03 uvod

Záujem o drevostavby časom rastie.

Aby sme mohli byť moderná up-to-date statická kancelária, divízia drevených konštrukcií musí byť neoddeliteľnou súčasťou nášho programu. V tejto sekcii našej firmy pracujú inžinieri špecializovaní na drevostavby.

Medzi našimi zákazkami sa nájdu prístrešky, altánky, rodinné domy, chaty, ako klasické tesárske krovy, tak väzníkové strechy, halové objekty, aj rekonštrukcie.

Počas praxe sa stretávame s rôznymi materiálmi a konštrukčnými systémami. Jeden z najobľúbenejších riešení hlavne pre rodinné domy sú panely z krížom lepeného dreva (CLT cross-laminated timber). Sú to panely, ktoré predstavujú plošné prvky poskladané z tenkých lamiel lepených kolmo na seba.

Najčastejšie sa navrhujú v hrúbkach od 100 mm do 160 mm, v závislosti od pohľadovosti, stupňa požiarnej ochrany a statickej podstaty.

Pre návrh a posúdenie CLT prvkov využívame prídavný modul XLM výpočtového softvéru AxisVM, ktorý používa vrstvené ortotropné 2D konečné prvky k určeniu vnútorných síl a napätí v každej vrstve.
Pri rodinnom dome Močenok sme zabezpečili realizačný projekt.

Definitívne hrúbky a typy prípojov CLT stenových, stropných a strešných panelov boli navrhnuté po niekoľkých iteráciách. Súčasťou dokumentácie boli tiež výkresy prípojov a výkaz spojovacieho materiálu.

01 02 Page 001
Hrúbky plôch – AxisVM | Zdroj: BVK-PRO

 

01 02 Page 002
Minimálne normálové napätia od ohybu v lokálnom smere y pri hornom povrchu – AxisVM | Zdroj: BVK-PRO

 

03
Konštrukčný model rodinného domu Močenok – SEMA | Zdroj: BVK-PRO

Druhú najväčšiu skupinu drevených rodinných domov tvoria stĺpikové konštrukcie, známe ako two-by-four systémy, alebo rámové konštrukcie. Pri týchto typoch konštrukcií sú nosné drevené stĺpiky, horné a spodné vodorovné prvky a rozperky z vysušeného reziva.

Pre obvodové steny používame prierezy 60/140 mm a 80/140 mm, pre nenosné steny zase prierezy 60/100 mm. Aby bola zachovaná priestorová tuhosť domu, je zavetrenie riešené veľkoplošnými OSB doskami min. hrúbky 15 mm. Preto sa stĺpiky ukladajú v 0,625 m rastri. Aj v prípade týchto konštrukcií sa zostaví 3D výpočtový model v softvéri Axis VM. Posúdený a vyhodnotený je každý prvok samostatne, ale aj kompletná budova ako celok.

04
Rodinný dom s väzníkovou strechou | Zdroj: BVK-PRO

Naša firma sa zaoberá aj vypracovaním výrobnej dokumentácie väzníkových krovov, ktorých podstata je v priehradových väzníkoch spojených doskami s prelisovanými tŕňmi. Výrobné dokumentácie sme už riešili aj pre rôzne typy rámových, halových objektov. Pri takýchto typoch konštrukcií pracujeme s vysokými lepenými nosníkmi a vieme dodať kompletnú dielenskú dokumentáciu s vyriešenými a vykreslenými prípojmi.

05 2
Konštrukčný model objektu Termálneho kúpaliska Galandia | Zdroj: BVK-PRO
06
Vymodelovaný momentový spoj | Zdroj: BVK-PRO
07 1 1
Výrobný výkres dreveného elementu | Zdroj: BVK-PRO
07 Page 002
Výrobný výkres dreveného elementu | Zdroj: BVK-PRO

Po úspešnom vyhodnotení výsledkov a posúdení nosných prvkov sa vytvorí 3D konštrukčný model v špecializovanom programe pre drevostavby. SEMA softvér nám umožňuje presné namodelovanie celej drevenej konštrukcie aj s opracovaniami.

Z tohto konštrukčného modelu sa potom dá vyexportovať BIM model v rôznych typoch súborov s priradenými informáciami prvkov, ako objem, prierezové rozmery, materiál, pohľadovosť spolu s presným výkazom dreva.

08
Konštrukčný model prístrešku v obci Lokca | Zdroj: BVK-PRO

Finálna projektová dokumentácia, časť statika drevených konštrukcií zahŕňa výkresy tvaru, výkazy materiálu, technickú správu so statickým posúdením, v prípade realizačného projektu dodáme aj výkresy prípojov, výkresy výrobnej dokumentácie.

Každý náš partner dostane od nás 3D model vo formáte IFC, vďaka čomu je zabezpečená úzka spolupráca s architektmi, zhotoviteľmi, investormi počas projektovania, aj počas realizácie.

Ing. Lea Bodon

Divízia drevené konštrukcie

www.bvk-pro.com

Zdroj: PR článok BVK-PRO, s.r.o.