Partneri sekcie:

Postup: zatepľujeme sivým polystyrénom

image 64981 25 v1

Pred začatím tepelnoizolačných prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych prvkov. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy osadiť pred budúcu rovinu fasády tak, aby vznikol dostatočný priestor na manipuláciu s tepelnou izoláciou. Plochu fasády treba pred realizáciou ETICS prekontrolovať, je potrebné zistiť skutkový stav, odstrániť vyduté časti, vyrovnať, podľa možnosti odstrániť staré fasádne akrylátové nátery a nástreky.

Odporúča sa povrch minimálne narušiť murárskym kladivom. Tzv. vysprávky by sa mali realizovať polymércementovou maltou. Časti fasády s veľkými nerovnosťami sa odporúča celoplošne vyrovnať. Pri úprave klampiarskych výrobkov treba počítať s predsadením konečnej roviny fasády (vysunutie parapetných dosiek, oplechovanie atiky, ríms).

Strešné zvody, hromozvody a ostatné konštrukcie osadené na fasáde treba odinštalovať. Po ukončení prípravných prác sa odporúča z povrchu fasády odstrániť prach a celú plochu opláchnuť vodou. Pred lepením polystyrénových dosiek sa na pripravený podklad pomocou rozperiek a kotiev (2 ks/m) pripevní soklový profil (alebo hobľovaná lata) v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Pri kotvení je potrebné zabrániť priamemu kontaktu hliníka a antikora (môže vznikať elektrolytická korózia).

Na vyrovnanie miestnych nerovností možno použiť vyrovnávacie podložky. Na zjednodušenie práce v oblasti rohov sa odporúča použiť soklové rohové profily. Ak sa nepoužijú rohové profily, musia sa hrany soklového profilu v mieste styku zrezať pod uhlom 45°. Na spájanie jednotlivých kusov soklových profilov možno použiť spojovacie kusy.

Nasleduje namiešanie lepiacej malty. Do 2,7 l čistej vody sa vysype 1 vrece (13 kg) suchej zmesi a dobre sa premieša ručným elektrickým miešadlom. Rýchlosť miešania nesmie prekročiť 800 ot./min. Po premiešaní sa lepiaca malta nechá približne 5 min odstáť. Po opätovnom premiešaní je lepiaca malta pripravená na použitie. Spracovateľnosť takto pripravenej malty je približne 1,5 h. Nanáša sa po obvode polystyrénovej dosky a do stredu v podobe terčíkov. Jednotlivé rady sa ukladajú s väzbou smerom odspodu hore.

Info o materiáloch:

 • Fasádne izolačné dosky na báze expandovaného polystyrénu sivej farby (s obsahom grafitu) EPS-F so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou
 • Suchá zmes obsahujúca biely cement, disperziu a penové sklo Murexin Energy Diamond Maximo M 70, vhodná na lepenie, armovanie a stierkovanie tepelnoizolačných platní na báze EPS a minerálnej vlny

Čo budete potrebovať

 • Polystyrénové dosky Murexin Energy izolačné dosky EPS-F Grafit, hrúbka 50 až 200 mm, 500 × 1 000 mm, m2    84 €
 • Lepiaca malta a stierka Murexin Energy Diamond Maximo M 70, zrno 0,7 mm, spotreba 4 až 5 kg/m2 na lepenie, 4,5 až 5,5 kg/m2 na stierkovanie, papierové vrece, 13 kg    15,44 €
 • Zakladací soklový profil Murexin ESS pre hrúbky izolácie 40 až 200 mm, dĺžka 2,5 m, hrúbka profilu 0,7 mm    od 3,45 €
 • Podložka k zakladaciemu soklovému profilu hrúbka 3, 5 až 10 mm    od 4,85 €/50 ks
 • Spojka k zakladaciemu soklovému profilu dĺžka 1 m    1,98 €
 • Rozperné kotvy so skrutkovacím tŕňom s osvedčením ETA
 • Výstužná sklotextilná mriežka Murexin Energy textile oká 4 × 4 mm, plošná hmotnosť 145 g/m2, spotreba 1,1 m2/m2 plochy, balík 50 m2    43,80 €
 • Rohová lišta: napr. Rohový profil AL so sieťkou dĺžka 2,5 m    1,29 €
 • Penetračný náter Murexin Energy Primer, spotreba 0,2 kg/m2, plastové vedro, 5 alebo 25 kg    od 2,46 €/kg
 • Tenkovrstvová omietka Murexin Energy Clean škrabaná štruktúra, spotreba 2,5 kg/m2 (zrno 1,5 mm), 3,2 kg/m2 (zrno 2 mm), 4,2 kg/m2 (zrno 3 mm), plastové vedro, 25 kg    83,70 €
 • Ostatné príslušenstvo: odkvapový, dilatačný, okenný, podparapetný, nadokenný profil, expanzná PU páska
 • Náradie: ručné elektrické miešadlo, elektrická vŕtačka, vrták s priemerom 8 alebo 10 mm, nástavec na aplikáciu kotiev, ručná brúska, vysávač, špachtľa, antikorové zubové hladidlo (zuby 10 × 10 mm), dvojmetrová lata, valček, plastové hladidlo, murárske kladivko, vedro, ostrý nôž

01 | Príprava podkladu

Plochu fasády treba pred realizáciou ETICS prekontrolovať – zistiť skutkový stav, odstrániť nečistoty, prach a opláchnuť vodou. Pred aplikáciou tepelnoizolačných dosiek musí byť murivo suché, vyzreté a bezprašné.

02 | Upevnenie soklového profilu

Pred lepením polystyrénových dosiek sa na pripravený podklad pomocou rozperiek a kotiev (2 ks/m) pripevní soklový profil (alebo hobľovaná lata) v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške.

03 | Nanesenie lepiacej malty

Do 2,7 l čistej vody sa vysype 1 vrece suchej zmesi a dobre sa premieša ručným elektrickým miešadlom pri otáčkach 800 ot./min. Po premiešaní sa lepiaca malta nechá približne 5 min odstáť. Po opätovnom premiešaní sa malta nanáša rovnomerne po obvode polystyrénovej dosky vo vrstve hrubej 2 až 3 cm a uprostred dosky bodovo na troch miestach.

04 | Lepenie polystyrénových dosiek

Polystyrénová doska sa osadí na soklový profil a pritlačí. Tým sa vytvorí lepený spoj na približne 40 až 60 % plochy. Po uložení prvého radu sa dosky v ďalších radoch lepia na väzbu, posunuté o 1/2 dĺžky. Treba dbať na to, aby medzi jednotlivými doskami nevznikali škáry a aby sa do spojov nedostala lepiaca malta.

05 | Brúsenie povrchu

Po nalepení platní sa nechá lepiaca malta minimálne 1 deň vyzrieť. Následne je potrebné styky polystyrénových dosiek prebrúsiť, aby sa odstránili drobné nerovnosti a výstupky. Brúsenie sa realizuje brúsnou doskou. Rovinnosť povrchu sa kontroluje dvojmetrovou latou. Po 24 h sa prach odstráni.

06 | Vyvŕtanie otvorov na kotvenie

Do poréznych materiálov sa bez príklepu vyvŕtajú otvory na umiestnenie kotiev. Priemer vrtáka je 8, resp. 10 mm (podľa priemeru drieku kotvy). Počet a druh kotiev závisí od vlastností podkladu a musí sa stanoviť statickým výpočtom.

07 | Kotvenie dosiek

Pri dierovaných tehlách alebo pórovitom podklade je potrebné použiť kotvy so skrutkovacím tŕňom. Vzdialenosť kotiev od okraja pôvodnej konštrukcie je minimálne 100 až 200 mm. V okrajových častiach fasády je počet kotiev dvojnásobný.

08 | Zapustenie kotiev

Kotvy sa osadia do predvŕtaných otvorov a zapustia pomocou špeciálneho nástavca na vŕtačku. Kotevná dĺžka je pri betóne a plnej pálenej tehle minimálne 40 mm, pri dierovanej tehle minimálne 60 mm a pri pórobetóne minimálne 80 mm.

09 | Správne osadenie

Aby kotvenie spĺňalo tepelnotechnické požiadavky, musia sa kotvy osadiť približne 10 mm pod povrch polystyrénovej dosky.

10 | Zakrytie kotiev

Zapustené kotvy sa následne zakryjú zátkou z izolačného materiálu. Hrúbka zátky musí byť taká, aby sa vytvoril jednoliaty povrch polystyrénovej dosky.

11 | Prestierkovanie zátok

V miestach kotiev zakrytých tepelnoizolačnou zátkou je potrebné povrch prestierkovať lepiacou maltou.

12 | Osadenie rohových líšt

Výstužná vrstva sa má realizovať najneskôr do 14 dní po nalepení tepelnej izolácie. Pred celoplošným stierkovaním sa osadia rohové a odkvapové lišty. Ak sa použije lišta s integrovanou sieťkou, má byť presah sieťky 10 cm.

13 | Vytvorenie výstužnej vrstvy

Antikorovým zubovým hladidlom so zubmi 10 × 10 mm sa na dosky nanesie stierka, do ktorej sa vloží sklotextilná sieťka nastrihaná na pásy s potrebnou dĺžkou. Jednotlivé pásy sieťky sa spájajú s presahom 10 cm. Sieťka sa do stierky vtláča pomocou hladidla. Po zahladení stierky má byť hrúbka výstužnej vrstvy 3 až 4 mm.

14 | Penetrovanie podkladu

Predpísaný minimálny čas zrenia výstužnej vrstvy je 7 dní. Malé nerovnosti na povrchu treba prebrúsiť brúsnym papierom a na povrch sa nanesie pomocou valčeka penetračný náter, ktorý treba pred aplikáciou dôkladne premiešať. Musí sa nechať schnúť najmenej 24 hodín.

15 | Aplikácia omietky

Pred nanesením omietky treba skontrolovať čísla farieb, zrnitosť a šarže. Obsah nádoby s omietkou sa dôkladne premieša. Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke zrna, približne po 10 minútach sa povrch upraví plastovým hladidlom a vytvorí sa požadovaná štruktúra.

TEXT + FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.