide o vysoké množstvo energie v miliónoch kWh, ktoré spotrebuje okolo 1 000 subjektov na Slovensku. Do konca roka 2013 už budú musieť energetický audit absolvovať aj najväčší spotrebitelia energie v oblas­ti priemyslu a pôdohospodárstva.
 
Prečo audit?
Energetický audit poznajú aj v iných krajinách. Podľa smernice 2006/32/ES sú členské štáty povinné zaviesť systém účinných energetických auditov. V Českej republike tak urobili ešte v roku 2001. Prvé audity mali byť ukončené o päť rokov neskôr, pričom okruh povinných subjektov bol oveľa širší ako na Slovensku. Podľa štatistických údajov Eurostatu odvtedy podiel českého priemyslu na konečnej energetickej spotrebe krajiny klesal. V prehľadoch, ktoré na konferencii prezentovala riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová, figuruje Slovensko, Česko a Nemecko a k dispozícii sú aj údaje za krajiny EÚ 25 a EÚ 27.

Podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe
Slovenských podnikateľov tak môže k vykonaniu auditov inšpirovať aj zistenie, že v porovnaní s inými krajinami je energetická náročnosť priemyslu na Slovensku vysoká. Podľa spracovaných údajov je podiel konečnej energetickej spotreby priemyslu k celkovej konečnej energetickej spotrebe krajiny asi 1,5-krát vyšší, než je priemer štátov EÚ. A to sa cena zemného plynu pre priemysel pohybuje na úrovni európskeho priemeru a cena elektriny pre priemysel je od roku 2008 asi o 30 % vyššia, než je priemerná cena v krajinách EÚ. Uvedené skutočnosti nepriaznivo vplývajú na konkurencieschopnosť slovenských výrobkov a služieb na trhu.

K. Šoltésová spomenula aj ďalšie ukazovatele. Ako skonštatovala, energetická náročnosť Slovenska sa medzi rokmi 2002 až 2009 znížila o 38 % a má naďalej klesajúci trend. „No v prípade porovnania stálych cien má Slovensko ešte stále trojnásobne vyššiu energetickú náročnosť, ako je priemer EÚ 27,“ zdôraznila.
 
Kedy audit nie je nutné zlo
Počas konferencie sa účastníci zaoberali aj v tom čase aktuálnym poslaneckým návrhom o odložení povinnosti realizovať audity – z konca roka 2011 na termín o dva roky neskôr. Z pléna zazneli aj vyjadrenia, že mnohé firmy berú audit len formálne – ako nutné zlo. Keďže potrebujú mať urobenú čiarku, tlačia ceny auditov dole. Odborníci sa zhodli na tom, že tieto spoločnosti sa oberajú o možnosť reálne usporiť. Ako viacerí zdôraznili, energetický audit si netreba mýliť s kontrolou. Energetický audit je cielené poradenstvo o tom, ako možno ušetriť energiu.

Zvyčajne platí, že u väčšiny firiem, ktoré sa systematicky nevenovali možným úsporám energie, sa náklady na audit spravidla vrátia už vďaka realizácii organizačných a nízkonákladových opatrení. Ako vo svojej prednáške spomenul Pavol Kosa zo SIEA, na svedomí to má povestná „prevádzková slepota domácich“. Často spôsobuje, že prehliadajú aj veľmi jednoduché, ale účinné postupy pri efektívnom využívaní energie.

SIEA pripravuje školenia pre audítorov od roku 1996. Audítorské skúšky úspešne absolvovalo vyše 400 odborníkov. Tí z nich, ktorí požiadali o zapísanie do zoznamu energetických audítorov, môžu vykonávať povinný audit podľa zákona o energetickej efektívnosti. Momentálne ich je v zozname, ktorý zverejňuje na svojej internetovej stránke MH SR, 144. 
 
Pre koho je audit povinný?
Na posúdenie, či firma má, alebo nemá povinnosť absolvovať energetický audit, je okrem celoročnej spotreby energie rozhodujúce, aké činnosti má zapísané v štatistickej klasifikácii ekonomických činností podľa SK NACE. Audit si musia nechať vypracovať spotrebitelia energie v priemysle a v pôdohospodárstve, ktorí nakupujú energiu pre vlastnú spotrebu a vykonávajú akúkoľvek činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností do skupín A, C, D, E a F. Toto rozdelenie činností je zverejnené na stránke štatistického úradu v časti Štatistická klasifikácia ekonomických činností, Rev. 2 (2008) – Vysvetlivky.

Medzi povinné spoločnosti nepatria energetické podniky, ktoré sa venujú výhradne distribúcii elektriny či plynu a nenakupujú elektrinu a plyn pre vlastnú spotrebu, ale za účelom ich distribúcie konečným spotrebiteľom. Podobne sú z povinnosti vyňaté vodárenské spoločnosti.

To, či sú konkrétne firmy povinné realizovať audit a ako majú stanoviť jeho rozsah, si môžu podnikatelia overiť v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Prezentácie z konferencie a užitočné informácie o realizácii auditov sú k dispozícií na stránke www.siea.sk.


Podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe    Zdroj: Eurostat – údaje spracoval Jaroslav Šoltés, FJFI, ČVÚT Praha

Zdroj: SIEA