Partneri sekcie:

Zhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému

image 93277 25 v1

V ostatnom období sa začínajú na trhu uplatňovať univerzálne tepelnoizolačné systémy. Popularita univerzálnych systémov a univerzálnych lepiacich a stierkových mált výrazne stúpla po tom, ako od 1. januára 2016 vstúpili do platnosti zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť budov. Uplatňovaním týchto požiadaviek sa pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov výrazne častejšie stretávajú tepelné izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MV), čo si v minulosti vyžadovalo použitie rôznych lepiacich a stierkových mált.

Na lepenie každej z týchto tepelných izolácií bola potrebná lepiaca a stierková malta s inými vlastnosťami. Z tohto dôvodu prišli výrobcovia s univerzálnou lepiacou a stierkovou maltou, ktorá vyhovuje požiadavkám na lepenie a stierkovanie tak tepelnej izolácie na báze EPS, ako aj MV. Týmto je výrazne zjednodušená logistika materiálov na stavbu, kontrola ich spotreby a nevzniká takmer žiadne riziko pochybenia z použitia nesprávnej lepiacej alebo stierkovej malty. Lepiaca a stierková malta je súčasťou univerzálneho vonkajšieho tepelnoizolačného systému, ktorý je zároveň odolný proti mikrobiologickej kontaminácii, poveternostným vplyvom a vykazuje nízku nasiakavosť.

Príprava podkladu

Pred zhotovením tepelnoizolačného systému je potrebné z podkladu odstrániť znečistenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou, podklad očistiť vodou a nechať vyschnúť. Veľké nerovnosti sa vyrovnajú opravnou maltou. Miesta zasiahnuté machmi, lišajníkmi a plesňami sa mechanicky očistia a ošetria prípravkom proti hubám, ktorý sa natrie štetcom na napadnutú plochu a nechá sa pôsobiť 8 až 10 h. Staré neomietnuté steny, hrubé omietky a nátery sa očistia od prachu, opláchnu pomocou tlakovej vody s čistiacim prípravkom a nechajú sa úplne vyschnúť. Silne nasiakavé podklady sa ošetria hĺbkovou penetráciou a nechajú sa aspoň 2 h zaschnúť.

Spracovanie lepiacej malty

Suchá maltová zmes sa zmieša s vodou (5 až 5,5 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 min odležať a opätovne sa krátko premieša.
Lepenie izolačných dosiek z polystyrénu
Po obvode lepenej dosky na báze EPS sa nanesie pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvoria minimálne tri terče s priemerom približne 80 mm. Doska sa priloží na stenu a pritlačí pomocou dlhej laty tak, aby sa dodržala potrebná rovinnosť. Lepidlo musí pokryť aspoň 40 % zadnej strany tepelnoizolačnej dosky. Dosky sa lepia na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikla priebežná zvislá škára.

Lepenie dosiek z minerálnej vlny

Pred samotným nanášaním lepiacej malty sa vytvorí podkladová vrstva tak, že sa na celú plochu tepelnoizolačnej dosky nanesie malta v tenkej vrstve hladkou stranou oceľového hladidla. Ďalej sa pokračuje rovnako ako pri lepení dosiek z polystyrénu. Po obvode lepenej dosky sa nanesie pás lepiacej malty so šírkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvorí niekoľko terčov s priemerom približne 80 mm. Doska sa potom priloží na stenu a dotlačí latou tak, aby sa dodržala potrebná rovinnosť. Aj v tomto prípade musí lepiaca malta pokryť minimálne 40 % zadnej strany lepenej dosky. V prípade použitia lamiel na báze minerálnej vlny s kolmým vláknom sa nanesie lepiaca malta celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 10 až 12 mm. Dosky sa lepia na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikla priebežná zvislá škára. Prilepené dosky je potrebné po vytvrdnutí malty (približne 3 dni) na podkladovú konštrukciu dodatočne kotviť tanierovými rozperkami s kovovými tŕňmi.

Zapracovanie výstužnej tkaniny

Pred nanesením lepiacej malty sa na nalepených tepelnoizolačných doskách vytvorí podkladová lepiaca vrstva tak, že sa na celú plochu nanesie malta v tenkej vrstve (približne 1 mm) hladkou stranou hladidla. Po vyschnutí podkladovej vrstvy (približne 24 h) sa nanesie malta celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 10 alebo 12 mm. Do čerstvej vrstvy lepiacej malty sa položí výstužná tkanina zo skleneného vlákna (so vzájomným presahom jednotlivých pásov 100 mm) a následne sa nanesie druhá vrstva malty. Výstužná tkanina sa prestierkuje tak, aby nebola vidieť a povrch výstužnej vrstvy bol rovný. Čerstvé nečistoty sa očistia vodou. Vytvrdnuté kúsky malty sa odstránia mechanicky.

Aplikácia základného (penetračného) náteru

Po úplnom vyzretí výstužnej vrstvy (zvyčajne po 3 dňoch pri 3 mm hrúbky) sa na podklad nanesie základný (penetračný) náter pod omietku. Výber vhodného základného náteru závisí od typu zvolenej omietky, či ide od silikátovú omietku (Ceresit CT 15), alebo ostatné typy tenkovrstvových omietok (Ceresit CT 16). Základný náter sa nanesie štetcom rovnomerne v jednej dostatočne hrubej vrstve. Schnutie náteru trvá asi tri hodiny. Náter sa odporúča naniesť v dostatočnej hrúbke a vo farebnom vyhotovení, ktoré sa čo najviac zhoduje s odtieňom omietky – tak, aby miesta s prípadne vynechanými zrnami v tenkovrstvovej omietke nepredstavovali estetický problém.

Aplikácia tenkovrstvovej omietky

Tenkovrstvová omietka sa nanáša rovnomerne na podklad v hrúbke zrna pomocou oceľového hladidla, ktoré sa prikladá na podklad pod uhlom. Povrch omietky sa zarovná hladidlom a prebytočný materiál sa stiahne. „Hladené“ omietky je možné aplikovať metódou nástreku. Omietka aplikovaná nástrekom sa nemusí uhládzať (štruktúrovať). 

01 | Očistenie podkladu
Z podkladu sa odstráni znečistenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou. Následne sa podklad očistí vodou a nechá sa vyschnúť. Miesta napadnuté machmi, lišajníkmi a plesňami sa mechanicky očistia a ošetria prípravkom proti hubám, ktorý sa rozriedi v pomere 1 : 2 alebo 1 : 5, natrie štetcom a nechá pôsobiť 8 až 10 h.

02 | Vyrovnanie podkladu
Veľké nerovnosti sa vyrovnajú opravnou maltou, ktorá sa zmieša s vodou (3 až 3,25 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek, nechá sa odležať 3 min a opätovne sa premieša. Malta sa nanesie na čerstvú kontaktnú vrstvu murárskou lyžicou alebo hladidlom a vyhladí sa.

03 | Penetračný náter
Na silno nasiakavé podklady sa nanesie štetcom alebo valčekom penetračný náter tak, aby sa netvorili kaluže. Obsah balenia sa pred aplikáciou niekoľkokrát pretrepe. Napenetrovaná plocha sa nechá min. 2 h zaschnúť.

04 | Lepenie dosiek EPS
Po obvode lepenej dosky na báze EPS sa nanesie pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvoria minimálne tri terče s priemerom približne 80 mm. Doska sa priloží na stenu a pritlačí pomocou dlhej laty. Dosky sa skladajú na doraz, bez medzier a škár, na väzbu.

05 | Lepenie dosiek z MV
Na tepelnoizolačnej doske z MV sa vytvorí podkladová vrstva. Na celú plochu dosky sa nanesie malta v tenkej vrstve hladkou stranou oceľového hladidla. Potom sa po obvode lepenej dosky nanesie pás lepiacej malty so šírkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvorí niekoľko terčov s priemerom približne 80 mm.

06 | Lepenie lamiel
Na tepelnoizolačné lamely na báze minerálnej vlny s kolmým vláknom sa lepiaca malta nanesie celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 10 až 12 mm.

07 | Nalepenie dosiek na stenu
Tepelnoizolačné dosky s nanesenou vrstvou lepiacej malty sa priložia na stenu a dotlačia latou tak, aby sa dodržala potrebná rovinnosť. Lepiaca malta musí pokryť minimálne 40 % zadnej strany lepenej dosky. Dosky sa lepia na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikla priebežná zvislá škára.

08 | Kotvenie na podklad
Prilepené dosky sa po vytvrdnutí malty (približne 3 dni) kotvia dodatočne na podkladovú konštrukciu tanierovými rozperkami s kovovými tŕňmi.

09 | Výstužná vrstva
Na celú plochu sa nanesie malta v tenkej vrstve hladkou stranou hladidla. Po jej vyschnutí (24 h) sa nanesie malta celoplošne zubovým hladidlom (zub 10 alebo 12 mm) a do čerstvej vrstvy sa položí výstužná tkanina so vzájomným presahom pásov 100 mm. Následne sa zatrie druhou vrstvou malty.

10 | Ochrana hrán ostenia
Na hrany ostenia sa osadia hranové lišty s výstužnou sieťkou, ktoré sa osadia do čerstvej vrstvy lepiacej malty nanesenej v dvoch vrstvách – podkladovej (hrúbka 1 mm) a celoplošne nanesenej hladidlom so zubom 10 alebo 12 mm. Výstužná mriežka sa zatrie druhou vrstvou malty.

11 | Základný náter pod omietku
Po úplnom vyzretí výstužnej vrstvy (zvyčajne po 3 dňoch pri 3 mm hrúbky) sa na podklad nanesie základný (penetračný) náter pod omietku. Základný náter sa nanesie štetcom rovnomerne v jednej dostatočne hrubej vrstve, vo farebnom vyhotovení zhodnom s farebnosťou omietky. Schnutie náteru trvá asi 3 h.

12 | Rozmiešanie finálnej omietky
Obsah nádoby s povrchovou omietkou sa dôkladne premieša. V prípade potreby sa upraví konzistencia omietky pridaním malého množstva vody (nie viac ako 1 %) a opätovne sa premieša.

13 | Nanesenie finálnej omietky
Tenkovrstvová omietka sa nanesie rovnomerne na podklad v hrúbke zrna pomocou oceľového hladidla, ktoré sa prikladá na podklad pod uhlom. Povrch omietky sa zarovná hladidlom a prebytočný materiál sa stiahne.

Fasádny systém Ceresit Ceretherm Universal

Lepiaca a stierková malta
Ceresit CT 80
spotreba: približne 5 kg/m2 (lepenie dosiek EPS, XPS, MV), približne 4 kg/m2 (výstužná vrstva), približne 1 kg/m2 (vyrovnanie výstužnej vrstvy), papierové vrece, 25 kg 9,48 €

Opravná malta
Ceresit CD
spotreba: približne 2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy),
papierové vrece, 25 kg od 25,75 €

Prípravok proti hubám
Ceresit CT 99
spotreba: približne 80 až 90 g/m2 (pomer miešania 1 : 2), približne 30 až 50 g/m2 (pomer miešania 1 : 5), plastový kanister, 1 l 7,81 €

Hĺbkový penetračný náter
Ceresit CT 17 (na silono nasiakavé podklady)
spotreba: od 0,1 do 0,5 l/m2
(v závislosti od nasiakavosti a rovnosti podkladu), plastový kanister 2, 5 a 10 l, 5 l 15,17 €

Tanierové rozperky s kovovými tŕňmi

Základný náter
Ceresit CT 15 (pred aplikáciou silikátových omietok)
spotreba: od 0,2 do 0,5 l/m2 (v závislosti od rovinnosti a nasiakavosti podkladu), plastová nádoba 5 a 10 l, 5 l od 37 € (v závislosti od farebného odtieňa)
alebo
Ceresit CT 16 (pred aplikáciou všetkých ostatných tenkovrstvových omietok)
spotreba: od 0,2 do 0,5 l/m2 (v závislosti od rovinnosti a nasiakavosti podkladu), plastová nádoba 5 a 10 l, 5 l od 29 € (v závislosti od farebného odtieňa)

Tenkovrstvová omietka

Minerálna omietka
Ceresit CT 35
ryhovaná štruktúra, spotreba: od 2,5 kg/m2,
papierové vrece, 25 kg od 20 € (v závislosti od farebného odtieňa)
alebo
Ceresit CT 137
hladená štruktúra, spotreba: od 2 kg/m2,
plastová nádoba, 25 kg od 19 €

Akrylátová omietka
Ceresit CT 63, CT 64
ryhovaná štruktúra, spotreba: od 3,7 kg/m2, plastová nádoba,
25 kg od 38 € (v závislosti od farebného odtieňa)
ryhovaná štruktúra, spotreba: od 2,7 kg/m2,
plastová nádoba,
25 kg od 38 € (v závislosti od farebného odtieňa)
alebo
Ceresit CT 60
hladená štruktúra, spotreba: od 2,5 kg/m2,
plastová nádoba,
25 kg od 38 € (v závislosti od farebného odtieňa)

Silikátová omietka
Ceresit CT 73
ryhovaná štruktúra, spotreba: 2,5 až 2,7 kg/m2, plastová nádoba,
25 kg od 50 € (v závislosti od farebného odtieňa)
alebo
Ceresit CT 72
hladená štruktúra, spotreba: od 2,1 kg/m2,
plastová nádoba,
25 kg od 50 € (v závislosti od farebného odtieňa)

Silikónová omietka
Ceresit CT 75
ryhovaná štruktúra, spotreba: 2,5 až 2,7 kg/m2, plastová nádoba,
25 kg od 55 € (v závislosti od farebného odtieňa)
alebo
Ceresit CT 74
hladená štruktúra, spotreba: od 2,1 kg/m2,
plastová nádoba,
25 kg od 55 € (v závislosti od farebného odtieňa)

Omietka s dizajnom dreva
Ceresit CT 720 VISAGE
spotreba: od 2 kg/m2 (1 mm hrúbka, odporúčaná hrúbka 4 mm), papierové vrece, 25 kg 25,50 €

Náradie a pomôcky
kefa
ručná metla
priemyselný vysávač
štetec
valček
nízokootáčkové miešadlo
murárska lyžica
oceľové hladidlo
oceľové hladidlo so zubom 10 alebo 12 mm
oceľová lata
plastové hladidlo

Poznámka: Ceny jednotlivých materiálov sa môžu líšiť v závislosti od predajcu, resp. regiónu.

Omietka s dizajnom dreva
Na jednej ploche je potrebné pracovať bez prestávok a udržiavať rovnakú konzistenciu materiálu. V prípade prerušenia práce treba pozdĺž označenej línie nalepiť samolepiacu pásku, naniesť omietku, vytvoriť štruktúru a potom pásku strhnúť spolu so zvyškami čerstvého materiálu. Po prestávke sa pokračuje od označeného miesta. Hranu skôr vytvorenej omietky je možné zabezpečiť samolepiacou páskou.

TEXT: spracované z podkaldov firmy Henkel
FOTO: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017