Konštrukcie a prvky

Väčšina z nás už asi myslí na slnečné dni, ktoré nás konečne oslobodia od šedivosti tohtoročnej zimy. Príde však čas, keď slnka a tepla bude priveľa príjemné bývanie sa nezaobíde bez účinnej ochrany proti slnku.

V období, keď sa kladie veľký dôraz na energetickú náročnosť budov, chýbal na Slovensku technologický predpis na správnu montáž okien. Vznikal tak priestor na neodbornú montáž okien a z toho vyplývajúce zbytočné problémy (napr. zatekanie, rosenie okien, alebo dokonca ich deformácia) a zvýšený únik tepla. Koncom minulého roku sa vytvorením Celoslovenskej smernice pre montáž okien situácia zmenila. Cieľom smernice je poukázať na základné princípy a zásady pri osadzovaní okien. Pre realizačné spoločnosti tak konečne vznikol technologický návod s radami a tipmi na správne osadenie okna. V časopise Stavebné materiály vám v dvoch častiach prinášame smernicu aj s komentárom jej jednotlivých častí.

Z malej stolárskej dielne sa v priebehu jediného desaťročia postupne stáva najväčší výrobca drevených okien na Slovensku. Cieľavedome pracuje na tom, aby sa jeho výrobky stali synonymom pre drevené okná tak, ako je džíp synonymom pre terénne autá. Dušan Svetlík, obchodný riaditeľ firmy Ľubomír Svetlík – Mirador, si myslí, že na dosiahnutie tohto cieľa nestačí len zamestnávať kvalitných pracovníkov, ale treba vybudovať aj dostatočne hustú sieť predajcov, ktorí budú zákazníkovi vždy k dispozícii.

Zníženie tepelných únikov a energetickej náročnosti je cieľom každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna (súčiniteľ prestupu tepla) a celkový vzhľad. Montáž okna a detail jeho napojenia na murivo však bývajú často na okraji záujmu zákazníka.

Desať rokov pôsobenia značky FENESTRA Sk na slovenskom trhu bol v znamení úspechu. Veď ako nazvať príbeh, keď sa z podniku so 60-miliónovým ročným obratom stal jeden z lídrov na trhu hliníkových konštrukcií a plastových výplní otvorov, pričom budúci rok by jeho obrat mal prekročiť jednu miliardu Sk. „Neriskovali sme, boli sme poučení z vlastných chýb, ale i chýb iných z minulosti a hlavne sme sa sústredili a rozvíjali tie firemné procesy, ktoré sú z hľadiska nášho predmetu podnikania najdôležitejšie,“ opisuje princípy svojho podnikania Ing. Štefan Laktiš – konateľ spoločnosti FENESTRA Sk so sídlom v Zlatých Moravciach.

Energetické hodnotenie okien je nástrojom pre selekciu okien a dverí predovšetkým pre užívateľov budov, výrobcov okien a čiastočne  projektantov. Výpočtová metóda založená na európskom hodnotiacom systéme EWERS (European Windows Energy Rating System)1 umožňuje hodnotenie okna ako výrobku na základe údajov z preukazovania zhody. Pre spotrebiteľa spočívajú prínosy energetického štítkovania okien v jednoduchom, zrozumiteľnom a kvalifikovanom odhade napríklad pri návrhu alebo dodatočnom zlepšovaní domu alebo bytu. Výrobca zasa nájde prínos v podpore energeticky efektívnych výrobkov. Absencia jednotnej metódy a kontroly výsledkov bez rozlíšenia vhodných a menej vhodných výrobkov totiž spôsobuje na trhu chaos.

Spolu s rýchlym rozvojom nových technológií a rastúcou koncentráciou obytných a pracovných priestorov dochádza k neustálemu zvyšovaniu miery ohrozenia životov, majetku a životného prostredia v dôsledku požiarov. Preto sa požiarna bezpečnosť stavieb dostáva do popredia záujmu celej spoločnosti. Na minimalizovanie následkov požiarov slúži okrem aktívnej protipožiarnej ochrany (hydrantové systémy, hasiace prístroje) aj pasívna ochrana – prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo vzniku a šírenia požiaru. Sem patria aj protipožiarne sadrokartónové konštrukcie.

Problematika strešných okien by sa mala podrobne riešiť už v projekte, dá sa tým predísť mnohým chybám. Z hľadiska používania sa kladie dôraz predovšetkým na voľbu materiálu, spôsob otvárania, veľkosť a vhodné umiestnenie okien.

Pri montáži konštrukcií suchej výstavby treba dodržiavať niektoré všeobecné zásady, ktoré zvyčajne určuje výrobca v technologických postupoch pre prácu so svojimi výrobkami. Toto pravidlo, samozrejme, platí aj v prípade sadrokartónových podhľadov. Nedodržiavanie správnych technologických postupov totiž môže viesť k degradácii celej konštrukcie tak z funkčného, ako i z estetického hľadiska.

Inštalácia strešných okien do rôznych typov krytín šikmých striech sa stala štandardnou súčasťou prác pokrývačských, klampiarskych a tesárskych firiem. Napriek tomu sa často stretávame s montážnymi nedostatkami. Tento článok poukazuje na najčastejšie chyby a naznačuje spôsob, ako sa ich vyvarovať.

Pod chybnou montážou okna si človek väčšinou predstaví jeho nesprávne osadenie do stavebného otvoru. Na funkčnosť okna však vplýva viacero ďalších faktorov, ktoré s montážou priamo súvisia. Aké chyby sa teda v praxi najčastejšie vyskytujú?

Sprievodnými znakmi priemyselnej činnosti môžu byť otrasy, dynamické nárazy, vibrácie a rôzne zvukové frekvencie. Práve preto sa architektom a projektantom odporúča zaoberať sa pri projektovaní a výstavbe priemyselných objektov aj otázkou adekvátnej ochrany. Ak vynecháme dynamické pôsobenie dopravného zaťaženia, zostáva ešte množstvo ďalších vplyvov pôsobiacich na konštrukciu podlahy, na časť alebo celú stavbu, ako aj na človeka a okolie.

Začiatkom marca uviedla spoločnosť SHERLOCK na trh nové bezpečnostné požiarne dvere SHERLOCK® K245 a K260 s vyššou požiarnou odolnosťou EI2 45 a 60 min. a EW 45 a 60 min., […]

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú kvalitné architektonické diela. V interiéri, ako aj exteriéri sa už neuspokojujeme so zaužívanými riešeniami, ale hľadáme viac jedinečnosti, užívateľského komfortu a najmä kvalitu. Súčasná architektúra je úzko spätá s využívaním kvalitných stavebných materiálov a stavebných technológií, ktoré len pred desiatkou rokov boli na Slovensku úplne neznáme. Novodobé stavebné materiály sa dotkli všetkých oblastí v procese výstavby rodinných a bytových domov, nevynímajúc ani výplne stavebných otvorov.

Na trhu je široká ponuka rozličných tesniacich systémov do dolnej dverovej štrbiny a riešení utesnenia pomocou prahu, resp. dorazu. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o najdôležitejších funkčných princípoch nábehových, výsuvných a rezonátorových tesnení a utesnenia pomocou prahu, resp. dorazu.