Aj betón vie byť k prostrediu ohľaduplný (profil spoločnosti ZAPA beton SK s. r. o.)
Galéria(6)

Aj betón vie byť k prostrediu ohľaduplný (profil spoločnosti ZAPA beton SK s. r. o.)

Spoločnosť ZAPA beton a. s. a jej dcérske spoločnosti, ku ktorým patrí aj ZAPA beton SK s. r. o., sú súčasťou koncernu BUZZI UNICEM – DYCKERHOFF. Ten je siedmim najväčším svetovým výrobcom stavebných materiálov s obratom vo výške 3,9 miliárd eur v roku 2006. Pre skupinu spoločností ZAPA beton a. s. bol rok 2006 najúspešnejším rokom v jej 15-ročnej histórii. „V Českej a Slovenskej republike sme vyrobili 2 157 321 kubických metrov betónu, čo zodpovedá medziročnému rastu o 14,3 %,“ hovorí Ing. Rudolf Hanták, generálny riaditeľ ZAPA beton SK s. r. o. „Obrat prekročil 4,2 miliardy českých korún a hospodársky výsledok po zdanení skupiny presiahol 460 miliónov českých korún.“


Ako vyzerajú čísla vašej spoločnosti na Slovensku?
Dosiahli sme obrat 810 miliónov slovenských korún a zisk po zdanení bol 36,7 milióna slovenských korún. Tieto čísla nám posilnili postavenie číslo 2 na trhu s transportbetónom na Slovensku.

ZAPA beton SK s. r. o. pôsobí na Slovensku už šiesty rok. Aké sú dôležité kontúry jej pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu?
Naším základným cieľom bolo celoplošné pokrytie Slovenska prevádzkami, zavedenie systému výroby a kvality, obchodu a dizajnu podľa vzoru z Českej republiky. Pokročili sme v modernizácii siete našich prevádzok a rozšírili sme počet prevádzok o ťažbu štrkopiesku. Domnievam sa, že odborná verejnosť prijala naše pôsobenie dobre a že značka ZAPA je spojená nielen s vonkajším dizajnom, ale predovšetkým so zárukou kvality betónu a s tým spojených služieb.

Slovensko prežíva stavebný boom, no mnohé spoločnosti upozorňujú na alarmujúci nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Ako sa vás tento problém dotýka?
Našťastie, tento problém sa nás týka len okrajovo. S rastom našej spoločnosti rozširujeme aj rady zamestnancov a nájdenie „toho pravého alebo tej pravej“ je vždy obrovským prínosom. Snažíme sa vytvoriť také pracovné prostredie, aby bola vo firme dobrá atmosféra a aby naši ľudia so spoločnosťou ZAPA žili.

Zápasíte ešte s nejakými ďalšími problémami na slovenskom stavebnom trhu?
Slovenský stavebný trh naozaj prežíva veľký rast. Ten nesie so sebou aj veľké nádeje pre nové podnikateľské subjekty. Riziká spojené s platobnou neschopnosťou, nekvalitou stavebných dodávok a dokonca i s podvodmi sú tou tienistou stránkou stavebného boomu. Usilujeme sa zavádzať také kontrolné mechanizmy, aby sme tieto negatívne vplyvy minimalizovali.

Má ešte slovenský trh potenciál ďalšej absorpcie?
Predpokladáme, že celkový objem stavebnej výroby porastie najbližších päť rokov. Ťažko však hovoriť o ďalšej absorpcii. Geografický charakter Slovenska a počet existujúcich veľkých stavebných firiem, ktoré sú súčasťou nadnárodných stavebných koncernov a ktoré sa zúčastňujú všetkých väčších tendrov na výstavbu stavebných diel, nedávajú veľký priestor novým subjektom na vstup na slovenský trh.

Ako sa uskutočňuje komunikácia medzi matkou a dcérou? Je ponechaná Slovensku istá miera slobody pri stratégii obchodovania na domácom trhu?
V našej spoločnosti striktne uplatňujeme regionálnu obchodnú politiku. A pod regiónom rozumieme spádovú oblasť betonárky alebo štrkovne. Slovenská dcérska spoločnosť prevzala od českej spoločnosti ZAPA základy, ale meno jej urobí len kvalita služieb a ľudia, ktorí v nej pracujú. Centrálne riadime investičnú politiku a financovanie.

Pozrime sa bližšie na hlavný predmet vašej činnosti – na výrobu a predaj betónových zmesí (transportbetónu). S akými novinkami sa predstavíte tento rok a v čom sa odlišujú od konkurencie?
Technologické zázemie našej spoločnosti umožňuje ponúkať široké spektrum betónových a maltových zmesí vrátane ich uloženia. Zvyšuje sa podiel samozhutniteľných betónových zmesí, čiže farbených betónov. Ťažko však hovoriť o novinkách, tie určuje požiadavka zákazníka, cena a predpokladaný čas výstavby. Máme skúsenosti s množstvom špeciálnych zmesí, ktoré sa na Slovensku ešte nepoužili.

Často zdôrazňujete zdravotnú neškodnosť vašich výrobkov. Ako sa vám ju podarilo dosiahnuť a ako sa vaša spoločnosť stará o ochranu životného prostredia?
Naša spoločnosť je držiteľom systému riadenia kvality a akosti. Na Slovensku máme certifikovaných šesť prevádzok. V priebehu dvoch-troch rokov by sme mohli dokončiť modernizáciu všetkých prevádzok, ktoré sa vyznačujú uzavretým bezodpadovým systémom výroby.

Spomínali ste vaše prevádzky na Slovensku. Ako sa medzi nimi uskutočňuje koordinácia práce?
Zvyčajne tri až štyri prevádzky spadajú pod jedného vedúceho. Obchodní zástupcovia sú rozdelení obdobne. Všetky prevádzky sú spojené s centrálnym informačným systémom (CIS), cez ktorý dostávajú do dispečerských pracovísk obchodné podmienky. Po vystavení dodacieho listu sa dáta prostredníctvom CIS denne sťahujú na ekonomický útvar, ktorý vystaví zákazníkom faktúry.

Ako vyzerá systém vášho predaja? Uskutočňuje sa cez predajňu stavebnín a stavebné spoločnosti alebo máte aj vlastnú maloobchodnú sieť?
Máme vlastné obchodné oddelenie so zástupcami po celom Slovensku. Predaj našich výrobkov teda uskutočňujeme priamo.

Ako u vás prebiehala certifikácia v rámci Európskej únie? Čo vám priniesol vstup krajiny do EÚ?
Kvalita českých a slovenských technických noriem je na pomerne vysokej úrovni. Vzhľadom na vysoký štandard v našej spoločnosti to bola najmä prácnosť spojená s recertifikáciou. Zavedenie EN 206-1 znamenalo jednotnosť terminológie a klasifikácie zmesí. Vstup do EÚ priniesol predovšetkým otvorenie trhu a prílev nových investorov.

Ako vyzerá ďalší vývoj vašej spoločnosti? Čo všetko robí spoločnosť ZAPA beton pre to, aby sa stále zdokonaľovala?
Na Slovensku budeme pokračovať v rozširovaní počtu prevádzok. Na roky 2007 až 2009 pripravujeme otvorenie asi ôsmich prevádzok a radi by sme zvýšili náš podiel na slovenskom trhu z dnešných 14 % na 20 %. Modernizáciou siete prevádzok a dopravnej techniky a vybudovaním vlastných laboratórií aj na Slovensku by sme chceli docieliť pokiaľ možno maximálny komfort pre našich zákazníkov.

Znamená to, že vývojové laboratóriá sú mimo Slovenska? Ako rýchlo sa aplikujú ich výsledky do praxe?
V Prahe máme certifikované laboratórium, ďalšie je v Hulíne na Morave. Na Slovensku spolupracujeme s niekoľkými externými laboratórnymi pracoviskami. Základom pre nás je čo najrýchlejšie vyhovieť zákazníkovi. Takže pri úpravách receptúr na stavbách sú to hodiny. Pri nových typoch zmesí sa ich vývoj testuje niekoľko týždňov.

A na záver trochu vizionárska otázka. Akú budúcnosť má betón?
Cena nerastných surovín stúpa a dôraz na ekológiu je stále silnejší. Už sú vyvinuté betóny, ktoré ako spojivo nepoužívajú cement a ktorých výsledný produkt je priehľadný ako sklo. Takisto podiel prímesí, ktoré nahradzujú podiel cementu, stúpa. Pochádzajú najmä z odpadových produktov iných odvetví, prípadne z recyklátov. Obmedzené zásoby prírodného asfaltu a ropy vedú k orientácii cestných stavieb na betónové povrchy. Životnosť stavieb z betónu je podľa typu 50 až 100 rokov. Preto si myslím, že vďaka dostupnosti surovín a trendom vo vývoji technológií nedôjde najbližších 30 rokov k zásadnej zmene.

Text: Ľudo Petránsky
Foto: ZAPA beton SK s. r. o.